Propuneri la proiect (varianta IV, 11.07.2014) privind ...

of 17 /17
1 Propuneri la proiect (varianta IV, 11.07.2014) H O T Ă R Î R E privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale nr.____ din __________ În scopul executării prevederilor articolelor art. 14 1 alin.(2) și 27 alin.(2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783) și art.10 1 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), în vederea asigurării transparenței actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă: a) Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale (Registrul actelor locale), conform anexei nr.1. b) Regulamentul cu privire la Registrul intern al actelor normative ale autorității administraţiei publice locale, conform anexei nr.2; c) Regulamentul cu privire la Registrul actelor supuse controlului de legalitate de către оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.3; d) cu privire la controlul administrativ al actelor parvenite spre control în оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.4; e) modificările și completările ce se operează la Hotărîrea nr.1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr.189-192, art.1475), conform anexei nr.5 2. Cancelaria de Stat, în termen de pînă la __________: a) va crea pe baza platformei existente (www.actelocale.md) portalul guvernamental al actelor locale.www.actelocale.md) b) va întreprinde măsuri pentru asigurarea publicării actelor normative ale autorităților administrației publice locale pe portalul www.actelocale.md; c) va elabora baza de date electronică a Registrului actelor locale şi va asigura accesul on-line direct al autorităților administrației publice locale și centrale la baza de date respectivă, în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la Registrul actelor locale; d) va asigura elaborarea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul actelor locale” și Sistemului informaţional automatizat „Registrul actelor supuse controlului de legalitate de către оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” în platforma informatică comună; e) va încheia contracte privind serviciile de administrator tehnic cu Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”. 3. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în termen de pînă la ________: 1) va elabora, va aproba și va transmite Cancelariei de Stat și autorităților publice locale politici de securitate informaţională a Registrului actelor locale și Registrului actelor supuse controlului de legalitate de către оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; 2) va încheia contractul privind serviciile de administrator tehnic cu Cancelaria de Stat. 4. Autorităţile publice centrale responsabile şi instituţiile subordonate acestora vor permite şi vor asigura interacţiunea Registrului actelor locale și Registrului actelor supuse controlului de legalitate de către оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi alte sisteme informaţionale automatizate relevante, administrate de autorităţile publice şi/sau instituţiile subordonate acestora. 5. Autoritățile administrației publice locale vor desemna în condițiile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, persoanele responsabile de înregistrarea și publicarea

Embed Size (px)

Transcript of Propuneri la proiect (varianta IV, 11.07.2014) privind ...

H O T R Î R E
privind Registrul de stat al actelor normative ale autoritilor administraiei publice locale
nr.____ din __________
În scopul executrii prevederilor articolelor art. 14 1
alin.(2) i 27 alin.(2) din Legea nr. 317-XV
din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei
publice centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783) i art.10 1 din
Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), în vederea asigurrii transparenei actelor emise de
autoritile administraiei publice locale din Republica Moldova, Guvernul
HOTRTE:
1. Se aprob:
a) Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor normative ale autoritilor
administraiei publice locale (Registrul actelor locale), conform anexei nr.1.
b) Regulamentul cu privire la Registrul intern al actelor normative ale autoritii administraiei
publice locale, conform anexei nr.2;
c) Regulamentul cu privire la Registrul actelor supuse controlului de legalitate de ctre ficiile
teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.3;
d) cu privire la controlul administrativ al actelor parvenite spre control în ficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat, conform anexei nr.4;
e) modificrile i completrile ce se opereaz la Hotrîrea nr.1381 din 07.12.2006 cu privire
la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006 nr.189-192, art.1475), conform anexei nr.5
2. Cancelaria de Stat, în termen de pîn la __________:
a) va crea pe baza platformei existente (www.actelocale.md) portalul guvernamental al actelor
locale.www.actelocale.md)
b) va întreprinde msuri pentru asigurarea publicrii actelor normative ale autoritilor
administraiei publice locale pe portalul www.actelocale.md;
c) va elabora baza de date electronic a Registrului actelor locale i va asigura accesul on-line
direct al autoritilor administraiei publice locale i centrale la baza de date respectiv, în condiiile
stabilite de Regulamentul cu privire la Registrul actelor locale;
d) va asigura elaborarea i implementarea Sistemului informaional automatizat „Registrul
actelor locale” i Sistemului informaional automatizat „Registrul actelor supuse controlului de
legalitate de ctre ficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” în platforma informatic comun;
e) va încheia contracte privind serviciile de administrator tehnic cu Întreprinderea de Stat
„Centrul de telecomunicaii speciale”.
3. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii speciale”, în termen de pîn la ________:
1) va elabora, va aproba i va transmite Cancelariei de Stat i autoritilor publice locale
politici de securitate informaional a Registrului actelor locale i Registrului actelor supuse
controlului de legalitate de ctre ficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
2) va încheia contractul privind serviciile de administrator tehnic cu Cancelaria de Stat.
4. Autoritile publice centrale responsabile i instituiile subordonate acestora vor permite i
vor asigura interaciunea Registrului actelor locale i Registrului actelor supuse controlului de
legalitate de ctre ficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu Registrul de stat al actelor juridice al
Republicii Moldova, Registrul de stat al unitilor de drept, Registrul funciilor publice i al
funcionarilor publici i alte sisteme informaionale automatizate relevante, administrate de autoritile
publice i/sau instituiile subordonate acestora.
5. Autoritile administraiei publice locale vor desemna în condiiile Legii nr.436 din
28.12.2006 privind administraia public local, persoanele responsabile de înregistrarea i publicarea
urmeaz:
a) autoritile administraiei publice locale de nivelul I – în termen de pîn la ____;
b) autoritile administraiei publice locale de nivelul I – în termen de pîn la ____.
