Prvn vyd n Cvičení z forenzní chemie -...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Prvn vyd n Cvičení z forenzní chemie -...

 • Olomouc 2014, Katedra analytick chemie

  Prvn vydn

  Cvien z forenzn chemie

  Vtzslav Maier

  Martin vidrnochAdam Pibylka

  Joanna Znaleziona

 • 1Metody odbru a zviditelnn otisk prst

 • Metody odbru a zviditelnn otisk prst Identifikace krevnch stop

  Odbrem a analzou otisk prst se zabv odvtv kriminalistick techniky zvan daktylo-skopie. Tento obor zkoum otisky papilrnch lini lnk prst (ale tak nap. dlan i jejich st). Vedle zajiovn kriminalistickch stop a jejich vyhledvn je hlavnm clem daktylo-skopickho zkoumn zjistit identitu osoby, kter otisk zanechala. Vzhledem k tomu, e prbhy papilrnch lini jsou pro kadho lovka jedinen (podobn jako DNA), lze ci, e s nejvt pravdpodobnost neexistuj dva lid, kte by mli vechny otisky prst toton. Kad papilrn linie pedstavuje vyvenou kon vrstvu, do n vede kanlek s vystnm potnch lz. Dotykem se z papilrnch lini penesou steky prachu a dalch neistot spolen s potem a vytvo tak kriminalistickou stopu daktyloskopick otisk. Dky tomu pedstavuje daktyloskopie jednu ze zkladnch kriminalistickch metod, kter jsou velmi asto vyuvny k nalezen a identifikaci pachatele.

  Zviditelnn otisku prstExistuje nkolik zkladnch metod, kter se v kriminalistick praxi bn pouvaj. Nejastjm postupem pro zviditelnn (nalezen) otisk je pouit tzv. daktyloskopickch prk. Profesionln produkty jsou znan rozdln a zvis zejmna na okolnch podmnkch (teplota, vlhkost, fyzikln podklad otisku apod.) a st otisku. Pro ely tohoto cvien budeme pouvat dva typy daktyloskopickch prk magnetick elezn prach a karbonizovan uhlk (grafitov prek). Pro latentn otisky prst nebo otisky na pedmtech a mstech, pro kter jsou prkov metody nevhodn, vyuijeme metody chemickho zvid-itelnn, zaloen na chemick reakci mezi slokami otisku prstu (zejmna potu a jeho sloek) a chemickm inidlem.

  Prkov metody

  Tyto metody jsou vhodn pedevm pro otisky zanechan na matnch povrch, jako je sklo, plast a jin syntetick materily nebo keramika. Principem tto metody je adsorpce prk-ovho materilu na sloky otisk. Daktyloskopick prky se daj hrub rozdlit na mag-netick (nap. modifikovan nebo ist elezn prach) nebo nemagnetick (nap. hlinkov prek, mdn prek nebo zmnn grafit (ppadn jemn aktivn uhl). Vhodou mag-netickch prk je fakt, e je lze buto pmo nanet pomoc permanentnho magnetu nebo lze pebyten prek magnetem zachytit a odstranit. Takto zskan daktyloskopick stopy se pot buto fotografuj (v zvislosti na povrchu, na nm jsou) nebo se penej tzv. daktylo-skopickmi fliemi a pot dle zpracovvn (fotografuj, skenuj apod.). Daktyloskopickch flii existuje rovn cel ada a zle a jejich volba zvis na konkrtnm ppad pouit. Obecn se vyuvaj ern nebo ble folie na bzi elatiny, na kterou je otisk po zviditelnn

  penesen. Pro nae ely posta jako flie pro penos otisku prstu lepc pska nebo bl sa-molepc flie..

  Chemick metody

  Pot penesen z papilrnch lini pi zanechn otisku prstu obsahuje celou adu chemickch ltek, kter mohou interagovat s inidly. Mezi chemick ltky, kter se pouvaj ke zvid-itelnn otisk prst, pat zejmna ninhydrin, jd, dusinan stbrn nebo estery kyanoakry-lov kyseliny (tzv. kyanoakrylty). Jd jako takov pat spe na pomez fyziklnch a chemickch metod, nebo princip detekce je zaloen na sublimaci jdu a zachytvn jeho steek na otiscch. Ostatn metody pak vyuvaj chemick reakce, kter vedou k viditeln zmn (zvraznn, zabarven), avak mnohdy me dojt k pokozen nebo znien materilu nebo pedmtu, na kterm je otisk umstn.

