PRIJAVA NA NATEAJ ZA IZ BOR £½EBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE ob dravi.pdf¢  2012. 3....

download PRIJAVA NA NATEAJ ZA IZ BOR £½EBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE ob dravi.pdf¢  2012. 3. 19.¢  OB£½INA RADLJE OB

of 24

 • date post

  21-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRIJAVA NA NATEAJ ZA IZ BOR £½EBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE ob dravi.pdf¢  2012. 3....

 • OBČINA RADLJE OB DRAVI Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

  Telefon H.C.: +386 (02) 88 79 630, Fax: +386 (02) 88 79 640, obcina.radlje@radlje.si, ID za DDV: SI12310727, matična št.: 5881811. TRR:

  01301-0100010958, www.obcina-radlje.si

  JAVNA SVETOVALNA SLUŽBA V ČEBELARSTVU

  PRIJAVA NA NATEČAJ ZA IZBOR ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE OBČINE

  V LETU 2012

  Radlje ob Dravi: marec 2012

 • OBČINA RADLJE OB DRAVI PRIJAVA NA NATEČAJ: ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

  2

  KAZALO VSEBINE:

  POSVETILO .......................................................................................................................................... 3

  1. ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA ............................................... 4

  1.1 Ali na javne površine kot so parki in zelenice sadite medovite rastline? Ali imate to

  urejeno z predpisom ali je to samo navodilu ţupana oz. občinske uprave? ........................ 4

  1.2 Ali vaša občina spodbuja čebelarski turizem oz. skrbi za ohranjanje čebelarske

  kulturne dediščine? Kako? ................................................................................................. 5

  1.3 Imate v vašem lokalnem okolju ponudbo čebelarskega turizma? Ali vaša občina

  namenja kakšna sredstva za spodbujanje dejavnosti na tem področju (na primer razpis za

  dopolnilno dejavnost)? ....................................................................................................... 6

  1.4 Imate v občini urejeno medovito, učno pot ali park z medovitimi rastlinami?........... 8

  1.5 Ali v vaši občini na šolah delujejo čebelarski kroţki? Ali kako medsebojno

  sodelujete? ........................................................................................................................ 8

  1.6 Ali sodelujete z lokalnim čebelarskim društvom? Kako? .......................................... 9

  1.7 Ali sodeluje ţupan ali drugi občinski predstavnik na vseslovenski dobrodelni akciji

  Tradicionalni slovenski zajtrk in se pridruţi otrokom v vrtcu pri zajtrku? Ali se to

  sodelovanje kaţe še v kakšni drugi obliki? ........................................................................11

  1.8 Ali objavljate v lokalnem glasilu in na spletu občine članke in obvestila na temo

  čebelarskih dogodkov in aktivnosti na vašem območju? ...................................................12

  1.9 Ali občina kot svoja protokolarna darila uporablja čebelje pridelke in izdelke ? Če je

  odgovor pozitiven, prosimo če jih navedete katere? ..........................................................12

  1.10 Se v vaši občini na področju ohranjanja čebel in okolja ukvarjate še s kakšno

  aktivnostjo, ki je niste izpostavili v zgoraj naštetih vprašanjih? ..........................................20

  1.10.1 Občinska čistilna akcija.................................................................................................. 20

  1.10.2 Gensko spremenjeni organizmi (GSO) ....................................................................... 20

  1.10.3 Analiza o vplivu škropiva, ki se uporablja za nasade hmelja ................................... 20

  1.10.4 Eko otoki .......................................................................................................................... 21

  1.10.5 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi ................................................................ 21

  2. PRILOGE ....................................................................................................................................... 22

  2.1 Novičke Občine Radlje ob Dravi, št. 15. februar 2012 ............................................22

  2.2 Novičke Občine Radlje ob Dravi, št. 6. november 2011 ..........................................23

  2.3 Novičke Občine Radlje ob Dravi, št. 20. marec 2012 ..............................................24

 • OBČINA RADLJE OB DRAVI PRIJAVA NA NATEČAJ: ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

  3

  KAZALO SLIK:

  Slika 1: Logotipi iz programa Evropa za državljane 5

  Slika 2: Mednarodno ocenjevanje medu v Gornji Radgoni 2011 7

  Slika 3: Park Marenbeške Graščine 8

  Slika 4: Otvoritev prapora, pripenjanje traku 2006, predsednik ČD Radlje ob Dravi in župan Občine

  Radlje ob Dravi 10

  Slika 5: Podelitev priznanja Občine Radlje ob Dravi s strani župana predsedniku ČD Radlje ob Dravi za

  sodelovanje na občinskem prazniku, 2010 10

  Slika 6: Utrinek iz »Tradicionalni slovenski zajtrk« 12

  Slika 7: Objava otvoritve projekta »Izdelki s podeželja« LAS MDD z.b.o. 13

  Slika 8: etikete za medene izdelke LAS MDD z.b.o. 14

  Slika 9: Gozdni med 15

  Slika 10: Cvetlični med 15

  Slika 11Gozdni med 15

  Slika 12: Gozdni med 16

  Slika 13: Cvetlični med 16

  Slika 14: Cvetni prah 16

  Slika 15: Mešanica medu 17

  Slika 16: Kremni med s koprivami 17

  Slika 17: Kremni med z lešniki 17

  Slika 18: Kremni med 18

  Slika 19: Gozdni med – mali kozarec 18

  Slika 20: Med trojček 18

  Slika 21: Med dvojček 19

  Slika 22: Med četvorček 19

  Slika 23: Gozdni med 19

  Slika 24: Geografska shema mest vzorčenja 21

  POSVETILO Pri izdelavi prijave so nam pomagali:

  - Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi, g. Knez Jože in - LAS MDD z.b.o., ga. Marija Praznik.

