REDNI LETNI RAZGOVORI V OB¤’INI SVETA TROJICA V ... Na Ob¤†ini Sveta...

download REDNI LETNI RAZGOVORI V OB¤’INI SVETA TROJICA V ... Na Ob¤†ini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REDNI LETNI RAZGOVORI V OB¤’INI SVETA TROJICA V ... Na Ob¤†ini Sveta...

 • Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in

  izobraževalnih procesov

  REDNI LETNI RAZGOVORI V OBČINI SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH

  Mentorica: doc. dr. Mojca Bernik Kandidat: Jože Žel

  Kranj, avgust 2016

 • ZAHVALA Najlepše se zahvaljujem mentorici doc. dr. Mojci Bernik za pomoč, nasvete in usmerjanje pri nastajanju diplomskega dela. Hvala g. Darku Frasu, županu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki mi je omogočil izvedbo raziskave. Hvala tudi mojim sodelavcem na Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Posebna zahvala gre moji ženi in otrokom za podporo in razumevanje.

 • POVZETEK Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretičnega in empiričnega. Teoretične osnove na temo rednih letnih razgovorov smo predstavili v prvem delu. Opisali smo namen rednih letnih razgovorov in prednosti, ki jih prinašajo. Ob tem smo podrobneje predstavili njihovo vsebino in pogoje za učinkovito izvedbo. Predstavili smo tudi pripravo na redni letni razgovor, potek razgovora, vodenje in dokumentiranje. Pri tem smo posebno pozornost namenili vplivu rednih letnih razgovorov na zaposlene in njihovo delovno uspešnost. V drugem, empiričnem delu smo predstavili Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah, njene naloge in kadrovsko strukturo zaposlenih. Na podlagi raziskave, opravljene v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, smo prikazali rezultate intervjuja za vodjo in anketnih vprašalnikov za zaposlene. Proučevali smo priprave, pogoje, izvedbo in dokumentiranje rednih letnih razgovorov. Zanimali so nas koristnost in učinki rednih letnih razgovorov, zadovoljstvo zaposlenih in usposobljenost vodje. Na koncu smo s pomočjo teoretičnih spoznanj in na osnovi analize rezultatov raziskave podali predloge za izboljšanje izvajanja rednih letnih razgovorov na Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  KLJUČNE BESEDE:

  - redni letni razgovor - vodenje - komunikacija - vodja - zaposleni - občina

 • ABSTRACT The thesis is divided into two parts theoretical and empirical. In the first part we presenet the theoretical basics on annual interviews. We describe the purpose of the annual interviews and the advetages that it brings. At the same time we have presented in detail the content and conditions for their affective implementation. We also presented the preperation for the regular annual interview, their stucture, manegement and documentation. We pay particular attention to the impact of annual interviewing employes and their performance. In the second empirical part, we presented the Municilapity Sveta Trojica v Slovenskih goricah, its functions and staff structure. Based on research carried out in the municipality Sveta Trojica v Slovenskih goricah, we show browse the result of questionnaire for head and employees separately. We studied the preparation conditions, implementation and documentation of regular annual interviews. We were interest in the usefulness and effects of regular annual interviews, employee satisfaction and competence of leaders. In the end, we are using the theorethical knowledge and based on the results we made suggestions for improwing annual meetings in the Municipality Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  KEYWORDS:

  - annual interviews - management - communication - leader - employee - municipality

 • KAZALO 1. Uvod .................................................................................................................. 1

  1.1. Predstavitev problema ............................................................................... 1

  1.2. Namen in cilji diplomskega dela ................................................................ 2

  1.3. Metode in tehnike dela .............................................................................. 3

  2. Teoretični del .................................................................................................... 4

  2.1. Opredelitev temeljnih pojmov rednega letnega razgovora ........................ 4

  2.2. Namen in prednosti izvajanja rednih letnih razgovorov ............................ 6

  2.3. Priprave na redni letni razgovor ................................................................ 8

  2.4. Potek rednega letnega razgovora ............................................................ 12

  2.5. Vsebina rednega letnega razgovora ......................................................... 16

  2.6. Dokumentiranje rednih letnih razgovorov................................................ 19

  2.7. Vpliv rednih letnih razgovorov na zaposlene in na delovno uspešnost ..... 20

  3. Empirični del ................................................................................................... 22

  3.1. Predstavitev Občine Sveta Trojica v Slov. goricah ................................... 22

  3.1.1. Naloge Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah .............................. 23

  3.1.2. Kadrovska in organizacijska struktura občine ..................................... 26

  3.2. Analiza raziskave ..................................................................................... 29

  3.2.1. Analiza intervjuja za vodjo................................................................. 29

  3.2.2. Analiza vprašalnikov za zaposlene ...................................................... 32

  3.3. Ugotovitve in predlogi.............................................................................. 47

  4. Zaključek ......................................................................................................... 52

