Rasputinas. Mužiko imperija

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Rasputinas. Mužiko imperija ištrauka

Transcript of Rasputinas. Mužiko imperija

 • Romana s

  FRANCAS BAUERIS

  Rasputinasmuiko imperija

 • Sibire saullydis artja labai greitai. Dar keletas valand, ir diena pasislps u pasaulio krato. Juk visi ino, kad pasaulis baigiasi u neaprpiamos taigos giri, o ten jau laiptai dan g, kuriuos daug kas suranda, bet neino, kaip jais ukopti, nes itvinusios ups, pavirtusios vandenynus, ukerta keli iau r ir Rytus. Varginantis rudens lietus antr mnes merkia taig, o daugyb upi bei upeli, perok per pelkynus, nea vandens juostas Irtyi, Ob, Len, i kur jis garma Ledinuotj vande nyn, neturint nei pradios, nei galo.

  Prie upi bei eer glaudiasi gyvenviets, didels ir maos, kur daugiausia kinink trobos, pastatytos i stor, saking pu, tiesiakamieni egli, grauoli

 • F RAN CAS B AUE RIS6

  kedr. Tokiose gyvenvie tse atjnai rusai kuria savo kius, statydami trobas ir sunkiai atkovodami i taigos mik nedidelius ems gaballius (tai pats sunkiausias darbas), kad galt usiauginti jav ir darovi. Juk Sibire msos ir uvies tiek daug, kad jos kaina kapei kin. O tai grdai ir duona turi aukso vert, laikomi didiausiu skanumynu. Visi ima varvinti seil pamat kvepiant duonos kepal ant stalo. Bet ne tik duona svarbi sibiriei gyvenime, dar svarbiau saman, be kurios jie nesivaizduot savo maisto, buities, tarpusavio bendravimo.

  Todl ir kraptosi, pasirink graesnius ems lopinlius prie upi ar eer, kur maiau medi ir krm, kasmet didin dami dirbamosios ems plot. Taiau kokia ta em Suarta kerplika medine agre, idraskyta medinmis akiomis, pil na medi akn, nuolat lapia nuo nesibaigianio pavasario, vasaros ir rudens lietaus, ypa rudens, kuris permerkia taig, gyvenviei kiemus ir varganas dirvas. irint nesibaigian ias vandens versmes atrodo, kad visos pasaulio jros isiliejo i krant ir greitai paskandins ne tik paupiuose sikrusias gy venvietes, bet ir vis pasaul.

 • R a spu t i na s : mu i k o imp e r i j a 7

  Pokrovskajos* gyvenviet viena i daugelio, sikrusi Tu ros ups pakrantje. ia krsi tiktai drss ir usispyr mons, nebantys rsi gamtos jg. Tokie buvo Pokrovskajos kaimo gyventojai, atsikl i viet prie daug met, kai dl ems ar miko reikjo kovoti su i viet senbuviais: nencais, manciais, chantais, komiais ir daugeliu kit, kuri net vard sunku itarti.

  XV a. susikrs Sibiro chanatas nepajg prieintis rus atvyk liams, besiveriantiems Sibir, kur buvo daug laisvos ems, upse ir eeruose knibdjo uv, o taigos mikai buvo pilni to kios medienos, kuri irint svetimiesiems akys deg godumu. Ir vri knibdjo devynios galybs, u j kailius pirkliai mo kjo didiulius pinigus. Mokesiai valstybei priklaus nuo drau gysts su andaru arba rus valdininku. ia galjai praturtti per kelerius metus, jeigu bdavai darbtus ir turdavai drsos, o i savybi daug kam trkdavo. Pakakdavo pasidairyti po gy venviet, ir i karto matydavai, kur gyvena darbtuoliai, o kur stinga ir darbtumo, ir apsukrumo.

  * Pokrovskaja kaimas, kuriame gim Rasputinas.

