Project Management Institute Slovakia Chapter NEWSLETTER čpmi. 2013.pdf · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Project Management Institute Slovakia Chapter NEWSLETTER čpmi. 2013.pdf · PDF...

OBSAH

strana 2 Stretnutia PMI Slovakia

strana 3

Pozvnka na eFocus

strana 4 Program eFocus

strana 5

lnok: Projektov kultra

Uiton linky:

Serving project management profession, community, and volunteers under Tatras

PMI Slovakia Chapter

Project Management Institute Slovakia Chapter

NEWSLETTER .10 september 2013

Quo vadis, projektov Slovensko?

Odpove na tto otzku naznail prieskum

projektovho riadenia na Slovensku pripra-

ven aj za naej podpory, ktorho sa zast-

nilo 69 spolonost. V prvom rade poteila

skutonos, e oraz viac organizci si za-

na uvedomova fakt, e km prevdzkov

opercie zhmotuj to, m je ich organiz-

cia dnes, projekty predstavuj ich budc-

nos. Dvod je rukolapn. Ak firmy nedok-

u organizan stratgiu zhmotni prve

v portfliu projektov a programov, nemaj

najmeniu ancu implementova ju. Pod

zven ochotu exekutvy pretavi stratgiu

do projektov sa podpsala aj globlna rece-

sia, kedy sa prejavuje citlivos voi naklada-

niu s financiami, potreba ma dobr portflio

a porovna voi nemu riziko kadej zam-

anej investcie pred finlnym rozhodnutm

o peniazoch. Odrazom uvedenho posunu,

ako poukzal prieskum, je nielen zven

draz na dodranie rozpotu oproti zvynm

dvom kritrim projektovho trojuholnka,

no i stpajce vyuitie nstrojov potrebnch

na spustenie projektu viac ako v 2/3 prpa-

dov. Horie vak vyzer naplnenie dobrch

predsavzat v alch fzach projektovho

cyklu. Odpovede respondentov jasne potvr-

dzuj, e organizcie maj slab kontrolu

nad realizovanm projektom ako takm,

kedy sa pod nedodranie pvodnch dohd

podpisuj nasledovn priny:

zmena rozsahu projektu kvli nesprvnemu

poiatonmu vymedzeniu projektu (38%)

nedostaton personlne zabezpeenie pro-

jektu a koordincia projektovho tmu (36%)

nedostaton podpora zo strany vrcholov-

ho manamentu (35%)

rozdielne oakvania vstupov (32%)

dsledky externch zmien (30%)

Uveden priny evokuj dva zkladn zdro-

je problmov absenciu relnej organiza-

nej dohody ohadom projektu a absenciu

dobrho manamentu tmu, kedy v porovna-

n s minulm rokom je novou asto uvdza-

nou prinou nespechu nedostaton perso-

nlne zabezpeenie projektu a koordincia

projektovho tmu (36% v roku 2013, 25% v

roku 2012). D sa predpoklada, e probl-

my v tme len odraj neslad v organizcii

realizujcej projekt, kedy tm je asto len

predenou rukou dotknutch strn. Inak

povedan, problm je tak v riaden tmu ako

aj v riaden dotknutch strn. A presne to je

parketa projektovho manara, ktor je

zodpovedn za vodcovstvo oboch skupn.

Prieskum teda jednoznane indikuje ast

zlyhanie projektovho manara. Vyzer to

tak, e projekty zan sce dobre, ale potom

sa strca kontrola; potvrdzuje to i zoznam

najmenej vyuvanch nstrojov (napr. zna-

lostn databza, pln riadenia organizanch

zmien, alebo postimplementan previerka).

Z odpoved sa d alej pozorova, e tie

spolonosti, u ktorch absentuje monitorova-

nie a vyhodnocovanie ukazovateov stavu

projektov a ktor si neber ponauenie

z minulch chb, asto prekrauj stanoven

termny a opakuj sa im dvody nespechu.

Ak projekt toti vedie nesksen projektov

manar a organizcie tvrdia, e maj iba

zkladn stupe riadenia, na dnen kom-

plexn svet to nesta. Schopnos projektovo

zorientova organizciu, teda PM leadership,

sa uvdza v novom prieskume Pulse of pro-

fession: Navigating Complexity ako najdle-

itej faktor spechu pri rieen komplex-

nosti v projekte (81%). Prieskum projektov-

ho Slovenska teda vlastne potvrdzuje to, o

je verejne znme. Mme mlo kvalifikova-

nch projektovch manarov v porovnan

s vyspelmi krajinami na masu projektov,

ktor treba dnes zvldnu. Sasn zloit

projekty nielene potrebuj projekkov,

ktor poznaj metodiku, ale vyaduj takch,

ktor doku projektovo zorientova cel

organizciu a vies ju k spechu, teda vytvo-

ri nov organizan kultru, ktor projekty

podpor v plnom rozsahu. Krdom PMI je

pozitvne ovplyvova spolonos, teda bu-

dova projektov vyspelos tak v podobe

schopnost projektovch manarov ako aj

celch organizci. Prve z tohto uhla poha-

du ns poteila skutonos, e prieskum

oznail PMI tandardy, ktor uveden posla-

nie zhmotuj a pomhaj napa, za naj-

astejie pouvan na Slovensku.

