Programim ne Book in Albanian.pdf Programim në Web 4 Në disa raste, në HTML mund edhe...

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of Programim ne Book in Albanian.pdf Programim në Web 4 Në disa raste, në HTML mund edhe...

 • i

  Parathënie

  Aplikacionet web janë të ekspozuar në internet ndaj ndërtimi i tyre e

  përball programuesin me mundësi e problematika të ndryshme nga

  aplikacionet për desktop.

  Duke qenë të ekspozuar në internet aplikacionet duhet të jenë të

  ndërtuara për tu bërë ballë sulmeve që synojnë të gjejnë vrima sigurie

  në to.

  Aplikacionet nuk kanë nevojë për instalim ndaj edhe numri i

  përdoruesve të njëkohshëm i tyre mund të jetë i madh dhe në disa

  raste shumë i vështirë për tu parashikuar.

  Natyra e jetesës ka rritur nevojën për të përdorur aplikacionin

  nëpërmjet ndërfaqeve jo tradicionale si si nga pajisjet celulare apo

  nëpërmjet zërit dhe telefonit.

  Shpesh koha që kemi në dispozicion për ndërtimin dhe modifikimin e

  një aplikacioni web është e shkurtër. Një analizë e kujdesshme

  paraprake, një njohje e mirë e mjeteve në dispozicion dhe zbatimi i një

  metodologjie që ndan dizenjimin nga programimi, na mundëson që të

  aplikojmë ndryshime në aplikim, në mënytë të vecantë në ndërfaqen

  e tij, në një kohë të shkurtër dhe të ndajmë punën në ekip.

  Ky libër ju njeh me mjetet dhe teknikat për ndërtimin e aplikimeve

  web në platformën php&mysql. Kjo është një platformë me kod

  burimi të hapur prandaj aplikacionet e ndërtuara në këtë platformë

  nuk kanë kosto për licenca të software, ndaj edhe janë me kosto të

  ulët për hostimin.

  Libri fillon me mjetet e programimit në klient, html dhe javascript

  dhe vazhdon më tej me PHP dhe MySQL.

 • ii

  Sqarimet në libër janë bazuar shumë në shembuj konkretë dhe në

  fund të leksioneve ka ushtrime që do të shërbenin për përforcimin e

  njohurive të marra gjatë leksionit.

  Një faqe interneti është ndërtuar për të dhënë zgjidhjet e disa

  ushtrimeve si edhe për informacione shtesë ndihmëse si udhëzime

  për instalimin e platformës apo teknika dhe truke në ndërtimin e

  aplikimeve.

  Informacionet shtesë në lidhje me librin do ti gjeni në adresën

  http://ictedu.info/books

  Autorët

 • iii

  Pasqyra e lëndës

  Parathënie ....................................................................................................... i

  Pjesa I - Programimi Client Side ................................................................ 1

  1. HTML......................................................................................................... 2

  1.1 Bazat e HTML ..................................................................................... 3

  1. 2 Struktura e dokumenteve HTML .................................................... 4

  1.3 Fontet .................................................................................................... 8

  1.4 Linket ................................................................................................. 11

  1.5 Listat ................................................................................................... 13

  1.5 Imazhet .............................................................................................. 15

  Ushtrime .................................................................................................. 17

  2. Tabelat ..................................................................................................... 18

  2.1 Dizenjimi i faqes nëpërmjet tabelave ............................................. 22

  Ushtrime .................................................................................................. 24

  3. Format ...................................................................................................... 25

  3.1 Elementët e Formës .......................................................................... 26

  Ushtrime .................................................................................................. 31

  4. CSS .......................................................................................................... 33

  4.1 SPAN dhe DIV ................................................................................. 34

  4.2 Tipare të tjera të CSS ........................................................................ 34

  4.3 Trashegimia ....................................................................................... 35

  Ushtrime .................................................................................................. 39

  5. JavaScript ................................................................................................. 40

  5.1 Programi i pare ................................................................................. 40

  5.2 Elementet baze te JavaScript ........................................................... 41

  5.3. Tipet e te dhenave dhe variablat ................................................... 41

  Ushtrime .................................................................................................. 43

  5.4 Strukturat e kontrollit ..................................................................... 44

  5.5 Eventet ............................................................................................... 49

  5.6 Objektet .............................................................................................. 51

  5.7 Përcaktimi i objekteve ne JavaScript .............................................. 51

  5.8 Vektorët............................................................................................. 52

  Ushtrime .................................................................................................. 55

  5.9 Funksionet ......................................................................................... 56

 • iv

  5.10 jQuery ............................................................................................... 57

  5.11. Aplikime JavaScript ...................................................................... 60

  6. DOM ........................................................................................................ 70

  Pjesa II - Programimi Server Side ............................................................ 75

  7. Prezantim me PHP ................................................................................. 77

  7.1 Sintaksa, Variablat dhe Operatoret ................................................ 79

  7.2 Tipet e të dhënave ne PHP .............................................................. 79

  7.3 Operatorët.......................................................................................... 80

  Ushtrime .................................................................................................. 82

  8. Strukturat e kontrollit ne Php .............................................................. 83

  8.1 Degëzimi i kodit nepermjet If .. else .............................................. 83

  8.2 Cikli FOR ........................................................................................... 83

  8.3 Cikli While dhe cikli do .. while ..................................................... 85

  8.4 Degëzimi i kodit me instruksionin switch .. case ........................ 87

  Ushtrime .................................................................................................. 92

  9. Stringjet ne PHP ..................................................................................... 95

  9.2 Funksionet mbi stringjet .................................................................. 97

  9.2 Ruajtja e rreshtave të rinj nga teksti në html .............................. 100

  Ushtrime ................................................................................................ 101

  10. Funksionet dhe modulimi i kodit .................................................... 103

  10. 1 Kalimi i argumentave një funksioni ......................................... 104

  10. 2 Funksionet rekursive .................................................................. 106

  10.3 Përfshirja e skedarëve në skedarë të tjerë PHP ........................ 107

  Ushtrime ................................................................................................ 113

  11. Komunikimi me browserin .............................................................. 114

  Ushtrime ................................................................................................ 122

  12. Array ne PHP ...................................................................................... 123

  12.1 Deklarimi i nje array .................................................................... 123

  12.2 Perdorimi i Array ......................................................................... 125

  Ushtrime ................................................................................................ 130

  13. Puna me skedarët ............................................................................... 132

  13.1 Hapja e skedarëve nëpërmjet funksioni fopen() ...................... 132

  13.2 Të lexojmë skedarin rresht për rresht nëpërmjet funksionit

  fgets() .......................................