Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

58
PANITIA BAHASA MALAYSIA SJK(T) SITHAMBARAM PILLAY RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1 TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1: Keluarga Saya 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. 2.1.1 Membaca bentuk- bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 1

description

RANCANGAN TAHUNAN BM TAHUN 1

Transcript of Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

Page 1: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK)

TAHUN 1

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 TEMA 1 :KELUARGA

UNIT 1:Keluarga Saya

1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul.

1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

2 TEMA 1 :KELUARGA

UNIT 2 :Belajar Bersama-Sama

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.

1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 1

Page 2: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

3 TEMA 1 :KELUARGA

UNIT3 :Seronok Dengan Keluarga

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan

1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.

1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 2

Page 3: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

4 TEMA 1 :KELUARGA

UNIT 3 :Seronok Dengan Keluarga

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 3

Page 4: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

5 TEMA 2 :MESRA JIRAN

UNIT 4 :Jiran Saya

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata , diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 4

Page 5: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

mengikut konteks.

6 TEMA 2 :MESRA JIRAN

UNIT 5 :Rumah Navin

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 5

Page 6: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

7 TEMA 2 :MESRA JIRAN

Unit 6 :Rakan Karib

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

8 TEMA 3 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 6

Page 7: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

INDAHNYA BUDAYA

UNIT 7 :Rumah Terbuka

bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

9 TEMA 3 :INDAHNYA BUDAYA

UNIT 7 :

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 7

Page 8: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

Rumah Terbuka

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

10 TEMA 3 :INDAHNYA BUDAYA

UNIT 8:Mari Berhibur

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 8

Page 9: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan keduadalam pelbagai konteks dengan betul.

11 TEMA 3 :INDAHNYA BUDAYA

UNIT 8:Mari Berhibur

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan keduadalam pelbagai konteks dengan betul.

12 TEMA 3 :INDAHNYA BUDAYA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 9

Page 10: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

UNIT 9:Bermain Layang-Layang

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betulmengikut konteks.

13 TEMA 3 :INDAHNYA BUDAYA

UNIT 9:Bermain Layang-Layang

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 10

Page 11: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan bendadengan betul.

14 TEMA 4 :BERHATI-HATI

UNIT 10 :Kami Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 11

Page 12: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

tertutup dengan betul dan kemas.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

15 TEMA 4 :BERHATI-HATI

UNIT 11 :Sentiasa Jaga Diri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 12

Page 13: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

16 TEMA 4 :BERHATI-HATI

UNIT 12 :Sekolah Selamat

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 13

Page 14: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

17 TEMA 5 :BADAN SIHAT OTAK CERDAS

UNIT 13 :Mari Bersenam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 14

Page 15: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

18 TEMA 5 :BADAN SIHAT OTAK CERDAS

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 15

Page 16: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

UNIT 14:Saya Sihat

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

19 TEMA 5 :BADAN SIHAT OTAK CERDAS

UNIT 15 :Saya Bersih

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 16

Page 17: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

yang betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betulmengikut konteks.

20 TEMA 6 :SATU MALAYSIA

UNIT 16 :Sukaneka

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 17

Page 18: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 18

Page 19: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

21 TEMA 6 :SATU MALAYSIA

UNIT 17 :Budaya Membaca

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

22 TEMA 6 :SATU MALAYSIA

UNIT 17:Budaya Membaca

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 19

Page 20: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

23 TEMA 6 :SATU MALAYSIA

UNIT 18 :Desa Saya Indah

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 20

Page 21: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

24 TEMA 6 :SATU MALAYSIA

UNIT 18 :Desa Saya Indah

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

25 TEMA 7 :NEGARA KITA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 21

Page 22: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

UNIT 19 :Perhimpunan Sekolah

.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

26 TEMA 7 :NEGARA KITA

UNIT 19 :Perhimpunan Sekolah

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul..2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas..5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 22

Page 23: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

27 TEMA 7 :NEGARA KITA

UNIT 20:Merdeka! Merdeka! Merdeka!

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

28 TEMA 7 :NEGARA KITA

UNIT 20 :Merdeka! Merdeka! Merdeka!

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 23

Page 24: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

yang santun.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

29 TEMA 7 :NEGARA KITA

UNIT 21 :Sambutan Hari Kemerdekaan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 24

Page 25: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

mengikut konteks.

30 TEMA 7 :NEGARA KITA

UNIT 21 :Sambutan Hari Kemerdekaan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

31 TEMA 8 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 25

Page 26: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

HIJAUKAN BUMI

UNIT 22 :Sungai Kita

permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

32 TEMA 8 :HIJAUKAN BUMI

UNIT 22 :Sungai Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 26

Page 27: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

33 TEMA 8 :HIJAUKAN BUMI

UNIT 23 :Teknologi Hijau

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 27

Page 28: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

34 TEMA 8 :HIJAUKAN BUMI

UNIT 24 :Cerita Alam

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 28

Page 29: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

35 TEMA 9 :RAJIN BERUSAHA

UNIT 25 :Kebun Sayur Datuk

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 29

Page 30: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

36 TEMA 9 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 30

Page 31: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

RAJIN BERUSAHA

UNIT 26 :Berapakah Harganya?

perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

37 TEMA 9 :RAJIN BERUSAHA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 31

Page 32: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

UNIT 27 :Mari Bertani 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa

dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

38 TEMA 10 :SAINS DAN KITA

UNIT 28 :Ring, Ring, Ring, Telefon

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 32

Page 33: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

Berbunyi dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai Sumber.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

39 TEMA 10 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 33

Page 34: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

SAINS DAN KITA

UNIT 29 :Komputer Ben Li

perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

40 TEMA 10 :SAINS DAN KITA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 34

Page 35: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

UNIT 30 :Kereta Malaysia 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 35

Page 36: Rancangan Tahunan Bm (Sjk) 1

PANITIA BAHASA MALAYSIASJK(T) SITHAMBARAM PILLAY

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan MacElemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unitKemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 KSSR 36