Rb magazine numer 7

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ze względu na okres wakacyjny oraz piękną słoneczną pogodę za oknem zwolniliśmy nieco tępo. Dlatego to wydanie RB Magazine może wydawać się Państwu nieco krótsze, niż poprzednie. Niemniej jednak, zagadnienia omawiane w tym miesiącu są naprawdę ciekawe! Głównym tematem naszego sierpniowego numeru są zmiany w dokumentowaniu cen transakcyjnych. Co zostanie zlikwidowane? Jakie transakcje lub zdarzenia będą miały wpływ na wysokość dochodu podatnika? O ile zwiększy się próg dla podmiotów powiązanych? Na te pytania starała się odpowiedzieć nasza konsultant z Departamentu Doradztwa Podatkowego - Martyna Kalita. Jestem przekonana, że ten numer naszego magazynu spodoba się Państwu! Angelika Kozłowska, redaktor naczelny

Transcript of Rb magazine numer 7

 • www.russellbedford.pl

  lipiec 7/2015

  7

  Due zmiany w dokumentowaniu cen transakcyjnych

  Motywuj swoich pracownikw poprzez szkolenia

  Zakres ochrony interpretacji indywidualnej

  Uroczysta kolacja i fakulatywne zajcia dodatkowe nie s dla pracownika przychodem w PIT

 • KuRSY ZAWODOWE I CERTYFIKOWANEwrzesie-grudzie 2015

  Skorzystaj z bogatej oferty Russell Bedford Akademia:

  Akademia Controllingu Warszawa, 28 wrzesie - 11 grudzie 2015, cena: 5999 z netto

  Akademia HR - praktyczny kurs dla HR-owcw Warszawa, 15 wrzesie - 3 grudzie 2015, cena: 3399 z netto

  Akademia skutecznego managera - praktyczny kurs managerski Warszawa, 29 wrzesie - 16 grudzie 2015, cena: 3399 z netto

  Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujciu midzynarodowym poparty certyfikatem TPE Warszawa, 28 padziernik - 20 listopad 2015, cena: 3599 z netto

  Certyfikowany kurs specjalisty ds. kadrowo-pacowych Warszawa, 30 listopad - 15 grudzie 2015, cena: 2499 z netto

  Zintegrowany kurs specjalistw MS Excel od podstaw do poziomu zaawansowanego Warszawa, 10 wrzesie - 17 listopad 2015, cena: 2599 z netto

  wicej: szkolenia.russellbedford.pl lub +48 22 276 61 84

  RussellBedford

 • Spis treci

  TemaTy numeru

  Due zmiany w dokumentowaniu cen transakcyjnych .............. 4

  Planowane zmiany w podatkach od 2016 r. .............................. 6

  Gospodarka

  Motywuj swoich pracownikw poprzez szkolenia ...................... 8

  Specjalne Strefy Ekonomiczne - raj dla podatnikw czy obszary rozwoju gospodarki? ............................................ 10

  Sytuacja finansowa przedsibiorstw w I kwartale 2015 ........... 12

  podaTki

  Obszerno uzasadnienia interpretacji indywidualnej prawa podatkowego nie ma znaczenia ................................... 13

  Warunki przechowywania oleju opaowego wane z perspektywy podatku akcyzowego ....................................... 14

  Informacje o zalegociach podatkowych w KRS .................. 16

  Uroczysta kolacja i fakulatywne zajcia dodatkowe nie s dla pracownika przychodem w PIT ............................... 18

  Zakres ochrony interpretacji indywidualnej .............................. 20

  10

  23

  8

  13

  Informacje zawarte w tej publikacji s tylko dla celw informacyjnych i nie stanowi profesjo-nalnego doradztwa z zakresu ksigowoci, podatkw, biznesu czy porad prawnych. Ustawy i przepisy zmieniaj si szybko, wic informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog nie by kompletne i aktualne. Prosz skontaktowa si z profesjonalnym doradc przed pod-jciem jakichkolwiek dziaa na podstawie zawartych informacji. Opublikowany luty 2015.

