PROGRAM ZAJ† KOA

download PROGRAM ZAJ† KOA

of 30

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAM ZAJ† KOA

 • PROGRAM ZAJ KOA

  GEOGRAFICZNEGO

  AUTOR PROGRAMU mgr Joanna Bereza

 • SPIS TRECI 1. WSTP 2. ZAOENIA PROGRAMU 3. CELE KSZTACENIA 4. PROPONOWANE TRECI PROGRAMU 5. PLAN ZAJ KOA GEOGRAFICZNEGO 6. OPIS OSIGNI UCZNIW

 • WSTP Wspczesn geografi tworzy system nauk badajcych oraz wyjaniajcych przyczyny i skutki przyrodniczego i spoeczno- ekonomicznego zrnicowania przestrzeni geograficznej. Przedmiotem jej bada jest opisywanie i wyjanianie zwizkw i wspzalenoci zachodzcych midzy poszczeglnymi elementami przyrody oywionej i nieoywionej oraz midzy dziaalnoci gospodarcz czowieka. Geografia jako przedmiot nauczania w szkole ma ogromne walory poznawcze, praktyczne i wychowawcze. Nauczanie geografii ma pomc uczniom odpowiedzie na pytania o sens i przyczyn istnienia, rol w rodowisku okrelonych obiektw i zjawisk oraz o moliwoci ich racjonalnego wykorzystania. Edukacja geograficzna dy do uwiadomienia ludziom skutkw ich zachowa w rodowisku geograficznym. Dziki wiedzy geograficznej ludzie potrafi podejmowa waciwe decyzje, dotyczce zagospodarowywania przestrzeni geograficznej, zachowujc jednoczenie naturaln rwnowag w rodowisku przyrodniczym naszej planety. Geografia integruje wiedz z rnych przedmiotw, np. biologii, chemii, fizyki, matematyki. Tylko zintegrowana wiedza stwarza warunki do oglnego wyksztacenia i wielostronnego rozwoju osobowoci ucznia oraz przygotowuje go do twrczego mylenia i dziaania.

 • ZAOENIA PROGRAMU Program skierowany jest do uczniw gimnazjum szczeglnie zainteresowanych przedmiotem-geografia. Zajcia prowadzone s rnymi metodami najczciej aktywnymi. Zmuszaj one uczniw do samodzielnego mylenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Gimnazjalici ucz si podejmowa decyzje, funkcjonowa w grupie, odpowiada za wasne posunicia. Zajcia koa geograficznego maj rwnie za zadanie przygotowa uczniw do udziau w konkursach geograficznych i ekologicznych. Zajcia prowadzone s spoecznie i odbywaj si w wymiarze jednej godziny tygodniowo. CELE PROGRAMU Budzenie i rozwijanie zainteresowa ucznia geografi jako nauk przez

  uwiadomienie jej przydatnoci w yciu i gospodarczej dziaalnoci czowieka

  Uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartociowania zjawisk oraz procesw przyrodniczych zachodzcych w rodowisku lokalnym, regionalnym i globalnym

  Wyjanienie przyczyn i skutkw zrnicowania przyrody oraz ycia i dziaalnoci czowieka

  Lokalizowanie obiektw i zjawisk oraz ocena ich z rnych punktw widzenia: moralnych, patriotycznych, gospodarczych, spoecznych i kulturowych

  Diagnozowanie przydatnoci rodowiska dla potrzeb czowieka, a take przewidywanie kierunkw zmian, jakie zachodz w wyniku dziaalnoci czowieka

  Dostrzeganie pikna przyrody i tkwicych w niej wartoci, oraz odczuwanie potrzeby oszczdnego wykorzystania zasobw naturalnych Ziemi

  Stwarzanie uczniom warunkw do samodzielnego zdobywania informacji z rnych rde

  Wszechstronne ksztatowanie osobowoci uczniw, ich sprawnoci umysowych i praktycznych

 • PLAN ZAJ KOA GEOGRAFICZNEGO Lp Tematyka zaj Treci Liczba

  godzin 1 Rocznik statystyczny i atlas

  jako kopalnia informacji. Poznanie zasad korzystania z rocznika statystycznego i map tematycznych w atlasie.

