QU„›¢N L£â€Œ ¤¯£â‚¬O...

download QU„›¢N L£â€Œ ¤¯£â‚¬O T„› O THEO H„»â€  TH„»¯NG T£†N CH„»† TRONG C£¾C TR¦¯„»“NG

of 193

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of QU„›¢N L£â€Œ ¤¯£â‚¬O...

 • B GIO DC V O TO HC VIN QUN L GIO DC

  TRN VN CHNG

  QUN L O TO THEO H THNG TN CH

  TRONG CC TRNG I HC A PHNG

  VIT NAM

  CHUYN NGNH : QUN L GIO DC

  M s : 62.14.01.14

  NGI HNG DN KHOA HC:

  PGS.TS TRN TH MINH HNG

  H NI NM 2016

 • ii

  LI CAM OAN

  Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu ca ring ti. Cc kt qu

  nghin cu trong lun n ny l trung thc, cha tng c cng b trong bt k

  cng trnh no ca cc tc gi khc.

  H Ni, ngy thng nm 2016

  Tc gi lun n

  Trn Vn Chng

 • iii

  LI CM N

  Ti xin by t tnh cm qu trng v tri n PGS.TS Trn Th Minh Hng,

  cn b hng dn khoa hc tn tnh ch dn, gip ti trong sut qu trnh

  thc hin v hon thnh lun n.

  Ti xin chn thnh cm n Ban Gim c, vin chc qun l, vin chc cc

  n v thuc Hc vin Qun l Gio dc to iu kin thun li cho ti hc tp,

  nghin cu, hon thnh tt nhim v nghin cu sinh.

  Ti cng xin cm n chn thnh lnh o cc trng i hc a phng,

  cc nh khoa hc nhit tnh gip ti trong qu trnh nghin cu thc hin

  lun n. Xin cm n cc ng nghip ca trng H Ph Yn tch cc h tr

  gip ti hon thnh lun n.

  Ti tri n s h tr ca gia nh v ngi thn trong thi gian thc hin

  nhim v nghin cu sinh v hon thnh lun n.

  Trn trng bit n!

