Presentatie workshop veilligheidsbeleid

Click here to load reader

download Presentatie workshop veilligheidsbeleid

of 46

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  646
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Algemene presentatie over mijn werkzaamheden rond het vormgeven van sociale veiligheid in organisaties voor zorg- en dienstverlening

Transcript of Presentatie workshop veilligheidsbeleid

 • 1. Veiligheidsbeleidin (hulpverlenings)organisaties

2. Even voorstellenMarijke Lammersadviseur,trainer & auteur omgangsvormen, socialeveiligheid, seksualiteit, preventie en aanpakgrensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, seksueelen huiselijk geweld. 3. Werk- en Opdrachtgevers Werkgeverkoepels zorgsector Koepels belangenbehartiging Beroepsorganisaties Expertisecentra Individuele zorgaanbieders Overig speeltuin onderwijs sport muziek 4. Leuk werk, maar het blijft knokken tijdelijke projecten strategisch opereren hopen op een incident 5. 1994 Modelbeleidsplan voor lg-sector seksualiteit doen en laten Koepel NFVLG Op aandringen van Inspectie Directeur: is dit niet allemaal watoverdreven? dat schrijf je toch zo op de achterkant van een bierviltje?Geen facilitering6 maanden tijdInspectie greep in 6. Een mooi product en daar bleef het bij Product klaar Adviesaanbod Aanbod deskundigheids-bevordering Einde project Model werd veel gekocht Geen nazorg Model bleef op de plank Geen afname deskundigheidsbevordering 7. Deuren bleven gesloten 8. Ondertussen: medio jaren negentig(jeugdhulpverlening / verstandelijk gehandicaptenzorg) Seksueel misbruik komt voor Grootste angst directiesmisbruik door hulpverleners Roep om beleid liefst pasklare protocollen juridisch ingedekt zijn inspectie tevreden 9. Beleidsplan en protocol(deuralarm op deuren): Dat is duidelijk dit mag wel en dit mag nietKLAAR!... 10. Intimiteit?Dt product verkoop ik niet meerniet meer met jongerealleen op kamergeen arm meer om kind heenniet op het bed van een kinddat naar heeft gedroomdeen kind niet in baddurven doenHooguit mijn zakdoek. 11. Te weinig affectiviteitis een vorm van verwaarlozing 12. Teveel regels maken angstigen leiden tot stiekem gedrag 13. Misbruik door hulpverlenersn van de vele vormen waar clintenmee te maken kunnen krijgen 14. Instellingen ook verantwoordelijk om clinten te beschermen tegen: misbruik door medebewoners misbruik in de thuissituatie misbruik door bezoekers misbruik door leveranciers(bijv. taxi-chauffeurs) loverboys, pedofielen internet 15. 1997 Terug naar vg-sectorWerkconferenties VGNImplementatieproblematiek Beleidsontwikkeling & implementatie nog in beginfase Beleid is:veelal papieren beleidbeheersmatig, risicomijdend,incidentgestuurd Seksualiteit en intimiteit negatieve lading Beleid is niet verankerdvele mogelijkheden niet benut Sturing ontbreekt 16. 2003 TransAct veldonderzoek beleid en praktijk gehandicaptensector Focus ligt op aanpak na constateringmisbruik. Bijna iedereen beleid rond melden misbruik. Dit beleid is goed gemplementeerd. Vervolgstappen na melding veel minderuitgewerkt. Beleid rond seksualiteit en preventie blijftachter. Discrepantie tussen schriftelijk beleid en implementatie. 