Příspěvek 15.11.2012 BRNO

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Příspěvek 15.11.2012 BRNO. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Přeštice, Plzeň-jih ilda @seznam.cz http ://akilda.cz kostadinovova @gmail.com http :// www.advokatni sluzby.com/. I. K. 15. 11. 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Příspěvek 15.11.2012 BRNO

Prezentace aplikace PowerPoint

Pspvek15.11.2012 BRNOMgr. Ilona Kostadinovov, advoktTel. +420/ 777 57 40 16Petice, [email protected]://akilda.cz

[email protected]://www.advokatni sluzby.com/

Zkaz diskriminace v pracovnprvnch vztazch a vztazch prva socilnho zabezpeenVk

Pohlav

Sexuln orientaceI. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Antidiskriminanho zkon, z. . 198/2009 Sb./ANTZFyzick osoba m prvo v prvnch vztazch na rovn zachzen a na to, aby nebyla diskriminovna, 3 odst. 3 ANTZ

Prvn vztahy pracovn prvoPrvn vztahy prvo socilnho zabezpeen

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Listina zkladnch prv a svobodListina zkladnch prv a svobod, usn. . 2/1993 Sb. hospodsk, sociln a kulturn prva

l. 26 odst. 1 svobodn volba povoln a pprava k nmu jako i svobodn volba alternativy vkonu samostatn vdlen innosti

l. 30 odst. 1 - prvo na pimen hmotn zabezpeen ve st, pi nezpsobilosti k prci a pi ztrt ivitele

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ VkPracovn pomr na dobu uritou Vk blzk dchodovmu vkuDosaen dchodovho vku Soubh pjmu ze zamstnn i samostatn vdlen innosti s dvkami dchodovho pojitn, zejmna starobnm i invalidnm dchodemAbsolvent bez praxe se zkladnm vzdlnm

Lze zvhodovat i nezvhodovat poivatele dvek dchodovho systmu? - napklad daov? Ukonen pracovnho pomru pi dosaen dchodovho vku?

Prameny prva?Zkonk prce, z. . 262/2006 Sb., v platnm znnZkon o dchodovm pojitn, z. . 155/1996 Sb., v platnm znnZkon o zamstnanosti, z. . 435/2004 Sb., v platnm znn- zkaz pm i nepm diskriminace z dvodu vkuZkon o danch z pjmu, z. . 586/1992 Sb., v platnm znn- sleva na invalidn dchod, sleva na prkaz ZTP/PZdroj: http://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Dosaen dchodovho vkuZkon o dchodovm pojitn, z. . 155/1996 Sb., v platnm znns innost od 1.1. 2010 zruen 37 podmiujc u poivatele starobnho dchodu existenci pracovnho pomru na dobu uritou 37 odst. 1 zkona o dchodovm pojitn se mn s innost od 1. 1. 2010 vtom smyslu, e podmnkou nroku na vplatu starobnho dchodu pi souasnm vkonu zamstnn ji nen sjednn pracovnho pomru na dobu uritou, nejve na dobu jednoho roku, jako tomu bylo do konce roku 2009. Zmnu pinesla novela . 306/2008 Sb.

Zdroj:Pracovn pomr na dobu uritou, omezen opakovan uzavrn i prodluovn pracovnho pomru na dobu uritou, zamstnvn poivatel starobnho dchodu, Karlovarsk prvn revue . 1/2010, ISSN 1801-2193, str. 23-38, dostupn na webu http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou/