  2godz.

  2 Multimedialna Encyklopedia-geografia

  Umiejtne wyszukiwanie informacji, moliwoci ich wykorzystania.

  1godz.

  3 Ziemia-co o niej wiemy? Przedstawienie dawnych pogldw na ksztat Ziemi, dowodw na jej kulisto, oraz wymiarw naszej planety.

  1godz.

  4 wiczenia w okrelaniu pooenia geograficznego.

  Odczytywanie wsprzdnych geograficznych wybranych miejsc, poszukiwanie miejsc o podanych wsprzdnych geograficznych.

  1godz.

  5 Ktra godzina? Obliczanie czasu miejscowego dla rnych miast na kuli ziemskiej. Przekraczanie linii zmiany daty.

  1godz.

  6 Wysoko Soca w momencie growania.

  Wykonanie pomiaru kta padania promieni sonecznych. Obliczanie wysokoci Soca w momencie growania w rnych miejscach na Ziemi, w pierwszych dniach astronomicznych pr roku.

  2godz.

  7 Ziemia we Wszechwiecie. Poznanie naszego Ukadu Sonecznego, poj zwizanych z kosmosem i kolejnych etapw podboju kosmosu przez czowieka.

  1godz.

  8 Podr w czasie-czyli poznajemy tabel stratygraficzn.

  Rozoenie w czasie najwaniejszych wydarze w dziejach Ziemi. Zasady odczytywania informacji z tabeli stratygraficznej.

  1godz.

  9 Dlaczego tak wyglda Ziemia?

  Poznanie wspczesnych procesw geologicznych i ich wpywu na rzeb powierzchni Ziemi.

  1godz.

  10 Rozpoznajemy skay i mineray.

  Podanie zasad rozpoznawania ska i mineraw. Podzia ska ze wzgldu na pochodzenie.

  1godz.

  11 Przez ldy i oceany dookoa wiata.

  Scharakteryzowanie rozmieszczenia ldw i oceanw na kuli ziemskiej.

  1godz.

 • 12 Bajkowy krajobraz Kanionu Kolorado.

  Wyjanienie przyczyn powstania oraz budowy najwikszego kanionu na Ziemi, poprzez projekcj slajdw i filmu video.

  2godz.

  13 Ognisty Piercie Pacyfiku. Poznanie obszaru o najwikszej aktywnoci wulkanicznej i sejsmicznej.

  1godz.

  14 Na dnie oceanu. Przedstawienie rzeby dna oceanu poprzez analiz profili dna morskiego i procentowych diagramw uksztatowania.

  1godz.

  15 Gospodarcze wykorzystanie oceanw i wd ldowych.

  Poznanie przykadw gospodarczego wykorzystania oceanw i wd ldowych. Czy oceany mog by pomocne w walce z klsk godu i niedoywienia na wiecie?

  1godz.

  16 A to ciekawe- Pustynia Atacama i Pustynia Namib.

  Wyjanienie przyczyn powstania tych pusty, oraz omwienie warunkw tam panujcych.

  1godz.

  17 Tajemnica El Nino. Poznanie mechanizmu dziaania prdu morskiego, odpowiedzialnego za szereg klsk ywioowych na Ziemi. Wykorzystanie informacji z Internetu.

  1godz.

  18 Czytamy mapy i wykresy klimatyczne.

  Technika odczytywania informacji z map i wykresw klimatycznych. Rozpoznawanie typw klimatw na podstawie analizy wykresw klimatycznych.

  2godz.

  19 Czy zabraknie nam wody? Poznanie zasobw wody sodkiej na Ziemi, obszarw nadmiaru i deficytu wd, sposobw racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

  1godz.

  20 Z biegiem Amazonki. Przedstawienie najwikszego systemu rzecznego na ziemi, oraz warunkw naturalnych Niziny Amazonki.

  1godz.

  21 Dlaczego Nil moe przepyn Sahar?

  Analiza warunkw klimatycznych panujcych w grnym, rodkowym i dolnym biegu rzeki. Wykorzystanie Nilu w gospodarce czowieka.

