PRIZNANJA ZA USPJEH U DOSADAŠNJEM RADU · PDF fileObilježavanje Dana hrvatskih...

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRIZNANJA ZA USPJEH U DOSADAŠNJEM RADU · PDF fileObilježavanje Dana hrvatskih...

 • Broj 65 • srpanj 2013. • besplatni primjerak Informativni bilten ISSN: 1846-6257

  Pokupsko

  Samobor

  Dogradnja Srednje strukovne škole

  str. 17

  str. 16

  Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja

  PRIZNANJA ZA USPJEH U DOSADAŠNJEM RADU

  Svečanom sjednicom Skupštine proslavljen Dan županije str. 8-15

  Partnerstvo str. 2-3

  Suradnja Županije i lokalne samouprave

 • 2 BROJ 65 | SRPANJ 2013. ŽUPANIJSKA KRONIKA 3ŽUPANIJSKA KRONIKA SRPANJ 2013. | BROJ 65

  RIJEČ UREDNIKA

  Županijska kronika, informativni bilten ISSN: 1846-6257

  Godina: VI Broj: 65, srpanj 2013.

  Izdavač: Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.,

  Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, info@zacorda.hr; www.zacorda.hr;

  kronika@zacorda.hr Za izdavača: Zlatko Herček

  Glavni urednik: Zlatko Herček Uređivački kolegij: Zlatko Herček, Dražen

  Kopač, Marica Mikec, mr. Mirjana Oštrec Bosak Grafičko oblikovanje:

  Atlantis, Zagreb Tisak:

  Tiskara Zagreb, Zagreb Naklada: 80.000

  Poštovani čitatelji,

  puno raznih događa- nja, predizborna nervoza, konstituiranja općinskih i gradskih vijeća te Skup- štine županije, gospodar- stvo, kultura, sportska zbi- vanja... i evo nam ljeta. Održana je sjednica Županijske skupštine na kojoj se, između ostalog, razmatralo izvješće o izvršenju proračuna za 2012., prema kojemu su prihodi ostvareni u iznosu od 287.692.831 kuna i veći su za 4,5 posto u odnosu na 2011., što je u ovim gospodarskim uvjetima i više nego zadovoljavajuće. Župan i predsjednik Županijske skupštine sa- stali su se s gradonačelnicima i načelnicima s prostora županije. Razgovaralo se o prijevozu učenika osnovnih škola, Županijskom centru za gospodarenje otpadom, pripremi projeka- ta za sufinanciranje iz fondova EU, stanju pro- jekta Regionalnoga vodovodnog sustava “Za- greb-Istok” te modernizaciji javne rasvjete. Svečanom sjednicom Skupštine obilježen je Dan Zagrebačke županije. Obilježen je i Dan Hrvatske obrtničke komore, kojom prigodom je Ivanu Leščiću, obrtniku iz Preseke, uručena plaketa “Zlatne ruke”, najviše priznanje HOK-a. Potpisan je ugovor o dogradnji Srednje stru- kovne škole Samobor, vrijedan 4,6 milijuna kuna. Radove u potpunosti financira Županija. U Pokupskom je 27. lipnja, postrojavanjem rat- nih postrojbi, svetom misom i spuštanjem vi- jenaca u rijeku Kupu, obilježen Dan branitelja Zagrebačke županije. U sklopu Svetoivanjskih dana, kojima Zelina slavi svoj dan, održana je 45. izložba vina kon- tinentalne Hrvatske te 16. smotra izvornog fol- klora Zagrebačke županije. Povodom Dana općine u Kloštru Ivaniću je održana izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja. Aktivni su bili i umirovljenici, održavši 19. sportske susre- te županijske Zajednice umirovljenika, dok je u Velikoj Gorici održan 13. Međunarodni festi- val folklora.

  Ugodan godišnji odmor želi Vam Vaš urednik

  Zlatko Herček, dipl.oec.

  IMPRESSUM

  DOGAĐAJIDOGAĐAJI

  SASTANAK ŽUPANA KOŽIĆA I PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BOŠNJAKOVIĆA S GRADONAČELNICIMA I OPĆINSKIM NAČELNICIMA

  Za pripremu projektne dokumentacije za EU fondove Županija osigurala 21 milijun kuna

  Razgovaralo se, uz ostalo, o projektu vodoopskrbe istoka županije, koji je na listi strateških projekata Hrvatskih voda te je u

  visokoj fazi tehničke pripremljenosti

  Za pripremu dokumentacije za projekte koji se planiraju financirati novcem EU fondova Županija je u proračunu pred- vidjela 21 milijun kuna. Novac mogu dobiti gradovi i općine, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizič- ke osobe... No, u prvoj polo- vici godine s te proračunske stavke i nije povučeno previ- še sredstava. Stoga je župan Stjepan Kožić, za sastanka s gradonačelnicima i općinskim načelnicima, koji je nakon lokalnih izbora organizirao zajedno s predsjednikom Županijske skupšti- ne Draženom Bošnjakovićem, pozvao jedinice lokalne samouprave da se aktivnije uključe u izradu projekata i iskoriste novac koji je osigu- rala Županija.

  - Sve manje sredstava bit će iz domaćih izvo- ra. Ovaj sastanak je prilika da sve one koji ima- ju program potaknemo da kod izrade projektne dokumentacije za EU fondove iskoriste sred- stva Županije - rekao je župan, pozvavši oku-

  velikog projekta - rekao je župan, dodavši da se bez izmjene Zakona projekt neće moći sufinan- cirati europskim novcem. Dosad je u njegovu pripremu uloženo 49,2 milijuna kuna - Župa- nija je izdvojila 30,8 milijuna, a Hrvatske vode 18,4 milijuna kuna.

