Referanser, fotnoter og EndNote - i Word HiT H£¸st 2013 2014. 2. 3.¢  HiT...

download Referanser, fotnoter og EndNote - i Word HiT H£¸st 2013 2014. 2. 3.¢  HiT H£¸st 2013. Generelt om referanser,

of 7

 • date post

  07-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Referanser, fotnoter og EndNote - i Word HiT H£¸st 2013 2014. 2. 3.¢  HiT...

 • Guide for studenter og ansatte

  Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

  Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word.

  Enkle kildehenvisninger og fotnoter vises både for seg selv og sammen med

  referansehåndteringsprogrammet EndNote.

  Guiden er nyttig for mindre innleveringer til masteroppgaver og artikler.

  HiT Høst 2013

 • Generelt om referanser, fotnoter og programmet EndNote Denne guiden er om referanser i tekster. Den kan være relevant for både studenter og ansatte. De

  fleste studenter blir ikke utfordret til å ta i bruk EndNote før sine bachelor eller masteroppgaver, men

  vit at det kan være mye å hente i det å begynne med byggingen av sitt referansebibliotek så tidlig

  som mulig.

  Guiden er lagt opp slik:

   1: Enkle kildehenvisninger

   2: Litt om hurtigstiler og formateringer

   3: Fotnoter

   4: EndNote

  Referansehåndteringsprogrammet EndNote tilbys studenter og ansatte her:

  http://www.hit.no/nor/HiT/Biblioteket/Kurs-og-veiledning/EndNote.

  Tjenesten krever at man taster inn sitt brukernavn og passord. Når nedlastingen starter, følg

  anvisningene på skjermen. Se for øvrig de andre kildene på samme nettside for mer utførlig

  informasjon om bruken av EndNote.

  1: Enkle kildehenvisninger Se også følgende nettside for mer om referanser:

  http://www.hit.no/nor/HiT/Student/Annen-studentinformasjon/Oppgaveskriving-tips.

  Det finnes flere kjøreregler for god referansepraksis. Refleksjonsnotater, masteroppgaver og artikler

  har ulike regler: det er den enkeltes ansvar å finne ut av de formelle kravene til sin tekst.

  Likevel er det noen generelle råd som kan være nyttige. Det viktigste er at man er konsekvent

  gjennom hele teksten. Hvis man refererer til en kilde slik (Imsen, 2005) i det ene tilfellet, så bør man

  ikke bytte til (Gunn Imsen ’05) ved neste referanse. Hvis man bruker en kilde som man vanligvis

  omtaler som en forkortelse, så er det greit å tilkjennegi kilden med sitt fulle navn ved første

  forekomst: Læreplanen for Kunnskapsløftet 2006, og senere med (den mest typiske) forkortelsen

  LK06. Da oppfyller man krav til både grundighet og lesbarhet på samme tid.

  Å vise til en kilde er å anerkjenne en annens tanker og arbeid. Ofte er det snakk om å vise til helt

  konkrete steder i en tekst. Da bør man referere til siden(e) man henter stoffet fra, enten det er et

  sammendrag eller direkte sitat. Det kan se slik ut: (Imsen, 2005, s. 96-97). Referansen plasseres som

  regle etter sitatet eller sammendraget, eller der man nevner forfatteren først: «Imsen (Imsen, 2005)

  forteller følgende om læreplaner…». Årstallet etter forfatternavnet hjelper leseren med å holde styr

  på hvilken kilde fra samme forfatter det er snakk om til en hver tid.

  2: Lag en egen hurtigstil for sitater i Word

  I eksemplene over har jeg satt mine referanser med en annen skrifttype enn brødteksten. I noen

  tilfeller er dette en god måte å skille referansene fra annen tekst på, i andre tilfeller er det krav

  knyttet til teksten. Referansene skal da stå i kursiv, mindre bokstavstørrelse, annen farge, eller andre

  grep som skiller det ad fra brødteksten. Hvis dokumentet ditt ikke er forhåndsdefinert i form av en

  http://www.hit.no/nor/HiT/Biblioteket/Kurs-og-veiledning/EndNote http://www.hit.no/nor/HiT/Student/Annen-studentinformasjon/Oppgaveskriving-tips

 • mal, så kan man lett lage en formatering for referansene sine. Hovedpoenget med å lage

  formateringer/stiler, er at når biter av tekst først er formatert, så er det lett å endre alle instansene i

  etterkant hvis det skulle vise seg at man må ha et annet utseende.

  En standardformatering for referanser, kalt Svak Referanse i Word, er denne:

  IMSEN, 2005

  Her benyttes annen font, kun store bokstaver, annen farge og underlinje. I de fleste tilfeller er dette

  altfor mange effekter, og skiller seg for mye fra resten av teksten. Hvis jeg nå vil endre denne stilen –

  og dermed alle andre instanser hvor jeg har formatert noe med stilen - så markerer jeg teksten, gjør

  endringene jeg vil ha, og høyreklikker på stilen i Stilgalleriet øverst i Hjemfanen i Word > Oppdater

  [stilen] til å samsvare med merket område:

  Stilen blir da oppdatert: Imsen, 2005.