  4318

  Numer 7/2015

 • RussellBedford

  Russell Bedford

  www.russellbedford.pl2

  Szanowni Pastwo

  RB Magazine ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa tel. 22 276 61 84 www.russellbedford.pl/pl/glowna/o-nas/rb-magazine

  Wydawca

  Redaktor Naczelna Angelika Kozowska [email protected]

  Reklama e-mail: [email protected]

  Projekt i skad

  PDWA Interactive Agency

  ul. Banderii 4 lok. 321

  01-164 Warszawa

  www.pdwa.pl

  Lipiec Nr 07 (07) 2015

  RussellBedford

  Chcemy by coraz lepsi nie tylko pod wzgldem

  merytoryczny, lecz take estetycznym. Nasi graficy

  si postarali, wic moemy zaprezentowa Pastwu

  zupenie now okadk.

  Ze wzgldu na okres wakacyjny oraz pikn so-

  neczn pogod za oknem zwolnilimy nieco tempo.

  Dlatego to wydanie RB Magazine moe wydawa

  si Pastwu nieco krtsze, ni poprzednie. Nie-

  mniej jednak, zagadnienia omawiane w tym miesi-

  cu s naprawd ciekawe!

  Gwnym tematem naszego sierpniowego numeru

  s zmiany w dokumentowaniu cen transakcyjnych.

  Co zostanie zlikwidowane? Jakie transakcje lub

  zdarzenia bd miay wpyw na wysoko dochodu

  podatnika? O ile zwikszy si prg dla podmiotw

  powizanych? Na te pytania staraa si odpowie-

  dzie nasza konsultant z Departamentu Doradztwa

  Podatkowego - Martyna Kalita.

  W przyszym roku zaplanowano rwnie kilka istot-

  nych zmian w podatkach. Rafa Dbrowski stara si

  wyjani Pastwu, jakie s najistotniejsze zmiany

  i jaki jest postp w pracach legislacyjnych.

  W tym numerze poruszamy kwestie zwizane nie

  tylko z rachunkowoci oraz podatkami, lecz take

  gospodark. Wojciech Oka zwraca uwag na to,

  jak wane jest odpowiednie motywowanie swoich

  pracownikw oraz jak rol mog odegra tu szko-

  lenia motywacyjne. Ponadto, zachcamy Pastwa

  do zapoznania si z artykuami dotyczcymi Spe-

  cjalnych Stref Ekonomicznych oraz sytuacji przed-

  sibiorstw w I kwartale 2015 r.

  O czym jeszcze mog Pastwo przeczyta w tym

  miesicu? Warunki przechowywania oleju opao-

  wego wane z perspektywy podatku akcyzowego,

  zajcia dodatkowe dla pracownikw a przychd w

  PIT czy zakres ochrony interpretacji indywidualnej.

  Te zagadnienia zostay opisane szerzej w dziale

  Podatki.

  Jestem przekonana, e ten numer naszego maga-

  zynu spodoba si Pastwu!

  Angelika Kozowska, redaktor naczelny

  portal prawno-gospodarczy dla nowoczesnychksigowych, kadrowych i przedsibiorcw

  INFOR.PLportal

  Ksigowofirm

  sektorpubliczny

  prawo

  biznes

  biurarachunkowe

  forum

  kadry

  Ksigowobudetowa

  6 000 000*Unikalnych

  uytkownikw

  22 000 000*odson

  * dane wg Gemius Traffic: stycze 2015

  210x148,5_portal.indd 1 2015-07-09 09:32:32

 • RussellBedford

  O nas

  Helipng to make a different 3

  Zamw bezpatne katalogi szkole i kursw do swojej firmy

  Ponad 70 tematw zaPlanowanych w 200 termi-nach Prowadzonych w 11 miastach w Polsce, przez przeszo 40 prelegentw w 20 kategoriach.

  nie ponosisz adnych kosztw przesyki, katalog dostarczamy cakowicie bezpatnie!

  WEJD NA STRON: www.zamowkatalog.russellbedford.pl

  Jeli chc Pastwo otrzyma bezpatne katalogi szkole i kur-sw zawodowych na okres wrzesie-grudzie 2015 w formie drukowanej do swojej firmy, wystarczy wypeni formularz na stronie podanej po prawo. Katalog zostanie do Pastwa wysa-ny poczt tradycyjn na okoo 10 dni po zamwieniu.

