Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

68
Infosessie studiekeuze 4 de jaar

Transcript of Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Page 1: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Infosessie studiekeuze 4de jaar

Page 2: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Algemene informatie i.v.m. de studiekeuze

• Belang van een goede studiekeuze

• Bepalende factoren bij de studiekeuze

• Attesten op het einde van het schooljaar

• Specifieke kenmerken van de 3de graad ASO

• Studierichtingen in onze school

Page 3: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Belang van een goede keuze

• Derde graad = directe voorbereiding op het hoger onderwijs

• Derde graad = ‘definitieve’ keuze (slechts beperkte mogelijkheden tot heroriënteren)

Page 4: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Bepalende factoren bij de studiekeuze

• Capaciteiten– niet onderschatten– niet overschatten

• Zelfkennis– wat kan ik?– wat doe ik graag?– wat wil ik?

• Je studies in de tweede graad

Page 5: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

• Je attest op het einde van het schooljaar

• De adviezen van de klassenraad

• Het profiel van de studierichting

• De lessentabellen

• De toekomstmogelijkheden

Bepalende factoren bij de studiekeuze

Page 6: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Aandachtspunten

• Maak een positieve keuze op basis van eerlijke motieven

• Kies zo breed mogelijk

• Laat je keuze niet beïnvloeden door:

– vrienden of vriendinnen

– de vermoedelijke vakleraren in de derde graad

– gemakkelijkheidsoverwegingen

Page 7: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Keuzeproces

• Voorstelling van keuzeproces in de klas

• Infosessie voor ouders en leerlingen

• Voorlopige keuze

• Klassenraad

• Oudercontact Pasen

• Deliberatie

• Attest en advies

• Oudercontact einde schooljaar

Page 8: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Attesten en adviezen

• Eerst moet je slagen voor je naar de derde graad kunt

• Belang van attesten en adviezen

– A-attest: je kunt naar het volgend jaar

– B-attest: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend leerjaar behalve naar bepaalde studierichtingen (clausulering). De klassenraad formuleert de beste oplossing (=advies)

– C-attest: je bent niet geslaagd. De klassenraad formuleert een advies

Page 9: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Onderwijsvorm ASO

• Vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs

• Algemeen vormend

• Sterk theoretisch en hoog abstractieniveau

• 2 stammen in elke studierichting

• 3 of 6 uur wiskunde

• Inzichtelijk en zelfstandig verwerken van de leerstof

• Hogere eisen en grotere leerstofgehelen bij toetsen

• Studeren is noodzakelijk

• Slechts 2 periodes van summatieve toetsen

Page 10: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

• Onderzoeksvaardigheden

• Voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs

• Mogelijkheid om cursus Duits of Spaans te volgen als 33ste uur

• Speciale begeleiding voor wie verder studeert voor tandarts of arts

Specifieke kenmerken van de 3de graad ASO

Page 11: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

• Wisselende klasgroepen voor bepaalde vakken

• Beperkte overgang mogelijk (tot 15 januari)

• Beperkte overgang op einde van het 5de jaar mogelijk

• Geen B-attest mogelijk in 3de graad ASO

Specifieke kenmerken van de 3de graad ASO

Page 12: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

ASO-studierichtingen

• Economie-moderne talen• Economie-wiskunde• Humane wetenschappen• Latijn-moderne talen• Latijn-wiskunde• Wetenschappen-wiskunde

Page 13: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

12/04/2023 Voorbeeld 13

Latijn-moderne talenLatijn-wiskunde

Page 14: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Kiezen voor Latijn

• Profiel leerling• Leerinhouden• Vaardigheden en attitudes• Werkwijze• Smaakmakers• Nut van de nutteloosheid van Latijn

Page 15: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Profiel leerlingen Latijn

• Voorkennis leerstof 1ste en 2de graad– basisvocabularium– grammatica– leesstrategie

• Studiehouding– inzet en doorzettingsvermogen– planning en werkorganisatie– diepgang

Page 16: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Profiel leerlingen Latijn

