Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

download Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

of 57

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

Prof. dr. Ante Mihanovic Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu SUSTAV KONSTRUKCI1A BI1ELI STROP PRIRUCNIK ZA: PRO1EKTIRAN1E I IZVODEN1E Split, travanj 2010. 2 SADRZA1: 1. PROSLOV3 2. DEKLARACI1A PROIZVODA4 2.1 TEMELJNI PODACI O BIJELOM STROPU4 2.2 NOSIVOST GREDICA BIJELOG STROPA6 2.3 MINIMALNA TEHNICKA SVOJSTVA MATERIJALA7 2.4 OSNOVNE UPUTE ZA IZVOENJE7 3. PRO1EKTIRAN1E BI1ELOG STROPA8 3.1 DIJELOVI BIJELOG STROPA8 3.1.1 Gredica8 3.1.2 Stropni blok8 3.1.3 Lezainica9 3.1.4 Poprecni i uzduzni presieci9 3.1.5 Posebne vrste biielog stropa10 3.2 GEOMETRIJSKE RELACIJE I POLOZAJNI NACRTI11 3.2.1 Ravne plocaste konstrukciie12 3.2.2 Kose krovne konstrukciie13 3.2.3 Stubista14 3.3DETALJI PRIMIJENE BIJELOG STROPA15 3.3.1 Glavni viienac15 3.3.2 Sporedni viienac15 3.3.3 Poprecno rebro16 3.3.4 Spoi gredica iz dva smiera 17 3.3.5 Kontinuitet nad osloncima 17 3.3.6 Nosaci u ploci18 3.3.7 Nosaci ispod ploce18 3.3.8 Oslon na celicne konstrukciie19 3.3.9 Detalii stubista20 3.3.10 Detalii krovnih konstrukciia21 3.3.11 Posebni detalii pri rekonstrukciiama i dogradniama28 3.3.12 Produlienie i nastavlianie kratkih gredica 30 3.4 MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST31 3.4.1 Samostalne gredice i stropni blokovi31 3.4.2 Biieli strop nakon montirania36 3.4.3 Biieli strop izlozen uspravnom optereceniu36 3.4.4 Biieli strop izlozen horizotalnom optereceniu46 3.4.5 Biieli strop u ovisnosti od potresnih zona46 3.4.6 DeIormabilnost konstrukciie biieli strop46 3.4.7 Tehnicki propisi i norme51 4. IZVODEN1E KONSTRUKCI1E BI1ELI STROP52 4.1 PRIJEVOZ I PODIZANJE GREDICA I STROPNIH BLOKOVA52 4.2 PODUPIRANJE I NADVISENJE52 4.3 POSTAVLJANJE BIJELOG STROPA54 5. UKLAN1AN1E BI1ELOG STROPA56 6. LITERATURA57 3 1.PROSLOV Prirucnik koii imate pred sobom ima zadacu na racionalan nacin upoznati vas sa sustavom konstrukciia poiednostavieno nazvanih bijeli strop (patentno priiavlien pod nazivom samonosivi lakobetonski ziaani strop), s ciliembrzogpristupaproiektiraniuiizvodeniu.Ostvareniepostavlienezadacepredautoraiepostavilobroine dileme, ier se razine obiasnienia,koie su dane u prirucniku, krecu od zanatskih inIormaciia do visokostrucnih. Stoga se citateli umoliava da uvaziovu cinienicu prilikom uporabe ovog prirucnika.UprvadvapoglavliaprirucnikadanaieopcainIormaciiaoosnovnoikonstrukciiibiielistrop,s temelinim tehnickim podacima po koiima se konstrukciia prepozanie i kontrolira, po koiima se mora proizvoditi i ugradivati, sto ie inace obveza prema trenutno vazecim tehnickim normama. Unatoccinienicistoiebiielistropunekiminacicamapostaotipskakonstrukciia,proiektantie obvezatancielinukonstrukciieobraditiiprikazatiusvomproiektu.Timpriiestoiemogucetolikoinacica primiienedasigurnagradnianiiemogucabezinzenierskogvodenia,narocitouIaziproiektirania.Dakle, konacnu i punu odgovornost za konstrukciiu preuzimaiu proiektant i revident bez obzira na postoianie patenta i cinienice da se radi o visoko predgotovlienoi konstrukciii. U trecem poglavliu, dani su bitni podaci potrebni proiektantima za proiektiranie konstrukciia iz sustava biieli strop, kako onih koie pripadaiu, uvietno receno, tipskom diielu tako i diielu onih koie se ne moze nazvati tipskim. Vec nakon upoznavania