Procesul Civil

of 30

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Procesul Civil

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  1/30

  PROCESUL CIVIL

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  2/30

  Definitie

  activitatea (o succesiune de acte si fapte) desfasurata de (participanti):

  instanta (alt organ jurisdictional)

  parti

  organe de executare

  alte organe si persoane

  in vederea infapturii justitiei (scopul) stabilirea sau realizarea drepturilor subiectivesi intereselor legitime

  ajunse sau nu in stare conflictuala (procedura

  contencioasa/necontencioasa) inclusiv prin executarea silita a hotararilorjudecatoresti sau altor titluri executorii

  conform procedurii prevazute de lege

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  3/30

  Fazele si etapele procesului civil

  Faza de judecata judecata in prima instanta

  judecata in caile de atac (ordinare-apelul,extraordinare recursul, contestatia in anulare,

  revizuirea)

  etapa scrisa

  etapa dezbaterilor (orala)

  etapa deliberarii si pronuntarii hotararii

  Faza executarii silite

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  4/30

  Principiile fundamentale ale

  procesului civil

  Definitie

  reguli esentiale ce determina structura

  procesului si guverneaza intreaga

  activitate judiciara

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  5/30

  Principiul legalitatii

  judecatorul aplica legea (de drept substantial sauprocesual) judecatorii sunt independenti si sesupun numai legii (art. 124 alin. 1 si 3 dinConstitutie)

  legea stabileste: care sunt instantele de judecata(justitia se

  realizeaza prin ICCJ si celelealte instanteprevazute de lege-art. 126 alin. 5 teza a II-a dinConstitutie)

  competenta instantelor si procedura

  compunerea si constituirea completelor dejudecata

  caile de atac

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  6/30

  Principiul egalitatii partilor in fata

  justitiei Sediul materiei

  Art. 16 alin. 1 din Constitutie - cetatenii sunt egali

  in fata legii si autoritatilor publice

  Art. 124 alin. 2 din Constitutie justitia esteunica, impartiala si egala pentru toti

  Ce presupune judecata se realizeaza de aceleasi organe de

  jurisdictie, potrivit acelorasi norme de procedura partile au vocatia la aceleasi drepturi (indiferent

  de rasa, nationalitate, origine etnica etc.)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  7/30

  Principiul liberului acces la

  justitie Sediul materiei - art. 21 din Constitutie

  Accesul liber la justitie

  (1) Orice persoana se poate adresa justitiei

  pentru apararea drepturilor, a libertatilor si aintereselor sale legitime.

  (2) Nici o lege nu poate ngradi exercitarea

  acestui drept.

  (3) Partile au dreptul la un proces echitabilsi la solutionarea cauzelor ntr-un termen

  rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale

  administrative sunt facultative si gratuite.

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  8/30

  Exemple

  taxa judiciara de timbru (Weissman contra

  Romaniei), cautiunea

  jurisdictiile speciale administrative suntfacultative

  depunerea plangerii contraventionale, a celei

  impotriva incheierii de carte funciara laorganul administrativ declarate

  neconstitutionale deciziile 953 din 19

  decembrie 2006, 309 din 3 martie 2009

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  9/30

  Principiul dreptului la un proces

  echitabilArt. 6 alin. 1 din Conventia europeana

  a drepturilor omului

  Orice persoana are dreptul la judecarea inmod echitabil, in mod public si intr-untermen rezonabil a cauzei sale, de catreo instanta independenta si impartiala,

  instituita de lege, care va hotari []

  asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor

  sale cu caracter civil [].

