Program izobrazbe o održivoj uporabi pesticida

Click here to load reader

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Program izobrazbe o održivoj uporabi pesticida

 • ZAVOD ZA ZATITU BILJA

  Program izobrazbe o odrivoj uporabi pesticida

  ZAGREB

  KOLOVOZ, 2014.

 • 2

  1. Uvod i zakonska podloga

  Dana 20. prosinca 2012. na snagu je stupio Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za

  postizanje odrive uporabe pesticida (Narodne novine 142/2012). U lipnju 2013. godine

  objavljen je Nacionalni akcijski plan za postizanje odrive uporabe pesticida za razdoblje

  2013.-2023., a 13. veljae 2014. na snagu je stupio Zakon o odrivoj uporabi pesticida

  (Narodne novine 14/2014).

  Prema lanku 1., stavku (1) gore spomenutog Pravilnika, ovim se propisom stvara okvir za

  odrivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i uinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i

  okoli te se potie integrirana zatita bilja. Prema lanku 5., stavku (1) Pravilnika i lanku 5.,

  stavku (1) gore spomenutog Zakona, svi profesionalni korisnici sredstava za zatitu bilja,

  distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu, koja se sastoji od osnovne i

  dopunske izobrazbe. U Prilogu I. gore spomenutog Pravilnika detaljno su propisana podruja

  izobrazbe.

  Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zavod za zatitu bilja ima na raspolaganju

  deset ovlatenih predavaa iz razliitih podruja izobrazbe. Zavod raspolae odgovarajuim

  prostorom za odravanje nastave, odgovarajuom tehnikom i nastavnom opremom za

  odravanje nastave te internetskim stranicama (www.hcphs.hr).

  Prema Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (Narodne novine

  25/2009), jedan od poslova i zadataka Centra je struno usavravanje poljoprivrednika, irenje

  znanja i suradnja s gospodarskim sektorom. Prema Zakonu o biljnom zdravstvu (Narodne

  novine 75/2005), jedan od poslova i zadataka Zavoda za zatitu bilja je poduavanje

  posjednika bilja, pruatelje usluga i drugih sudionika ukljuenih u poslove zdravstvene zatite

  bilja o tetnim organizmima i nainu obavljanja pojedinih poslova iz podruja biljnog

  zdravstva. Izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zatitu bilja, distributera i

  savjetnika, u potpunosti bi se uklapala u gore navedene poslove i zadatke Hrvatskog centra za

  poljoprivredu, hranu i selo Zavoda za zatitu bilja.

  Uspostavom izobrazbe, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zavod za zatitu bilja,

  ukljuio bi se meu institucije koje bi svojom aktivnou i djelatnou doprinijele

  ostvarivanju opih i specifinih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje odrive

  uporabe pesticida. Izobrazba bi doprinijela ostvarivanju slijedeih ciljeva, navedenih u

  Nacionalnom akcijskom planu:

  - daljnjem smanjenju rizika od uporabe sredstava za zatitu bilja za zdravlje ljudi, ivotinja i

  okolia na temelju prepoznatog rizika vezanog uz uporabu sredstava za zatitu bilja;

  - uspostavi sustava izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike

  pesticida, distributere i savjetnike radi smanjenja rizika povezanih s uporabom pesticida;

  - primjeni naela dobre poljoprivredne prakse i temeljnih naela integrirane zatite bilje u

  cjelokupnoj proizvodnji bilja;

  - poboljanju razine znanja i kompetencije svih profesionalnih korisnika pesticida o sigurnoj

  uporabi sredstava za zatitu bilja, te osiguravanju da svi profesionalni korisnici, distributeri i

  savjetnici zavre osnovni modul izobrazbe.

  http://www.hcphs.hr/

 • 3

  2. Nastavni plan i program

  Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zavod za zatitu bilja prijavljuje se za

  dobivanje ovlatenja za tri modula:

  - modul za distributere

  - modul za savjetnike

  - modul za profesionalne korisnike.

  Nastavni plan i program koji se predlae za svaki modul prikazan je u Tablicama 1., 2. i 3.

  Tablica 1. Nastavni plan i program za modul Odriva uporaba pesticida osnovni modul za

  distributere.

  Naziv modula Odriva uporaba pesticida osnovni modul za distributere

  Cilj modula

  Izobrazba distributera o odrivoj uporabi pesticida, s ciljem

  smanjenja rizika i uinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i

  okoli te poticanja integrirane zatite bilja

  Programski dio modula

  Nastavna cjelina Broj sati Nastavni sadraj

  Zakonski propisi vezani

  uz sredstva za zatitu

  bilja 1

  Zakon o odrivoj uporabi pesticida (NN 95/2014)

  Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje

  odrive uporabe pesticida (NN 142/2012)

  Nacionalni akcijski plan za postizanje odrive uporabe

  pesticida

  Registracija i stavljanje

  na trite sredstava za

  zatitu bilja

  2

  Uredba (EZ) 1107/2009

  Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1107/2009 (NN

  80/2013)

  Registracija sredstava za zatitu bilja

  Stavljanje na trite sredstava za zatitu bilja

  Prodaja sredstava za zatitu bilja

  Uvoz sredstava za zatitu bilja

  Sredstva za zatitu bilja

  1

  Sastav sredstava za zatitu bilja

  Formulacija sredstava za zatitu bilja

  Nain djelovanja sredstava za zatitu bilja

  Podjela sredstava za zatitu bilja

  Rizici za zdravlje ljudi

  vezani uz sredstva za

  zatitu bilja 1,5

  Vrste opasnosti i rizici

  Ostaci pesticida

  Izloenost ljudi sredstvima za zatitu bilja

  Procjena izloenosti i put ulaska u organizam

  Opasnosti i rizici u posebnim uvjetima primjene

  sredstava za zatitu bilja

 • 4

  Tablica 1. (nastavak).

