punct de vedere

1
Perspectiva /punctulde vedere al Perspectiva /punctulde vedere al autoruluipoate fi: autoruluipoate fi: 1. 1. obiectiv obiectiv = relatare la = relatare la pers.a III pers.a III-a = = autorulnu se im plică autorulnu se im plică afectiv afectiv,fiind ,fiind neutru neutru prin prin tonalitate tonalitate ş i i inform a inform aţ iile furnizate iile furnizate. = = impersonal impersonal= = se adresează gândirii se adresează gândirii ;transm ite inform a ;transm ite inform ii iiş iexplica iexplicaţ ii. ii. 2. 2. subiectiv subiectiv = relatare la = relatare la pers.I pers.I ,a ,autorul se im plică afectiv utorul se im plică afectiv, ,îş i exprim ă propria opinie i exprim ă propria opinie ( (“ eu cred eu cred ..., s ..., s untde părere că untde părere că”); ); = m esajuleste orientatspre Em i = m esajuleste orientatspre Em ător ător; = s = s e adresează sensibilită e adresează sensibilităţ ii Receptorului; ii Receptorului; = = m ărcile subiectivită m ărcile subiectivităţ ii ii :verbe,pronume :verbe,pronum e ş i adj.pron posesive la persoana I. i adj.pron posesive la persoana I. 3. 3. obiectiv obiectiv ,dar ,darcu note de subiectivitate cu note de subiectivitate ( n cazul n cazulî n care n care î ntâlnim ,uneori, ntâlnim ,uneori, ş ipersoana I,autorul exprim ându ipersoana I,autorul exprim ându-ş i i propria opinie despre un anum it i propria opinie despre un anum it fapt). fapt).

description

ceva ce trebuie sa invat

Transcript of punct de vedere

Page 1: punct de vedere

Perspectiva / punctul de vedere al Perspectiva / punctul de vedere al autorului poate fi: autorului poate fi:

1. 1. obiectivobiectiv= relatare la = relatare la pers. a IIIpers. a III--aa = = autorul nu se implică autorul nu se implică afectivafectiv, fiind , fiind neutruneutru prin prin

tonalitatetonalitate şşi i informainformaţţiile furnizateiile furnizate..= = impersonalimpersonal = = se adresează gândiriise adresează gândirii; transmite informa; transmite informaţţii ii şşi explicai explicaţţii.ii.

2. 2. subiectivsubiectiv= relatare la = relatare la pers. Ipers. I, a, autorul se implică afectivutorul se implică afectiv, , îîşşi exprimă propria opinie i exprimă propria opinie

( ( ““eu cred căeu cred că..., s..., sunt de părere căunt de părere că”” ););= mesajul este orientat spre Emi= mesajul este orientat spre Emiţţătorător;;= s= se adresează sensibilităe adresează sensibilităţţii Receptorului;ii Receptorului;= = mărcile subiectivitămărcile subiectivităţţiiii: verbe, pronume : verbe, pronume şşi adj. pron posesive la persoana I.i adj. pron posesive la persoana I.

3. 3. obiectivobiectiv, dar , dar cu note de subiectivitatecu note de subiectivitate ( ( îîn cazul n cazul îîn care n care îîntâlnim, uneori, ntâlnim, uneori, şşi persoana I, autorul exprimândui persoana I, autorul exprimându--şşi i şşi propria opinie despre un anumit i propria opinie despre un anumit fapt) .fapt) .