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Dchod - invalidnHrub mzda 24.000,- Kist mzda 20.365,- KZloha na da 4.830,- KSociln pojitn 1560,- KZdravotn pojitn 24.000,- zklad pro vpoet 13,5%Zklad pro vpoet dan 32.200,- K, tj. tzv. suberhrub mzda?Slevy na poplatnka 2070,-K, na invalidn dchod 420,- K, na ZTP/P 1345,- KCelkov sleva na dani 3.835,- KDa po uplatnn slev 999,- KZkon o danch z pjmu, z. . 586/1992Sb., v platnm znn- sleva na invalidn dchod, sleva na prkaz ZTP/PZdroj: http://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ PohlavRovn zachzen odmna za prci, pstup k pracovn pozici, garance zamstnn pro thotnou nebo matkuRovn zastoupen rovnomrnost zastoupen mu a en na pracovitiPrce zakzan enm zruen absolutn zkaz non prce enPrce zakzan thotnm, matkm vyhl. 288/2003 Sb.Matesk dovolen penit pomoc v matestv, oetovn, vyrovnvac pspvek v thotenstv a matestvRodiovsk dovolen rodiovsk pspvek, porodn, pdavky na dti, dvky pstounsk pe

Rovn postaven biologickho rodie a rodie, kter pevzal dt do pe nahrazujc pi rodi nebo do pstounsk pe?

Prameny prva?Zkonk prce, z. . 262/2006 Sb., v platnm znnVyhlka . 288/2003 Sb. prce zakzan thotnm, matkm, mladistvm

Zkon o nemocenskm pojitn, z. . 187/2006 Sb., v platnm znnZkon o sttn sociln podpoe, z. .117/1995 Sb., v platnm znnI. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/

Rovnomrn zastoupen mu a en na pracoviti?Pohlavn rovnost = Gender Equality

Pozitivn diskriminace? 16 odst. 3 ZPOpaten, jeho elem je pedchzen nebo vyrovnn nevhod, kter vyplvaj z pslunosti fyzick osoby ke skupin vymezen nkterm z dvod uvedench v antidiskriminanm zkon.KVTY? Ano i ne?Pohlavn rovnost je definovna jako rovnost v prvech, povinnostech a pleitostech en a mu, dvek a chlapc.Mateskm pstavem pojmu "pohlavn rovnost" je feministick hnut s vce ne dvousetletou histori. Na jejm potku stla Mary Wollstonecraftov, kter v roce 1792 vydala knihu Vindication of the Rights of Women (Obhajoba prv en).Autor poslanec Evropskho parlamentu za ODS.Zdroj: Revue Politika 2/2007, Autor:Hynek Fajmon, poslanec Evropskho parlamentu za ODS, Publikovno:31.5.2007, Rubrika:Slovnek levicovch pojm

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Sexuln orientaceRovn zachzen v pracovnprvnch vztazchRovn zachzen ve vztazch prva socilnho zabezpeen

Pedpoklady pro vbr zamstnanc?Dvod rozvzn pracovnho pomru?Vdovsk/vdoveck dchod?Prameny prva?Zkonk prce, z. . 262/2006 Sb., v platnm znnZkon o registrovanm partnerstv, z. . / Sb.Zkon o dchodovm pojitn, z. . 155/1995 Sb., v platnm znn

Vdovsk a vdoveck dchod pslu registrovanmu partnerovi? Z eho to me vyplvat, uplatuje-li se ve veejnm prvu obecn zsada co nen dovoleno, je zakzno. Jak by rozhodla esk sprva socilnho zabezpeen, piznala by tento dchod registrovanmu partnerovi?

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Sexuln orientaceVc C-267/06Tadao Marukov.Versorgungsanstalt der deutschen Bhnendost o rozhodnut o pedbn otzce podan Bayerisches Verwaltungsgericht MnchenRovn zachzen v zamstnn a povoln Smrnice 2000/78/ES Pozstalostn dvky z povinnho systmu oborovho zaopaten Pojem odmna Odmtnut piznat dvku z dvodu neexistence manelstv Partnei tho pohlav Diskriminace na zklad sexuln orientace

Vyjden pedloen Soudnmu dvoru EUZdroj:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0267:CS:HTML

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Cl prva socilnho zabezpeenCl regulace odpovdnosti obana za svou budoucnost(povinn pojistn systmy) a stanoven mry a forem sociln solidarity mezi obany (povinn i dobrovoln transfer prostedk skrze daovou soustavu nebo sponzorovnm)Spoleensk vvoj ochrany lidskch prv postupuje od prva na ivot a k prvu na dstojn ivot a rozvoj osobnosti lovka.Vrcholem pyramidy spoleenskho rozvoje pedstavuje demokratick uspodn spolenosti se zabudovanmi socilnmi zrukami dstojn existence lovka.

