Programa PSC

Click here to load reader

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  2.543
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Programa PSC Eleccions Generals 2008

Transcript of Programa PSC

 • 1. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA EL PESSIMISTA SEMPRE T UNA EXCUSA LOPTIMISTA SEMPRE T UN PROJECTE ELECCIONS GENERALS 2008 socialistes.cat
 • 2. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA NDEX Introducci I. La Catalunya plena en lEspanya federal 1. Ms i millor autogovern per a Catalunya 2. Cap a una Espanya plural i federal 3. El desplegament del nou Estatut 3.1. Trasps de funcions, serveis i mitjans 3.2. Un nou model per a la gesti de les infrastructures 3.3. Participaci de la Generalitat en els organismes i les competncies de lEstat 3.4. Adequaci de lAdministraci de Justcia a lEstat Autonmic 3.5. Elnoussistemadefinanament:elgranobjectiudeldesplegamentestatutari 4.Avanarcapalfederalisme 4.1.Reforarlesrelacionsielsmbitsmultilateralsdecooperaci 4.2. Reformar el Senat II. Ms democrcia, ms ciutadania 1. Una democrcia de qualitat i participativa 2.UnaAdministracipblicaoberta,dialogantiresponsable:modernitzacidelAdministracialservei duna democrcia de qualitat 3. Ajuntaments ms propers a la ciutadania 4.LaJustcia:undretdeciutadania,unserveidelEstat.Msllibertat,msigualtat,millorJustcia 5. Una societat ms segura per a una convivncia ms lliure 6. La igualtat de les dones com a motor de la nostra societat 7.Joventut:confianaioportunitatsperalsjoves 8.Msciutadania:msigualtatdetracte III. Desenvolupar els nous drets socials, enfortir el sistema de protecci social 1.Educacinouniversitria:leducaci,unaresponsabilitatdetots 1.1. Immigraci 1.2. Beques i ajuts 1.3.Educacipostobligatria 1.4. 0-3 anys 1.5. Idiomes 1.6. Formaci permanent 1.7.CorresponsabilitatambelsAjuntaments 1.8.Absentismeescolar 1.9. Preservar el model lingstic del nostre sistema educatiu 2.Sanitaticonsum:unSistemaNacionaldeSalutalserveidelaciutadaniaidelspacients 2.1.Pactepelfinanamentilasostenibilitat 2.2. Model federal del sistema sanitari 2.3.Reforamentdelespoltiquespreventives
 • 3. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA 2.4.Milloradelaqualitat,lorganitzaciilaccessibilitat 2.5.Impulsdelasalutlaboral 2.6. Potenciar els rols de la infermeria 2.7. Reforament de les garanties per a laccs de les dones a la interrupci voluntria de lembars 2.8.Responsabilitatassistencialifinanceradelesmtuesdetreballidaccidents 2.9. s racional dels medicaments 2.10.Salutpblica 2.11. Seguretat alimentria 2.12. Regulaci de les terpies naturals 3.PensionsiSeguretatSocial:unsistemasolidariisostenible 4. Ampliar i desenvolupar els serveis datenci a la dependncia 5.Poltiquesdefamlia:msrecolzamentenlatencialainfncia 6.Gentgran:envellimentactiuaunasocietatinclusiva 7.Discapacitats:ocupaci,accessibilitatiigualtatdedrets 8.Avanarenlacohesisociallluitantcontralapobresailexclusisocial 9.Unaculturaricaidiversa:crearriquesaamblacultura 10. Poltica esportiva IV. Una economia ms moderna, dinmica i integradora 1.Unapolticafiscalresponsable:estabilitatpressupostria 1.1.Unstributsmssenzillsimsjustos 2.Polticaindustrial:unaeconomiabasadaenlarecerca,eldesenvolupamentilainnovaci 2.1. Millorarlescondicionsdelsinvestigadors,ellideratgecientficilainternacionalitzaci 2.2. Unteixitempresarialmsinnovador,ambmstransfernciadeconeixementimsprojecci alexterior 2.3. Una societat millor formada i ms informada 2.4. Enfortir la productivitat 3.Universitatirecerca:invertirenconeixementsinvertirenlespersones 4. Impuls de lactivitat empresarial i emprenedora 4.1.Treballautnomieconomiasocial 4.2.Competitivitatexterioriinternacionalitzacideleconomia 4.3. Turisme 4.4.Comerinterior 5. Ms competncia i millor regulaci 5.1. Mercatsfinancers:adaptar-sealsreptesglobalsiprotegirelsdretsdelsusuaris 5.2. Mercatsdebnsiserveisiorganismesreguladors 5.3. Empresessocialmentmsresponsables 6. Ms ocupaci de qualitat 6.1.Novesmesuresperaunaocupacidequalitatenigualtatdoportunitats 6.2.Mspoltiquespbliquesperaimpulsarlaformacialllargdelavidaipromourelocupaci 6.3.Msseguretatisalutlaboralimsvigilnciaicontrol 6.4.Iniciativesperareforarelsinterlocutorssocialsipromourelaparticipacidelstreballadorsi treballadores
