Raadsel van Simson 2

download Raadsel van Simson 2

of 29

 • date post

  13-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Raadsel van Simson 2

 1. 1. Richteren-periode periode die voorafgaat aan het koninkrijk van Isral ieder deed wat goed was in eigen ogen spreekt van de tijd voorafgaand aan het Koninkrijk en Gods heerschappij onzichtbaar is 2
 2. 2. terugblik vorige studie Simson is als Nazireer een type van hem die gehoorzaam (>lang haar) was tot de dood (>geen wijn). Simson spreekt van Hem die als Bruidegom tot zijn volk kwam (onbesneden van hart). 3
 3. 3. 15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom (= de Messias) bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. Matteus 9 4
 4. 4. 8 Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen; en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook honig. = leven uit de dood! 5
 5. 5. 9 Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet, dat hij de honig uit het lichaam van de leeuw had gehaald. 6
 6. 6. 10 Toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simson daar een feestmaal aan, want zo plachten de jongelingen te doen. St.Vert. bruiloft. Lett. waar men drinkt 7
 7. 7. 11 Zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om met hem samen te zijn. 8
 8. 8. 12 EnSimsonzeidetothen:Ikwilueen raadselopgeven. elders:geheimenis *Psalm49:5 9
 9. 9. 12 Indiengijmijdeoplossinggeeft binnendezevendagenvanhetfeestmaal enhetraadt,danzalikudertig onderklederenendertigbovenklederen geven. 10
 10. 10. 13 Maarindiengijmijdeoplossingnietkunt geven,danzultgijmijdertigonderklederen endertigbovenklederengeven.Enzij zeidentothem:Geefuwraadselop,datwij hethoren. 11
 11. 11. 14 Toenzeidehijtothen: Spijzeginguitvandeeter, enzoetigheidvandesterke. =zoetespijzeginguitvandesterkeeter 12
 12. 12. 14 Driedagenlangkondenzijhetraadsel nietoplossen, hetGoddelijkeraadselhoudt verbandmetdriedagen* *Johannes2:19;Hosea6:1-3 13
 13. 13. 15 maaropdezevendedag deopenbaringvanhetraadsel houdtverbandmetdezevendedag =dekomendesabbatsrust* *Hebreen4:9 14
 14. 14. 15 zeidenzijtotdevrouwvanSimson: Haaluwmanoveromonsdeoplossingvan hetraadselmeetedelen;anderszullenwij uenuwfamiliemetvuurverbranden.Hebt gijonsuitgenodigdomonsarmtemaken, ofniet? 15
 15. 15. 16 ToenkwamdevrouwvanSimsonbij hemwenenenzeide:Gijgeeftnietsommij enhebtmijnietlief;gijhebtaanmijn volksgenoteneenraadselopgegeven,maar mijdeoplossingnietverteld.Hijechter zeidetothaar:Ikhebdiezelfsaanmijn vaderenmoedernietverteld;zouikhetu danweldoen? 16
 16. 16. 17 Maarzijweendebijhemdezevendagen, diehunfeestmaalduurde St.Vert.: Enzijweendevoorhem,op den zevenden der dagenindewelkezijdeze bruilofthadden 17
 17. 17. 17 Opdezevendedagverteldehijhet haar,omdatzijbijhembleefaandringen, waarnazijdeoplossingvanhetraadselaan haarvolksgenotenmeedeelde. 18
 18. 18. 18 Toenzeidendemannenvandestadop dezevendedag,voordatdezonwas ondergegaan,tothem 19
 19. 19. 18 Watiszoeterdanhonig, watissterkerdaneenleeuw? deoplossingvanhetraadselis zlfeenraadsel! 20
 20. 20. wat is zoeter dan honing? 9 de verordeningen des HEREN zijn waarheid,altegaderrechtvaardig. 10 zoeter dan honig,jadanhonigzeem uitderaat. Psalm 19 SV 21
 21. 21. wat is sterker dan een leeuw? antwoord: 1.Simson! 22
 22. 22. wat is sterker dan een leeuw? antwoord: 1.Simson! 2.David! zette zijn leven in voor de schapen!* *1Sam.17:34,35 23
 23. 23. wat is sterker dan een leeuw? antwoord: 1.Simson! 2.David! (om de kudde te sparen) 3.Danil! - vroeg in de morgen, de verzegelde steen weggewenteld! * *Danil6 24
 24. 24. 18 Maarhijzeidetothen: Hadtgijnietmetmijnkalfgeploegd,gij hadtmijnraadselnietgeraden. 2 Wantikgetuigvanhen,datzij ijvervoorGodbezitten,maar zonderverstand. Romeinen 10 25
 25. 25. 19 EndeGeestdesHERENgreephemaan: hijgingnaarAskelon,sloegdaardertig mannendood,namhunbovenklederenen gafdieaanhen,diehetraadselhadden opgelost. 26
 26. 26. 19 Maarzijntoornwasontbrand lett.zijn neus was verhit =gemotioneerd 27
 27. 27. 19 enhijkeerdeterugnaarhethuisvan zijnvader. 1 Enhetgeschieddena sommige dagen,indedagenvanden tarweoogst,datSimsonzijnhuisvrouw bezochtmeteengeitenbokje Richteren 15 (SV) nhetverslaanvandeleeuw(> overwinningopdedood) enenigedagenvrdetarweoogst (>Pinksteren) 28
 28. 28. 20 EndevrouwvanSimsonwerdgegeven aandegene,diezijnbruidsjonkergeweest was. bruidegomenbruidzijnelkaarkwijt hetgrotethemavanhetliedder liederen(Hooglied): Ikzochtmijnzielsbeminde,ikzocht hem,maarikvondhemniet. mijngeliefdewasweg,verdwenen! 29