  H Ni, ngy thng nm 2016

  Tc gi lun n

  Trn Vn Chng

  MC LC

 • iv

  LI CAM OAN Trang ii

  LI CM N iii

  MC LC iv

  DANH MC CC T VIT TT vii

  DANH MC CC BNG Viii

  DANH MC CC BIU , S Ix

  M U 1

  CHNG 1. C S L LUN V O TO V QUN L O TO THEO H THNG TN CH TRONG CC TRNG I HC

  9

  1.1. Tng quan nghin cu vn 9

  1.1.1. Nghin cu v o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc

  9

  1.1.2. Nghin cu v qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc

  15

  1.1.3. Nhn xt chung 21

  1.2. o to i hc theo h thng tn ch. 22 1.2.1. o to i hc 22

  1.2.2. o to i hc theo h thng tn ch 24

  1.3. Trng i hc a phng 29

  1.3.1. Khi nim trng i hc a phng 29

  1.3.2. c im ca trng i hc a phng. 29

  1.3.3. Thun li, kh khn v thch thc i vi trng i hc a phng trong o to theo h thng tn ch

  30

  1.4. Ni dung qun l o to i hc theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng

  32

  1.4.1. Mt s khi nim lin quan 32

  1.4.2. Tip cn nghin cu ni dung qun l o to i hc theo h thng tn ch

  34

  1.4.3. Ni dung qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng

  37

  1.5. Cc yu t nh hng n qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  45

  1.5.1. Yu t ch quan 45

  1.5.2. Yu t khch quan 47

  KT LUN CHNG 1 48

 • v

  CHNG 2. THC TRNG O TO V QUN L O TO THEO H THNG TN CH TRONG CC TRNG I HC A PHNG VIT NAM

  50

  2.1. Khi qut v cc trng HP c kho st v t chc kho st thc trng

  50

  2.1.1. Khi qut v cc trng HP c kho st 50

  2.1.2. T chc kho st thc trng 51

  2.2. Kt qu nghin cu thc trng 54

  2.2.1. Thc trng o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  54

  2.2.2. Thc trng qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  67

  2.2.3. Thc trng cc yu t nh hng n qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  82

  KT LUN CHNG 2 87

  CHNG 3. XUT CC GII PHP QUN L O TO THEO H THNG TN CH TRONG CC TRNG I HC A PHNG VIT NAM

  89

  3.1. Nguyn tc xut cc gii php qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  89

  3.1.1. Nguyn tc m bo tnh php l 89

  3.1.2. Nguyn tc m bo tnh h thng v ng b 89

  3.1.3. Nguyn tc m bo tnh k tha 89

  3.1.4. Nguyn tc m bo tnh hiu qu v kh thi 90

  3.2. Cc gii php qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  90

  3.2.1. Gii php 1: i mi qun l cng tc tuyn sinh 90

  3.2.2. Gii php 2: Xy dng v pht trin chng trnh o to p ng yu cu ngh nghip ca a phng v x hi

  94

  3.2.3. Gii php 3: Nng cao hiu qu qun l qu trnh dy hc 99

  3.2.4. Gii php 4: Xy dng i ng ging vin v s lng, ng b v c cu v chun v cht lng

  110

  3.2.5. Gii php 5: Bo m c s vt cht v ti chnh phc v o to 114

  3.2.6. Gii php 6: Xy dng mi trng o to ng b v thun li 117

  3.3. Kho nghim mc cn thit v kh thi ca cc gii php qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  121

  3.3.1. Mc ch, ni dung v phng php kho nghim 121

 • vi

  3.3.2. Kt qu kho nghim 122

  3.4. Th nghim mt s gii php qun l o to theo h thng tn ch trong cc trng i hc a phng Vit Nam

  128

  3.4.1. T chc v phng php th nghim 128

  3.4.2. Kt qu th nghim 128

  KT LUN CHNG 3 132

  KT LUN V KHUYN NGH 135 DANH MC CC CNG TRNH NGHIN CU 141 TI LIU THAM KHO 143 PH LC 1 149 PH LC 2 165 PH LC 3 172 PH LC 4 178