6. Cancelaria de Stat va asigura conectarea autoritilor administraiei publice locale la
sistemul informaional al Registrului actelor locale dup cum urmeaz:
a) în termen de 6 luni de la data intrrii în vigoare a Legii ____ va asigura integrarea
autoritilor administraiei publice locale de nivelul II;
b) în termen de 18 luni de la data intrrii în vigoare a Legii ____ va asigura integrarea
autoritilor administraiei publice locale de nivelul I;
7. Autoritile administraiei publice locale vor iniia înregistrarea i publicarea actelor sale în
Registrul actelor locale dup cum urmeaz:
a) autoritilor administraiei publice locale de nivelul II – în termen de 6 luni de la data intrrii
în vigoare a Legii ____;
b) în termen de 18 luni de la data intrrii în vigoare a Legii ____ va asigura integrarea
autoritilor administraiei publice locale de nivelul I .
8. Autoritile administraiei publice locale de nivelul II vor republica în Registrul actelor
locale cu actele sale caracter normativ, adoptate anterior, în termenul stabilit de Legea _____.
9. Se recomand autoritilor administraiei publice locale de nivelul I republicarea actelor cu
caracter normativ, adoptate anterior, în Registrul actelor locale.
PRIM-MINISTRU Iurile LEANC
Oleg Efrim
Pavel Filip
Chiinu, ______________ 2014.
de stat al actelor normative ale autoritilor administraiei publice locale (Registrul actelor
locale)
pstrare i eviden centralizat a actelor emise de autoritile administraiei publice locale, precum i
modul de inere a bazelor de date, a sistemelor informaionale i informatice în care sînt stocate i
prelucrate datele în Registrul de stat al actelor normative ale autoritilor administraiei publice locale
(în continuare – Registrul actelor locale).
2. Registrul actelor locale reprezint o resurs informaional specializat care asigur
înregistrarea, pstrarea i evidena centralizat a actelor autoritilor administraiei publice locale, i
este creat în scopul asigurrii accesului persoanelor fizice i juridice la actele emise de autoritile
administraiei publice locale.
3. Registrul actelor locale este inut în form electronic, în limba de stat.
3
4. Registrul actelor locale cuprinde actele emise de autoritile administraiei publice locale
începînd cu data intrrii în vigoare a prezentului Regulament i punerii în funciune a Registrului
actelor locale, precum i actele sale caracter normativ adoptate anterior ale autoritilor administraiei
publice locale de nivelul II.
5. Registrul actelor locale este parte component a Resurselor informaionale de stat ale
Republicii Moldova.
6. Noiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaia prevzut în Legea nr.467-XV
din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare i la resursele informaionale de stat, Legea nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local i Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003
privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale. De
asemenea, în sensul prezentului Regulament se definesc urmtoarele noiuni:
act – actul normativ emis de autoritile administraiei publice locale; administrator de sistem – angajaii Cancelariei de Stat, care dispun de dreptul de a utiliza
funcionalitile de administrare i configurare a Registrului actelor locale; administratorii de sistem nu
efectueaz operaiuni de prelucrare a datelor din Registrul actelor locale, cu excepia datelor ce in de
utilizatori; administrator tehnic – instituia care asigur administrarea tehnic a Registrului actelor locale,
inclusiv funcionalitatea, securitatea fizic i logic la nivel hardware i software de sistem, fr acces
la interfaa utilizator a Registrului i fr drepturi i obligaii de modificare a software dezvoltat;
angajaii administratorului nu efectueaz operaiuni de prelucrare a datelor din Registrul actelor locale; control administrativ de legalitate – controlul activitii autoritilor administraiei publice
locale, efectuat în condiiile Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public
local utilizator – angajaii participantului la Registrul actelor locale; utilizatorii sînt divizai în
categorii în modul stabilit de pct.33;
participant la Registrul actelor locale – autoritile publice stabilite de pct.10, care realizeaz
funcii de furnizor de date în Registrul actelor locale;
subiect al controlului de oportunitate – Guvernul, autoritile de specialitate ale administraiei
publice centrale, alte autoriti administrative, care acioneaz în unitile administrativ-teritoriale,
inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit competenelor ce le revin în condiiile
legii;
REGISTRULUI ACTELOR LOCALE
7. Proprietar al Registrului actelor locale este statul.
8. Posesor al Registrului actelor locale este Cancelaria de Stat, care asigur condiiile
administrative, juridice, organizatorice i financiare pentru crearea Registrului actelor locale, i care
dispune de drepturile i obligaiile posesorului registrului stabilite de Legea nr.71-XVI din 22 martie
2007 cu privire la registre, precum i atribuiile i obligaiile stabilite de prezentul Regulament.
9. Administrator tehnic al Registrului actelor locale este Întreprinderea de Stat „Centrul de
telecomunicaii speciale”, care dispune de drepturile i obligaiile stabilite de prezentul Regulament i
contractul încheiat cu Cancelaria de Stat.
10. Participani la Registrul actelor locale sînt:
1) autoritile administraiei publice locale, în calitate de furnizor de date privind actele
autoritii administraiei publice locale;
2) Cancelaria de Stat, în calitate de furnizor de date privind controalele de legalitate;
3) subiecii controlului de oportunitate, în calitate de furnozor de date privind controalele de
UTILIZRII REGISTRULUI ACTELOR LOCALE
11. Cancelaria de Stat, în calitate de posesor al Registrului actelor locale, este obligat:
1) s asigure crearea i administrarea Registrului actelor locale;
2) s întreprind msurile necesare, de comun acord cu Întreprinderea de Stat „Centrul de
telecomunicaii speciale”, pentru a asigura funcionalitatea continu a Registrului actelor locale;
3) s asigure conectarea i accesul participanilor la sistemul informaional al Registrului
actelor locale;
4) s monitorizeze modul de furnizare a datelor în baza de date a Registrului actelor locale de
ctre participani i utilizatori.
5) s monitorizeze modul de accesare i utilizare a informaiilor din Registru, în vederea
identificrii înclcrilor comise;
6) s aprobe, dup caz, reguli, instruciuni i manuale de utilizare privind procedurile i
condiiile de furnizare a datelor în baza de date a Registrului actelor locale;
7) s acorde suport utilizatorilor i s asigure, la necesitate, instruirea acestora;
8) s informeze participanii la Registrul actelor locale despre modificrile condiiilor tehnice
de funcionare;
9) s asigure implementarea msurilor organizatorice i tehnice necesare pentru asigurarea
regimului de confidenialitate i securitate a datelor cu caracter personal;
10) s asigure accesul securizat la informaiile din Registrul actelor locale, respectarea
condiiilor de securitate i regulilor de exploatare a acestuia.
