PROSPEKT TANKERKOMERC d.d. ZADAR - zse.hr · PDF fileGradska marina, prirodno zaklonjena,...

Click here to load reader

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROSPEKT TANKERKOMERC d.d. ZADAR - zse.hr · PDF fileGradska marina, prirodno zaklonjena,...

 • PROSPEKT uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava

  TANKERKOMERC d.d. ZADAR

  dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Trpimira 2, organizirano po pravu Repulike Hrvatske i upisano u sudski registar

  Trgovačkog suda u Splitu , MBS 060002123 (dalje u tekstu : Izdavatelj)

  Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava

  Ceufin brokers d.o.o. Koturaška 73, Zagreb

  Zagreb, srpanj 2003

 • 2

  Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva Tankerkomerc d.d. Zadar (dalje u tekstu: Izdavatelj) čija su

  imena navedena u ovom skraćenom Prospektu prihvaćaju odgovornost za sadržaj skraćenog Prospekta.

  Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja

  raspolažu, podaci iz ovog skraćenog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i

  dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja. Isto tako, podaci iz skraćenog Prospekta daju

  cjelovit i istinit prikaz prava sadržanih u vrijednosnim papirima koji se uvrštavaju, a činjenice koje bi

  mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog skraćenog Prospekta nisu izostavljene.

  Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i o

  uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (NN 61/97) ovaj skraćeni Prospekt odobren je

  od strane Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt

  sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može biti objavljen. Za

  istinitost i potpunost informacija koje sadrži prospekt odgovaraju isključivo izdavatelj, osobe navedene u

  prospektu i druge osobe koje su se prospektom koristile za prikrivanje ili lažno prikazivanje materijalnih

  činjenica, neovisno o tome jesu li navedene u prospektu i je li prospekt ili nije odobrila Komisija za

  vrijednosne papire Republike Hrvatske.

  Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. koji je obavio reviziju

  financijskih izvještaja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine. Na financijske izvještaje za

  godinu koja je završila 31. prosinca 2002. godine dano je pozitivno mišljenje revizora.

  Savjetnik pri uvrštenju društva u Kotaciju javnih dioničkih društava je društvo Ceufin brokers d.o.o. sa

  sjedištem u Zagrebu, Koturaška 73.

  Ovaj skraćeni Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun

  Izdavatelja ili Ceufin brokers d.o.o. ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana,

  njihovih afilijacija ili predstavnika. Skraćeni Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica

  Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja

  Izdavatelja uključivo inherentne rizike među kojima i one opisane u poglavlju 3. “Čimbenici rizika”.

 • 3

  SADRŽAJ

  I UVOD I.1. Tvrtka i sjedište I.2. Revizor II IZDAVATELJ II.1. Općenito II.2. Sažetak o poduzeću II.3. Organizacijska shema društva III SAŽETAK STATUTA III.1. Predmet poslovanja društva III.2. Temeljni kapital, dionice i raspodjela dobiti III.3. Glavna skupština III.4. Način i oblik objave priopćenja III.5. Uprava i Nadzorni odbor IV Povijesna dividenda IV.1. Sudski postupci V POPIS DIONIČARA KOJI IMAJU 5 % ILI VIŠE OD UKUPNOG BROJA GLASOVA V.1. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja V.2. Ukupan broj glasova u glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj dioničara s pravom glasa V.3. Strukura zaposlenih V.4. Interes članova Uprave i Nadzornog odbora VI FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VI.1. Konsolidirana bilanca na dan 31.12.2002. godine VI.2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2002. godinu VI.3. Konsolidirano izvješće o novčanom toku VI.4. Konsolidirano izvješće o stanju kapitala za 2002. godinu VII ČIMBENICI RIZIKA VIII POREZ U HRVATSKOJ VIII.1. Porezni tretman dividende VIII.2. Porezni tretman kapitalnog dobitka IX TRŽIŠTE KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ IX.1. Zakon o tržištu vrijednosnih papira IX.2. Komisija za vrijednosne papire IX.3. Središnja depozitarna agencija X IZJAVA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