Viac o prieskume sa dotate tu.

http://www.pmi.sk/http://twitter.com/PMISlovakiahttp://www.linkedin.com/groups/PMI-Slovakia-Chapter-123252?mostPopular=&gid=123252http://www.pmi.org/http://www.pmi.sk/Portals/1/files/presentations/Prieskum2013.pdf

Events

Novinky a udalosti zo ivota slovenskej kapitoly

2

Nov certifikcia pre portflio manarov PMI prichdza s novou certifikciou Portfolio Management Professional (PfMP). Zavedenie novej certifikcie

vystihuje trend rastu vznamu projektovho portflia a jeho riadenia v organi-

zcich, kedy sa oraz viac strategickch cieov firmy dosahuje prostrednc-

tvom riadenia sboru projektov. Prve kvalifikcia PfMP demontruje schop-

nos kandidta zvldnu nron manarske procesy a plni pomocou koordi-

ncie a riadenia projektovch portfli ciele organizcie. Jej dritelia s zodpo-

vedn za realizciu sprvnych vec, teda spanie, monitorovanie a koordi-

nciu sprvnych projektov, km dritelia PMP zasa garantuj, e sa projekty

realizuj sprvnym spsobom. K k spechu organizcie reprezentuje nie-

len zvldanie projektovch technk ale aj slad cieov projektov s organizanou

vziou a stratgiou. Ak m organizcia dobr systm riadenia projektov, doke rozpozna projekty s vyou

prioritou a podpori ich adekvtnymi zdrojmi, m sa mitiguje vek as projektovho rizika hne na samom

zaiatku a dosiahne spravidla nadpriemern pridan hodnotu. Napriek kvantifikovatenm prnosom portflio

riadenia si len asi 21% organizci uvedomuje jeho vznam a systematicky k nemu aj pristupuje. Mnoh organi-

zcie by mohli zsadnm spsobom zlepi svoje vyhliadky na spech, ak by zaviedli best practices v tejto ob-

lasti. No prve na to s potrebn vysokokvalifikovan odbornci.

Obsah PfMP skky bude znmy do konca septembra a prv kandidti sa mu zaa hlsi v poslednom tvr-

roku 2013. Predpokladom pripustenia ku skke je aspo sedemron sksenos s riadenm projektovho po-

rtflia, ktor mono skrti na tyri roky v prpade vysokokolskho titulu. Rovnako dleit s irok manar-

ske sksenosti, nakoko sa problematika silne dotka strategickho manamentu organizcie. lenovia PMI ma-

j bezplatn prstup k PPF tandardom v kninici PMI.

Jnov stretnutie PMI Slovakia Koncom jna sa uskutonil al PMI Slovakia Event, tentokrt v priestoroch

HP. Prednku na tmu Program Management in Large IT Outsourcing Sales

Projects viedol Mr. Gza Lauturner, MBA, PMP. Gza je Account Startup Lea-

der v HP Enterprise Services Transition and Transformation a jeho globlny

tm sa venuje vekm a komplexnm transakcim. Takto obchody vyaduj

temer vdy spoluprcu s vrcholovm manamentom zkaznka a teda potrebu

zska si rchlo jeho dveru a to predovetkm zodpovednm prstupom

a nekompromisnou orientciou na kov aspekty objednvky a dodvky. Na-

koko pri vekch obchodoch ide vdy o napanie cieov strategickho rzu, je nevyhnutn vyuva pri ich

realizcii nstroje programovho manamentu a riadenia zmien. Prezentcia z prednky je k dispozcii tu.

Pozvnka na networkingov stretnutie PMI Slovakia

Da 3. oktbra o 18,00 hod sa uskuton alie neformlne stretnutie lenov PMI Slovakia v Sukre Sale v Cubicone . Nahlsi sa na akciu mete tu.

P r t e m e d z i n s !

Get involved. Stay involved. Make the most of your membership.

http://www.pmi.sk/Profesn%c3%bd_rozvoj/Publik%c3%a1ciehttp://www.pmi.sk/Portals/1/files/presentations/PMI%20SK_event%20presentation_Mr%20Geza%20LAUTURNER_2013-06-20_final.pdfhttp://www.pmi.sk/Aktivity/Pripravujeme#!

Marketing

Prezentcia, propagcia, sponzorstvo

7. ronk vronej konferencie eFocus Projektov manament:

To najlepie z projektovho riadenia

23.10.2013 Prebieha registrcia

22.- 23.10.2013, Hotel Chopin (22.10.) a kongresov centrum Technopol (23.10.), Bratislava

Pokraovanie spench konferenci z poslednch iestich rokov o riaden IT projektov, na ktorch sa zastnilo

doteraz vye 800 projektovch manarov. Konferencia je uren najm pre vedcich pracovnkov, riaditeov

projektovch kancelri, projektovch manarov, lenov projektovch tmov, konzultantov a alch.

1. ronk slovensko-eskho fra projektovch manarov

Slvnostn vyhodnotenie 1. ronka sae SPPR a PMI Slovakia Chapter "Projekt roka"

Organiztor: eFOCUS.sk

Hlavn odborn garant: Spolonos pre projektov riadenie

Odborn garanti: PMI Slovakia Chapter a BPUG Slovakia

Program podujatia

Utorok 22.10. 2013, 13.00 - 19.00 hod.

Predkonferen ne workshopy, hotel Chopin, Bratislava

Workshop . 1: zen rizik a pleitost

Petr Hujk, Per Partes Consulting, Brno Jaroslav Hujk,

Workshop . 2: Inovace v akci inovan kultura, tvoivost a nedln kze!

Roman Chudoba, kau a mentor Petr Vyhnlek, TEAM.CZ, Praha