  Rizici za neciljane

  organizme vezani uz

  sredstva za zatitu bilja 1,5

  Vrste opasnosti i rizici

  Rizik za ptice i sisavce

  Rizik za vodene organizme

  Rizik za pele i ostale opraivae

  Rizik za organizme u tlu

  Rizik za neciljano bilje

  Rizici za okoli vezani uz

  sredstva za zatitu bilja

  1,5

  Vrste opasnosti i rizici

  Rizik za povrinske vode

  Rizik za podzemne vode

  Rizik za tlo

  Rizik za zrak

  Mjere za smanjenje

  rizika uslijed primjene

  sredstava za zatitu bilja 1,5

  Etiketa sredstava za zatitu bilja oznake upozorenja i

  obavijesti, sigurnosni vremenski razmaci, ogranienja,

  fitotoksinost

  Mjere za smanjenje rizika za ljude

  Mjere za smanjenje rizika za okoli

  Izbor sredstava za zatitu bilja

  Integrirana zatita bilja i

  integrirana proizvodnja

  4

  Povijest i naela integrirane zatite bilja

  Integrirana proizvodnja

  Sredstva za zatitu bilja u integriranoj proizvodnji

  Pragovi tetnosti, pragovi odluke i modeli prognoze

  Tehnoloke smjernice za integriranu proizvodnju

  Primjena i ureaji za

  primjenu sredstava za

  zatitu bilja 0,5

  Etiketa sredstava za zatitu bilja priprema sredstva,

  primjena, ogranienja, ienje ureaja, postupak s

  praznom ambalaom

  Skladitenje sredstava za zatitu bilja

  Metode primjene sredstava za zatitu bilja

  Trovanje sredstvima za

  zatitu bilja, mjere

  zatite i zdravstveni

  nadzor

  0,5

  Simptomi i znakovi otrovanja sredstvima za zatitu

  bilja

  Mjere prve pomoi

  Hitne mjere zatite zdravlja ljudi i zatite okolia

  Ukupan broj sati

  15

 • 5

  Tablica 1. (nastavak).

  Ishodi uenja

  Nakon zavrene izobrazbe, oekuje se da polaznici:

  - bolje razumiju nain uporabe pesticida;

  - prepoznaju rizike koji mogu proizai iz uporabe pesticida;

  - znaju provesti mjere i postupke kojima se smanjuje tetan

  utjecaj pesticida na zdravlje ljudi i okoli;

  - razumiju naela dobre poljoprivredne prakse;

  - shvaaju temeljne postavke integrirane zatite bilja;

  - znaju adekvatno odabrati sredstva za zatitu bilja,

  sukladno stvarnoj potrebi, imajui u vidu mogue

  nuspojave na zdravlje ljudi, neciljane organizme i okoli;

  - budu upoznati sa zakonskim propisima koji reguliraju

  registraciju, stavljanje na trite, distribuciju, skladitenje i

  uporabu pesticida.

  Uvjeti prijave

  Sukladno lanku 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za

  postizanje odrive uporabe pesticida (NN 142/2102), osoba s

  najmanje zavrenim:

  - diplomskim sveuilinim studijem agronomske ili

  umarske struke;

  - preddiplomskim sveuilinim studijem agronomske ili

  umarske struke;

  - strunim studijem agronomske ili umarske struke;

  ili osoba s najmanje zavrenom:

  - srednjom strunom spremom u trajanju od najmanje etiri

  godine.

  Ocjenjivanje

  Sukladno lanku 12. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za

  postizanje odrive uporabe pesticida (NN 142/2102), ispit se

  polae u pisanom obliku putem testova. Ovlateni predava

  pregledava testove samostalno i utvruje rezultate, nakon ega se

  potpisuje na svaki test koji je pregledao i utvrdio rezultat. Test je

  uspjeno poloio onaj kandidat koji ostvari 60 % bodova. Ako

  kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu za kojeg se

  prijavio, smatra se da nije poloio ispit. Zavod za zatitu bilja

  HCPHS vodi zapisnik o provedbi i rezultatima ispita.

  Literatura

  Prirunik o odrivoj uporabi pesticida (osnovna literatura)

  Prezentacije Zavoda za zatitu bilja HCPHS (dopunska

  literatura, na zahtjev polaznika)

 • 6

  Tablica 1. (nastavak).

  Nain praenja

  kvalitete

  Sukladno lanku 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za

  postizanje odrive uporabe pesticida (NN 142/2102), svaki

  predava na kraju predavanja svakom polazniku izobrazbe daje

  obrazac za ocjenu predavanja i predavaa. U svrh