QuickScan 2e en 3e laag Meerlaagsveiligheid (MLV) Waddengebied

Click here to load reader

 • date post

  24-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het doel van de werkzaamheden is het uitvoeren van een QuickScan/ inventarisatie naar de mogelijkheid om het risico te verkleinen met maatregelen in de 2e en 3e laag. Daarnaast zal een inschatting worden gemaakt van de invloed van de nieuwe overstromingsberekeningen voor dijkring 6 op de optimale norm bepaald binnen de MKBA van WV21.

Transcript of QuickScan 2e en 3e laag Meerlaagsveiligheid (MLV) Waddengebied

 • PR2498.10 april 2013

  Opdrachtgever: Deltaprogramma Waddengebied

  QuickScan 2e en 3e laag Meerlaagsveiligheid (MLV)

  Waddengebied

  Auteurs: Bob Maaskant

  Bas Kolen

  Marit Zethof

  Teun Terpstra

 • april 2013 QuickScan 2e en 3e laag Waddengebied

  HKV LIJN IN WATER PR2498.10 iii

  Inhoud

  1 Inleiding ................................................................................................... 1

  1.1 Aanleiding ...................................................................................................................... 1

  1.2 Doelstelling ..................................................................................................................... 1

  1.3 Leeswijzer ...................................................................................................................... 1

  2 Effect nieuwe inzichten gevolgen op MKBA ............................................... 3

  2.1 Inleiding ......................................................................................................................... 3

  2.2 Aanpak .......................................................................................................................... 3

  2.2.1 Methodiek MKBA WV21 ........................................................................................ 4

  2.2.2 Vereenvoudigde toepassing dijkring 6 .................................................................... 5

  2.2.3 Uitgangspunten................................................................................................... 5

  2.2.4 Economische optimale overstromingskans MKBA WV21 op basis van oude

  gevolgberekeningen ............................................................................................ 6

  2.3 Economisch optimale kans op basis van nieuwe gevolgberekeningen .................................... 7

  2.4 Economisch optimale kans VNK2, inclusief extra gevolgen vitale objecten ............................... 8

  2.5 Overzicht ........................................................................................................................ 9

  3 Literatuuronderzoek MLV ........................................................................ 11

  3.1 Syntheserapport Gebiedspilot Meerlaagsveiligheid (Oranjewoud en HKV lijn in water

  (2011)) ........................................................................................................................ 11

  3.2 Basisvisie voor meerlaagse veiligheid (STOWA Deltaproof 2011-26) .................................... 12

  3.3 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken (ENW - Expertisenetwerk Waterveiligheid (2012)) ........ 13

  3.4 Analyse van slachtofferrisicos WV21 en de Maatschappelijke kosten-batenanalyse WV21

  (Deltares (2011)) .......................................................................................................... 14

  3.5 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 6: Friesland en

  Groningen .................................................................................................................... 15

  3.6 Studie Meerlaagsveiligheid Eemsdelta (HKV lijn in water in opdracht van Provincie

  Groningen) ................................................................................................................... 16

  3.7 Overstromingsberekeningen dijkring 6 voor VNK2 (Maaskant et. al. (2012)) ......................... 17

  3.8 Rapportage regionaal risicoprofiel voor veiligheidsregio Frysln (Veiligheidsregio

  Friesland. (2010)) ......................................................................................................... 18

  3.9 Onderzoek slaperdijken huidig waterkerend vermogen en mogelijke maatregelen

  (Royal Haskoning (2011)) ............................................................................................... 19

  3.10 Evacuatieschattingen Nederland (Maaskant et al. (2009)) Evacuatieschattingen

  Nederland en het effect van investeringen (Kolen en Terpstra (2012)) ................................. 19

  3.11 Publieke percepties van het risico op overstromen vanuit de Waddenzee (Terpstra en

  Gutteling (2007)) .......................................................................................................... 20

  3.12 Plan evacuatie en nafase bij grootschalige overstromingen (TMO Groningen) ........................ 21

  4 Vitale infrastructuur ............................................................................... 23

  4.1 Analyse bescherming vitale infrastructuur (Rijksoverheid (2010)) ....................................... 23

  4.2 Vermindering kwetsbaarheid overstromingen (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

  (Nibra) en HKV lijn in water (2007)) ................................................................................ 23

  4.3 Ligging vitale en kwetsbare infrastructuur......................................................................... 23