12. Participanii la Registrul actelor locale sînt obligai:
1) s asigure furnizarea datelor în baza de date a Registrului actelor locale, în modul i în
termenii stabilii de prezentul Regulament;
2) s asigure i s amenajeze locuri de munc autorizate cu echipament tehnic respectiv pentru
utilizatorii Registrului actelor locale;
3) s efectueze aciunile de asigurare a securitii informaiei, s documenteze cazurile i
tentativele de înclcare a acesteia, precum i s întreprind msurile ce se impun pentru prevenirea i
lichidarea consecinelor;
4) s asigure accesul securizat la informaia coninut în Registrul actelor locale, respectarea
condiiilor de securitate i a regulilor de exploatare a acestuia;
5) s efectueze deservirea tehnic a locurilor de munc conectate la Registrul actelor locale, s
înlture, în caz de necesitate, defeciunile tehnice ale echipamentelor tehnice respective;
6) s raporteze imediat, în form verbal i scris, administratorului de sistem i
administratorului tehnic despre cazurile de înclcare a securitii informaionale a Registrului actelor
locale;
7) s informeze Cancelaria de Stat despre orice situaie care face imposibil furnizarea datelor
în baza de date a Registrului actelor locale.
13. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii speciale”, în calitate de administrator
tehnic, este obligat:
1) s efectueze msurile tehnice necesare în vederea asigurrii funcionalitii Registrului
actelor locale;
2) s efectueze msurile tehnice necesare asigurrii proteciei i securitii Registrului actelor
locale, inclusiv împotriva distrugerii, modificrii, blocrii, copierii sau rspîndirii datelor, precum i
împotriva altor aciuni ilicite;
3) s efectueze auditul securitii Registrului actelor locale privind gestiunea datelor cu caracter
personal, cel puin o dat în doi ani;
4) s asigure efectuarea copiilor de rezerv a bazei de date i sistemului informaional al
Registrului actelor locale;
5
5) s aprobe politici de securitate informaional a Registrului actelor locale (în continuare -
politici de securitate informaional), s transmit i s supravegheze respectarea politicilor de
securitate informaional de ctre participanii la Registrul actelor locale;
6) s asigure restabilirea funcionalitii Registrului actelor locale, în caz de necesitate, în baza
copiilor de rezerv.
14. Autoritile administraiei publice locale înregistreaz i public în Registrul actelor locale
actele stabilite de Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, dup
cum urmeaz:
3) actele emise de pretor.
15. Autoritile administraiei publice locale asigur înregistrarea i publicarea actelor emise în
Registrul actelor locale în termen de cel mult 5 zile de la data semnrii/contrasemnrii actelor.
16. La înregistrarea actului în Registrul actelor locale, autoritatea administraiei publice locale
completeaz fia de eviden a actului respectiv (în continuare – fia de eviden), care conine
urmtoarele informaii:
2) denumirea autoritii administraiei publice locale care a emis actul;
3) data emiterii actului;
5) numrul de ordine (eviden) în cadrul autoritii administraiei publice locale care a emis
actul;
7) numele persoane responsabile care a efectuat înregistrarea actului în Registrul actelor locale;
8) menionatea faptului dac actul permisiv conine sau nu date cu caracter personal;
9) dup caz, actele ale autoritii administraiei publice locale, care au fost modificate sau
abrogate prin intermediul actului respectiv.
17. Informaiile stabilite de punctele 14 i 16 se introduc de persoanele responsabile din cadrul
autoritilor administraiei publice locale în form electronic prin intermediul sistemei informaionale
a Registrului actelor locale, în formatul i cu respectarea cerinelor tehnice stabilite de prezentul
Regulament.
18. La înregistrare, fiecrui act al administraiei publice locale i se acord un numr de
înregistrare (eviden) de ctre sistema informaional a Registrului actelor locale;
19. Respectarea punctelor 14-16 ine, dup caz, de competena secretarului consiliului local de
nivelul II i I, sau altei persoane, desemnate în condiiile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind
administraia public local.
20. Actele autoritilor administraiei publice locale publicate în Registrul actelor locale vor
corespunde cerinelor stabilite de Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale, de Hotrîrea Guvernului
nr.96 din 28.02.1996 „Pentru aprobarea Instruciunilor cu privire la inerea lucrrilor de secretariat în
organele administraiei publice locale ale republicii Moldova”.
21. Textul actelor publicate în Registrul actelor locale de ctre autoritile administraiei publice
locale trebuie s fie o reproducere exact a actului emis de autoritatea administraiei publice locale.
22. Autenticitatea actului administrativ va fi asigurat prin aplicarea semnturii digitale.
23. Responsabilitatea corespunderii actelor cu cerinele legislaiei în vigoare i pct.21 revine
autoritilor administraiei publice locale.
REGISTRUL ACTELOR LOCALE
24. Modificarea, completarea sau abrogarea actului publicat în Registrul actelor locale poate fi
efectuat de persoanele responsabile în baza :
1) actului administrativ al autoritii administraiei publice locale care a emis actul respectiv;
2) hotrîrii definitive a instanei de contencios administrativ;
3) actului emis de subiectul controlului de oportunitate, în condiiile stabilite de art.70 alin.(1)
din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local.
25. Modificarea, completarea i/sau abrogarea actului publicat în Registrul actelor locale se
efectueaz prin înregistrarea i publicarea în Registrul actelor locale a unui nou act privind, dup caz,
modificarea, completarea sau abrogarea actului publicat anterior, emis de autoritatea stabilit de
pct.24.
26. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va asigura posibilitatea accesrii i
vizualizrii actului la orice etap de modificare i/sau completare a acestuia, inclusiv dup abrogare.