  Ninhydrinov inidlo funguje na principu reakce ninhydrinu s aminokyselinami obsaenmi v potu (obr. 1), kter ulp pi dotyku na pedmtu.

  Obr. 1: reakce ninhydrinu a aminokyselinou

  2

 • Ninhydrin se bn pouv jako inidlo k detekci aminokyselin, psob jako oxidan inidlo a pi reakci nejdve dojde dekarboxylaci pslun aminokyseliny (nap. alaninu, kdy v obr. 1 R = CH3) a vznikl amin pak podlh oxidativn deaminaci. Ninhydrin se bhem tto reakce pemn na zabarven produkt. Reakce me probhat jak v neutrlnm (obr. 1.1) tak kyselm prosted (obr. 1.2.), a oba produkty pak maj mrn odlin zabarven.

  Jd se pouv ve form prku nebo jemnch krystalk a obvykle je buto uvolovn teplem pmo na mst (zahtm speciln trubiky rukou) nebo ve vyvjecch ndobch v la-boratoi.

  Dusinan stbrn se jako inidlo vyuv k detekci halogenidovch iont a jako takov me reagovat s chloridovmi ionty ptomnmi v potu. Vznik bl sraenina, kter se inkem zen (bnho polychromatickho svtla nebo UV zen) pemuje na elementrn stbro a tm se zvrazn zabarven otisku (ernn).

  Estery kyseliny kyanoakrylov, kter se vyuvaj nap. jako tzv. vteinov lepidla, naly sv uplatnn tak ve forenzn chemii zejmna pi detekci tzv. latentnch otisk prst. Zahtm kyanoakrylt dojde k vvoji par, kter se na otiscch prst usazuj ve form polyky-anoakrylt (obr. 2.). Ten je viditeln i pouhm okem, lze vak vyuit i pdavek fluores-cennho nebo nefluorescennho barviva, kter otisk prstu jet zvrazn a zviditeln. Takto detekovan otisky lze rovn snadno penst a dle zpracovvat.

  Obr. 2: obecn schma polymerace methyl kyanoakryltu (Nu- pedstavuje nukleofil, v ppad detekce otisk prst nap. OH-)

  3

 • Nalezen a zviditelnn daktyloskopick stopykol: Provete srii postup vedouc ke zviditelnn otisk prst na pedloench pedmtech.

  Pomcky: sada jemnch ttc, plastov nebo sklenn petriho misky, uzavrateln prhledn plastov ndobka (vyvjec komora pro kyanoakryltovou nebo jodovou reakci), rozpraova, kdinky, odmrn vlec, plastov ndobky, mikroskopick sklka, vhy a navaovac lodiky nebo papr, surna, bl papr.

  Chemiklie: ninhydrin, ethanol, methanol, kyselina octov, jd, kyanoakrylt (nap. vtei-nov lepidlo), dusinan stbrn, elezn prach, aktivn uhl nebo grafitov prek, voda.

  Pprava inidel:

  1.) Ninhydrin 50 mg ninhydrinu se nav a pevede do plastov ndobky a pid se 25 ml ethanolu a 750 l kyseliny octov (99 %). S ninhydrinem pracujeme opatrn a v rukavicch, nebo pi kontaktu s k dojde k podobn reakci a zabarven jako s o-tisky prst. Pipraven roztok pevedeme do ndobky s rozpraovaem.

  2.) Dusinan stbrn pipravme methanolick roztok dusinanu stbrnho roz-putnm 500 mg AgNO3 ve 25 ml methanolu. Roztok uchovvme v hndch zsob-nch lahvikch a chrnn ped pmm svtlem. st roztoku potebnou pro prci pevedeme do ndobky s rozpraovaem.

  3.) Jd a kyanoakrylt pouijeme jodov prek nebo jemn krystalky, kter umstme pmo do vyvjec komory. V ppad kyanoakryltu dme mal mnostv (nkolik kapek) vteinovho lepidla nap. na kousek alobalu a ten umstme do vyvjec ko-mory. Pi pprav tchto inidel a nsledn prci s nimi pracujte vdy v rukavicch a v digestoi! Pozor zejmna na vteinov lepidlo, nebo i mal mnostv rychle zasych a lep vtinu materil.

