PT3 matematik

of 16 /16
Tunjukkan langkah – langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Jawab semua soalan. 1. (a) Tentukan nilai P, Q dan R P -1 Q 0 1 R 2 ( 3 markah) Jawapan : P= __________ Q= ___________ R= ___________ (b) Harga sebuah mesin basuh ialah RM678. Harga sebuah televisyen adalah tiga kali harga mesin basuh itu. Cari beza harga mesin basuh dengan televisyen itu. ( 4 markah ) Jawapan : (c) Tiga orang budak lelaki A,B, dan C berkongsi sepeket guli mengikut nisbah 11: 6 : 7.Jumlah bilangan guli itu adalah di antara 200 hingga 220 biji. Cari jumlah bilangan guli dan bilangan guli yang diperoleh budak A. (3 markah) Jawapan : ~ 1 ~

Embed Size (px)

description

pt3

Transcript of PT3 matematik

Tunjukkan langkah langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Jawab semua soalan.

1. (a) Tentukan nilai P, Q dan R P -1 Q 0 1 R 2( 3 markah)Jawapan : P= __________ Q= ___________ R= ___________(b) Harga sebuah mesin basuh ialah RM678. Harga sebuah televisyen adalah tiga kali harga mesin basuh itu. Cari beza harga mesin basuh dengan televisyen itu. ( 4 markah )Jawapan :

(c) Tiga orang budak lelaki A,B, dan C berkongsi sepeket guli mengikut nisbah 11: 6 : 7.Jumlah bilangan guli itu adalah di antara 200 hingga 220 biji. Cari jumlah bilangan guli dan bilangan guli yang diperoleh budak A. (3 markah)Jawapan :

1

2. (a) Padankan jenis nombor dengan betul. ( 3 markah)Jawapan :

(b) i) Hitung nilai bagi

ii) Hitung nilai bagi dan ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan dalam bentuk termudah.(4 markah )Jawapan :(b)(i)

(ii)

(c) Di sebuah sekolah, 65% daripada muridnya belajar di sesi pagi. Jika bilangan murid yang belajar di sesi pagi ialah 1300 orang. Cari bilangan murid di sesi petang.( 3 markah )Jawapan :

2

3.(a) Padankan yang berikut : ( 3 markah )Sudut CakahSudut TegakSudut Tirus90120

45

(b) i) Cari nilai bagi ii) Hitung nilai bagi (4 markah )Jawapan :(b)(i)

(ii)

(c) Jadual 3(c) menunjukkan harga tiga jenis buah buahan .

BuahHarga sekilogram

PisangRM 4

Betik RM 2

NanasRM 2

Jadual 3(c) Fatin membeli 5 kg pisang, 3 kg betik dan 8 kg nanas. Dia membayar dengan sekeping wang kertas RM 100. Berapakah wang baki yang diterimanya? Jawapan :(3 markah)

3

4.(a) Pada ruang jawapan, bulatkan semua pecahan yang setara dengan .(3 markah)Jawapan :(b) Cari bilangan sisi bagi sebuah poligon sekata, diberi bahawa i) sudut peluaran ialah 120

ii) sudut pedalaman 135 ( 4 markah)Jawapan :(i)

(ii)

(c) Diberi 41, 43, p, 53, q ialah nombor perdana yang disusun dalam tertib menaik. Cari nilai p+q.(3 markah)Jawapan :

4

5. (a) Lengkapkan Jadual 5(a)di ruang jawapan dengan menyatakan bilangan paksi simetri poligon sekata tersebut.(3 markah)Jawapan :

Poligon sekataBilangan paksi simetri

(i) Heksagon

(ii) Heptagon

(iii) Oktagon

Jadual 5(a)b)Rajah 5(b)di ruang jawapan menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Pada rajah di bawah(i)lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan XP = PS(ii)lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sama dari titik P dan Q(iii)seterusnya, tandakan symbol kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan lokus Y itu.(4 markah) Jawapan: PSQRQ

Rajah 5(b)