 • F RAN CAS B AUE RIS8

  Gyvenviets viduryje aikt, joje vyksta turgs. Prie aik ts krato stovi medin cerkv su ivaizdiu bokteliu, o alia erdvs ventiko namai. Toliau pirkli trobos, pastatytos i geriausi medi, aptvertos drtomis tvoromis, per kurias ne lengva bt sibrauti pirklio kiem. U kini trobesi dideli utvarai gyvuliams. ia stovi maistui ruoti skirti pastatai, kuriuose sdo ir diovina uvis bei vrien, raugia grybus, kepa duon visa tai stropiai saugodami. Juk iemos dantys atrs, o ir valgo mons iem be saiko. Toliau, taigos miko pakratyje, sikr senieji vietos gyventojai, kurie yra vis skriaudiami ir niekinami. Jie puiks mediotojai, gudrs vejai, bet nepaprasti tinginiai, darb ir var mojantys ranka, nes jiems visko pa kanka, jeigu ant stalo stovi degtins butelis.

  Tokia buvo i gyvenviet j atvykus pusamiam, stipriam vyrui, usiauginusiam ilgus tankius plaukus ir veli juod barzd toki paprastai neioja rus ventikai. Kiekvienas, pa irjs nepastamj, tuojau pagalvodavo, kad tai bany ios vyras: popas ar koks vienuolis. Net tas juodas balachonas*,

  * Balachonas (pers.) platus apsiaustas.

 • R a spu t i na s : mu i k o imp e r i j a 9

  panaus sutan*, sustiprindavo spd. Kiek daug j keliauja upmis Tobolsk, Tiumen, Jekaterinburg ir kitus miestus, iekodami laims bei turt. Danai jie gauna gal, ir niekas ne ino, kur atgul dar viena nerami siela, neradusi, ko iekojo, ir valkatavim linkusi irdis.

  Keleivis atsisdo ant apverstos ir i ups itrauktos valties ir pasitais apav. Jis avjo i liepos karn ipjautomis ir ipinto mis naginmis, kurias buvo kitos juodais autais apvyniotos kojos. Nuo ilgos kelions kojos buvo imirkusios ir itinusios, bet keleivis dl to nesaudino. Nagins apsaugo nuo atri daikt ir medio akn, o kojoms dar sveikiau, jeigu jos nuolat mirksta vandenyje. Taip galvojo sdintis ant valties keleivis, jam pritar ir daugelis sibiriei, tok apav neiojani ir vasar, ir ruden.

  Jis apsidair po gyvenviet, kuri jau ruosi artjaniam va karui. Su dideliu susidomjimu irjo aikt, ypa vien didel nam, stovint alia ventiko pastato. ia virtuvje deg didelis lauas, jo dmai kilo pro

  * Sutana (it.) ilgas, juodas virutinis katalik dvasinink drabuis.

 • F RAN CAS B AUE RIS10

  auktin, o po kambar m avo vaikiojani moni eliai. Ruoia vakarien, rko uv, o gal gamina kitok maist, pagalvojo keleivis ir paju to, kad skrand suspaud alkis. Pakilo ir patrauk i sodyb, kuri buvo taip gerai pastama ir kurioje seniai jau besilank. Tai buvo Pokrovskajos turtingiausio kininko Jemo Novycho kis, o keleivis Jemo Novycho snus Grigorus, po ilgo ne buvimo namie pagaliau vl sugrs pas savikius.

  eng pro duris ir atsidr apviestame kambaryje. j su iuro bent deimt ar dvylika aki, bet i karto niekas jo nepa ino. Keleivis nusim nuo galvos kepur, persiegnojo ir tris kartus sugiedojo: Viepatie, pasigailk! Tik dabar visiems at sivr akys.

  Tvelis! suuko dvi paaugls mergaits ir puol prie Gri goraus. Tai jo dukterys Mara ir Varia. Joms buvo apie eioli ka ir atuoniolika met, turjo graius veidukus ir nuo sunkaus darbo suskirdusias rankas. Kaimo mergaits: graios, doros, darbios ir pamaldios. Prie Grigoraus nedrsiai prijo jo s nus Mitia neinodamas, k sakyti ir kaip su tvu pasisveikinti. Vaikams tvas buvo ventikas, kur reikia gerbti ir beslygikai jo klausyti.

 • R a spu t i na s : mu i k o imp e r i j a 11

  Sveikos, dukrels! suuko Grigorus. Kaip a js pasi ilgau! Ir tavs, sneli!

  Prisitrauk prie savs Miti, bet is jautsi tarsi luota mua mas. Tik mergaits ydte praydo juk tvas taip retai bdavo namuose Jos nubr tvo rankas buiniais parodydamos, kad jo nepamiro ir diaugiasi ivydusios. Prie j sukinjosi ir Grigori jaus mona Praskovja laukdama savo eils.

