QQuuaaddrriiffoolliiaa - KNNV · PDF file De lezing (powerpoint presentatie) geeft een...

Click here to load reader

 • date post

  17-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of QQuuaaddrriiffoolliiaa - KNNV · PDF file De lezing (powerpoint presentatie) geeft een...

 • KNNV Deventer 29 ste

  jrg, nr. 3 2015- 1

  QQuuaaddrriiffoolliiaa Afdeling Deventer Jaargang 29, nr. 3 – 2015

  Agenda

  Excursie Beekbergerwoud  Datum: zondag 19 juli 2015

   Tijd: 10 uur

   Verzamelplaats: Parkeerplaats aan de Woudweg 7381BA

   Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens Het Beekbergerwoud was ooit het laatste oerbos van Nederland. Het ligt tussen de Veluwe en het IJsselgebied, in een natuurlijke laagte, waardoor het bijzonder nat is. Er is veel kwel. Rond 1870 had men steeds meer landbouwgrond nodig en heeft men sloten gegraven om al het water af te voeren en heeft men de bomen gekapt. Ook kende men de waarde van het gebied, wat de plantengroei en het voorkomen van paddenstoelen niet. Men vond het onland, dat maar beter landbouwgrond kon worden. Inmiddels is de natuurwaarde van het gebied wel bekend. Natuurmonumenten is bezig grond aan te kopen en heeft ontwateringssloten gedempt zodat het weer een nat gebied is geworden. Hier zijn we in 2011 een aantal keren geweest. Inmiddels is Natuurmonumenten verder gegaan met het aankopen van grond en de werkzaamheden die nodig zijn om er een natuurgebied van te maken dat weer doet denken aan het oorspronkelijke oerbos. Men heeft er bomen geplant waarvan men aanneemt dat die er vroeger ook stonden, zoals de Zoete kers, Zomereik, Haagbeuk en Winterlinde. Verder hoopt men dat er in de grond nog zaden aanwezig zijn, die nu de kans krijgen weer te kiemen. Mooie waarnemingen uit 2011 waren Kamgras, Pilvaren, Watertorkruid en Waterviolier. Vandaag gaan we weer naar het Beekbergerwoud om te kijken wat er is veranderd, maar ook om te genieten van het prachtige natuurgebied met zijn bijzondere geschiedenis. Aanmelden bij Dick Steenstra (0570-619176 of 06- 16202617) of Henny Wassens (0570-676072).

  Sporenexcursie Ossenwaard  Datum: zaterdag 8 augustus 2015

   Tijd: 9.00 uur tot 12.00 uur

   Lokatie: We verzamelen om 9:00 bij de zendmast naast de spoorlijn

   Excursieleider: Jeroen Kloppenburg Liggend onder de rook van Deventer ligt de Ossenwaard. Van vuilnisbelt tot sportvelden heeft het gebied een kleurrijke geschiedenis. Na de natuurontwikkeling die er heeft plaatsgevonden vonden zoogdieren er een plekje. Bruine rat, muskusrat, marterachtigen en ook de bever komen er inmiddels voor. Op zaterdagochtend neemt Jeroen Kloppenburg ons al sporenzoekend mee door dit verrassende gebied. Laarzen, verrekijker en wat te eten en te drinken halverwege de ochtend aanbevolen. Aanmelden bij Nienke Dijkstra, dijkstra_nienke@hotmail.com of 06 36209854

  Excursie naar de Lemelerberg  Datum: zondag 16 augustus 2015

   Tijd: 10.00 uur

   Locatie: verzamelen bij de begraafplaats aan de Raalterweg.

  Figuur 1 Pilvaren (Pilularia globulifera)

 • KNNV Deventer 29 ste

  jrg, nr. 3 2015- 2

   Excursieleiders: Bien en Hein Hage De Lemelerberg ligt evenals de Archemerberg op een stuwwal. Vóór de voorlaatste IJstijd maakte dit gebied deel uit van een gigantische delta van Rijn-Maas en rivieren uit het Oosten. De voorlaatste IJstijd heeft in deze vlakte de stuwwallen gevormd. Daarbij is ook Scandinavisch materiaal aangevoerd: zand, grind, keileem en zwerfstenen. De begroeiing bestaat uit heidevelden (dankzij de schaapskudden), jeneverbesstruiken, vliegdennen, sparren en loofhout. We maken een wandeling door de hei waarin we mooie mostapijten aantreffen met buntgras. Landschappelijk is het prachtig, af en toe mooie vergezichten. Het pad leidt ook langs een zandverstuiving, waarin je ziet wat er als pioniersplanten probeert te overleven. De stuwwal is eigendom van Landschap Overijssel. Aanmelden bij Bien en Hein Hage per email of per telefoon 0570-640265/06-13814282

  Heide-excursie Wechelerveld  Datum: donderdag 20 augustus 2015

   Tijd: 14.00 uur tot ca. 15.30 uur

   Lokatie: Wechelerveld aan de kant van de Raalterweg. Er is daar parkeergelegenheid