Capitolul VII RECTIFICAREA DATELOR PRIVIND ACTELE PUBLICATE ÎN REGISTRUL ACTELOR
LOCALE
27. În cazul în care, dup publicarea actului în Registrul actelor locale autoritatea emitent
constat erori în cuprinsul acestuia, se va efectua rectificarea actului.
28. Rectificarea actului se face de ctre Cancelaria de Stat la solicitarea scris din partea
autoritii emitente, cu anexarea:
1) notei motivate de rectificare, care va include textul rectificat;
2) actului rectificat în original;
3) data introducerii rectificrilor.
29. Cererea de rectificare se contrasemneaz de secretarul consiliului local.
30. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va asigura posibilitatea accesrii i
vizualizrii actului la orice etap (pîn la rectificare i dup rectificare), inclusiv dup abrogarea
acestuia.
31. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va permite efectuarea de ctre
persoanele autorizate ale autoritiilor administraiei publice locale a operaiunilor de rectificare a
datelor incluse anterior în baza de date a Registrului doar cu avizul Cancelariei de Stat.
Capitolul VIII
32. Angajaii autorizai ai autoritilor administraiei publice locale i centrale au acces la baza
de date a Registrului actelor locale, în calitate de utilizatori, în scopul furnizrii i vizualizrii datelor,
conform prezentului Regulament.
33. În dependen de funciile i drepturile de acces pe care le dein, utilizatorii se clasific în
categorii, dup cum urmeaz:
a) utilizator de nivelul A1 – angajaii autoritilor administraiei publice locale, desemnai în
condiiile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraia public local
- furnizarea i vizualizarea datelor privind actele emise de autoritatea administraiei publice
locale în cauz;
- vizualizarea datelor privind actele emise de alte autoriti ale administraiei publice locale
respective;
b) utilizator de nivelul A2 – primarul, preedintele raionului i angajaii autoritilor
administraiei publice locale, desemnai în condiiile Legii nr.436 din 28.12.2006, dup caz,
preedintele edinei a consiliului local:
7
cauz;
- vizualizarea datelor privind actele emise de alte autoriti ale administraiei publice locale;
2) nivelul B. Cancelaria de Stat:
a) utilizator de nivelul B1 – angajaii Cancelariei de Stat (Direcia Control Administrativ), cu
urmtoarele funcii:
autoritatea administraiei publice locale, aflate pe teritoriul ce ine de atribuiile oficiului Cancelariei de
Stat în cauz;
- vizualizarea datelor privind controalele administrative asupra actelor emise de autoritile
administraiei publice locale;
b) utilizator de nivelul B2 – oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, cu urmtoarele funcii:
- vizualizarea datelor privind actele autoritilor administraiei publice locale, în aria de
activitate a Oficiului teritorial;
administraiei publice locale, în aria de activitate a Oficiului teritorial;
3) nivelul C. Subiecii controlului de oportunitate, cu urmtoarele atribuii:
a) utilizator de nivelul C1 – angajaii subiecilor controlului de oportunitate, cu urmtoarele
funcii:
autoritii în cazu;
- vizualizarea datelor privind controlul administrativ asupra actelor emise de autoritile
administraiei publice locale;
b) utilizator de nivelul C2 – angajaii subiecilor controlului de oportunitate, cu urmtoarele
funcii:
- vizualizarea datelor privind controlul administrativ asupra actelor emise de autoritile
administraiei publice locale.
1) s asigure autenticitatea i veridicitatea datelor introduse în Registrul actelor locale;
2) s asigure confidenialitatea i securitatea datelor cu caracter personal din cadrul Registrului
actelor locale;
3) s asigure pstrarea în siguran a conturilor de acces i s exclud transmiterea acestora
ctre alte persoane;
4) s informeze imediat administratorul de sistem despre pierderea contululi de acces sau
despre imposibilitatea de acces în baza de date a Registrului actelor locale;
5) s cunoasc i respecte politicile de securitate informaional.
35. Administratorul de sistem creeaz i acord conturi de acces pentru utilizatori, cu atribuirea
funciilor i drepturilor de acces la interfaa i informaiile acestuia, conform pct.33.
36. Conturile de acces se acord la cererea participantului la Registrul actelor locale, adresat
Cancelariei de Stat, în care se va indica numele, prenumele i funcia utilizatorului pentru care se
solicit accesul.
37. Administratorul de sistem revoc contul de acces al utilizatorului în urmtoarele cazuri:
1) la cererea participantului în cadrul cruia activeaz utilizatorul;
2) la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/ de munc ale utilizatorului.
38. Participanii la Registrul actelor locale sînt obligai s comunice Cancelariei de Stat, în
termen de 5 zile lucrtoare încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de munc ale
utilizatorului care dispune cu drept de acces la baza de date a Registrului actelor locale.
8
39. Cancelaria de Stat i participanii la Registrul actelor locale vor efectua periodic (anual)
proceduri de reconciliere în vederea identificrii utilizatorilor care dispun de acces la baza de date a
Registrului actelor locale.
40. Cancelaria de Stat va efectua periodic (lunar) proceduri de reconciliere a utilizatorilor cu
Registrul funciilor publice i al funcionarilor publici, în vederea identificrii utilizatorilor care dispun
de acces la baza de date a Registrului actelor locale. Cancelaria de Stat revoc dreptul de acces al
utilizatorului, dac în urma reconcilierii, se constat încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/
de munc ale utilizatorului.
informaional al Registrului actelor locale, i poart rspundere personal, în conformitate cu legislaia
în vigoare, pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea datelor i informaiei din
Registrul actelor locale, precum i pentru pstrarea i utilizarea ei.
Capitolul IX
42. Actele cu caracter normativ ale autoritilor administraiei publice locale i datele din fia de
eviden, introduse în Registrul actelor locale, constituie date publice i pot fi accesate în regim de
vizualizare i/sau transcrise gratuit i nerestricionat prin intermediul portalului www.actelocale.md.