tipskog diielaiskusni korisnik vrlo ce brzo primiietiti da ie po nacelu biielog stropamoguceriiesitivrlovelikibroikonstrukciiaikonstruktivnihdetaliakoiiseiavliaiuuizgradniikuca, zgrada, hala, gospodarskih i slicnih gradnii. U izboru konstrukciia i detalia dani su naiucestaliii slucaievi. Zapociniesesosnovnimgeometriiskimpodacimaidispoziciiskimnacrtimanaravnimmedukatnim konstrukciiama.Nastavliaseskosimkrovnimkonstrukciiamatenakraiuprikazuieciielinizdetaliavezanuz medukatneikrovnekonstrukciieiniihovedetalie.Nakraiuiedanprikazosnovnihproracunamehanicke otpornosti i stabilnosti. Ucetvrtompoglavliuprikazanasuosnovnapravilazaizvodenietipskekonstrukciiebiielogstropa. Pridrzavanieieneophodnokakobiseuspiesnodovrsilagradnia.Unatocdobromproiektu,kvalitetnim predgotovlienimelementimabezpravilneugradnieidobroizvedenihdetalianemauspiesnogzavrsetka.Pri tome osobitu vaznost imaiu postivania pravila nadvisenia i podupirania. Posebnu zahvalu za nesebicnu tehnicku i strucnu pomoc pri izradi ovog prirucnika izrazavam gospodinu dr.BorisuTrogrlicudipling.grad.Zahvalnostzamnogeprakticneistrucnespoznaieduguiemgospodinu VladimiruMihanovicuuzkoiegsamiskusaoinauciomnogedetalieurazradikoncepciieovogsustava konstrukciia.NakraiuvelikuzahvalnostzrazavamrecenzentuproI.dr.PavluMarovicuzasvesrdnupodrskui strucne saviete tiiekom laboratoriiskih ispitivania prototipa, te posebice tiiekom izrade ovog prirucnika. Autor 4 2.OPIS PROIZVODA Deklaraciia proizvoda predstavlia dokumentaciiu koia se isporucuie uz poiedine predgotovliene proizvode i pomaze korisniku pribaviti prve naivazniie inIormaciie o konstrukciii koiu moze sagraditi. Osobito ie vazno sto sadrzi osnovna uputstva za izvodenie. Sadrzai deklaraciie proizvoda dan ie u nastavku. 2.1TEMEL1NI PODACI O BI1ELOM STROPU VISINE 15 cm NAM1ENA PROIZVODA Sluzi za gradniu: (1) medukatnih konstrukciia, (2) ravnih i kosih krovnih ploca, (3) stubista, (4) nadstresnica i (5 ) gospodarskih gradnii. DIMENZI1E BI1ELOG STROPA Biieli strop se gradi od gredica, lezainica, stropnog bloka, poprecnihrebaraitankosloinogmorta.Deklariranibiieli stropseizvodiudebliiniod15cm,arasponinakoiese mogupostavitisezudo6.20nastropuido7.00mna kosimkrovovima.Posebnevrstebiielogstropaproizvode se za raspone do 12.0 i vise metara. STROPNI BLOK Stropniblokieizradenodlakogporobetonamarke YTONGzapreminskemaseod600-700kg/m3.Glavne dimenziiestropnogblokasu62.5/25/15cm,adimenziie kanala za naliieganie su sirina 20 mm, visina 30 mm. NOSIVOST BI1ELOG STROPA Udovrsenomstaniunosivakonstrukciiabiielogstropa Iunkcionirakaorostili.Podacionosivostigotovogstropa u tabeli T1, a podaci za proracunsku nosivost u tabeli T2. MONOLITIZACI1A BI1ELOG STROPA Biieli strop se gradi od gredica, lezainica i stropnog bloka. Gredicesutakoproizvedenedasestrop graaibez ikakve oplate.bezilisminimalnimpoaupiraniem.Nakon postavliania gredica, lezainica ispune i armature poprecnih rebara,mikrobetonom(nultaIrakciiaagregataplus cement)sepopuniavaiuuzduznaipoprecnarebra (priblizno10litara/m2stropa).Potomseciielapovrsina stropazaliieriietkimtankosloinimYtongmortom(dobiie seprilikomkupnieblok-ispune)kakobisepopunile sliubnice medu blokovima. Stropiedielomicnonosivistogtrenapozavrsetku monolitizaciie(oko0.5kN/m2korisnogtereta),nakon24 satanosivostie70konacne,acielokupnanosivostse ostvaruie nakon 7 dana.Akoserabipodupiranie,unedostatkusamonosivih gredica,poaupiresesamousreainiraspona.Potporese