• Interesse en aanleg voor de Latijnse taal en cultuur– uitgangsbasis is steeds een tekst

• Latijn-wiskunde: aanleg en interesse voor:– wiskunde: 6 uren– wetenschappen: 5 uren– talen: 9 uren

• Latijn-moderne talen: aanleg en interesse voor talen: 15 uren

Page 17: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

LessentabellenDerde graad

(1ste en 2de jaar)  Latijn - moderne talen Latijn - wiskunde

Godsdienst 2/2 2/2

Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2

Aardrijkskunde 1/1 1/1

Esthetica 1/1 1/1

Geschiedenis 2/2 2/2

Nederlands 4/4 4/4

Frans 4/4 3/3

Engels 3/3 2/2

Duits 2/2 -

Spaans 2/2 -

Wiskunde 3/3 6/6

Fysica - 2/2

Chemie - 2/2

Biologie - 1/1

Natuurwetenschappen 2/2 -

Latijn 4/4 4/4

Project - -

TOTAAL 32 32

Page 18: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden

• Vocabularium– herhaling 1 200 woorden waarvan 500 permanente kennis

met norm– tekstgerichte woorden

• Grammatica– herhaling van de verworven kennis voornamelijk op basis

van teksten

Page 19: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden

• Tekststudie– taalreflectie: elementair tekstbegrip →vertalen– lectuurreflectie: literaire interpretatie

→ inhoudelijke en stilistische analyse– cultuurreflectie: totaalinterpretatie

→ ruimere context + transfer naar onze maatschappij

Page 20: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden

• Kunst en cultuur– kennismaking met de eigenheid van de Romeinse beschaving

• imperialisme• fundamentele waarden en levensvragen• grondleggers van het recht

– studie van de Romeinse beeldende kunst en bouwkunst

Page 21: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Pantheon - Laocoöngroep

Page 22: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012
Page 23: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012
Page 24: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden: vijfde jaar

• Vergilius, Aeneïs (epiek)– Aeneas – Trojaanse oorlog - Troje

• Vergilius, Georgica (lyriek)– Orpheus en Eurydice – de onderwereld

• Romeins recht– met actualisering naar Belgisch recht

• Lyriek– gedichten van Catullus en Horatius

Page 25: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden: zesde jaar

• Tacitus, Annales (historiografie)– keizers – intriges aan het hof– moord op Britannicus –

moord op Agrippina – brand van Rome• Filosofie

– geschiedenis van de antieke filosofie met uitbreiding naar de moderne filosofen

• Cicero (retoriek)– gerechtelijke pleidooien

Page 26: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Vaardigheden

• Onderzoeksvaardigheden– woordenboek, grammatica– gegevens verzamelen - omgaan met bronnen– verzamelde info kritisch beoordelen, verwerken en

presenteren• Memoriseren• Nauwkeurig lezen• Structureren

Page 27: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Vaardigheden

– Analyseren en synthetiseren– Probleemoplossend denken– Kritisch oordelen– Conclusies trekken– Zelfstandig werk en transfer– Creatief omgaan met taal– Communicatieve vaardigheden:spreken en schrijven

Page 28: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Onderzoekscompetenties

– Onderzoek van een ‘probleem’– Oriënteren: onderzoeksvraag + deelvragen– Voorbereiden onderzoek– Uitvoeren onderzoek

• verwerken verzamelde gegevens– Rapporteren van het resultaat

• reflecteren en evalueren

Page 29: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Algemene attitudes

– Planning en werkorganisatie– Creativiteit– Inzet en doorzettingsvermogen– Zin voor samenwerking en communicatie– Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid

Page 30: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Attitudes

• Inzet• Initiatief• Stiptheid• Doorzetting• Samenwerken• Resultaatgerichtheid• Kwaliteitzorg• Sociale houding

Page 31: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Werkwijze

• Klassikale begeleiding• Individuele opdrachten (klas – thuis)• Groepswerk (klas – thuis)

→ hoge graad van zelfstandigheid: • werk zelf plannen• leerstof op een zelfstandige manier verwerken• integratie ICT

