Pttk he thong thong tin [hvbcvt]

download Pttk he thong thong tin [hvbcvt]

of 138

 • date post

  15-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  167
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Pttk he thong thong tin [hvbcvt]

 • 1. HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHN TCH THIT K H THNG THNG TIN (Dng cho sinh vin h o to i hc t xa) Lu hnh ni b H NI - 2007

2. PHN TCH & THIT K H THNG THNG TIN Trn nh Qu Nguyn Mnh Sn i 3. MC LC MC LC.................................................................................................... ii LI NI U.............................................................................................. 1 CHNG 1 M U................................................................................. 3 1.2 KHI QUT VNG I PHT TRIN H THNG THNG TIN...............4 1.3 CC CCH TIP CN PHN TCH THIT K H THNG.......................7 1.3.1 Phng php hng cu trc..............................................................8 1.3.2 Phng php hng i tng...........................................................9 1.5 CC KHI NIM C BN CA HNG I TNG...........................10 1.6 CC BC PHN TCH THIT K HNG I TNG....................11 TNG KT CHNG 1.................................................................................13 CU HI V BI TP.....................................................................................13 CHNG 2 : UML V CNG C PHT TRIN H THNG................. 15 2.1 GII THIU V UML ................................................................................15 2.1.1 Lch s ra i ca UML......................................................................15 2.1.2 UML Ngn ng m hnh ho hng i tng...............................16 2.1.3 Cc khi nim c bn trong UML.......................................................17 2.2 CC BIU UML ..................................................................................20 2.2.1 Biu use case................................................................................22 2.2.2 Biu lp.........................................................................................24 2.2.3 Biu trng thi ...............................................................................30 2.2.4 Biu tng tc dng tun t .........................................................33 2.2.5 Biu tng tc dng cng tc .......................................................35 2.2.6 Biu hot ng ..............................................................................36 2.2.7 Biu thnh phn ............................................................................39 2.2.8 Biu trin khai h thng.................................................................40 2.3 GII THIU CNG C RATIONAL ROSE...............................................41 TNG KT CHNG 2.................................................................................44 CU HI BI TP .......................................................................................45 CHNG 3: PHN TCH HNG I TNG.................................... 46 3.1 TNG QUAN V PHN TCH HNG I TNG .............................46 3.1.1 Vai tr ca pha phn tch ...................................................................46 3.1.2 Cc bc phn tch hng i tng ...............................................47 3.1.3 V d...................................................................................................47 3.2 M HNH USE CASE V KCH BN........................................................48 3.2.1 Vai tr ca m hnh use case.............................................................48 3.2.2 Xy dng biu use case................................................................50 3.2.3 Xy dng biu use case trong Rational Rose...............................57 3.3 M HNH LP..........................................................................................63 3.3.1 Vn xc nh lp ...........................................................................63 3.3.2Xy dng biu lp trong pha phn tch..........................................65 3.3.3Biu din biu lp trong Rational Rose..........................................67 3.4 M HNH NG DA TRN BIU TRNG THI.............................71 3.4.1 Khi qut v m hnh ng ................................................................71 ii 4. 3.4.3 Xy dng biu trng thi...............................................................74 3.4.3 Biu din biu trng thi trong Rational Rose...............................75 TNG KT CHNG 3.................................................................................78 CU HI BI TP .......................................................................................79 CHNG 4: PHA THIT K HNG I TNG .............................. 