Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

7
De MVO-Wijzer* Copyright © oktober 2010, DuurzaamAdviseren.nl, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enig wijze, hetzij elektronisch, mechanische of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. * De MVO-Wijzer ™ is een product van DuurzaamAdviseren.nl en is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer: 1216554 * MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transcript of Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

Page 1: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

De MVO-Wijzer*

Copyright © oktober 2010, DuurzaamAdviseren.nl, BredaAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enig wijze, hetzij elektronisch, mechanische of door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

* De MVO-Wijzer ™ is een product van DuurzaamAdviseren.nl en is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer: 1216554

* MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Page 2: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

Wat is het?

Page 3: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

2 fasen model

 Fase 1:

MVO-ZelfevaluatieMVO-Verklaring

 

 Via internet vullen medewerkers en leidinggevenden De MVO-Wijzer in. Zij beantwoorden per MVO-Thema een aantal stellingen. De resultaten worden door een onafhankelijke derde verwerkt in een rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie een MVO-Verklaring, als zelfstandige verklaring of als opstap naar fase 2.

  

Fase 2:MVO-Certificering    MVO-Certificaat

 

 Naast de MVO-Zelfevaluatie (fase 1) vindt er aanvullend een externe audit plaats op de 9 MVO thema’s. Deze worden uitgevoerd door auditoren van een certificerende instelling die is aangesloten bij De MVO-Wijzer. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Bij een positieve beoordeling door een certificerende instelling ontvangt de organisatie het MVO-Certificaat.

 

Page 4: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

Presentatie Kenniskring Avans 4

Doelen

23-02-2011

Meetinstrument De MVO-Wijzer laat concreet zien waar een organisatie staat in de beleving van zowel de medewerkers als de leidinggevenden. Het geeft een totaal beeld van het ontwikkelingsniveau van de 9 MVO-thema's.

Kapstok De MVO-Wijzer kan als basis gebruikt worden om MVO verder te ontwikkelen binnen de organisatie.

Aantoon-baarheid

De MVO-Wijzer maakt MVO-activiteiten aantoonbaar voor derden doordat een onafhankelijke partij toetst.

Page 5: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

9 thema’s

Page 6: Presentatie Inhoud De Mvo Wijzer Algemeen

6

De MVO-Zelfevaluatie

Via internet vullen maximaal 50 medewerkers/ leidinggevenden De MVO-Zelfevaluatie in. Zij beantwoorden per MVO-thema een aantal stellingen. De resultaten worden verwerkt in een rapport.