PVD KATALOG -

download PVD KATALOG -

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of PVD KATALOG -

 • PVD TEHNOLOGIJA

  ISOOZNAKAELKOTRON

  PLASMA VACUUM DEPOSITION

  ELKOTRON CORUN

 • 2 - 6

  600C

  Srebrno siva

  karbo-nitridHrom-

  CrCN

  2300200

  0,2-0,3

  Niski naponi, dobroprijanjanje i visokaotpornost naoksidaciju

  Materijalpresvlake

  MikrotvrdoaHV 0,05

  Koeficijenttrenja eliku

  suvogpo

  Debljina presvlake

  Maksimalna temperaturapri eksploataciji

  Boja presvlake

  Kljunekarakteristike

  Osnovneprimene

  Titan nitrid

  TiN

  0,6

  2 - 4 2 - 4 2 - 6 2 - 4 1 - 3 2 - 4

  2300200

  500C 400C 600C 800C 800C 800C 800C

  Zlatna Svetlo siva Srebrno siva BledoruiastaTamno siva Tamno siva

  Dobra presvlakaza optu svrhu

  Obrada rezanjematerijala na bazi

  Om

  ...

  mFe

  blikovanjeetala (kovanje,

  valjanje )

  Brizganje plastike

  Obrada poboljanihelika

  Visoko produktivnorezanje (podmazano,polusuvo i suvo)

  ezanjpoboljanih materijalagde ostale presvlakedostiu granicutermikih i mehanikihoptereenja

  R e

  Za vretenastaglodala od TM

  [ ]m

  Velika tvrdoa ivisoka

  otpornost naoksidaciju,malo trenje

  elastinost,

  Titankarbo-nitrid Hrom-nitrid

  Aluminijumtitan

  karbo-nitridAluminijumtitan-nitrid

  Titanaluminijum

  nitrid

  Titanaluminijumkarbo-nitrid

  TiCN(ML) CrN AlTiCN AlTiN TiAlN(ML) TiAlCN(ML)

  3500500 2000200 3000300 3300300 3 00 005 53 00 005 5

  0,2 0,3-0,4 0,2 0,7 0,7

  Tamnoruiasta

  Velika tvrdoai otpornost nahabanje,poveanailavost

  Niski naponi, dobroprijanjanje i visokaotpornost naoksidaciju

  Velika tvrdoavisoka otpornost naoksidaciju, nizakkoeficijent toplotneprovodljivosti

  Velika tvrdoa,visoka otpornost naoksidaciju,malo trenje

  Malo trenje ivisoka otpornostna oksidaciju

  Rezanje

  isoko produktivnorezanje - pojavaumerenihtemperatura nareznoj ivici

  o

  (kovanje, valjanje )npr. ner

  tekoobradivih leguraelika

  V

  Odlin zaoblikovanje metala

  ...ajueg

  elika

  Obrada rezanjembakraneeleznihmaterijala

  Oblikovanje(kovanje, valjanje ...)

  Brizganje plastike

  Presvlake zaodlivke od Al i Mg

  i drugih

  metala

  Veliki opsegpresvlaenja tvrdogmetala, HSScermeta

  Odlian za obradulivova

  Obrada pri velikimbrzinama

  Veoma pogodna zabuenje elikado 45HRc

  i

  (polusuva isuva)

  ISOOZNAKA

  CORUNELKOTRONELKOTRON PVD-TEHNOLOGIJEPLASMA VACUUM DEPOSITION

  ALTITRON CORTITRON TITRON TIALTRON

  Veliki opsegpresvlaenja tvrdogmetala, HSS icermeta .

  Obrada rezanjem(suva, polusuva ipodmazana) svihvrsta elika.

  Odlian za buenjeelika.