83 4.1 TNG QUAN V THIT K HNG I TNG ................................83 4.1.1 Vai tr ca pha thit k.......................................................................83 4.1.2 Cc bc thit k hng i tng...................................................84 3.2 CC BIU TNG TC....................................................................84 4.2.2 Xy dng biu tun t...................................................................84 4.2.3 Xy dng biu cng tc ................................................................88 4.2.4 Biu din cc biu tng tc trong Rational Rose........................89 4.3 BIU LP CHI TIT...........................................................................91 4.3.1 Xc nh cc phng thc cho mi lp .............................................91 4.3.2 Xc nh mi quan h gia cc lp....................................................92 4.3.4 Hon chnh biu lp chi tit...........................................................93 4.3 THIT K CHI TIT..................................................................................95 4.3.1 Xy dng biu hot ng cho cc phng thc...........................96 4.3.2 Xy dng bng thit k chi tit...........................................................98 4.4 BIU THNH PHN V BIU TRIN KHAI.................................99 4.4.1 Xy dng biu thnh phn............................................................99 4.4.2 Xy dng biu trin khai .............................................................100 4.4.3 Biu din biu thnh phn v trin khai trong Rational Rose......102 TNG KT CHNG 4...............................................................................104 CU HI BI TP .....................................................................................104 PH LC PHN TCH THIT K H THNG TH VIN IN T .... 108 1. GII THIU H THNG ..........................................................................108 1.1 Hot ng nghip v th vin .............................................................108 1.2 Yu cu h thng ................................................................................109 2 PHA PHN TCH .......................................................................................110 21 Xy dng biu use case..................................................................110 2.2 Xy dng biu lp phn tch..........................................................113 2.3 Biu trng thi................................................................................113 3. PHA THIT K .........................................................................................114 3.1 Cc biu tun t.............................................................................115 3.2 Biu lp chi tit ..............................................................................121 3.3 Thit k ring tng chc nng ............................................................122 3.4 Biu hot ng ...............................................................................126 3.5 Biu trin khai h thng..................................................................127 GI TR LI CC BI TP .............................................................. 129 TI LIU THAM KHO .......................................................................... 133 iii 5. LI NI U LI NI U Phng php lun pht trin cc h thng thng tin lun l mt trong nhng ch quan trng nht ca cng ngh thng tin. Tri qua mt giai on tin ho lu di, pht trin theo cch tip cn hng i tng dn dn chim u th v ngy cng tr nn ph bin v c chun ho trong cng nghip phn mm. Cng vi s ra i ca ngn ng m hnh ho thng nht UML v nhiu cng c h tr nh Rational Rose, AgroUMLphng php lun pht trin phn mm hng i tng c p dng rng ri trong cng nghip phn mm trn khp th gii. Ngn ng UML hin thi vn ang c pht trin p ng cho nhiu yu cu v nhiu dng h thng khc nhau nh h phn tn, h nhng Ti liu ny nhm gii thiu cho sinh vin cc khi nim c bn ca hng i tng v UML, sau trnh by cc bc phn tch thit k h thng thng tin da trn UML v cng c Rational Rose. Ni dung ca ti liu gm 4 chng v phn Ph lc: Chng 1: M u. Gii thiu cc dng h thng thng tin v cc khi nim c bn ca cch tip cn hng i tng; vng i pht trin h thng v so snh cc cch tip cn pht trin h thng. Chng 2: UML v Cng c pht trin h thng. Trnh by cc khi nim c bn ca UML, cc biu , cc k hiu UML v cc bc pht trin h thng s dng cc biu . Chng ny cng gii thiu cng c Rational Rose cho phn tch thit k h thng thng tin. Chng 3: Pha phn tch hng i tng. Trnh by cc bc phn tch h thng theo cc biu UML bao gm: xy dng m hnh use case, xy dng m hnh lp v biu trng thi. Ti liu cng a ra nhng gi cho tng bc v hng dn s dng cng c Rational Rose cho cc bc . Chng 4: Pha thit k hng i tng. Trnh by cc bc thit k h thng bao gm: xy dng cc biu tng tc, biu lp chi tit, thit k chi tit v xy dng biu trin khai h thng. Ti liu cng c nhng gi cho tng bc ca pha thit k. 1 6. LI NI U Phn Ph lc. Trnh by ton b qu trnh phn tch thit k h thng qun l th vin v pht sinh m cho h thng ny. Mi chng u c phn cu hi, bi tp gip sinh vin hiu r hn kin thc c hc v kim tra kh nng p dng kin thc ca sinh vin vo cc bi ton thc t. Ti liu ny c xy dng nhm p ng nhu cu hc tp ca sinh vin t xa ca Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng. Do thi gian c hn nn phin bn u tin ny chc chn cn nhiu hn ch v thiu st. Cc tc gi rt mong nhn c nhng ng gp kin ca cc ng nghip v cc bn sinh vin. 2 7. CHNG 1: M U CHNG 1 M U Chng ny tp trung trnh by cc ni dung sau y: - Cc h thng thng tin v vn pht trin h thng thng tin - Khi qut vng i pht trin h thng thng tin - Cc cch tip cn phn tch v thit k h thng - Cc khi nim c bn ca hng i tng 1.1 CC H THNG THNG TIN Ngy nay, h t