 • 4

  I UVOD

  I.1. Tvrtka i sjedište

  Tankerkomerc dioničko društvo Zadar za trgovinu, turizam i usluge sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Trpimira 2, zastupano po g. Boži Jusupu predsjedniku Uprave. Društvo je registrirano 13.04.1993. godine pri Trgovačkom sudu u Splitu, MBS:060002123. I.2. Revizor Ovlašteni revizor poslovanja Izdavatelja je Inženjerski biro – revizija d.o.o., Poljana Plankit 1, Zadar. II IZDAVATELJ II.1. Općenito Na dan objave ovog Prospekta, Izdavatelj je izdao ukupno 38.193 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 500 DEM. Dionice Izdavatelja ne kotiraju u nekoj od kotacija na hrvatskim ili inozemnim tržištima kapitala. Postojeće dionice izdane su u nematerijaliziranom obliku, te se nalaze u depozitoriju Središnje depozitarne agencije (dalje : SDA). Institucija preko koje izdavatelj podmiruje financijske obveze prema vlasnicima vrijednosnih papira je SDA ili poslovne banke. II. 2. Sažetak o poduzeću Tankerkomerc je dioničko društvo od 13.04.1993. godine, s vrijednošću temeljnog kapitala od 68.900.200,00 kuna. Poduzeće je osnovano prije 23 godine kao društveno poduzeće, podjelom iz Tankerske plovidbe Zadar. Primarne djelatnosti poduzeća su: 1.Terminal i trgovina tekućom robom Terminal je izgrađen 1976. godine u luci Gaženica, čiji je kapacitet 13 rezervoara zapremnine 62.500 m3. Preko terminala manipulira se razna roba, a najznačajniji su: naftni derivati, aromati, bazna mineralna ulja raznih gradacija, polurafinirana ulja. Moguće je izmanipulirati do 500.000 tona tereta godišnje. 2. Marina Gradska marina, prirodno zaklonjena, smještena na središnjem dijelu jadranske obale u blizini nacionalnih parkova: Kornati, Krka, Plitvička jezera, Paklenica. Kapacitet marine je 300 vezova u moru, 200 suhih vezova sa svim pratećim sadržajima.U sklopu marine je i vlastita charter flota. Zabavno-ugostiteljsko-turističku ponudu upotpunjuju Casino-igračnica, restoran Maestral i American-club ( u pripremi ).

 • 5

  3. Opskrba brodova i agencija djeluje sa svoje četiri poslovne jedinice u Rijeci, Zadru, Splitu i Pločama. Tankerkomerc je danas najveći opskrbljivač u Hrvatskoj, jedan od osnivača udruge ( HUBO ) i punopravni je član Međunarodne udruge brodskih opskrbljivača ( ISSA ). 4. Trgovina Trgovinu karakterizira dugogodišnje iskustvo u najsloženijim vanjskotrgovinskim poslovima.Predstavljaju je služba ribarske i nautičke opreme, služba za vanjsku trgovinu i opremu, međunarodno otpremništvo i služba inženjeringa. Za uspješan rad zaslužna su i naša predstavništva u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Pločama kao i u inozemstvu ( Rotterdam ). 5. Casino-igračnica je opremljena modernom opremom prema svjetskim standardima. Osim primarnih djelatnosti u sklopu Tankerkomerca djeluju sljedeća društva:

  - Pršutana d.o.o. Posedarje koja se bavi proizvodnjom dalmatinskih suhomesnatih proizvoda ( pršut, panceta, šokol ), višestruko nagrađivanih na domaćim i međunarodnim natjecanjima za vrhunsku kvalitetu.

  - Donat boats d.o.o. Zadar bavi se proizvodnjom i popravkom brodova.

  - Moto marina servis d.o.o. Zadar ima više od 30 godina iskustva u servisiranju vodećih

  svjetskih proizvođača brodova, brodskih motora i opreme.

  - Tankremont d.o.o. Zadar servisira kopnene i brodske instalacije, popravlja električne i mehaničke uređaje i opremu.

  - Adriatic Agenturen B.V. Rotterdam bavi se opskrbom brodova, uvozom, izvozom,

  pruža usluge turističke agencije, usluge pregleda i popravaka brodova.

  Osnovni ciljevi poduzeća su:

  - povećanje prometa roba i usluga - povećanje proizvodnje - osiguranje plasmana roba i usluga, te povećanje učešća na tržištima koja daju

  profitabilnije rezultate. - unaprijediti postojeću organizaciju i optimalizirati broj uposlenih.

 • 6

  II.3. ORGANIZACIJSKA SHEMA IZDAVATELJA

  Tankerkomerc d.d. sastoji se od pet profitnih centara i logistike :

  1. TRGOVINA I TERMINAL TEKUĆOM ROBOM

  2. MARINA ZADAR

  3. OPSKRBA BRODOVA I AGENCIJA

  4. TRGOVINA

  5. CASINO ZADAR

  Logistika je organizirana kako slijedi :

  - ured generalnog direktora

  - služba knjigovodstva

  - financijska služba

  - služba za opće-pravne i kadrovske poslove

  - služba plana, analize, dionica

  PODACI O VLADAJUĆEM DRUŠTVU :

  Tankerkomerc d.d. kao matica :

  a) 100% -ni je vlasnik slijedećih društava : 1. Pršutane d.o.o.

  2. Donat boatsa d.o.o.

  3. Adriatic Agenturen B.V. Rotterdam

  b) većinski vlasnik slijedećih društava : 1. Moto marine servis d.o.o. 51%

  2. Tankremont d.o.o. 60%

  c) ima značajno učešće u vlasništvu slijedećih društava : 1. Adriatic tune d.o.o. 31%

  2. Maritune d.d. 31%

 • 7

  III SAŽETAK STATUTA

  III.1. PREDMET POSLOVANJA DRUŠ