  Literatura in viri ..................................................................................................... 53

  Kazalo slik .............................................................................................................. 56

  Kazalo tabel ........................................................................................................... 56

  Kazalo grafov ......................................................................................................... 56

  Priloge .................................................................................................................... 56

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

  Jože Žel: Redni letni razgovori v Občini Sveta Trojica v Slov. goricah stran 1

  1. UVOD Ljudje prevečkrat pozabimo, da smo socialna bitja in kot takšni funkcioniramo v odvisnosti od medosebnih odnosov in osebnih zadovoljitev. Dober medoseben odnos igra ključno vlogo na vseh ravneh človekovega življenja. Osnova dobrega odnosa je pravi pristen pogovor. Žal nas sodoben način življenja vse bolj odvrača od pravega pristnega pogovora tako na osebnem kot poslovnem področju. Zaradi obilice dela, obveznosti, vsakodnevnega hitenja ter najrazličnejših pritiskov in obremenitev je težko najti čas za pogovor. Pristen osebni pogovor pa vse bolj nadomeščajo drugi sodobni načini komuniciranja ter sodobne komunikacijske tehnologije. Na srečo v zadnjem času čedalje bolj spoznavamo, da človek ni stroj oz. robot, ki bi mu samo nalagali naloge in navodila, zato je za uspešno delo in dobre poslovne rezultate potreben tudi čas za pogovor. Poznamo več vrst pogovorov kot npr. raziskovalni pogovor, katerega namen je dobiti informacijo o določeni temi, prepričevalni pogovor, v katerem sogovornika drug drugega prepričujeta, ter pogajalski pogovor, v katerem sogovornika poskušata doseči soglasje. Takšne vrste pogovori so pomemben element komuniciranja in vodenja oz. dela z ljudmi v podjetjih in organizacijah. Še posebej so pomembni razgovori med vodjo in zaposlenim. V podjetjih in organizacijah so ob vsakodnevnem hitenju takšni pogovori, žal, kratki, velikokrat nasilno prekinjeni zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov, včasih pa do njih sploh ne pride. Zato je potrebno, da se vsaj enkrat v letu opravi podrobnejši oz. temeljiti razgovor med delavcem in vodjo. Pogovor, v katerem se vodja in zaposleni o neki zadevi enkrat na leto zelo podrobno pogovorita, imenujemo redni letni razgovor. Poglobljen razgovor med delavcem in vodjo prinaša veliko koristi za oba udeleženca razgovora, predvsem pa za organizacijo, v kateri sta zaposlena, saj predstavlja pomembno kadrovsko orodje, zaposlenim pa predstavlja priznanje in potrditev, da jih vodja ceni in spoštuje. Pomembna vloga letnih razgovorov je tudi pridobivanje pomembnih informacij, katere koristijo tako neposredni vodji kot organizaciji pri načrtovanju kadrov, kakor tudi za ocenjevanje delovne uspešnosti. Zaposleni v odkritem razgovoru spozna pričakovanja delodajalca, njegove razvojne možnosti in ali so z njegovim delom izpolnjena pričakovanja delodajalca. Na letnih razgovorih vodje lahko ocenijo delovno uspešnost zaposlenih in jim predstavijo delovne naloge ter hkrati pridobijo povratne informacije od zaposlenih o njihovem zadovoljstvu pri delu, o težavah, s katerimi se srečujejo pri delu, ter o morebitnih predlogih in izboljšavah delovnega procesa. Zato redni letni razgovori predstavljajo nepogrešljiv del sistema vodenja v vseh sodobno usmerjenih organizacijah, ki se zavedajo vrednosti človeškega kapitala, ter so ključni element pri razvoju in spremljanju kadra.