  Vsem se iskreno in najlepše zahvaljujemo ter si ţelimo še nadaljnjega dobrega sodelovanja z vami.

 • OBČINA RADLJE OB DRAVI PRIJAVA NA NATEČAJ: ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

  4

  1. ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

  1.1 Ali na javne površine kot so parki in zelenice sadite medovite rastline? Ali imate to urejeno z predpisom ali je to samo navodilu župana oz. občinske uprave?

  JAVNI PARKI IN ZELENICE – MEDOVITE RASTLINE Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom: V tem parku, ki se razteza ob Dvorcu Mahrenberg najdemo medovite rastline. Predvsem so to drevesa kot npr.: razne jelke, smreke, lipe, kostanj, ki predstavljajo podlago za t. i. gozdni med. Prav tako je v tem parku posajenih veliko cvetlic, ki so podlaga t.i. cvetličnemu medu za katere skrbi Reţijski obrat Občine Radlje ob Dravi. Občinski gozd: Občina Radlje ob Dravi je lastnica občinskega gozda, ki se razprostira severno - zahodno nad naseljem Radlje ob Dravi. V tem gozdu najdemo smreke in hoje, ki so med drugim tudi zelo medovite rastline. Občina skrbi za ta gozd in v sklopu tega zagotavlja tudi rast medovitih rastlin in skrbi za čebeljo dobrobit. Vodna učna pot Vuhreščica: na to tematsko pot nas narava na začetku pospremi z nasadi Javorja, ki je izredno medovita rastlina. Drevesa smo zasadili v letu 2008. Predvsem pa po tej poti najdemo tudi druga medovita drevesa in ogromno medovitih cvetlic. Občina Radlje ob Dravi je sodelovala tudi pri urejanju učne poti. Vodna učna pot Dobrava: ta tematska pot je pomembna v smislu čebelarstva, ker so se na mestu, kjer poteka izvajale razne aktivnosti, kot so čistilne akcije in urejevanje okolja, kar prispeva k čistejši naravi. Prav tako pa je ob tej poti veliko navadnih smrek, ki spada med medovite rastline. Občina Radlje ob Dravi je sodelovala pri urejanju učne poti. Gozdna in zgodovinska učna pot »Stari grad«: na tej poti srečamo zraven cvetlic predvsem medovita drevesa, kot so: smreka, jelka, javor, češnja, lipa itd. Za to pot skrbi Občina Radlje ob Dravi skupaj z Zavodom za gozdove, Krajevno enoto Radlje. Zelenica pred »staro Timo«, Remšnik center, Vuhred center in Radlje ob Dravi center: na teh lokacijah občina vsako leto naroči saditev cvetlic oz. roţ ob zelenici, ki predstavljajo medovite rastline. Posaditev izvede izbran dobavitelj roţ, za urejanje, vzdrţevanje, zalivanje itd. pa skrbi Reţijski obrat Občine Radlje ob Dravi. Za tovrstno urejanje roţ porabi občina cca 20.000,00 EUR letno. Nasad dreves v trgu Radelj ob Dravi: nasad sestoji iz lip. PREDPISI OZ. NAVODILO ŢUPANA OZ. OBČINSKE UPRAVE Občina Radlje ob Dravi se zaveda, da je za dobrobit čebelarstva in čebel potrebno zasajevati in ohranjati domača avtohtona drevesa in cvetlice. Po dokončanju obvoznice bo morala Občina Radlje ob Dravi urediti nekatere zelene površine, ki se bodo na novo uredile. Pri tem urejevanju bomo skrbno pazili na to, da bo preteţni del teh cvetlic in dreves takšnih, ki bodo predstavljali medovite rastline. Saditev medovitih rastlin je v skladu z načeli in ţeljami ţupana in občinske uprave, kar se zrcali v realizaciji pri raznih projektih, kjer je prisotno zasajevanje dreves in roţ. V teh primerih se uporabljajo za zasajevanje avtohtona drevesa, ki so zelo medovita (lipa in javor).

 • OBČINA RADLJE OB DRAVI PRIJAVA NA NATEČAJ: ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

  5

  1.2 Ali vaša občina spodbuja čebelarski turizem oz. skrbi za ohranjanje čebelarske kulturne dediščine? Kako?

  SPODBUJANJE ČEBELARSKEGA TURIZMA

  a) Občina Radlje ob Dravi se je prijavila na Program Evropa za Drţavljane (na tretji rok v letu 2011) s projektom DVIG JAVNEGA MNENJA O VSTOPU V EU PRI DRŢAVI K