  Darbas sustojo! suburbjo senis. Baikit sdym! Juk tai labai svarbus darbas. iema ilga, o mons valgo ir valgo be saiko. O kur dar visokie atsiskyrliai, keliaujantys maldininkai, mediotojai ir kiti, kuri nesuprasi ir nesuvoksi, k jie kalba ir k nori pasakyti. Sibiras turtingas, ia maisto tiek, kad galima bt paerti visus mones. Tik spk surinkti t, k Dievas ant ems pabr sibirieiams.

  Pasisveikinimo ceremona sutrikd tok svarb darb kaip uv sdymas. Visi met on uvis, pasienyje sustat paruo tus kubilus ir valydamiesi druskos nugrautas rankas norjo pa siirti, kaip atrodo is keistas Novycho snus, kuris trankosi po vis pasaul, namuose

 • F RAN CAS B AUE RIS12

  pasirodo retai, danai nebna net kelerius metus. Nors jis dar nebuvo senas, garsas apie j skli do nuo Pokrovskajos iki Tobolsko ir Tiumens, ir nedaug buvo moni, kurie neinot ventojo vyro Grigoraus Novycho.

  Pagaliau Praskovja prijo ariau ir pagriebusi Grigoraus rank prispaud j prie idivusios savo krtins. i darb ir sunki gyvenimo slyg nukamuota moterl dabar grdosi prie savo vyro, kur irjo kaip ventj. Beje, Grigor mo ns danai vadino Rasputinu*. Kartu sklido garsas apie jo psichi nes galias, gydym taigos olmis ir taiga. Jis vis labiau garsjo ir daugeliui moni atrod paslaptingas bei nesuvokiamas.

  Na, paleiskite mane, okuts, velniai glost duk roms galvas. Leiskite pasisveikinti su savo tvu, kurio veido vos ne umirau. Sveikas, tti! suriko garsiu balsu, nes senis Novy chas buvo smarkiai kurias ir tik taip suprasdavo panekov.

  Kart, mediojant mekas, viena taigos gyventoja udro jam letena per galv palikdama savo smgio

  * Rasputinas (rus.) itvirklis.

 • R a spu t i na s : mu i k o imp e r i j a 13

  atsiminim visam gyvenimui. Senis Novychas tada vos isikapst i mirties patalo, taiau liko kurias, o kartais ir nusikalbdavo. Kaimynai aipy davosi, kad Jemas po imtyni su meka pamet kelis smegen vartelius, todl ir vaikto vien on persikreips, smeigs akis em, lyg kako iekot.

  Taiau senis tik irjo sn i padilb, neketindamas pa duoti jam rankos, o apkabinti ir pabuiuoti net minties nekilo.

  Tai parsiradai, tinginy! Parjai tvo duonos sti? suriko senis mojuodamas didiuliu peiliu, kur naudodavo uvims skrosti, o dabar umiro padti ant suolo. Atrod, pasiruos tuo peiliu smeigti snui pilv. inau, inau, k tu idarin ji besivalkiodamas po pasaul. Ne be reikalo tave mons m vadinti Rasputinu. Baisi gd darai ir man, ir sau, ir savo vai kams. Atgailauk ir pradk vl gyventi kaip mogus, nes baisu irti tavo gyvenim.

  K tu ia neki, tve? pabalo i piktumo Grigorus. Mano darbas nematomas, bet ant jo laikosi visas pasaulis. A Viepaties mogus, ir tik jis gali mane teisti. Daugiau niekas! Girdi?!

 • F RAN CAS B AUE RIS14

  Grigorus nusisuko nuo tvo ir nujo prie darbinink, su stojusi trobos keriose.

  iandien tokiam rimtam darbui Jemas susikviet daug tal kinink i kaimo. Jis pyko, kad nutrko nebaigtas darbas, dabar visi puls plepti su Grigorumi, o uvis umir. Ir sugalvok tu man parsitrenkti iandien, per pat darbymet, lyg negaljo to padaryti rytoj, galvojo Jemas.

  Kak murmdamas po nosimi tvas tvark uvis, pyl drusk, rito pasien statines, o padti nebuvo kam, nes visi darbininkai gl