  Tema sastanka bile su i dosadašnje aktivnosti oko gradnje Županijskog centra za gospodare- nje otpadom. U tijeku su izmjene i dopune Pro- stornog plana Zagrebačke županije, kojima će se kao potencijalna lokacija budućega Centra predvidjeti prostor u općini Brckovljani.

  - Svu dosad izrađenu dokumentaciju dostavi- li smo Ministarstvu zaštite okoliša i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Oče- kujemo suglasnost Ministarstva, nakon čega možemo sklopiti ugovor s Fondom o izradi ukupne dokumentacije za projekt koji plani- ramo prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova - pojasnio je župan, dodavši da je Županija po-

  Za razgovora je naglašeno da će nakon 2018. biti zabranjeno odlaganje neobrađenog otpada te da su sve dosadašnje aktivnosti Županije bile u skladu sa smjernicama Fonda za zaštitu oko- liša, ali i fondova Europske unije.

  Županija će općinama i gradovima, dogovo- reno je, dostaviti kompletan projekt te prijed- log sporazuma o rekonstrukciji javne rasvjete.

  pljene da koriste i usluge Regionalne razvojne agencije.

  Za sastanka se razgovaralo i o projektu vo- doopskrbe istoka županije (Regionalnom vodo- opskrbnom sustavu “Zagreb-istok”), vrijednom oko 700 milijuna kuna, koji je na listi strateš-

  kih projekata Hrvatskih voda te je u visokoj fazi tehničke pripremljenosti. Međutim, problem je što važećim Za- konom o vodama isporučitelj vodnih usluga može biti samo trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a

  ne i regionalne, a u ovaj projekt su, uz Župa- niju, uključena četiri grada i deset općina. Na ovu problematiku, pojašnjeno je, ukazivano je više puta i nadležnom Ministarstvu i Hrvatskim vodama. Županija je dala i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vodama, ali on nije uvažen.

  - Kada bi Zakon dozvolio da isporučitelj vode bude i regionalna tvrtka, nestale bi sve zapreke realizaciji ovoga, za nas strateškog projekta. Mali distributeri ne mogu biti nositelji ovako

  Za zbrinjavanje otpada odabrana je MBO tehnologija

  Projekt vodoopskrbe

  vrijedan je oko 700 milijuna kuna

  Kod pripreme dokumentacije za europske fondove iskoristite

  sredstva Županije - rekao je župan, pozvavši okupljene da koriste i usluge Regionalne

  razvojne agencije

  Županija je poduzela sve kako bi Centar za gospodarenje

  otpadom bio u funkciji do 2018. godine

  Općinama i gradovima dostavit će se prijedlog sporazuma o

  rekonstrukciji javne rasvjete na cijelom prostoru županije

  Izrada projektne dokumentacije za rekonstruk- ciju javne rasvjete na cijelom prostoru županije planira se sufinancirati (u iznosu od 75 do 90 posto) iz EU fonda ELENA. Ostatak bi sufi- nancirala Županija, pa općine i gradovi (u ovoj fazi) ne bi imali troškove. Nakon toga, također iz EU fondova, planira se povući novac i za samu rekonstrukciju rasvjete. Procjenjuje se da bi ona koštala oko 30 milijuna eura, od čega bi 15 posto sredstava trebalo osigurati iz doma- ćih izvora. Žele li sudjelovati u ovom projektu, općine i gradovi se trebaju izjasniti do početka rujna. A do tada će, rečeno je, biti sklopljeni i ugovori s prijevoznicima koji u školu voze uče- nike osmogodišnjih škola, kojima je Županija osnivač, njih oko 9000.

  duzela sve kako bi do 2018., odnosno u zakon- skom roku koji je RH dogovorila s Europskom unijom, Centar za gospodarenje otpadom bio u funkciji. Projekt se cijeni na 1,1 milijardu kuna, a planiran je kroz tri faze - sanaciju postojećeg stanja (700 milijuna kuna), odvojeno sakuplja- nje otpada (460 milijuna kuna) i uspostavu no- vog sustava, odnosno gradnju MBO postroje- nja i pretovarnih stanica (350 milijuna kuna).

  Sastanak je održan nakon konstituiranja općinskih i gradskih vijeća

 • 4 BROJ 65 | SRPANJ 2013. ŽUPANIJSKA KRONIKA 5ŽUPANIJSKA KRONIKA SRPANJ 2013. | BROJ 65

  Ivan Remenar (HSS) Je li Županija, i na koji način, su- djelovala u javnoj raspravi o pri- jedlozima zakona o prostornom uređenju, gradnji i građevinskoj inspekciji? Kakve promjene nude ovi zakoni našem prostoru?  Detaljno smo analizirali nacrt Zakona o prostornom ure- đenju i dali određene primjedbe. Predložili smo da novi plan koji se uvodi, Prostorni plan RH, bude usmjeravajući te da se jedinicama lokalne samouprave, prema lokalnim karakteri- stikama, dopusti određeno odstupanje od ovim planom za- danih kriterija. Naime, prostorni plan RH će vrlo precizno, do razine čestice, urediti namjenu površina od državnog znače- nja. Nadalje, druga novina je ukidanje suglasnosti Županije, odnosno Zavoda, na konačne prijedloge prostornih planova gradova i općina, na što smo također dali primjedbu. Jedna od njih odnosila se i na ukidanje građevinskih područja. Na- ime, predviđa se ukidanje građevinskih područja izdvojene namjene na kojima u roku od pet godina nije sagrađena in- frastruktura