  Alati za izvlaenje,probijanje iprosecanje,presovanje i kovanjepri obradi visoko inisko legiranih elika

  TiN TiCN(ML) CrCNCrN

  0,2

  2 - 4

  Obrada veomailavih CrNi elika

  Kopirno glodanjei teka obradarezanjem

  Specijalno zaprekidno rezanje

  Podmazana, polu-suva i suva obradarezanjem

  Grubo glodanjesa specijalnoprilagodjenomALTITRONpresvlakom 6-7m

  Obrada rezanjembakraneeleznihmaterijala

  Oblikovanje(kovanje, valjanje ...)

  Brizganje plastikepoboljanopranjenje gnezda)

  Presvlake zaodlivke od Al i Mg

  i drugih

  (

  metala

  ) U zavisnosti od veli iine alata, za mikroalate manje od 2m

 • PVD PROCES PRESVLAENJA

  Opte o presvlaenju Nanoenje tvrdih slojeva na povrinu nekog metalnog predmeta se izvodi sa ciljem poboljanja njenih osobina. Debljina i svojstva naneenog sloja (ili vie slojeva) mogu biti razliite, zavisno od zahteva i primenjenog postupka. Najei zahtevi koji se postavljaju u primeni odreenog metalnog predmeta su: otpornost na habanje, antikorozivna zatita, otpornost na visoku radnu temepraturu, visoka postojanost osobina u primeni, mali koeficijent trenja I smanjenje prijanja obradjivanog materijala na radni komad. Zavisno od materijala metalnog predmeta I uslova njegove eksploatacije bira se proces presvlaenja, a zbog izrazitih prednosti u odnosu na ostale, najee u primeni su: CVD hemijsko taloenje elemenata iz parne faze Kod ovog postupka tvrdi sloj nastaje reakcijom gasova na povrini predmeta koji se presvlai pri relativno visokim temperaturama (oko 1000 0C). Kretanje estica u radnoj komori nije usmereno tako da se formira ravnomerni sloj bez potrebe preduzimanja potrebnih mera (npr. kretanje komada). Ovom metodom se mogu presvlaiti i elementi veoma sloenog oblika (povrine van zone vidokruga). Pri hemijskoj reakciji nastaju sporedni produkti koji se moraju uklanjati iz komore i veoma su tetni po okolinu. Ovim postupkom se najee presvlae delovi od tvrdog metala PVD - fiziko taloenje elemenata iz parne faze Ovim postupkom se mogu formirati slojevi istih metala (aluminijum, hrom, titan i dr.) ili jedinjenja (karbidi titana, tantala, molibdena i dr.) na povrini metalnih delova. Delovi moraju biti elektroprovodljivi i razmagnetisani. Materijal koji treba nataloiti se prvo prevede u parnu fazu isparavanjem u vakuumu. Zatim se estice isparenog materijala usmeravaju elektrinim poljem na negativno naelektrisanu povrinu radnog predmeta. Postupak se izvodi na relativno niskim temperaturama od 200 - 500 0C, a debljina naneenog sloja je nekoliko mikrona. Da bi sloj bio jednake debljine delovi moraju planetarno rotirati u radnom prostoru komore, pa se ne mogu kvalitetno presvui delovi koji imaju povrine van zone vidokruga (maksimalna dubina presvlaenja otvora je do prenika otvora). Niska temperatura procesa omoguava nanoenje slojeva na zavrno obraene delove i ne iziskuje dodatnu termiku ili zavrnu obradu. Ovaj proces ima skuplju opremu, jer zahteva sofisticirani reaktor i vakuum sistem da bi se stvorili uslovi za generisanje i transport parnih vrsta. Ali je ekoloki prihvatljiviji, zbog niskih temperatura procesa i neizdvajanja tetnih sastojaka.