17. Het moet anders! een model voor een integraal beleid Ontwikkeld op grond van gebleken hiaten Uitgeprobeerd in adviestrajecten en trainingenin de gehandicaptensector Model biedt houvast om preventie en aanpakgrensoverschrijdend gedrag en seksueelmisbruik in breder kader te plaatsen 18. Een samenhangend beleid1 Bejegeningsbeleid 2 Seksualiteit alsDe positieve norm levensdomein3 Preventiebeleid4 Vertrouwenspersoon6 Afstemmen andere5 Reactiebeleid beleidsterreinenSignaleren en meldenKlachtenregelingvan normoverschrijdingMiddelen maatregelenArboGedragsproblematiek 19. Voordelen Focus ligt op het positieve ipv hetnegatieve. Misbruikbeleid staat niet langer los van hetalgemene beleid. Aandacht voor intimiteit en seksueleontwikkeling kinderen en jongeren makendeel uit van de algemene begeleiding. Meer garanties dat in de alledaagseomgang aandacht is voor beroepshouding,hanteren van grenzen, e.d. 20. Dit betekent ook dat medewerkers Zich kunnen baseren op visie en richtlijnen N.v.t. in ondersteunings- / behandelplan niet accepteren. Weet hebben van de normale seksuele ontwikkeling. Weet hebben wanneer seksueel gedrag over de grens gaat. Begeleiding bieden bij ontwikkelingstaken. Seksuele vorming geven. Experimenteermogelijkheden bieden. Beschermen en begrenzen waar nodig. Hulp inschakelen wanneer zij het niet weten. 21. Van incident tot fundement Instrument 1 model samenhangend bejegeningsbeleid checklists implementatie Instrument 2 opsporen en benvloeden van risicofactoren Instrument 3 aanpak vermoedens en meldingen seksueel misbruik 22. Beleidsinstrumenten jeugdzorg 23. TROTS!!! Inspectie Gezondheidszorgheeft de instrumenten tot veldnorm verklaard Inspectie Jeugdzorg heeft deinstrumenten gebruikt bij hetthematisch toezicht rond deveiligheid van kinderen in leefgroepen. 24. Risicomanagement waarom? De schade die misbruik aanricht is groot In lke organisatie zijn risicofactoren aanwezig Veel risicofactoren zijn te benvloedenEn: je zorgt ervoor dat je aan de slag gaat met watnoodzakelijk n effectief is: Behouden wat goed is /Versterken wat beter kanEn niet: Energie steekt in wat niet nodig isRisicomanagement begintbij risicos willen zien 25. Risicofactoren op 3 niveaus Organisatieniveau Medewerkersniveau Clintniveau 26. Organisatieniveau Sfeer en cultuur Grote groepsdruk en/of gesloten sfeer Grappen over seks of kwetsbare personen Toezicht, bescherming en gelegenheden Veel n-op-n contacten Fysieke inrichting: onvoldoende privacy onveilige/aan het zicht ontrokken plekken; ontbreken van goede verlichting Beleid Beleid rond omgangsvormen ontbreekt of is achterhaald Geen duidelijke visie en beleid rond seksualiteit Handelen op grond van persoonlijke waarden en normen Ongelijkheid in aantal en positie Vrouwen-mannen-andere culturen Mensen die anders zijn vallen buiten de boot. 27. Medewerkersniveau Omgang met clinten Te grote betrokkenheid Niet bewust van eigen invloed en positie Deskundigheid Problemen en grensoverschrijdend gedrag niet signaleren Niet bekend zijn met beleid, richtlijnen en procedures Normering en begeleiding Geen referenties en VOG opvragen Onvoldoende zicht / begeleiding van n-op-n relaties Persoonlijk niveau Sterke behoefte om controlerend/almachtig te zijn Middelengebruik (drank, drugs) In contact met clinten zoeken naar bevestiging. 28. Clintniveaupersoonlijke omstandigheden Sekse Leeftijd Gezinsachtergrond Handicaps / ontwikkelingsachterstand Misbruik in het verleden Laag zelfbeeld Sociaal isolement 29. Clintniveau informatie en begeleiding Gebrek aan informatie (omgangsvormen,seksualiteit, gedragsregels, melden van nareervaringen) Weinig ruimte voor ervaringen / grenzen Veelvuldige lichamelijke contacten (hulp bijverzorging) Gebrek aan privacy. 