43. Actele cu caracter normativ ale autoritilor administraiei publice locale i datele din fia de
eviden devin accesibile public la data introducerii actului în sistemul informaional al Registrului
actelor locale.
44. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va permite cutarea i identificarea
actelor prin intermediul portalului www.actelocale.md, în dependen de caracteristicile specifice ale
actului (autoritatea care l-a emis, numrul de eviden, data emiterii, tipul actului denumirea actului,
domeniul de reglementare etc.).
45. Datele cu caracter personal din cadrul actelor incluse în Registrul actelor locale nu pot fi
accesate sau vizualizate public.
46. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va întruni cerinele tehnice necesare care
vor asigura securitatea, integritatea i protejarea datelor împotriva distrugerii, accesului i modificrii
neautorizate, blocarea accesului la informaiile din registru, precum i împotriva oricrei alte aciuni de
folosire ilegal a datelor.
47. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii speciale” aprob politici de securitate
informaional a Registrului actelor locale. Politicile de securitate informaional sînt obligatorii pentru
participanii la Registrul actelor locale i utilizatori.
48. Sistemul informaional al Registrului actelor locale va permite:
a) înregistrarea i pstrarea datelor privind operaiunile de modificare sau tergere a
informaiilor;
tergere a datelor i informaiilor;
c) restabilirea operativ a funcionalitii Registrului actelor locale în cazul unor disfuncii.
49. Participanii la Registrul actelor locale aplic msurile de securitate necesare care exclude
posibilitatea accesului neautorizat la sistemele informaionale ale Registrului actelor locale.
Capitolul XI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII 50. inerea Registrului actelor locale este supus controlului intern i extern.
51. Controlul intern privind organizarea i funcionarea Registrului actelor locale se efectueaz
de ctre Cancelaria de Stat.
prezentul Regulament nu stabilete un alt termen, controlul privind:
1) modul de respectare a prezentului Regulament de ctre utilizatori i participanii la Registrul
actelor locale;
administraiei publice locale;
4) reconcilierea datelor privind utilizatorii.
53. Controlul extern asupra respectrii cerinelor privind crearea, inerea i exploatarea
Registrului actelor locale se efectueaz de ctre instituii abilitate i certificate în domeniul auditului
informatic.
poart rspundere disciplinar, civil, administrativ sau penal prevzut de legislaie.
55. În cadrul controlului administrativ al activitii autoritilor administraiei publice locale,
Cancelaria de Stat va verifica modul de respectare a prezentului Regulament de ctre autoritile
administraiei publice locale.
din __________
REGULAMENTUL
cu privire la Registrul intern al actelor emise de autoritatea administraiei publice locale
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabilete modul de creare, administrare i inere a Registrului intern
al actelor emise de autoritatea administraiei publice locale (în continuare – Registrul intern).
2. Registrul intern constituie modul de sistematizare i eviden intern a actelor emise de
autoritatea administraiei publice locale.
3. Registrul intern este inut de fiecare autoritate a administraiei publice în parte, în privina
actelor pe care le emite.
4. Registrul intern este inut în una sau în mai multe forme stabilite de art.26 alin.(2) din Legea
nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale
administraiei publice centrale.
înscrierilor respective în Registrul intern ine, dup caz, de competena secretarului consiliului local,
secretarul consiliului raional, secretarul consiliului municipal Chiinu sau secretarul consiliului
sectoral al municipiului Chiinu.
a) la prima etap – dup criteriul autoritii emitente;
b) la etapa a doua – dup criteriul tipului actului;
c) dup criteriul cronologic, în ordinea semnrii acestora de ctre preedintele edinei
consiliului local, primar/preedintele raionului sau viceprimar/vicepreedintele raionului.
7. Dup criteriul autoritii emitente, actele se sistematizeaz în:
a) decizii ale consiliului local
b) dispoziii ale primarului/preedintelui raionului
c) acte ale pretorului.
10
c) proces-verbal;
d) aviz.
9. Autoritile administraiei publice locale sînt în drept s stabileasc criterii suplimentare de
sistematizare a actelor, subordonate criteriilor stabilite de prezentul Regulament.
Capitolul III
NUMEROTAREA I DATAREA ACTELOR
10. La emitere, actului i se atribuie un numr oficial, care îl identific i care este citat împreun
cu actul.
11. Numerele oficiale se atribuie separat pentru deciziile consiliului local, dispoziiile
primarului/preedintelui raionului i actele pretorului.
12. Numerele oficiale se atribuie începînd de la cifra 1 în fiecare an calendaristic.
13. În cazul în care nu a intrat în vigoare, actul pstreaz numrul su oficial, care nu poate fi
atribuit în acelai an calendaristic unui alt act.
14. Data actului este data emiterii lui. Se consider dat a emiterii:
1) data edinei consiliului local, în cadrul creia este luat decizia în cauz;
2) data semnrii dispoziiei de ctre primar/preedintele raionului sau pretor.
Capitolul IV
ÎNREGISTRAREA ACTELOR ÎN REGISTRUL INTERN
15. Actul se înregistreaz în Registrul intern la data emiterii acestuia.
16. Registru conine urmtoarele date privind actul:
1) denumirea actului;
2) denumirea autoritii administraiei publice locale care a emis actul;
3) numrul de ordine al actului;
4) data emiterii actului;
5) numele i prenumele persoanei care a semnat actul, i dup caz, numele i prenumele
persoanei care a contrasemnat actul.
PSTRAREA ACTELOR
dup caz, stenogramele edinelor consiliului local se pstreaz în arhiva autoritii în cauz.
Anexa nr.3
din __________
REGULAMENTUL
cu privire la Registrul actelor supuse controlului de legalitate de ctre ficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat
1. Prezentul Regulament stabilete modul de eviden a actelor supuse controlului de
legalitate de ctre ficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat în conformitate cu art.64-71 din Legea
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local (în continuare – Registrul).
2. Registrul actelor supuse controlului de legalitate de ctre ficiile teritoriale ale Cancelariei
de Stat (în continuare – Registrul) reprezint o resurs informaional intern a Cancelariei de Stat,
care, prin intermediul sale oficiilor teritoriale (în continuare – oficii teritoriale), asigur înregistrarea,
11
pstrarea i evidena centralizat a actelor emise de autoritile publice locale, supuse controlului de
legalitate.
