PROGRAMACI“N DIDCTICA DE GAITA - .programaci“n didctica de gaita, curso 2014/2015...

download PROGRAMACI“N DIDCTICA DE GAITA - .programaci“n didctica de gaita, curso 2014/2015 programaci“n

of 56

 • date post

  23-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMACI“N DIDCTICA DE GAITA - .programaci“n didctica de gaita, curso 2014/2015...

 • CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  PROGRAMACIN

  DIDCTICA

  DE GAITA

  NXELA VIDAL TRABADA CURSO 2014/2015

 • ~ 2 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  GRAO ELEMENTAL

  OBXECTIVOS XERAIS DO GRAO ELEMENTAL

  O grao elemental das ensinanzas de msica ha contribur a desenvolver no alumnado as seguintes

  capacidades:

  a) Apreciar a importancia da msica como linguaxe artstica e medio de expresin cultural dos

  pobos e das persoas.

  b) Expresarse con sensibilidade musical e esttica para interpretar a msica de diferentes pocas e

  estilos, gozar con ela e enriquecer as propias posibilidades de comunicacin e de realizacin

  persoal.

  c) Coecer e valorar a importancia da respiracin e do dominio do propio corpo no

  desenvolvemento da tcnica instrumental, da calidade do son e da interpretacin.

  d) Relacionar os coecementos musicais coas caractersticas da escritura e da literatura do

  instrumento da especialidade, coa finalidade de adquirir as bases que permitan desenvolver a

  interpretacin artstica.

  e) Interpretar en pblico, coa necesaria seguridade en si mesmo, para vivir a msica como medio

  de comunicacin.

  f) Interpretar msica en grupo habitundose a escoitar outras voces ou instrumentos, e adaptarse

  harmonicamente ao conxunto.

 • ~ 3 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  g) Ser consciente da importancia do traballo individual e adquirir a capacidade de escoitarse e ser

  crtico consigo mesmo.

  h) Valorar o silencio como elemento indispensable para o desenvolvemento da concentracin, a

  audicin interna e o pensamento musical.

  i) Ser consciente da importancia dunha escoita activa como base imprescindible na formacin de

  futuros profesionais.

  l)Fomentar a utilizacin do patrimonio musical en xeral, e a do galego en particular, como medio

  indispensable no enriquecemento da persoa e da sa formacin musical.

 • ~ 4 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  1 Curso

  OBXECTIVOS

  Adoptar unha posicin corporal que permita a correcta colocacin do instrumento e coordinacin entre ambas mans. Control do conxunto respiracin-sopro-brazo esquerdo para a emisin dun son estbel. Coecemento das caractersticas da escritura para gaita. Aplicacin prctica dos coecementos de linguaxe musical. Prctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento da percepcin auditiva do alumno. Desenvolvemento das habilidades motrices no instrumento. Desenvolvemento da tcnica instrumental elemental. Desenvolvemento da creatividade en xeral.

  CONTIDOS

  Descricin, mantemento e coidados do instrumento. Exercicios para adquirir unha posicin relaxada das mans no punteiro Exercicios de iniciacin e desenvolvemento da tcnica do brazo esquerdo e do conxunto respiracin-sopro-brazo esquerdo Caractersticas da escrita para gaita. Coecemento das notas bsicas no primeiro rexisto si4-d6 Exercicios bsicos para gaita: mbito f5-d6 (con sib5); mbito si4-d6. Adestramento progresivo e permanente da memoria. Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa indispensbel para a obtencin dunha boa calidade de son.

 • ~ 5 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  RECURSOS

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  Recueil de vaudevilles, menuets, contredanses e autres airs, N. Chdeville

  REPERTORIO

  Pices do Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  Melodias do Recueil..., N. Chdeville

  TEMPORALIZACIN DOS CONTIDOS

  1 Avaliacin

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  2 Avaliacin

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  3 Avaliacin

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Recueil de vaudevilles, menuets, contredanses e autres airs, N. Chdeville

 • ~ 6 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  CRITERIOS DE AVALIACIN:

  Mostrar nos exercicios, estudos, e/ou obras capacidade de aprendizaxe progresiva individual.

  Memorizar textos musicais concordantes co nivel educativo.

  Demostrar a correcta asimilacin da tcnica do brazo esquerdo garante da pretendida estabilidade

  e calidade do son.

