prve stopnje GERM 1 - Ucni   Dreyer/Schmitt (2001): Lehr - und œbungsbuch der deutschen

download prve stopnje GERM 1 - Ucni   Dreyer/Schmitt (2001): Lehr - und œbungsbuch der deutschen

of 179

 • date post

  18-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of prve stopnje GERM 1 - Ucni   Dreyer/Schmitt (2001): Lehr - und œbungsbuch der deutschen

 • Uni narti za

  univerzitetni tudijski program prve stopnje

  GERMANISTIKA

 • Vsebina

  JEZIKOVNI SISTEM I (Morfologija) ........................................................................................................... 4

  UVOD V SPLONO JEZIKOSLOVJE ............................................................................................................ 7

  PISNA IN GOVORNA KOMUNIKACIJA I .................................................................................................. 10

  NEMKA KNJIEVNOST OBDOBJA IN TRADICIJE I ............................................................................... 15

  MEDKULTURNOST DACHL I ................................................................................................................... 18

  METODIKA ZNANSTVENEGA DELA ........................................................................................................ 21

  PISNA IN GOVORNA KOMUNIKACIJA II ................................................................................................. 24

  JEZIKOVNI SISTEMI II (FONETIKA) .......................................................................................................... 29

  SLOVENINA ZA GERMANISTE ............................................................................................................ 33

  LITERARNI SISTEM I ............................................................................................................................... 36

  NEMKA KNJIEVNOST OBDOBJA IN TRADICIJE II .............................................................................. 39

  MEDKULTURNOST DACHL II - Avstrija ................................................................................................... 42

  MEDKULTURNOST DACHL II - Nemija .................................................................................................. 45

  MEDKULTURNOST DACHL II vica ...................................................................................................... 48

  JEZIKOVNI SISTEM III IN IV (SKLADNJA) ................................................................................................ 51

  NEMINA V DIAHRONI PERSPEKTIVI ................................................................................................... 56

  PREVAJANJE V SLOVENINO ................................................................................................................ 59

  PISNA in GOVORNA KOMUNIKACIJA III in IV ......................................................................................... 62

  NEMKA KNJIEVNOST OBDOBJA IN TRADICIJE III ............................................................................. 66

  LITERARNI SISTEM II .............................................................................................................................. 69

  NIZOZEMSKI JEZIK IN KULTURA I .......................................................................................................... 72

  VEDSKI JEZIK I....................................................................................................................................... 75

  NEMKA KNJIEVNOST OBDOBJA IN TRADICIJE IV ............................................................................. 78

  FRAZEOLOGIJA ....................................................................................................................................... 81

  MEDIEVISTINA LINGVISTIKA I .............................................................................................................. 84

  JEZIKOVNI SISTEM V (besedotvorje)...................................................................................................... 87

  KONTRASTIVNA ANALIZA ...................................................................................................................... 91

  PREVAJANJE V NEMINO ..................................................................................................................... 95

  NEMKA KNJIEVNOST - OBDOBJA IN TRADICIJE V .............................................................................. 98

  NIZOZEMSKI JEZIK IN KULTURA II ........................................................................................................ 102

  VEDSKI JEZIK II.................................................................................................................................... 105

 • JEZIKOVNI SISTEM VI (leksikologija) .................................................................................................... 108

  PISNA IN GOVORNA KOMUNIKACIJA V ............................................................................................... 112

  NEMKA KNJIEVNOST - OBDOBJA IN TRADICIJE VI ........................................................................... 115

  PRISTOPI CELOSTNEGA POUEVANJA IN UENJA TUJEGA JEZIKA ...................................................... 119

  POSLOVNO KOMUNICIRANJE .............................................................................................................. 122

  PRAKTIKUM IZOBRAEVANJE .............................................................................................................. 125

  PRAKTIKUM V DELOVNEM OKOLJU ..................................................................................................... 130

  PRAKTIKUM KULTURA ......................................................................................................................... 133

  BESEDILNA SLOVNICA NEMKEGA JEZIKA ........................................................................................... 136