  1godz.

  22 Znaczenie rzeki Huanghe dla gospodarki Chin.

  Uwiadomienie znaczenia rzeki w gospodarce najludniejszego kraju.

  1godz.

 • 23 Geneza i znaczenie jezior. Wyjanienie genezy jezior. Poznanie najwikszych i najciekawszych jezior na Ziemi. Znaczenie sztucznego jeziora w walce z powodzi.

  1godz.

  24 Zmiana stosunku czowieka do przyrody w cigu dziejw ludzkoci.

  Pokazanie wpywu czowieka na rodowisko naturalne i krajobraz Ziemi na rnych etapach rozwoju historycznego.

  1godz.

  25 Czy rodowisko naturalne warunkuje ycie i gospodark czowieka?

  Przedstawienie przykadw pokazujcych konieczno harmonijnego ycia czowieka i przyrody.

  1godz.

  26 Gry Izerskie jako przykad klski ekologicznej.

  Wytumaczenie przyczyn zniszczenia lasw w Grach Izerskich. Uwiadomienie trudnoci rekultywacji zdegradowanych terenw.

  1godz.

  27 Nauczmy si walczy z wrogiem-kwane deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog.

  Wyjanienie schematw powstawania kwanych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego i smogu. Poznanie sposobw przeciwdziaania tym niekorzystnym zjawiskom.

  2godz.

  28 Co bezpowrotnie zepsu czowiek? Wpyw czowieka na sfery powoki ziemskiej.

  Ukazanie negatywnych skutkw nieprzemylanej ingerencji czowieka w rodowisku naturalnym.

  1godz.

  29 Recykling-czy warto zawraca sobie gow?

  Poznanie procesu recyklingu, jako jednego ze sposobw ratowania rodowiska naturalnego.

  1godz.

  30 Podsumowanie wiadomoci.

  Rozwizywanie krzywek i zada geograficznych.

  1godz.

 • OPIS OSIGNI UCZNIW

  Lp. Tematyka zaj Osignicia uczniw 1 Rocznik statystyczny i atlas jako

  kopalnia informacji. -potrafi odczyta tre map tematycznych -selekcjonuj potrzebne informacje -sprawnie wyszukuj dane w roczniku statystycznym

  2 Multimedialna Encyklopedia-geografia.

  -potrafi sprawnie korzysta z informacji zawartych w encyklopedii -wykorzystuj informacje dla wasnych potrzeb

  3 Ziemia- co o niej wiemy? -znaj dawne pogldy o ksztacie Ziemi oraz dowody na kulisty jej ksztat -znaj sposb pomiaru obwodu Ziemi wykonany przez Eratostenesa -pamitaj wymiary Ziemi

  4 wiczenia w okrelaniu pooenia geograficznego.

  -rozpoznaj pkule z siatki poudnikw i rwnolenikw -odczytuj wsprzdne geograficzne wybranych miast -wyszukuj obiekty znajc wsprzdne geograficzne

  5 Ktra godzina? -znaj zasady posugiwania si map stref czasowych -obliczaj godzin czasu miejscowego w rnych miejscach kuli ziemskiej -rozumiej sposb postpowania w momencie przekraczania linii zmiany daty

  6 Wysoko Soca w momencie growania.

  -potrafi zmierzy kt padania promieni sonecznych w momencie growania Soca -obliczaj wysoko Soca w rnych miejscach na Ziemi w dniach astronomicznych pr roku-zadania

  7

  Ziemia we Wszechwiecie. -znaj budow Ukadu Sonecznego -rozumiej pojcia np. jednostka astronomiczna, gwiazda, planeta, satelita planetoida, kometa itd. -znaj histori podbojw kosmosu

 • 8 Podr w czasie-czyli poznajemy tabel stratygraficzn.

  -prawidowo odczytuj informacje zawarte w tabeli stratygraficznej -pamitaj nazwy er i okresw -potrafi umiejscowi w czasie najwaniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi -znaj pogldy dotyc