  4.) Prkov materily jako elezn nebo grafitov prach pouvme pmo ze zsobnch lahv a v digestoi (v rukavicch a nejlpe s roukou a v digestoi, nebo vdechovan prach je zdrav kodliv a drd).

  Postup:

  Pedloen materily, na kter byly naneseny otisky prst (ppadn sami otisky prst nanes-te dle pokyn vedoucho cvien), podrobte zkoumn pomoc uvedench inidel. Sklenn, keramick nebo plastov materily jsou vhodn jak pro metody chemick tak i prkov, zatmco otisky prstu nap. na papru lze lpe zviditelnit pomoc chemickch inidel ninhy-drinu a dusinanu stbrnho.

  Obecn postup prce je nsledujc:

  V rukavicch (!!) opatrn (abyste nedolo k pokozen nebo vzniku dalch otisk) zkouman pedmty rozdlme na plastov, kovov, sklenn nebo keramick (skupina 1), a na paprov (nebo jin naskav materily, skupina 2). Vdy je pipraveno od kadho materilu vce vzork, aby mohly bt vyzkoueny vechny techniky.

  Otisky prst na materilech ze skupiny A podrobme nejprve daktyloskopickmu zkoumn pomoc prk a zaznamenme ppadn zmny. Pracujeme velmi opatrn a prek spe sypeme ne natrme ttcem. Pi pli prudkm nanen dojde k seten otisk nebo k de-tekci pouze jejich st.

  Stejn materily pot vlome do vyvjec komory tak, aby se jejich plochy nedotkaly stn ndoby. Vlome dan inidlo a nechme cca 10-20 minut vyvjet. Probh-li vyvjen pli pomalu a nedochz ke zviditelnn otisk, je mon ndobu mrn zaht (cca 40 -60 C) nap. na vodn lzni. Zviditelnn otisk se projev jako bl povlak v ppad kyanoakryltu nebo jako hndoerven otisky v ppad jdu).

  Materily ze skupiny B (pedevm papr) polome na pevnou podloku (nap. plast nebo sklo) v digestoi a stejnomrn aplikujeme inidla pomoc rozpraovae. Nechte inidla zasch-nout, ppadn zkouman vzorek opatrn peneste do surny a vysute (pi teplot cca 80 120 C). Neprojev-li se zabarven, je nutn suen opakovat. V ppad dusinanu stbrnho nanenho na bl podklad je poteba vzorek nechat nkolik minut na svtle nebo pout UV lampu aby dolo k vylouen elementrnho stbra a ztmavnut otisku.

  Vyhodnocen

  Pokuste se nalzt nejvhodnj inidlo pro pedloen materil. Zviditelnn otisky zazname-nejte (nap. fotograficky nebo skenovnm pes transparentn flii).

  4

 • Orientan zkouka na ptomnost krve

  Orientan zkouka je nezbytnou soust pedchzejcm vlastn analze. Je nutn potvrdit nebo vyvrtit zdali se skuten jedn o suspektn vzorek, nebo analza bv mnohdy nk-ladn. Obvykle, pokud je to mon, se tato kvalitativn analza provd pmo na mst inu, aby se zamezilo zmn vzork. Ne vdy je to vak mon, nap. vzhledem k mnostv vzorku, jeho lokalizaci (pevn povrch, ltka i jin materil schopn sorpce inidel) apod. Z mnoha typ kvalitativn analzy krevnch stop jsou zde uvedeny dv nejbnj a nejjednodu.

  1. inidlo na bzi luminolu

  Luminol (neboli 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion) je luminofor (Obr. 3), pi jeho oxi-daci v bazickm prosted za katalzy dochz k chemiluminiscenci, kter je charakteristick svtle modrm zabarvenm. Katalza tto oxidan-redukn reakce je zde zajitna prv krevnm barvivem - hemoglobinem, kter je ptomen v krvi a krevnch stopch Orientan zkouka za pomoci luminolu m vak sv omezen. Krom hemoglobinu mohou uvedenou reakci katalyzovat tak ionty nkterch pechodnch kov, pedevm Cu2+ a Co2+ nebo chlor-nanov anionty asto ptomn v desinfeknch prostedcch (nap. SAVO). Bazick prosted je mono zajistit rznmi zpsoby, optimln pH je v rozmez 9-10. Vbr a poui