3. Registrul este inut în form electronic, în limba de stat.
4. Registrul cuprinde informaii privind actele supuse controlului de legalitate, începînd cu data
punerii în funciune a Registrului.
5. Sistemul informaional al Registrului va asigura interaciunea i schimul de date cu Registrul
actelor locale.
Capitolul II
REGISTRULUI
6. Proprietar al Registrului este statul.
7. Posesor al Registrului este Cancelaria de Stat, care asigur condiiile administrative,
juridice, organizatorice i financiare pentru crearea Registrului, i care dispune de drepturile i
obligaiile posesorului registrului stabilite de Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la
registre, precum i atribuiile i obligaiile stabilite de prezentul Regulament.
8. Administrator tehnic al Registrului este Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii
speciale”, care dispune de drepturile i obligaiile stabilite de prezentul Regulament i contractul
încheiat cu Cancelaria de Stat.
9. Participani la Registru sînt:
1) Cancelaria de Stat;
3) autoritile administraiei publice locale;
4) autoritile publice centrale, crora Cancelaria de Stat le ofer acces în vederea vizualizrii
datelor.
UTILIZRII REGISTRULUI
10. Cancelaria de Stat, în calitate de posesor al Registrului, este obligat:
1) s asigure crearea i administrarea Registrului;
2) s întreprind msurile necesare, de comun acord cu Întreprinderea de Stat „Centrul de
telecomunicaii speciale”, pentru a asigura funcionalitatea continu a Registrului;
3) s asigure conectarea i accesul autoritile publice stabilit de pct.9 alin.4) la sistemul
informaional al Registrului;
4) s monitorizeze modul de furnizare a datelor în baza de date a Registrului de ctre oficiile
teritoriale;
5) s monitorizeze modul de accesare i utilizare a informaiilor din Registru, în vederea
identificrii înclcrilor comise;
6) s asigure implementarea msurilor organizatorice i tehnice necesare pentru asigurarea
regimului de confidenialitate i securitate a datelor cu caracter personal;
7) s asigure accesul securizat la informaiile din Registrul, respectarea condiiilor de securitate
i regulilor de exploatare a acestuia.
11. Oficiile teritoriale sînt obligate:
1) s asigure furnizarea datelor în baza de date a Registrului, în modul i în termenii stabilii de
prezentul Regulament;
2) s efectueze aciunile de asigurare a securitii informaiei, s documenteze cazurile i
tentativele de înclcare a acesteia, precum i s întreprind msurile ce se impun pentru prevenirea i
lichidarea consecinelor;
3) s asigure accesul securizat la informaia coninut în Registrul, respectarea condiiilor de
securitate i a regulilor de exploatare a acestuia;
12
4) s raporteze imediat, în form verbal i scris, administratorului de sistem i
administratorului tehnic despre cazurile de înclcare a securitii informaionale a Registrului;
5) s informeze Cancelaria de Stat despre orice situaie care face imposibil furnizarea datelor
în baza de date a Registrului.
12. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii speciale”, în calitate de administrator
tehnic, este obligat:
1) s efectueze msurile tehnice necesare în vederea asigurrii funcionalitii Registrului;
2) s efectueze msurile tehnice necesare asigurrii proteciei i securitii Registrului, inclusiv
împotriva distrugerii, modificrii, blocrii, copierii sau rspîndirii datelor, precum i împotriva altor
aciuni ilicite;
3) s efectueze auditul securitii Registrului privind gestiunea datelor cu caracter personal, cel
puin o dat în doi ani;
4) s asigure efectuarea copiilor de rezerv a bazei de date i sistemului informaional al
Registrului;
5) s aprobe politici de securitate informaional a Registrului (în continuare - politici de
securitate informaional), s transmit i s supravegheze respectarea politicilor de securitate
informaional de ctre Cancelaria de Stat i oficiile teritoriale;
6) s asigure restabilirea funcionalitii Registrului, în caz de necesitate, în baza copiilor de
rezerv.
13. Registrul va avea urmtoarea structur i date:
1) înregistrarea actului parvenit spre control, care va include:
a) numrul de ordine;
c) tipul actului (decizie, dispoziie, altele);
d) numrul i data actului înregistrat;
e) titlul actului înregistrat;
g) meniunea dac actul a fost prezentat în termen;
h) tipul controlului (obligatoriu, facultativ, la solicitare);
i) termenul limit de verificare a legalitii;
k) meniunea privind legalitatea/ilegalitatea actului;
2) notificarea autoritii administraiei publice locale care a emis actul considerat ilegal, care va
include:
b) termenul-limit de prezentare a rspunsului din partea autoritii administraiei publice locale
(30 sau 60 de zile);
c) numrul i data rspunsului autoritii publice locale la notificare;
d) numrul, data i denumirea actului de modificare, completare, abrogare a actului;
e) numrul i data actului/rspunsului autoritii administraiei publice locale privind refuzul de
modificare, abrogare a actului;
3) monitorizarea actului administrativ, aflat în procedura de judecat:
a) numrul i data cererii de chemare în judecat;
b) numrul i data hotrîrii instanei de judecat;
c) numrul i data cererii de apel, înaintate de oficiul teritorial sau de autoritatea public local;
d) numrul i data hotrîrii instanei de apel;
e) dup caz, numrul i data hotrîrii instanei de apel, în caz de remitere la rejudecare;
f) numrul i data recursului înaintat de oficiul teritorial sau de autoritatea public local;
g) numrul i data deciziei instanei de recurs;
13
h) dup caz, numrul i data hotrîrii instanei de recurs, în caz de remitere la rejudecare;
i) data renunrii la aciune;
4) monitorizarea actului în procedura de control repetat al actului:
a) denumirea solicitantului (autoritatea public local, persoana vtmat, instituii, etc.);
b) numrul i data demersului de iniiere a procedurii repetate de control;
c) numrul, data i denumirea actului, care urmeaz a fi supus controlului repetat;
d) numrul i data rspunsului, ca rezultat al verificrii repetate a actului;
5) specificarea domeniului, din care face parte actul supus controlului administrativ:
a) raporturi de serviciu;
EFECTUAREA ÎNREGISTRRILOR ÎN REGISTRU
14. Oficiile teritoriale vor asigura înregistrarea în Registru a actelor emise de autoritile
administraiei publice locale i prezentate oficiilor teritoriale conform Legii nr.436 din 28.12.2006
privind administraia public local.