→ waar mogelijk: actualisatie

Page 32: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Smaakmakers

• Project: ‘Een tocht door de onderwereld’• Advocaat in de klas - bezoek aan vredegerecht• Bezoek aan ‘Sagalassos’ in Tongeren• Project Latijn-geschiedenis

– vergelijking USA – Imperium Romanum– Onderzoeksvraag in een filosofisch domein

• Analyse van de speech van Bill Clinton/Barack Obama• Filmfragmenten

Page 34: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012
Page 35: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Nut van de nutteloosheid van Latijn

• Kennis van de klassieke oudheid– inzicht in de antieke beschaving

• taal en letterkunde• kunst en cultuur• maatschappij en mentaliteit

– historisch bewustzijn• Romeinse beschaving – Europese beschaving

– oefening in kritisch denken• bestaande opvattingen in vraag stellen en zelf

nadenken

Page 36: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Nut van nutteloosheid van Latijn

• Literatuurstudie– algemene taalvaardigheid

• verfijnde expressie in het Nederlands– taalverwantschap (andere talen)– decoderen van tekst

• analyse – synthese– leren lezen

• onderschikking ↔ paratactische schikking (17 woorden)

• verwerking van de tekstinhouden ↔ beeldcultuur

Page 37: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Nut van nutteloosheid van Latijn

• Cultuurstudie– contact met het verleden– afstand nemen van eigen cultuur– bakermat van de Westerse beschaving– bewondering voor Romeinse realisaties en invloeden

Page 38: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Nut van nutteloosheid van Latijn

• Geen direct nut↔ trend van nuttigheidsdenken

↔ tirannie van het leuke• ‘Humanior’ worden: meer mens worden

– door algemene vorming– door brede competenties

• Grote troef: brede uitgangsbasis voor hoger onderwijs– alle richtingen mogelijk zowel professionele als

academische bachelor en master

Page 40: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Latijn-moderne talen

Page 41: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Lessentabel talen in LMT en LW

LMT LW

Frans 4/4 3/3

Engels 3/3 2/2

Duits 2/2 0

Spaans 2/2 0

Page 42: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Een goede basis voor

• Verder studeren in de talen• Verder studeren in een andere richting• Beroepsmogelijkheden in de talen• Beroepsmogelijkheden in een internationale context

Page 43: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Uitbreiding en verdieping

• Uitbreiding leerstof• Diepgaander• Meer oefenen

op vaardigheden• Accent op literatuur en cultuur

Page 44: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Profiel van de leerlingen

• Intrinsieke motivatie: – interesse voor taal– interesse voor cultuur– geen “negatieve keuze”

• Extrinsieke motivatie:– ambitie om te blijven leren

Page 45: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Onderzoekscompetenties

AlgemeenWerken rond taalkunde, letterkunde en/of cultuurSchriftelijke en mondelinge rapportering

Dit jaarBespreking van een Frans boek en zijn Engelse verfilming of vice versa

Page 46: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Latijn-wiskunde

Page 47: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Kiezen voor wiskunde

• Profiel leerling– voorkennis– studiehouding

• Vaardigheden • Attitudes• Werkwijze• Leerinhouden

Page 48: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Profiel leerlingen wiskunde

• Voorkennis leerstof 1ste-2de graad– eerste- en tweedegraadsfuncties– elementaire functies– algebra– rijen– analytische meetkunde– statistiek

Page 49: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

– Studiehouding– inzet en doorzettingsvermogen– diepgang– kritisch denken– regelmatig werken

Profiel leerlingen wiskunde

Page 50: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

– Rekenvaardigheid– Wiskundige taalvaardigheid– Denk- en redeneervaardigheden– Probleemoplossende vaardigheden– Onderzoeksvaardigheden– Leervaardigheden – Reflectievaardigheden

Vaardigheden

Page 51: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

– Planning en werkorganisatie– Zin voor samenwerking en communicatie– Creativiteit– Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid– Inzet en doorzettingsvermogen

Attitudes

Page 52: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Werkwijze

• Klassikale begeleiding• Onderwijsleergesprek• Groepswerk• Persoonlijk werk

• Grafisch rekentoestel• Applets• Digitaal bord

Page 53: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Leerinhouden

• Analyse• Ruimtemeetkunde• Statistiek• Algebra• Onderzoekscompetenties

Page 54: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Analyse

• Studie van functies– op welke manier hangen grootheden samen?