  Koja je presvlaka bolja? Poto postoje razliite karakteristike koje razdvajaju dve tehnologije, postoje primene gde je samo jedna

  od presvlaka pogodna. Ove dve presvlake nisu jedna drugoj konkurencija. Meutim, postoje primene gde se obe preklapaju i obe bi mogle biti od koristi. Ovo bi, naravno, obe presvlake dovelo do toga da postanu konkurencija jedna drugoj po pitanju primene, ali ipak izbor najbolje presvlake za odreenu primenu se obino svodi na dva glavna kriterijuma:

  1. Jaina veze . Zbog procesa difuzije temperature, CVD presvlaka ima mnogo veu snagu vezivanja nego PVD i stoga je pogodnija za primene na povrinama koje trpe velika optereenja, kao to je presovanje ili prosecanje nerajueg elika I veoma debelog lima. Takoe je pogodnija za primenu kod grube obrade rezanjem kombinovane sa velikim brzinama rezanja. 2. Zahtevana preciznost . Preciznost je jaka osobina PVD presvlake (zbog nanoenja na nioj temperaturi) i najbolja je kada treba odrati uske tolerancije kod elika koji su termiki obraivani. Kod obrade rezanjem mogu se PVD presvuenim reznim alatom postii vee brzine rezanja, naroito kod rezanja nerajueg elika ili lakih legura (Ti, Al).

  Ako se nijedan od ovih kriterijuma ne uzme u obzir onda se na osnovu iskustva odreuje primena, a na osnovu primene pod slinim uslovima i na taj nain se utvruje ono to je najbolje za korisnika. Trokovi uvek igraju vanu ulogu, ali poto presvlake utiu na smanjenje trokova i utedu, ova potencijalna razlika se zanemaruje ukoliko se dobije alat za rad koji je apsolutno najbolji.

  - 1 -

 • Tabela 1: Poredjenje povrinskih tvrdoa materijala sa i bez presvlake.

  Podruja primene PVD presvlaka Zbog lakoe primenljivosti i karakteristika koje daje povrini predmeta, PVD presvlaka se koristi u:

  - metalopreraivakoj industriji za poveanje postojanosti alata (rezni alat, alat za prosecanje, izvlaenje, deformaciju u toplom i hladnom stanju, itd.). - industriji robe iroke potronje kao korozivna zatita i u dekorativne svrhe - u elektroindustriji - u proizvodnji medicinske opreme, itd. Primena PVD presvlaka u metalopreraivakoj industriji Potreba za PVD tvrdom presvlakom u industriji alata I matrica je sve izraenija zbog izuzetnog napretka tehnike i stalnih zahteva za utedom. Njene izrazite prednosti su: - Poveana otpornost alata i matrica na habanje (povrinska tvrdoa od 2300 do 3500 HV)

  - Poveana otpornost alata i matrica na koroziju (do 900 0C) - Poveana glatkoa i poboljan izgled - Manji koeficijent trenja - Smanjeno nalepljivanje materijala na alat - Poveana postojanost alata - Poveana brzina rezanja i stopa punjenja - Manje odravanja i zastoja - Utede u novim alatima i matricama

  Najpogodniji za nanoenje presvlake su HSS elici, ali se mogu presvlaiti i nerajui elici, elici za rad u toplom stanju i pojedini elici za rad u hladnom stanju, ija je temperatura otputanja minimalno 520 0C. Presvlaenje lemljenih delova je mogue ako je lem otporan na vakuum i temperaturu (ne sme da sadri kadmijum i cink, temperatura lemljenja mora biti via od 600 0C). Temperatura procesa treba da bude manja od temperature otputanja materijala, da ne bi dolo do promena u njegovoj osnovi. Pre presvlaenja je potrebno izvesti odreene operacije na predmetu, kao to je prikazano na slici.

  Gruba obrada

  Normalizacija

  materijala

  Polu-

  zavrna Obrada

  Termika obrada

  Zavrna obrada

  Poliranje

  PVD

  presvlaka

  - 2 -

 • Veoma je bitno pripremiti povrinu na odgovarajui nain, poto se jaina prijanjanja presvlake odnosi na mehaniku vezu izmeu elika i presvlake. Predlae s