15. Actul publicat în Registrul actelor locale este înregistrat în Registru în vederea efecturii
controlului administrativ la data publicrii actului în Registrul actelor locale de ctre autoritatea
administraiei publice locale.
16. Actul nepublicat în Registrul actelor locale este înregistrat în Registru în vederea efecturii
controlului administrativ în termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data recepionrii de ctre oficiul
teritorial a documentului prezentat de autoritatea administraiei publice locale.
17. Cererea de efectuare a controlului legalitii, depuse de persoanele vtmate, se înregistreaz
în Registru de oficiul teritorial în termen de cel mult mult 3 zile lucrtoare de la data primirii cererii.
18. Oficiile teritoriale vor asigura includerea datelor în Registru în termen de cel mult 3 zile
lucrtoare de la apariia evenimentului care implic înregistrarea datelor indicate în pct.13.
Capitolul VI
MODIFICAREA SAU RECTIFICAREA DATELOR
19. Modificarea sau rectificarea unor date introduse anterior în Registru se face de ctre
Cancelaria de Stat la cererea scris a conductorului oficiului teritorial, cu indicarea motivelor cauzelor
de modificare sau rectificare a datelor.
20. Sistemul informaional al Registrului va asigura:
1) posibilitatea accesrii i vizualizrii datelor la orice etap (pîn i dup la
modificare/rectificare);
2) efectuarea operaiunilor de modificare sau rectificare a datelor incluse anterior în baza de
date a Registrului doar cu avizul Cancelariei de Stat;
3) posibilitatea accesrii i vizualizrii actului la orice etap de modificare i/sau completare a
acestuia;
Capitolul VII
14
1) înregistrarea actului parvenit spre control sau a cererii de efectuare a controlului, conform
pct.15-17;
3) efectuarea controlului administrativ, în termenul prevzut de pct.23;
4) emiterea rezultatelor controlului administrativ;
5) iniierea msurilor de contestare a actului, conform pct. – în cazul în care actul supus
controlului contravine legislaiei.
22. Oficiul teritorial iniiaz controlul administrativ la data efecturii înregistrrii în Registru.
23. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat efectueaz controlul administrativ în termen de:
1) 30 zile de la data înregistrrii acestora în Registru de ctre autoritile administraiei publice
locale – în cazul controlului obligatoriu;
2) 30 zile de la data primirii listei actelor emise de primar sau de preedintele raionului,
conform art.65 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public
local – în cazul controlului facultativ;
3) 30 zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului – în cazul efecturii controlului la
solicitarea autoritii administraiei publice locale sau persoanei vtmate.
24. În cazul în care, în rezultatul efecturii controlului administrativ, se constat ca actul supus
controlului contravine legislaiei, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va iniia msurile de contestare
i anulare a actului în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10
februarie 2000.
Capitolul IV
ACCESUL LA DATELE DIN REGISTRU
25. Angajaii autorizai ai Cancelariei de Stat i oficiilor sale teritoriale au acces la baza de date
a Registrului actelor locale, în calitate de utilizatori ai Registrului, în scopul furnizrii i vizualizrii
datelor, conform prezentului Regulament.
26. În dependen de funciile i drepturile de acces pe care le dein, utilizatorii Registrului se
clasific în categorii, dup cum urmeaz:
1) nivelul A. Cancelaria de Stat:
a) utilizator de nivelul A1 – angajaii Cancelariei de Stat, cu urmtoarele funcii:
- modificarea sau rectificarea datelor introduse anterior în Registru;
- vizualizarea datelor privind controalele administrative;
b) utilizator de nivelul A2 – angajaii Cancelariei de Stat (Direcia Control Administrativ), cu
urmtoarele funcii:
- furnizarea datelor privind controlul de legalitate asupra actelor emise de autoritatea
administraiei publice locale, aflate pe teritoriul ce ine de atribuiile Cancelariei de Stat (Direcia
Control Administrativ);
- vizualizarea datelor privind controalele administrative;
c) utilizator de nivelul A3 – oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, cu urmtoarele funcii:
- furnizarea datelor privind controlul de legalitate asupra actelor emise de autoritatea
administraiei publice locale, aflate pe teritoriul ce ine de atribuiile Oficiului teritorial;
- vizualizarea datelor privind controalele administrative;
2) nivelul B. autoritile administraiei publice locale:
a) utilizator de nivelul B1 – angajaii autoritilor administraiei publice locale, desemnai în
condiiile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraia public local
- vizualizarea datelor privind controalele administrative;
b) utilizator de nivelul B2 – primarul, preedintele raionului i angajaii autoritilor
administraiei publice locale, desemnai în condiiile Legii nr.436 din 28.12.2006, dup caz,
preedintele edinei a consiliului local:
- vizualizarea datelor privind controalele administrative;
3) nivelul C. autoritile publice centrale, crora Cancelaria de Stat le ofer acces în vederea
vizualizrii datelor:
a) utilizator de nivelul C1 – angajaii autorizai ai autoritilor publice centrale, cu urmtoarele
funcii:
27. Utilizatorii sînt obligai:
1) s asigure autenticitatea i veridicitatea datelor introduse în Registru – în cazul în care
dispun de drept de furnizare a datelor;
2) s asigure confidenialitatea i securitatea datelor cu caracter personal din cadrul Registrului;
3) s asigure pstrarea în siguran a conturilor de acces i s exclud transmiterea acestora
ctre alte persoane;
4) s informeze imediat Cancelaria de Stat despre pierderea contululi de acces sau despre
imposibilitatea de acces în baza de date a Registrului;
5) s cunoasc i respecte politicile de securitate informaional.