30. Hoe breng ik risicos in kaart? Individueel bevragen van personen (clinten, medewerkers, ouders /vertegenwoordigers) Persoonlijk interview Schriftelijke enqute Groepsgewijs bevragen medewerkersBestaand overlegThemabijeenkomst Analyse van meldingen en ervaringen 31. Prioriteit stellenoplossingen bepalen Welke risicos zijn het meest urgent? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat gaan we concreet doen? Bijvoorbeeld: Aannamebeleid: ieder die met kinderen werkt dient een VOG aan te vragen. Gedragscode voor alle medewerkers. Omgangsregels voor kinderen en medewerkers. Duidelijke visie op seksualiteit en richtlijnen voor het handelen. Lampen op onverlichte plekken. Vertrouwenspersoon. Procedure voor (vermoedens van) seksueel misbruik.Is de uitvoering van de acties haalbaar? 32. AanpakZorg voor een opdracht vanuit het hogermanagement en zorg voor terugkoppelmomenten.Stel een of meer personen verantwoordelijk voor hetbewaken van de voortgang.Maak een plan van aanpak.Betrek alle geledingen!Maak geplande acties en maatregelen breed bekend. 33. Wat werkt? Zorg voor beter aanpak(http://www.zorgvoorbeter.nl/). Brabantse multimodale aanpak: op alleniveaus tegelijkertijd inzetten. Starten bij managers (zij zijn onontbeerlijk watbetreft sturing en borging). Professionals vanaf de start betrekken. Clinten bevragen. Borging in het kwaliteitsmanagmentsysteem. Onderdeel van het scholingsbeleid. 34. Taken toebedelen Managers Ouders Begeleiders Overige medewerkers primair proces Gedragsdeskundigen Andere specialisten 35. Zorgen voor STURING! 36. Wat betekent te weinig sturing? Grootste faalfactor bij alle verbetertrajectenen implemtatie (verpreiden / borgen) vanbeleid. Het hangt af van individuele medewerkers ofer al dan niet wordt gewerkt aan preventieseksueel misbruik. Wanneer men zaken niet oppakt, wordt mener niet of nauwelijks op aangesproken. 37. Gevolg Seksualiteit in begeleidingsplannen: LEEG Behoeften en problemen niet kennen Geen relationele en seksuele vormingEr wordt niet over gepraat.Protocol is onbekend.Grensoverschrijdend gedrag onvoldoendegesignaleerd en/of niet gecorrigeerd.Clinten (en ook medewerkers!) voelenzich onveilig. Het verhaal van Sophia en Peter 38. Noodzakelijke sturingselementenIntake en ondersteunings / behandelplanWeten hoe je ervoor staat (sterkte / zwakte-analyse)Clinten bevragen!Opgenomen in jaarwerkplan en jaarverslagen. Wat zijn doelen / prioriteiten voor dit jaar? Vast cyclisch punt op werkoverleg. Vragen en handelingsverlegenheid bespreekbaar maken.Opgenomen in sollicitatie-, functionerings-, beoordelings-gesprekken; inwerkperiode en werkbesprekingen.Opgenomen in arbo- en kwaliteitsjaarverslagen enmanagementrapportagesOnderdeel HKZ.Handelingsvaardigheden op peil houden. 39. En dan de praktijkVoorlevenAd hoc Altijd!!!Op het moment StructureelGeplandKomt overal terug Beter voorbereid 40. Ja, MAAR.. 41. Vlaggensysteemhelpt hierbij!Groene vlag: aanvaardbaar en positiefseksueel gedragGele vlag: occasionele licht grensoverschrij-dend gedrag.Rode vlag: zorgwekkend (en herhaald) grens-overschrijdend gedragZwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrij-dend gedrag / seksueel misbruik. 42. Aandachtsfunctionaris Per locatie Is ondersteunend, stimulerend en eenwaakhond. Neemt geen taken over! Vormt driespan met locatiemanager engedragskundige. 43. Verantwoordelijkheidteammanager en team Implementeren en b