 • QuickScan 2e en 3e laag Waddengebied april 2013

  iv PR2498.10 HKV LIJN IN WATER

  5 Resultaten expertbijeenkomst ................................................................ 25

  5.1 Inleiding ....................................................................................................................... 25

  5.2 Resultaten per stelling ................................................................................................... 25

  6 Discussie ................................................................................................ 28

  7 Aanbevelingen ........................................................................................ 31

  8 Referenties ............................................................................................. 33

  Bijlage A: Overzicht ringdelen en gevolgen per ringdeel .............................. 37

  Bijlage B: Overzicht vitale infrastructuur ...................................................... 41

  Bijlage C: Interviews .................................................................................... 44

  Bijlage D: Deelnemers expertsbijeenkomst .................................................. 53

 • april 2013 QuickScan 2e en 3e laag Waddengebied

  HKV LIJN IN WATER PR2498.10 1

  1 Inleiding

  1.1 Aanleiding

  In het concept-Werkplan Deltaprogramma Waddengebied 2012 2013 Van mogelijke naar

  kansrijke strategien van september 2012, is ook het onderwerp meerlaagsveiligheid benoemd.

  Er is inzicht gewenst in de actuele stand van zaken over meerlaagsveiligheid in het Wadden

  gebied. Het gaat hierin enerzijds om reeds landelijk ontwikkelde ervaring en anderzijds

  inzichten opgedaan in de regio. Hiervoor is een verkenning gewenst naar mogelijke risico

  beperkende maatregelen en strategien in de tweede en derde laag van het concept

  meerlaagsveiligheid. Het doel van deze maatregelen is om de gevolgen van een overstroming in

  het Waddengebied te beperken.

  De focus van de stuurgroep van Deltaprogramma Waddengebied ligt op dit moment erg op een

  combinatie van Preventie en van aanvullende maatregelen voor bescherming van de kwetsbare

  en vitale infrastructuur. De vraag is enerzijds of er nog andere maatregelen acceptabel of

  wenselijk zijn om het overstromingsrisico te benvloeden. De vraag is anderzijds ook wat het

  effect is op de optimale overstromingskans van het meenemen van de directe en de indirecte

  schade van kwetsbare en vitale infrastructuur.

  1.2 Doelstelling

  Het doel van de werkzaamheden is het uitvoeren van een QuickScan/ inventarisatie naar de

  mogelijkheid om het risico te verkleinen met maatregelen in de 2e en 3e laag. Daarnaast zal

  een inschatting worden gemaakt van de invloed van de nieuwe overstromingsberekeningen voor

  dijkring 6 op de optimale norm bepaald binnen de MKBA van WV21.

  1.3 Leeswijzer

  In hoofdstuk 2 wordt op een vereenvoudigde wijze de invloed van nieuwe overstromings-

  berekeningen en vitale infrastructuur op de optimale overstromingskans bepaald. Vervolgens

  wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur op het gebied van

  meerlaagsveiligheid. In hoofdstuk 4 wordt er specifiek ingezoomd op de vitale infrastructuur in

  het gebied Friesland en Groningen. Hoofdstuk 5 bespreekt de uitkomsten van een bijeenkomst

  met de betrokken stakeholders bij het Deltaprogramma Waddengebied. Tot slot bevat hoofdstuk

  6 een discussie over de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid voor het Deltaprogramma

  Waddengebied.

 • april 2013 QuickScan 2e en 3e laag Waddengebied

  HKV LIJN IN WATER PR2498.10 3

  2 Effect nieuwe inzichten gevolgen op MKBA

  2.1 Inleiding

  In het kader van de studie Waterveiligheid 21e eeuw is onder meer een kosten-baten analyse

  (KBA) uitgevoerd (Deltares (2011)). In deze analyse is op basis van kosten voor dijkversterking

  en optredende gevolgen bij een dijkdoorbraak gekeken naar wat de optimale

  overstromingskansen moeten zijn voor de dijkringen in Nederland. Zo ook is voor dijkring 6

  deze analyse uitgevoerd. Hierbij is een overstromingskans voor de dijkring aangenomen (in de

  WV21 studie ook wel de tweede referentiesituatie) en is deze gecombineerd met

  overstromingsgevolgen in termen van schade, slachtoffers en getroffenen. Op deze wijze is het

  huidige risico in beeld gebracht. Door de kosten voor dijkversterking (en daarmee

  kansverkleining) af te zetten tegen de daarmee gerealiseerde risicoreductie kan bekek