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  10/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  11/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  12/30

  Continut admiterea in magistratura

  inamovibilitatea (durata numirii)

  promovarea in functii de executie si deconducere

  raspunderea judecatorului (penala, disciplinara,materiala)

  pregatirea profesionala

  salariu corespunzator

  recunoasterea dreptului de a-si forma asociatiiprofesionale (e constitutionala prevederea privindinterzicerea asocierii in sindicate?)

  libertatea de exprimare (Kudeshkina vs. Rusia)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  13/30

  Principiul dublului grad de

  jurisdictie (al controlului judiciar)

  controlul judiciar regula

  o pricina poate fi judecata in fond dedoua ori (in prima instanta si in apel)

  recursul cale de atac extraordinara,control de legalitate (de regula,exceptie art. 304 ind. 1 C. pr. civ.)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  14/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  15/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  16/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  17/30

  Principiul continuitatii si stabilitatii

  completului de judecataArt. 304 pct. 2 C. pr.civ.

  Modificarea sau casarea unor hotarari

  se poate cere in urmatoarele situatii,numai pentru motive de nelegalitate:

  [] 2. cand hotararea s-a dat de altijudecatori decat cei care au luat parte

  la dezbaterea in fond a pricinii

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  18/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  19/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  20/30

  In ce consta, prin ce este asigurat

  A) modul de organizare si functionarea instantelor:

  Existenta unui sistem de principii

  (legalitatea, egalitatea, colegialitatea,publicitatea, contradictorialitatea, rolul

  activ , controlul ierarhic etc.)

  Reglementarea unor institutii cum ar fi

  incompatibilitatea, recuzarea, stramutarea

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  21/30

  B)- prin unele dispozitii procedurale(obligativitatea citarii, comunicarea actelor deprocedura, propunerea probelor, acordareacuvantului, depunerea concluziilor scrise,

  termen pentru lipsa de aparare, amanareapronuntarii etc.)

  C) posibilitatea angarii unui aparator

  (asistenta juridica nu este obligatorie in niciofaza a procesului, asistenta judiciara gratuita OUG nr. 51/2008 privind ajutorul publicjudiciar in materie civila)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  22/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  23/30

  Principiul disponibilitatii

  Definitieposibilitatea partilor de adispune de obiectul procesului (dreptul

  material) si de mijloacele procesuale

  pentru apararea acestuia (dreptulprocesual)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  24/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  25/30

  Principiul rolului activ al

  judecatorului

  Art. 129 alin. 2, 4, 5 C.pr.civ. (2) Judecatorul va pune in vedere partilor drepturile si

  obligatiile ce le revin in calitatea lor din proces si va starui, intoate fazele procesuale, pentru solutionarea amiabila acauzei.

  (4) Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe

  care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor,judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinteexplicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterealor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu suntmentionate in cerere sau in intampinare.

  (5) Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate

  mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privindaflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prinaplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotararitemeinice si legale. Ei vor putea ordona administrareaprobelor pe care le considera necesare, chiar daca partile seimpotrivesc.

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  26/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  27/30

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  28/30

  Exceptii:

  sedinta in camera de consiliu sanctiuneanerespectarii normelor ce prevad ca solutionareaunei cereri sa se faca in camera de consiliu (art.

  105 alin. 2 C.pr.civ.)

  sedinta secreta: art. 121 alin. 2 C. pr.civ. (sedispune de instanta, prin incheiere motivata, insituatia in care apreiaza ca dezbaterea arvatama ordinea sau morala publica ori pe parti)

  Obs. : etapa deliberarii este intodeauna secreta

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  29/30

  Principiul oralitatii

  Sediul materieiArt. 127 C.pr.civ. : pricinile se dezbat

  verbal, daca legea nu dispune altfel.

  Aplicatii practice (art. 29 alin. 1 C.pr.civ, art. 68 alin. 2 C.pr.civ., art. 246alin. 1 C.pr.civ. etc.)

  Sistem mixt (imbina procedura orala cucea scrisa)

 • 7/28/2019 Procesul Civil

  30/30

  Alte principii

  Gratuitatea justitiei (taxele judiciare detimbru, timbrul judiciar, ajutorul publicjudiciar, sarcina cheltuielilor de judecata)

  Desfasurarea dezbaterilor in limbaromana (cetateni apartinand unorminoritati nationale, cetateni straini siapatrizi)

  Exercitarea cu buna credinta adrepturilor procesuale (art. 723C.pr.civ. , amenzi judiciare)