 • 4. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA 7. Immigraci i convivncia 7.1. La immigraci lligada a locupaci 7.2. Els processos de reagrupament familiar 7.3. Poltiques dacollida i integraci 8.Milloraccsalhabitatgeiunurbanismemssostenible V. Un comproms amb les infraestructures de Catalunya 1. Un nou model per a la gesti de les infraestructures 1.1. Desenvolupar les noves competncies que atorga lEstatut a la Generalitat 1.2. Coordinaciinter-institucional:encomanadegestidobresdecompetnciaestatal 1.3. DotarCatalunyadelesinfraestructuresqueesmereix VI. Canvi climtic i desenvolupament sostenible 1.Canviclimticisostenibilitatambiental 1.1. Compliment dels compromisos assumits en el marc del Protocol de Kyoto i de la Uni Europea 1.2. Poltiques actives de lluita contra el canvi climtic i la contaminaci 1.3. Millorarlaqualitatambientalielprogrssocial 2. Energia 2.1. Millorar la competitivitat del sector energtic i la protecci dels consumidors 2.2. Apostadecididaperlestalviileficinciaenergticaiperlesenergiesrenovables 3.Aigua,biodiversitatiordenacidelterritori 4. Lagroalimentaci i el mn rural 4.1. Millorar la competitivitat de les empreses agrries i alimentries 4.2. Vetllar per la producci daliments segurs i de qualitat 4.3.Millorarlesinfraestructuresbsiquesielpatrimonirural 4.4.Assolirunaadministracigil,propera,eficaieficient,activaiproactiva VII. Una poltica al servei de la pau, la legalitat internacional i la lluita contra la pobresa 1. Europa, el nostre projecte 1.1.Mspoltiqueseuropeesmssocials,mssosteniblesimsparticipatives 1.2.ReforarlarepresentaciinstitucionaleuropeadeCatalunyaidelcatal 1.3. Estendre la participaci de Catalunya en el procs euromediterrani i enfortir lEuroregi Pirineus- Mediterrnia 2.Unapolticaexteriorglobal 2.1. Ms drets de ciutadania per a Amrica Llatina 2.2.Uneixtransatlnticreforatenbasealacooperaciilaconfianamtua 2.3. Promoci de la pau, la democrcia i el desenvolupament a la Mediterrnia 2.4.Msestabilitatalestisud-estdEuropa:democrciaidretshumans 2.5.Unaapostacompromesaisolidriaamblfrica 2.6.Impulsdeciditdelesrelacionsambsia 3.UnaCatalunyaambpresnciaalmn:lareformadelserveiexterior 3.1.Mesuresperalamilloraenlacoordinacidelacciexterior 3.2.Unserveipblicdequalitat 3.3. La participaci de Catalunya en organismes internacionals 3.4. La participaci en les negociacions de tractats internacionals 3.5.LaparticipaciencimeresbilateralsienviatgesdEstat 5.Unapolticadecooperaciinternacionalcoherent,ambrecursosidequalitat 6. Una poltica de defensa al servei de la pau
 • 5. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA
 • 6. PROGRAMA ELECTORAL LA CATALUNYA OPTIMISTA INTRODUCCI ElPartitdelsSocialistesdeCatalunyasesentmscompromsquemaiamblasocietatcatalana.Heu volgutqueassumimresponsabilitatsenelsdiferentsnivellsinstitucionalsiaixenssatisf,alhoraque ensfasermsexigentsambnosaltresmateixos.Somihemestatsempre,elpartit municipalista i, pertant,delaproximitat.DesdelsAjuntaments,elsnostresalcaldesialcaldesseshantreballatiho continuaremfent,ambbonsprofessionalsiunabonagesti,peramillorarlesnostresciutats,viles ipobles.Somelpartit que governa Catalunya,ambelPresidentdelaGeneralitat,JosMontilla, al capdavant. Des daquest govern es defensen els interessos dels ciutadans de Catalunya, des de lacooperaciilalleialtatinstitucionalambelGoverndelEstat,exercint,almateixtemps,totesles competnciesambelrigorquesexigeixaunaAdministracidelsegleXXI.ElPSCtambselpartit que governa Espanya,ambelconjuntdelssocialistesespanyols.UngovernpresiditperJosLuis RodrguezZapateroquehaapostatperlaconstruccidecididadunaEspanyapluralonCatalunya es senti integrada, identificada i protagonista del projecte com. Les complicitats i lesfor sumat daquestsdiferentsnivellsdegovernfaquepuguemavanareficamentenlamateixadirecci.Som al vostre servei, perqu creiem per damunt de tot en vosaltres, en les persones, en la convivncia, en eltreballcompartit. Els vuit anys de govern del Partit Popular van suposar un desgast i un descrdit per a les institucions democrtiquesdelnostrepas,imoltespecialmentperalEstatdelesAutonomies.Enaquestamateixa lnia, precisament, ha fonamentat la dreta espanyola els 4 anys doposici. No hi hagut propostes el Grup Socialista va presentar en 4 anys doposici 124 proposicions de llei, el Grup Popular nha presentat 24, ni idees, ni poltiques alternatives, ni crtiques constructives que busquessin lapropamentielrespectealgovern.Hihagutunaoposicidemerdesgast,decrticadestructivai, ams,sensecapmenadelimitaci:captemahaquedatforadelademaggia(terrorisme,pactes territorials de convivncia, poltica exterior, poltica de defensa...), cap insult sha deixat de dir per respecte a ladversari,