28. Cancelaria de Stat creeaz i acord conturi de acces pentru utilizatori, cu atribuirea
funciilor i drepturilor de acces la interfaa i informaiile acestuia, conform pct.26.
29. Conturile de acces se acord la cererea autoritilor indicate în pct.26, adresat Cancelariei
de Stat, în care se va indica numele, prenumele i funcia utilizatorului pentru care se solicit accesul.
30. Cancelaria de Stat revoc contul de acces al utilizatorului în urmtoarele cazuri:
3) la cererea utilizatorului;
4) la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de munc ale utilizatorului.
31. Utilizatorii Registrului sînt obligai s comunice Cancelariei de Stat, în termen de 5 zile
lucrtoare încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de munc ale utilizatorului care dispune
cu drept de acces la baza de date a Registrului.
32. Cancelaria de Stat i ali utilizatori ai Registrului vor efectua periodic (lunar) proceduri de
reconciliere în vederea identificrii utilizatorilor care dispun de acces la baza de date a Registrului.
Cancelaria de Stat revoc dreptul de acces al utilizatorului, dac în urma reconcilierii, se constat
încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/ de munc ale utilizatorului.
33. Utilizatorii cu funcii de furnizare a datelor în Registru sînt responsabili de veridicitatea i
corectitudinea datelor incluse în sistemul informaional al Registrului, i poart rspundere personal,
în conformitate cu legislaia în vigoare, pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea,
integritatea datelor i informaiei din Registrul, precum i pentru pstrarea i utilizarea ei.
Capitolul VIII
34. Sistemul informaional al Registrului va interaciona cu sistemul informaional al Registrului
actelor pentru efectuarea schimbului de date conform prezentului Regulament.
35. La efectuarea controlului de legalitate al actelor emise de autoritile publice locale, din
cadrul Registrului vor fi transmise urmtoarele informaii în Registrul actelor locale:
1) date referitoare la faptul dac actul a fost supus controlului de legalitate;
2) date referitoare la etapa controlului de legalitate;
3) date referitoare la rezultatul controlului de legalitate.
36. Datele stabilite de pct.35 pot fi accesate public în modul stabilit de Capitolul IX din
Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor normative ale autoritilor administraiei publice
locale.
37. Datele cu caracter personal din cadrul Registrului nu pot fi accesate sau vizualizate public.
Capitolul IX
EXTRASUL DIN REGISTRU
38. Cancelaria de Stat i oficiile teritoriale elibereaz extras din Registru privind legalitatea
actului supus controlului administrativ (în continuare – extras), care conine urmtoarele informaii:
1) numrul i data eliberrii extrasului;
2) numrul, data emiterii i denumirea actului, pentru care s-a solicitat extrasul;
3) tipului de control efectuat (de legalitate, facultativ, la solicitare);
16
5) numele i semntura oficiului teritorial;
6) tampila oficiului teritorial.
39. Extrasul se elibereaz la cererea persoanei interesate, care va conine urmtoarele date:
1) denumirea/numele persoanei care solicit extrasul;
2) actul (numrul, denumirea i autoritatea care la emis) pentru care se solicit extrasul.
40. Extrasul se elibereaz gratuit, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de
ctre persoana interesat.
41. Sistemul informaional al Registrului va întruni cerinele tehnice necesare care vor asigura
securitatea, integritatea i protejarea datelor împotriva distrugerii, accesului i modificrii neautorizate,
blocarea accesului la informaiile din registru, precum i împotriva oricrei alte aciuni de folosire
ilegal a datelor.
42. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaii speciale” aprob politici de securitate
informaional a Registrului. Politicile de securitate informaional sînt obligatorii pentru utilizatori.
43. Sistemul informaional al Registrului va permite:
d) înregistrarea i pstrarea datelor privind operaiunile de modificare sau tergere a
informaiilor;
tergere a datelor i informaiilor;
f) restabilirea operativ a funcionalitii Registrului în cazul unor disfuncii.
44. Utilizatorii Registrului aplic msurile de securitate necesare care exclude posibilitatea
accesului neautorizat la sistemele informaionale ale Registrului.
Capitolul XI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII 45. inerea Registrului este supus controlului intern i extern.
46. Controlul intern privind organizarea i funcionarea Registrului se efectueaz de ctre
Cancelaria de Stat.
47. În vederea realizrii funciilor de control intern, Cancelaria de Stat efectueaz anual, dac
prezentul Regulament nu stabilete un alt termen, controlul privind:
1) modul de respectare a prezentului Regulament de ctre utilizatorii Registrului;
2) corectitudinea furnizrii datelor în Registru de ctre utilizatori;
3) respectarea cerinelor privind efectuarea controlului administrativ;
4) reconcilierea datelor privind utilizatorii.
48. Controlul extern asupra respectrii cerinelor privind crearea, inerea i exploatarea
Registrului se efectueaz de ctre instituii abilitate i certificate în domeniul auditului informatic.
49. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele fizice i juridice
poart rspundere disciplinar, civil, administrativ sau penal prevzut de legislaie.
Anexa nr.4
ce se opereaz la Hotrîrea nr.1381 din 07.12.2006
cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
17
Hotrîrea nr.1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr.189-192, art.1475) se modific dup cum
urmeaz:
1) În Concepia Sistemului informaional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice al
Republicii Moldova”:
a) în punctul 2 al Concepiei Sistemului informaional automatizat „Registrul de stat al actelor
juridice al Republicii Moldova”, noiunea „act juridic”, cuvintele „autoritile administraiei publice
locale” se exclud;
b) în punctul 11, cuvintele „Agenia Naional pentru Reglementare în Telecomunicaii i
Informatic i autoritile administraiei publice locale” se substituie cu cuvintele „i Agenia
Naional pentru Reglementare în Telecomunicaii i Informatic”;
2) În Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova:
a) în punctul 16, litera l) se exclude;
b) punctul 28 se exclude.