   Excursieleiders: Henny Wassens en Nienke Dijkstra Wechelerveldroute, 5 km Schalkhaar was een van de kerkdorpen van de gemeente Diepenveen. Sinds 1 januari 1999 maakt het deel uit van de gemeente Deventer. In de buurschap Riele werd in 1810 een kerkje gebouwd op een heideveld, de Schalkhaar genoemd. Korte tijd daarna werden bij het kerkje drie boerderijtjes gebouwd. De buurschap is in 200 jaar uitgegroeid tot een kerkdorp van ruim 4500 inwoners. Het landgoed De Kolk, de Rielerenk, het landgoed Brinkgreven, het Wechelerveld en Park Braband zijn de groene longen van het dorp. 1. De lindeboom ‘De Lindeboom’ was oorspronkelijk een boerderij met tapperij, gebouwd in 1812. Deze brandde in 1933 af, maar werd herbouwd. Bij het etablissement bevindt zich een enorme lindeboom. 2. Beatrix-Clausbos In dit bos ligt het accent op twee met elkaar vervlochten cirkels, welke twee trouwringen symboliseren. De grootste ring omsluit koningslindes, die het koningshuis representeren. De kleinste ring zilverlindes, die het zilveren huwelijk uitbeelden. De ringen zelf vormen een wandelpaadje. Bij haar zilveren huwelijksjubileum in 1991 gaf Koningin Beatrix te kennen een Nationaal Geschenk in de vorm van boomaanplant op prijs te stellen. In Deventer en omstreken leverde de actie 7500 gulden op, waarvan het bosplan werd bekostigd. Het onderhoud is toevertrouwd aan natuurwerkgroep De Groene Knoop 3. Buurschap Wechele Buurschap Wechele is in de late middeleeuwen ontstaan. De naam Wechele geeft aan hoe het landschap er vroeger uitzag. Weechlo, Weghelo, Weech of Weghe, verwijzen naar de vegetatie: de jeneverbes, het achtervoegsel lo(o) duidt op een open bos op de zandgronden. In 1401 kreeg Deventer van de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim het bos Weechelreholt in erfpacht. Kort daarna werd het bosgebied omgezet in akkerland: de camp te Wechele. Daarop lagen de erven te Wechele, Middel Wechele en Oost Wechele. Ten zuiden van dit gebied stroomt de Zandwetering en ligt het lager gelegen Wechelergoor, met erve Hagenvoorde. 4. De zandwetering Voor het afvoeren van het overtollige water werd de Zandwetering aangelegd. De wetering vond zijn oorsprong aan de Holterweg ter hoogte van erve Hazenkamp. Door menselijk ingrijpen werd een watertje dat ontsprong in de Gooijermars na enkele kilometers verenigd met de Wecheler en Letteler leidegravens. Samen vormen zij nu de

 • KNNV Deventer 29 ste

  jrg, nr. 3 2015- 3

  bovenloop de Zandwetering. In de verbindingssloot tussen de Zandwetering en de Borgelerleide kun je in het voorjaar plakken kikkerdril zien. Deze sloot is erg geliefd bij kikkers en padden. Voor een veilige oversteek van de zandweg (Wechelerweg) worden de amfibieën bij het scherm in emmers gevangen en overgezet. 5. Het wechelerveld Het Wechelerveld werd al in het midden van de negentiende eeuw gebruikt als oefenterrein door de Huzaren van Boreel te Deventer. Daar werd elke donderdag door het 5e regiment dragonders op een schijf geschoten. Later werd het oefenterrein gebruikt door het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene dat was gelegerd in de Westenbergkazerne bij Schalkhaar. Het Wechelerveld bestaat uit circa 50 hectare bos met een centraal gelegen versnipperd heideveld. Het is een van de laatste heiderestanten rond Deventer. Om de heide meer ruimte te geven worden bomen gekapt, dichtgegroeide plekken vrijgemaakt en verschillende heideveldjes met elkaar verbonden. Dit komt de biodiversiteit(variatie van planten en dieren ) ten goede. We hopen op bloeiende hei. Aanmelden bij Henny Wassens 0570-676072 of Nienke Dijkstra, dijkstra_nienke@hotmail.com, tel.: 06 36209854

  Excursie Bakenberg en Het Leesten  Datum: zondag 06 september 2015

   Tijd: 10.00 uur Halve dag excursie naar Boswachterij Ugchelen

   Excursieleider: Harry Weimer

   Start: De wandeling van ± 5 km begint bij Hotel/Restaurant de Cantharel, Ugchelen (Afrit 19 van A1) waar we om 10.00 uur verzamelen. Ongeveer op de helft van de route is een kiosk met horecavoorziening.

  De wandeling gaat door een gevarieerd landschap van bos en heide, heuvels en dalen. Alles voorgevormd in de laatste twee ijstijden. De zandbult van de Veluwe met zijn neerslagoverschot maakten het graven van sprengen mogelijk wat voor dit gebied zo specifiek is. De waterlopen zijn gegraven in de hellingen tot onder het hier juist zo hoog gelegen grondwaterniveau waardoor ruime aanvoer verzekerd was. De tocht voert langs de Koppelsprengen gegraven begin 17de eeuw. Vervolgens wordt de Bakenberg overgestoken (60 meter boven NAP), onderdeel van een stuwwal gevormd in de voorlaatste ijstijd. Langs een heideven gaat het verder langs een heidegebied boven een kleine slenk door het bos naar het grote smeltwaterdal en de golvende heide van Het Leesten. Aanmelden bij Nienke Dijkstra, dijkstra_nienke@hotmail.com, tel.: 06 36209854

  Lezing: Natuur in je eigen omgeving Van natuurlijke tuinen, groene daken, verticale tuinen tot groen in je eigen leefomgeving. door Hein van Bohemen

   Datum: donderdag 10 september 2015

   Tijd: 20.00 uur

   Lokatie: Natuur- en milieu-educatiefcentrum De Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer

   Spreker: Dr Hein van Bohemen De lezing (powerpoint presentatie) geeft een overzicht van de betekenis voor plant, dier en mens van de voor- en achtertuin in stedelijke en landelijke gebieden. Naast een uiteenzetting over verschillende ecosysteembenaderingen zal ingegaan worden op de aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren in tuinen. Verteld zal worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de effecten van verstening te voorkomen en verzachten. Wat betekent het afkoppelen van hemelwater: een inspira