• Afgeleiden– hoe beïnvloeden ze elkaar bij verandering?

• Integraalrekening– studie van oppervlakten en inhouden en toepassingen

fysica, chemie en informatica

Page 55: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Ruimtemeetkunde

• Studie van de ruimte en objecten in de ruimte – wisselwerking tussen concrete figuren (ruimtelijk inzicht)

en abstract redeneren (analytische benadering)

architectuur, grafisch ontwerp, bouwkunde

Page 56: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Statistiek

• Beschrijvende statistiek– technieken om gegevens overzichtelijk te presenteren en

verbanden ertussen te onderzoeken

• Verklarende statistiek– aan de hand van gegevens (de steekproef) een theoretisch

model opstellen en voorspellingen te doen voor de hele populatie

Page 57: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

– Kansrekenen en telproblemen– kans bepalen dat iets zal gebeuren

weersvoorspellingen, beurs, verzekeringswezen, geneeskunde, erfelijkheid

Page 58: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Algebra

• Matrices en stelsels– een handige manier aanleren om te werken met tabellen

vol met getallen en allerhande toepassingen ervan

biologie, economie, verkeerskunde en informatica

Page 59: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

– Complexe getallen– uitbreiding reële getallen (i² = -1)

natuurkunde, trilling- en golfverschijnselen, electronica

Page 60: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Onderzoekscompetenties

• Groepswerk• Praktische toepassingen• Eindwerk in het zesde jaar

Page 61: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Onderzoekscompetenties

– Mogelijke onderwerpen:verwante snelheden, groei wereldbevolking, inhoud bierglas, regressie, wiskunde B-dag, …

Page 62: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Besluit

• 6 uur wiskunde– biedt middelen tot het begrijpen, beschrijven, verklaren en

beheren van systemen en situaties van concrete problemen uit onze omgeving

– klimt naar een vrij hoog niveau in algemeenheid en abstractie

– stelt hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet

Page 63: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Verder studeren na Latijn-moderne talen

• Academische Bachelor

– Bachelor in de rechten

– Bachelor in de taal- en letterkunde

– Bachelor in de pedagogische wetenschappen

– Bachelor in de communicatiewetenschappen

– Bachelor in de psychologie

• Professionele Bachelor

– Bachelor in het onderwijs

– Bachelor in de toegepaste taalkunde

– Bachelor in de journalistiek

Page 64: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Verder studeren na Latijn-wiskunde

• Academische Bachelor

– Bachelor in de biochemie en biotechnologie

– Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

– Bachelor in de biologie

– Bachelor in de biomedische wetenschappen

– Bachelor in de diergeneeskunde

– Bachelor in de geneeskunde

– Bachelor in de pedagogische wetenschappen

– Bachelor in de psychologie

– Bachelor in de taal- en letterkunde

Page 65: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Verder studeren na Latijn-wiskunde

• Academische Bachelor

– Bachelor in de wiskunde

– Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

– Bachelor in de industriële wetenschappen

• Professionele Bachelor

– Bachelor in het onderwijs

– Bachelor in de toegepaste taalkunde

– Bachelor in de logopedie en audiologie

Page 66: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

12/04/2023 66

Belangrijk

Kies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse

Page 67: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

12/04/2023 67

Informatie

• Studiekeuze uiterlijk tegen 6 juli meedelen• Meer informatie vindt u bij:

– de leraren van de 2de en 3de graad– coördinatoren en directie– CLB

Page 68: Presentatie studiekeuze lw lmt - 2012

Website van onze school

www.augustinus-bree.be

Hier vindt u deze presentatie, het studieaanbod en informatie over onze school.