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Prvn prostedky ochrany ped diskriminac, OS z. . 99/1963 Sb.Obanskoprvn aloba ochrana osobnostiObrcen dkazn bemeno 10 ANTZ prvo se u soudu zejmna domhat, aby bylo uputno od diskriminace, aby byly odstranny nsledky diskriminanho zsahu a aby mu bylo dno pimen zadostiuinnByla-li snena dobr povst nebo dstojnost osoby nebo jej vnost ve spolenosti, m t prvo na nhrad nemajetkov jmy v penzch.Vi nhrady ur soud s pihldnutm k zvanosti vznikl jmy a k okolnostem, za nich k poruen prva dolo.OmbudsmanA co dl? 11 odst. 1 ANTZ prvnick osoba,a) kter byla na ochranu prv obt diskriminace zaloenab) je-li ochrana ped diskriminac pedmtem jej innosti uveden ve stanovch nebo statutu nebo takov skutenost vyplv z jej innosti nebo ze zkona, poskytovat informace o monostech prvn pomoci a souinnost pi sepsn nebo doplnn nvrh a podn osobm domhajcm se ochrany ped diskriminac.Prvnick osoba uveden je oprvnna podvat sprvnm adm vykonvajcm kontrolu nad dodrovnm prvnch pedpis, vetn prva na rovn zachzen, podnty k proveden kontroly, poppad podnty k zahjen sprvnho zen.Antidiskriminan zkon je zkonem o prvnch prostedcch ochrany ped diskriminac?I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Obsah prva socilnho zabezpeenMezinrodn organizace prce/MOP/International labour organisation/ILO, http://www.ilo.org/mluva Mezinrodn organizace prce . 102 z roku 1952 pomoc lidem v ppad:NemociNezamstnanostiZdravotnho pokozen a invalidityPracovnho razu a nemoci z povolnStMatestvRodiovstvmrt ivitele

I. K. 15. 11. [email protected] http://akilda.cz/ Prameny prva socilnho zab.Pojem pramen prva zdroj pravidel chovn smujc k neuritmu okruhu subjektPrvn pedpisy ve formlnm slova smysluPsobnost prva socilnho zabezpeen rozsah pouit prvnch pedpis ve sfe jejich aplikace a realizace z hlediska okruhu prvnch vztah, osob, prostoru a asu. Psobnost vcn, osobn, prostorov a asov. Interpretace prva socilnho zabezpeen vklad prva jako proces smujc k poznn obsahu prvnch norem v souvislosti s objasnnm smyslu jazykovch termn a vraz uvedench v normativnch prvnch aktech. Aplikace prva socilnho zabezpeen innost pslunch sttnch orgn v oblasti socilnho zabezpeen, kter na zklad sv pravomoci a kompetence vydvaj individuln prvn akty aplikace prva s inky konstitutivnmi (ex nunc) nebo deklaratornmi (ex tunc)Monost pouit analogie zkona i prva postup dle normy vztahujc se na ppad nejpodobnj i postup pouvan v ppadech, kdy neexistuje prvn norma, kter by upravovala obdobn vztahy a vc je teba eit podle princip pslunho prvnho odvtv a obecnch princip prva. V oblasti prva socilnho zabezpeen pouit analogie v vahu nepichz. Obecn zsada veejnho prva co nen dovoleno, je zakzno. P. Vdovsk/vdoveck dchod registrovan partner?I. K. 15. 09. [email protected]