  Når dette er gjort én gang, er stilen lagret i dette dokumentet. Den kan endres på nytt, og da vil alle

  instansene også endres igjen. Det samme grepet kan selvfølgelig gjøres på alle tekstkomponentene:

  overskrifter, sitater, ingresser, normaltekst også videre. Har du laget et oppsett som du liker og vil ta

  vare på, kan du lagre det som et Stilsett: klikk på Endre stiler > Stilsett > Lagre som hurtigstilsett. Gi

  det et navn som viser til hovedtrekk ved stilen din, som Rødt&Rasende, eller Grått&Elegant etc.

  Hurtigstiler er det verktøyet i Word som kan spare en for mest tid og hodebry – så lenge man

  planlegger litt først. Et annet område der man noen ganger må endre en formatering, er linker.

  Når man setter linker/hyperkoblinger inn i tekst, så vil Word ofte utheve dem med en egen

  formatering (farge, understreking). Det gir mening ettersom linken blir lett å finne og man skjønner

  at den har en spesifikk kvalitet (klikkbar), men det er ikke alltid ønskelig å ha tekstbiter i andre farger:

  www.hit.no

  I disse tilfellene kan man bare høyreklikke på tekstbrokken og velge Fjern Hyperkobling:

  www.hit.no

  http://www.hit.no/

 • 3: Fotnoter I eksemplene over har vi valgt å plassere referansen i teksten. Hvorvidt den bør være i teksten eller

  flyttes ned som en fotnote er til en viss grad et smaksspørsmål – men bare i de tilfeller det ikke finnes

  noen formelle krav til referansehåndteringen.

  Plasseringen av kilder i brødteksten (normal tekst) påvirker lesbarheten: i mange tilfeller kan det

  være greit å ha kildene plassert i teksten slik at det går raskt å lese dem sammen med resten av

  tekstens mening. Hvis mange kilder og tilleggsinformasjoner bryter opp tekstflyten din, kan det være

  greit å flytte disse ned i fotnoter.

  Fotnotene ligger under Referanser > Sett inn fotnote:

  Ha markøren din der fotnoten skal plasseres. Legg merke til fotnoten1 som dukker opp nederst på

  denne siden. På samme måte kan man legge litteraturreferanser i fotnoter2. Og ikke minst URL-er

  (nettadresser) kan plasseres her3. Når man setter inn fotnoter på denne måten, så man selv huske på

  å lage en alfabetisk litteraturliste bakerst i dokumentet (når man bruker EndNote genereres denne

  automatisk, som vi skal se senere).

  Med fotnoter flyttes informasjon… 4

  Legg merke til at fotnotene flytter seg når man klipper ut og flytter rundt på biter av tekst, og at

  nummereringen oppdateres i henhold til sin nye plassering blant de andre fotnotene.

  4: EndNote Når vi nå har sett på to hovedmåter å sette inn referanser på, så blir det naturlig å trekke inn

  EndNote. Dette verktøyet kan brukes på begge måter, og har i tillegg en del andre nyttige funksjoner.

  Hovedpoenget med å håndtere referansene med et eget program, er at det bygges en automatisk

  kildeliste bakerst i dokumentet ditt der kildene sorteres alfabetisk. Et annet poeng er at etter hvert

  som man legger til kilder fra BIBSYS eller man legger dem inn manuelt, så lagres kildene i en liten

  bibliotekfil. Denne filen bør man ta vare på og ta med videre i sitt profesjonelle yrkesliv. Den både

  letter arbeidet med fremtidig kildehenvisning og lar deg holde en oversikt over hva du har jobbet

  med i tidligere dokumenter – uten at man trenger tilgang til disse dokumentene.

  1 Dette er en selvskrevet fotnote med utfyllende informasjon til leseren. 2 Imsen, 2005, s. 100-102. 3 http://www.hit.no/ (18.12.13). Her legges tilgangsdatoen til, altså når jeg åpnet den aktuelle nettsiden. 4 … som hindrer tekstens lesningsflyt ned under hovedteksten. Her kan det påpekes at enkelte genre, spesielt faglitteratur, har en lei tendens til å ha så mye utfyllende informasjon at man med rette kunne spørre om ikke teksten burde ha vært disponert annerledes. Utfordringen med store ansamlinger av fotnoter (i små bøker spesielt), er at teksten blir uhyrlig liten og vanskelig å lese, selv for normaltseende. Eller hva synes du?

  http://www.hit.no/

 • Det jeg har kalt for enkel kildehenvisning kan lett gjøres via EndNote. Sett markøren der kilden skal

  plasseres og åpne/bytt til EndNote. Klikk Insert Citation, og referansen (Hjardemaal, Tveit, & Kleven,

  2002) plasseres med den referansestilen du har valgt (her brukes APA 6th).

  I tillegg har jeg valgt å formatere referansen med min egen utgave av stilen Svak Referanse (se

  kapittel over om stilformatering). Vil man endre stilformatering senere, så er det lett å gjøre det på

  alle referansene så lenge man har vært nøye med å formatere dem underveis. Kilden legges nå

  alfabetisk i en liste bakerst i dokumentet.

  Man kan selvfølgelig legge inn referanser i fotnoter med EndNote også. Sett inn e