  Avaliacin continua de actitudes, procedementos e conceptos asimilados polo alumno.

  Proba prctica.

  Faltas de asistencia/ perda do dereito a avaliacin continua

  No caso de que o/a alumno/a acumule 6 ou mis faltas de asistencia s clases desta materia perder

  o dereito avaliacin continua e deber presentarse a un exame final no que ter que demostrar o

  dominio dos contidos e obxectivos afixados nesta programacin.

 • ~ 7 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  2 Curso

  OBXECTIVOS

  Adoptar unha posicin corporal que permita a correcta colocacin do instrumento e coordinacin entre ambas mans. Control do conxunto respiracin-sopro-brazo esquerdo para a emisin dun son estbel. Coecemento das caractersticas da escritura para gaita. Aplicacin prctica dos coecementos de linguaxe musical. Prctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento da percepcin auditiva do alumno. Desenvolvemento das habilidades motrices no instrumento. Desenvolvemento da tcnica instrumental elemental. Desenvolvemento da creatividade en xeral.

  CONTIDOS

  Mantemento e coidados do instrumento. Exercicios para adquirir unha posicin relaxada das mans no punteiro. Exercicios de iniciacin e desenvolvemento da tcnica do brazo esquerdo e do conxunto respiracin-sopro-brazo esquerdo. Rudimentos de articulacin. Exercicios en Do M. e Fa M. Introducin ao segundo rexisto. Exercicios bsicos: mbito si4-mi6. Caractersticas da escritura para gaita.

 • ~ 8 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  RECURSOS

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  Recueil de vaudevilles, menuets, contredanses e autres airs, N. Chdeville

  Trait de la musette, Ch.-E. Borjon de Scellery

  Mthode raisonne, Toussaint Bordet

  REPERTORIO

  Pices do Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  Melodias do Recueil..., N. Chdeville

  Pices do Trait de la musette, B. Scellery, sen os double

  Airs en duo, do Mthode raisonne, Toussaint Bordet

  TEMPORALIZACIN DOS CONTIDOS

  1 Avaliacin Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Recueil de vaudevilles, menuets, contredanses e autres airs, N. Chdeville

  Mthode pour la musette, J. J. Hotteterre

  2 Avaliacin

  Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Trait de la musette, Ch.-E. Borjon de Scellery

 • ~ 9 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  3 Avaliacin Exerccios elementares, Paulo Glez.

  Mthode raisonne, Toussaint Bordet

  CRITERIOS DE AVALIACIN:

  Mostrar nos exercicios, estudos, e/ou obras capacidade de aprendizaxe progresiva individual.

  Memorizar textos musicais concordantes co nivel educativo.

  Demostrar a correcta asimilacin da tcnica do brazo esquerdo e de estabilidade do son.

  Avaliacin continua de actitudes, procedementos e conceptos asimilados polo alumno.

  Proba prctica.

  Faltas de asistencia/ perda do dereito a avaliacin continua

  No caso de que o/a alumno/a acumule 6 ou mis faltas de asistencia s clases desta materia perder

  o dereito avaliacin continua e deber presentarse a un exame final no que ter que demostrar o

  dominio dos contidos e obxectivos afixados nesta programacin.

 • ~ 10 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA DE GAITA, CURSO 2014/2015

  3 Curso

  OBXECTIVOS

  Control da posicin corporal, do conxunto respiracin-sopro-brazo esquerdo, e da posicin das

  mans para favorecer a execucin tcnica-musical

  Aplicacin prctica dos coecementos de linguaxe musical.

  Prctica da lectura a primeira vista.

  Seguir fomentando a percepcin auditiva do alumno.

  Seguir desenvolvendo as habilidades motrices no instrumento.

  Desenvolvemento da tcnica instrumental.

  Desenvolvemento da creatividade en xeral.

  CONTIDOS

  Exercicios de consolidacin da tcnica do brazo esquerdo e do conxunto respiracin-sopro-brazo

  esquerdo para a emisin dun son estbel, centrado e flexbel.

  Mecanismos de articulacin.

  Introducin interpretacin con bordns.

  Segundo rexisto.

  Obras e exercicios: mbito si4-sol6.

  Estudos tcnicos de dificuldade adecuada ao nvel.

  Escalas e arpexos at das alteracins nunha oitava. Escala cromtica d5-sol6.

 • ~ 11 ~

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE RIVEIRA PROGRAMACIN DIDCTICA