(c) Sebuah tangki mempunyai panjang 5m, lebar 3m dan tinggi 4m. Tangki itu dipenuhi dengan air. Kesemua air itu dituang ke dalam beberapa buah bekas berbentuk kubus dengan tepi 50cm. Berapakah bilangan bekas yang diperlukan?Jawapan : (3 markah)

5

6.(a) Tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang berikut.Jawapan :(3 markah)Ungkapan AlgebraBilangan sebutan

(i) m + n

(ii) 7p +2q -5 s + 4t

(iii) 5 d + 2y

(b) Rajah 6(b) di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segitiga PQR. i)Dengan menggunakan protractor dan pembaris, lengkapkan segitiga PQR dengan QR = 6cm dan PQR = 110.

ii)Ukur panjang PR(4 markah)Jawapan:(i)

P___________________________QRajah 6(b)

(ii) PR = ___________(c) Dalam rajah 6(c), PTR ialah garis lurus.

Rajah 6(c)Diberi PT = RS, cari perimeter dalam cm, seluruh rajah itu.(3 markah)Jawapan :

6

7.(a) Tandakan ( ) bagi waktu yang sepadan dan () bagi waktu yang tidak sepadan.Jawapan :(3 markah)(i) 4:15 a.m. = Jam 0415 ()(ii)9:55 p.m.= Jam 2155()(iii)12:20 a.m= Jam 1220()

(b) Dalam rajah 7b, cari nilai dan nilai .

Rajah 7b

( 4 markah )Jawapan : (b)

7

(c) Jadual 7(c) menunjukkan jadual kekerapan markah yang diperoleh 15 orang peserta dalam satu kuiz Matematik.MarkahKekerapan

22

32

45

56

Jadual 7 (c)(i)Nyatakan mod bagi data tersebut.(ii)Tentukan median data dari jadual kekerapan tersebut.(iii)Hitung min data dari jadual kekerapan tersebut.( 3 markah )Jawapan :(i)(ii)(iii)

8.(a) Rajah 8(a) menunjukkan bilangan murid yang mengambil mata pelajaran Matematik di Pusat Tuisyen Z.

Rajah 8(a)(i) Cari jumlah bilangan murid dalam masa lima tahun itu.(ii) Hitung peratusan murid pada tahun 2010. Beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan.Jawapan :(3 markah)(i)

(ii)

8

(b) Rajah 8(b) terdiri daripada 3 sukuan bulatan yang serupa.

Rajah 8 (b)Cari perimeter, dalam cm seluruh rajah itu.(4 markah)

[Guna = ]Jawapan :

(c) Dalam Rajah 8(c) , lukis poligon nonagon sekata dan hitung sudut pada pusat bagi nonagon sekata.

Rajah 8 (c)(3 markah)

9

9.(a) Lengkapkan langkah langkah berikut dengan mengisikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.(3 markah)Jawapan :

(b) Diberi Mei Ling berdiri di titik ( 2,6), Selvi berdiri di titik(-4, 2), Carmen berdiri di titik ( 2, -2) dan Daliana beridiri di titik(8,2).

Rajah 9b(i) Dalam Rajah 9b, plot kedudukan keempat-empat kawan tersebut.(ii) Tentukan jarak paling jauh antara dua kawan dan nyatakan nama mereka. ( 4 markah)Jawapan :(i) Rajah 9(b)

(ii)

10

(c) Dalam Rajah 9(c) , PLNQ ialah garis lurus dan LM = MN.

Rajah 9(c)

Cari nilai . (3 markah)Jawapan :

10.(a) Bulatkan semua kuasa dua sempurna dalam senarai nombor yang berikut.(3 markah)Jawapan :100200300

400500600

700800900

11

(b) Rajah 10(b) menunjukkan dua poligon yang dilukis pada suatu satah Cartes. S ialah imej bagi S di bawah suatu penjelmaan.

Rajah 10(b)(i) Huraikan selengkapnya penjelmaan itu.(ii) Nyatakan koordinat imej bagi titik P di bawah penjelmaan yang sama.( 4 markah )Jawapan :(i)

(ii)

(c) Permudahkan :

(3 markah)Jawapan :

KERTAS SOALAN TAMAT 12~ 12 ~