 • vii

  DANH MC CC T VIT TT

  C cao ng

  CLT cht lng o to

  CN c nhn

  CNH-HH cng nghip ha, hin i ha

  CNTT cng ngh thng tin

  CSVC c s vt cht

  CVHT c vn hc tp

  CTT chng trnh o to

  DH dy hc

  H i hc

  HP i hc a phng

  T o to

  GDH gio dc i hc

  GD-T gio dc v o to

  GV ging vin

  GS gio s

  HCTC hc ch tn ch

  HTTC h thng tn ch

  KT-G kim tra nh gi

  KT-XH kinh t-x hi

  NCKH nghin cu khoa hc

  NCXH nhu cu x hi

  PGS ph gio s

  QL qun l

  QLT qun l o to

  QTT qu trnh o to

  SH sau i hc

  SV sinh vin

  THPT trung hc ph thng

  ThS thc s

  Tp. thnh ph

  TS tin s

  TW Trung ng

  C cao ng

 • viii

  DANH MC CC BNG

  Bng 1.1. Ni dung qun l cng tc tuyn sinh Trang 39

  Bng 1.2. Ni dung qun l chng trnh o to 39

  Bng 1.3. Ni dung qun l qu trnh dy hc 41

  Bng 1.4. Ni dung qun l l i ng ging vin, vin chc qun l v vin chc hnh chnh

  43

  Bng 1.5. Ni dung qun l c s vt cht v ti chnh 44

  Bng 1.6. Ni dung qun l mi trng o to 45

  Bng 2.1. Cc trng i hc HP trong nghin cu thc trng 50

  Bng 2.2. Thang nh gi ni dung kho st theo im trung bnh 54

  Bng 2.3. Thng k quy m tuyn sinh ca cc trng HP t 2011 n 2014

  55

  Bng 2.4. Thc trng m bo cc yu cu ca chng trnh o to 57

  Bng 2.5. Thc trng thc hin quy trnh t chc o to 58

  Bng 2.6. Thc trng hot ng dy ca ging vin 59

  Bng 2.7. Thc trng hot ng hc ca sinh vin 61

  Bng 2.8. Thc trng cng tc nh gi kt qu hc tp 62

  Bng 2.9. Thc trng cng tc c vn hc tp 63

  Bng 2.10. Thc trng qu trnh dy hc 63

  Bng 2.11. Thc trng c s vt cht v ti chnh 65

  Bng 2.12. Thc trng mi trng o to 67

  Bng 2.13. Thc trng qun l cng tc tuyn sinh 68

  Bng 2.14. Thc trng qun l chng trnh o to 70

  Bng 2.15. Thc trng qun l quy trnh t chc o to 71

  Bng 2.16. Thc trng qun l hot ng dy 72

  Bng 2.17. Thc trng qun l hot ng hc 73

  Bng 2.18. Thc trng qun l nh gi kt qu hc tp 75

  Bng 2.19. Thc trng qun l cng tc c vn hc tp 75

  Bng 2.20. Thc trng qun l ng dng CNTT trong qu trnh dy hc 76

  Bng 2.21. Thc trng qun l qu trnh dy hc 77

  Bng 2.22. Thc trng qun l i ng ging vin, vin chc qun l o to, vin chc k thut

  78

  Bng 2.23. Thc trng qun l c s vt cht v ti chnh 79

  Bng 2.24. Thc trng qun l mi trng o to 81

  Bng 2.25. Thc trng cc yu t ch quan nh hng n QLT theo HTTC

  83

  Bng 2.26. Thc trng cc yu t khch quan nh hng n QLT theo HTTC

  83

  Bng 2.27. Tng hp thc trng o to theo HTTC 84

 • ix

  Bng 2.28. Tng hp thc trng qun l o to theo HTTC 85

  Bng 3.1. Bng quy i im theo HTTC ca Trng i hc Ph Yn

  101

  Bng 3.2. Kt qu kho nghim Gii php 2 123

  Bng 3.3. Kt qu kho nghim Gii php 3 124

  Bng 3.4. Kt qu kho nghim Gii php 4 124

  Bng 3.5. Tng hp kt qu kho nghim cc gii php 125

  Bng 3.6. So snh v cng tc qun l xy dng v pht trin CTT trc v sau th nghim

  130

  Bng 3.7. So snh trnh i ng trc v sau thc nghim 131

  DANH MC CC BIU , S

  Biu 2.1. Quy m o to theo nhm ngnh Trang 51

  Biu 2.2. Ch tiu tuyn sinh 55

  Biu 2.3. S lng sinh vin nhp hc 55

  S 3.1. Quy trnh pht trin chng trnh o to ca Trng H Ph Yn

  130

  Biu 3.2. So snh trnh i ng trc v sau thc nghim 131

 • 1

  M U

  1. L do chn ti

  1.1. o to p ng nhu cu nhn lc cho x hi l mc tiu chung nht ca

  gio dc. Mc tiu gio dc i hc Vit Nam c xc nh Lut Gio dc

  i hc 2012 [57]: - 1. Mc tiu chung: a) o to nhn lc, nng cao dn tr,

  bi dng nhn ti; nghin cu khoa hc, cng ngh to ra tri thc, sn phm mi,

  phc v yu cu pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng, an ninh v hi nhp

  quc t; b) o to ngi hc c phm cht chnh tr, o c; c kin thc,

  k nng thc hnh ngh nghip, nng lc nghin cu v pht trin ng dng

  khoa hc v cng ngh tng xng vi trnh o to; c sc khe; c kh nng

  sng to v trch nhim ngh nghip, thch nghi vi mi trng lm vic; c thc

  phc v nhn dn. Ngh quyt Hi ngh ln th 8, Ban Chp hnh TW kha XI

  (Ngh quyt s 29-NQ/TW ban hnh ngy 04/11/2013) v i mi cn bn,

  ton din gio dc v o to, p ng yu cu cng nghip ha, hin i ha trong

  iu ki