mogu ukloniti 24 sata nakon monolitizaciie stropa. PRORACUN BI1ELOG STROPA Biielistropieutemelien na hrvatskom patentu P970336A od19.lipnia1997,izumiteliaproI.dr.AnteMihanovica. Tipskiproiektiproracunbiielogstropaizradioie Gradevinski Iakultet Sveucilisa u Splitu. Voditeli proiekta bio ie proI. dr. Ante Mihanovic. ISPITIVAN1E GREDICAProizvodnipogonpredgotovlienihbetonskihelemenata koii se proizvode za potrebe odredenog gradilista u skladu sproiektombetonskekonstrukciieilipoposebnoi narudzbiinvestitora,odnosnoizvodacaradovase podrazumievapodgradilistem(Tehnickipropisza betonske konstrukciie, cl. 12). Gredice kao predgotovlieni betonskielementisesvrstavaiuu4.kategoriiuispitivania teseispituiuuzorciizproizvodniepremautvrdenom planuispitivania(2putagodisnie)odstraneovlastene pravneosobe(Zakonogradevnimproizvodima,NN 86/08). Ispitivaniesevrsipokusnimoptereceniemdosloma gredice. Ispituiu se gredice sviietlog raspona 3,0 m. ISPITIVAN1E BI1ELOG STROPA IspitivaniesvihIazaslaganiatekonacnogstaniastropa izvrsioieLaboratoriizakonstrukciieimateriiale GradevinskogIakultetaSveucilistauSplitu,uperioduod 1.04-31.12.98.Ispitivanieievrsenoulaboratoriiskim uvietima te u prirodnim uvietima na gotovim gradevinama. Voditeli ispitivania bio ie proI. dr. Pavao Marovic. Stropkaocielovitakonstrukciiavecieispitanviseputa: (1)kaoprototiprapona5.0m,GradevinskiIakultet Sveucilista u Splitu 1997.g. (M.1). , (2) na gradevinama u dvanavrata,rasponi5.5i6.0m,GradevinskiIakulteta SveucilistauSplitu,1988i1999.g.(M.1-2),(3)na gradevini,raspon6.0m,TvrtkaProkionSplit,1999.g. (D.1). Rasponiioptereceniakoiibisepoiaviliprviputibili izvan do sada ispitanih podliiezu pokusnim ispitivaniima. 5 Crtez 2.1. Uobicaieni poprecni presieci tipova gredica Crtez 2.2. Shematski prikaz proizvodnog nadvisenia gredice Crtez 2.3. Poprecni presiek stropa s poiedinacnim i udvoienim gredicama Crtez 2.4.Slaganiebiielog stropa 6 2.2NOSIVOST GREDICA BI1ELOG STROPA 2.2.1 RADNA NOSIVOST GOTOVOG STROPA - UPORABNO OPTERECEN1E U tabeli T1 ie prikazano ukupno uporabno opterecenie (neIaktorirano, bez vlastite tezine 1.2 kN/m2) koie moze nositi biieli strop visine 15 cm, u koie spada: zbuka, sloievi poda, pregradni zidovi i korisno opterecenie (kN/m2). Tabela T1. 2,0 3,0 3,5 4,0 4,3 4,5 5,0 5,5 6,2 - 16,2 6,4 4,4 ne ne ne ne ne ne8 /8 9,0 6,2 4,4 ne ne ne ne ne8 /10 7,2 5,1 4,3 ne ne ne ne10 /12 6,0 5,0 4,3 ne ne ne8+10 /210 6,2 5,5 4,3 ne ne10+12 /212 7,0 5,4 4,3 ne310+12 /312 7,7 6,1 4,3Udvoiene gredice imaiu dvostruko vecu nosivost.SVI1ETLI RASPON (m)DODATNA ARMATURA U GREDICIUkupno uporabno opterecenje-bez vlastite tezine (kN/m2): 2.2.2 SLOMNO - GRANICNO OPTERECEN1E GOTOVOG STROPA U tabeli T2 ie prikazano ukupno slomno (granicno) optereceniekoie moze nositi biieli strop visine 15 cm, (qukN/m2). Tabela T2. 3,0 3,5 4,0 4,3 4,5 5,0 5,5 6,2 - 10,8 7,98 /8 14,3 10,5 8,08 /10 16,0 11,8 9,0 7,810 /12 18,0 13,3 10,2 8,8 8,08+10 /210 15,9 12,2 10,5 9,6 7,810+12 /212 14,7 12,7 11,6 9,4 7,8310+12 /312 16,9 15,4 12,5 10,3 8,1Udvoiene gredice imaiu dvostruko vecu nosivost.Ukupno racunsko opterecenje qu (kN/m2):DODATNA ARMATURA U GREDICISVI1ETLI RASPON (m) 7 2.3 MINIMALNA TEHNICKA SVO1STVA UPORABL1ENIH MATERI1ALA Gredice:Zavareni resetkasti armarurni nosaci RAN su proizvedeni iz celika klase B500A. Dodatna armatura ietakoder B500A. Beton donieg poiasa gredice i lezajnice, liveni