  portal prawno-gospodarczy dla nowoczesnychksigowych, kadrowych i przedsibiorcw

  INFOR.PLportal

  Ksigowofirm

  sektorpubliczny

  prawo

  biznes

  biurarachunkowe

  forum

  kadry

  Ksigowobudetowa

  6 000 000*Unikalnych

  uytkownikw

  22 000 000*odson

  * dane wg Gemius Traffic: stycze 2015

  210x148,5_portal.indd 1 2015-07-09 09:32:32

 • RussellBedford

  Tematy numeru

  www.russellbedford.pl4

  DuE ZmiANy W DOkumENTOWANiu cEN TRANSAkcyJNych

  prace nad nowelizacj przepisw, dotyczcych obowizku dokumentowania transakcji midzy podmiotami powizanymi przyspieszaj, a same zmiany nabieraj ostatecznego ksztatu. dnia 15 czerwca br. na stronie rzdowego centrum legislacji pojawi si kolejny projekt nowelizacji.

  Jedn z najwaniejszych informacji jest przeduenie terminu wejcia w ycie plano-wanych zmian do 1 stycznia 2017 r. Podatni-cy prawdopodobnie bd mieli zatem ponad rok na analiz planowanych regulacji i ich wpywu na rzeczywisto gospodarcz, wy-pracowanie nowych rozwiza i rozplanowa-nie prac, zwizanych z przygotowaniem do-kumentacji podatkowych wg nowych zasad.

  Poniej znajduje si krtki przegld plano-wanych zmian.

  LIKWIDACJA PROGU WARTOCIOWEGO W TRANSAKCJACh MIDZy PODMIOTAMI POWIZANyMI

  Nowelizacja likwiduje progi wartociowe transakcji, powyej ktrych podatnicy s zobowizani sporzdza dokumentacje cen transakcyjnych. Zgodnie z nowymi regula-cjami, obowizek sporzdzania dokumen-tacji bdzie obowizywa jedynie podmioty, ktrych przychody lub koszty w rozumieniu przepisw o rachunkowoci przekroczyy w poprzednim roku podatkowym rwno-warto 2 mln euro. Zasady przeliczania powyszej wartoci co do zasady pozosta-je bez zmian obowizywa bdzie redni kurs ogaszany przez NBP, obowizujcy w ostatnim dniu roboczym roku podatkowe-go poprzedzajcego rok podatkowy, ktrego dotyczy dokumentacja. Co wane, doku-mentacji podlega bd jedynie te transak-cje i zdarzenia, ktre maj istotny wpyw na wysoko dochodu (straty) podatnika.

  NOWE POJCIE TRANSAKCJE LUB ZDARZENIA, MAJCE ISTOTNy WPyW NA WySOKO DOChODU (STRATy) PODATNIKA

  Ustawodawca zdecydowa si na wyjanienie pojcia transakcji lub zdarze, majcych istotny wpyw na wysoko dochodu (straty). Definicja opiera si na okreleniu wartoci transakcji lub zdarze w oparciu o wysoko przychodw, osignitych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Warto trans-akcji lub zdarze, podlegajcych obowizkowi sporzdzania dokumentacji cen transakcyjnych bdzie zatem zalee od caoci przychodw podatnika. Mog si one take rni na przeomie kolejnych lat podatkowych. Przykadowo, dla podatnikw, ktrych przychody w poprzednim roku podatkowym plasoway si midzy 2 mln 20 mln euro warto transakcji lub zdarze, majcych istot-ny wpyw na wysoko dochodu/straty podatnika stanowi rwnowarto kwoty 50.000 euro, powikszon o 5.000 euro za kady 1 mln euro przychodu powy-ej poziomu 2 mln euro.

  ZWIKSZENIE PROGU POWIZA KAPITAOWyCh

  Nowe regulacje wprowadzaj wyszy prg powiza kapitaowych dla pod-miotw powizanych. Zmiana polega na zwikszeniu progu powiza z 5% (obecnie obowizujce przepisy) do 25%. W uzasadnieniu projektu wskazano, i celem zmian jest to, by powizania nie dotyczyy tzw. inwestycji portfelowych. Warto nadmieni, i powysza zmiana ujednolica prg powiza, wprowadzo-ny przepisami dotyczcymi podmiotw powizanych i tzw. zagranicznych sp-ek kontrolowanych (CFC).

  FORMA DOKUMENTACJI

  Przepisy w nowym brzmieniu przewiduj zrnicowanie obowizkw dokumen-tacyjnych proporcjonalnie do wielkoci