  KULTURNE PARADIGME V NEMKI KNJIEVNOSTI SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKA I ...... 139

  LITERARNI IVLJENJSKI SVETOVI ....................................................................................................... 142

  LITERARNOVEDNI DISKURZ ................................................................................................................. 145

  LITERATURA IN MEDIJI ........................................................................................................................ 148

  MEDIALNOST IN SREDNJEVEKA NEMKA KNJIEVNOST I ................................................................. 151

  NEMKI IN SLOVENSKI JEZIK V MEDKULTURNI KOMUNIKACIJI .......................................................... 154

  NEMKO ASNIKARSTVO NA SLOVENSKEM ........................................................................................ 157

  TEME IN ZVRSTI NEMKE KNJIEVNOSTI: NOVEJA NEMKA DRAMA ..... Error! Bookmark not defined.

  TEME IN ZVRSTI NEMKE KNJIEVNOSTI: NOVEJA NEMKA PROZA ....... Error! Bookmark not defined.

  ZVRSTI IN INTERTEKSTUALNOST I ........................................................................................................ 171

  NEMKA IN AVSTRIJSKA KNJIEVNOST EKSILA 1933 1945 ............................................................... 174

  DIPLOMSKO DELO ............................................................................................................................... 177

 • UNI NART PREDMETA

  Predmet: JEZIKOVNI SISTEM I (Morfologija)

  Course title: Sprachsystem I (Morphologie)/ Language System I (Morphology)

  tudijski program in stopnja Study programme and level

  tudijska smer Study field

  Letnik Academic year

  Semester Semester

  GERMANISTIKA - 1. stopnja 1. 1.

  GERMANISTIK - 1. Stufe

  Vrsta predmeta / Course type Obvezni/Pflichtfach

  Univerzitetna koda predmeta / University course code:

  Predavanja Lectures

  Seminar Seminar

  Vaje Tutorial

  Klinine vaje work

  Druge oblike tudija

  Samost. delo Individ. work

  ECTS

  60 30 90 6

  Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Darko uden Soizvajalka: doc. dr. Janja Polajnar Lenari

  Jeziki / Languages:

  Predavanja / Lectures: Nemki / Deutsch

  Vaje / Tutorial: Nemki / Deutsch

  Pogoji za vkljuitev v delo oz. za opravljanje tu-dijskih obveznosti:

  Prerequisits:

  Vpis v prvi letnik; obvezna prisotnost pri kontaktnih urah.

  Einschreibung ins erste Studienjahr; Pflichtanwesen-heit bei Kontaktstunden.

  Vsebina:

  Inhalt:

  Umestitev predmeta v jezikoslovje glede na ostale jezikoslovne discipline.

  Osnovna terminologija.

  Oblikovne in pomenske znailnosti besednih vrst, razdelitev.

  Pregibnostni (spregatveni, sklanjatveni, stopn-jevalni, mnoinskotvorbni) in vezljivostni vzorci s prikazom paradigmatinih zakonitosti in izjem ter tendenc v sodobni nemini.

  Monosti prehajanj iz ene besedne vrste v drugo.

  Sposobnost besednih vrst v realizaciji stavnih lenov.

  Einstufung des Faches in die Sprachwis-senschaft in Bezug auf andere linguistische Disziplinen.

  Grundterminologie.

  Morphologische und semantische Eigenschaften der Wortarten, Einteilung.

  Beugungs- und Valenzparadigmen (Konjugation Deklination, Steigerung, Pluralbildung) mit Dar-stellung der paradigmatischen Gesetzmigkei-ten und Ausnahmen im Gegenwartsdeutsch.

  bergangsmglichkeiten aus der einen Wortart in die andere.

 • Analiza besednih vrst po izbrani klasifikaciji: sa-mostalnik, pridevnik, glagol, prislov, tevnik, za-imek, predlog, veznik, lenek.

  Opozarjanje na nevarnost prenaanja struktur maternega jezika v nemino (glagolska povrat-nost / nepovratnost, prehodnost / nepreho-dnost, samoedninskost / samomnoinskost ipd.)

  Fhigkeiten der Wortarten in der Realisierung der Satzglieder.

  Analyse der Wortarten nach