PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - PRAKSE...¢  PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA...

download PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - PRAKSE...¢  PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA

of 55

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - PRAKSE...¢  PREGLED PRAKSE EUROPSKOG SUDA...

 • PREGLED PRAKSE

  EUROPSKOG SUDA ZA

  LJUDSKA PRAVA Informacije o novim presudama i odlukama

  Europskog suda za ljudska prava

  TRAVANJ LIPANJ 2016.

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

  DALMATINSKA 1, ZAGREB

  TEL: 01 4878-100, FAX: 01 4878-111

  E-MAIL: ured@zastupnik-esljp.hr

  WEB: uredzastupnika.gov.hr

  mailto:ured@zastupnik-esljp.hrhttps://uredzastupnika.gov.hr/
 • 2

  Ovaj pregled prakse sadri saetke presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava prema odabiru

  Ureda zastupnika Vlade pred Europskim sudom za ljudska prava u relevantnom razdoblju.

  Sve saetke izradio je Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava i oni ne predstavljaju

  slubeni dokument Europskog suda za ljudska prava.

  Izvorni tekstovi presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava na temelju kojih su izraeni saeci

  mogu se pronai na stranicama Europskog suda za ljudska prava (www.echr.coe.int) putem trailice

  HUDOC.

  Na stranicama Ureda zastupnika (uredzastupnika.gov.hr) dostupni su prijevodi svih presuda i odluka

  protiv Republike Hrvatske.

  2016. Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskom sudom za ljudska prava

  file:///C:/Users/Natalia/Desktop/www.echr.coe.inthttps://uredzastupnika.gov.hr/
 • 3

  SADRAJ UVOD. 4

  ZABRANA MUENJA ......................................................................................................................... 6

  I. C. protiv RUMUNJSKE ............................................................................................................................ 6

  MURRAY protiv NIZOZEMSKE ............................................................................................................... 9

  PRAVO NA POTENO SUENJE .................................................................................................. 12

  AVOTI protiv LATVIJE ...................................................................................................................... 12

  AL-DULIMI I MONTANA MANAGEMENT INC. protiv VICARSKE ........................................ 17

  PRAVO NA POTOVANJE PRIVATNOG I OBITELJSKOG IVOTA ..................................... 21

  R. B. protiv MAARSKE ......................................................................................................................... 21

  IVANOVA I CHERKEZOV protiv BUGARSKE .................................................................................. 24

  SLOBODA MILJENJA, SAVJESTI I VJEROISPOVIJEDI ...................................................... 27

  ZZETTN DOAN I DRUGI protiv TURSKE.................................................................................... 27

  SLOBODA IZRAAVANJA .............................................................................................................. 32

  KARCSONY I DRUGI protiv MAARSKE ....................................................................................... 32

  BAKA protiv MAARSKE ..................................................................................................................... 36

  SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUIVANJA ................................................................................ 40

  CUMHURIYET HALK PARTISI protiv TURSKE.............................................................................. 40

  ZABRANA DISKRIMINACIJE ........................................................................................................ 43

  BIAO protiv DANSKE .............................................................................................................................. 43

  M. C. I A. C. protiv RUMUNJSKE .......................................................................................................... 47

  ZATITA VLASNITVA .................................................................................................................. 50

  DINI protiv HRVATSKE .................................................................................................................... 50

  OPA ZABRANA DISKRIMINACIJE ............................................................................................ 53

  PILAV protiv BOSNE I HERCEGOVINE ............................................................................................. 53

 • 4

  UVOD

  U novom Pregledu prakse Europskog suda za ljudska prava (dalje: Sud) izdvojene su

  znaajne presude koje je Sud donio u razdoblju od travnja do lipnja 2016. godine. Posebno se

  istiu presude Velikog vijea kojih je u tom razdoblju bilo ak osam, to ukazuje na znaajnu

  aktivnost Suda u harmonizaciji vlastite sudske prakse te na rjeavanje osobito vanih pitanja

  koja se tiu ljudskih prava.

  U presudi Velikog vijea Murray protiv Nizozemske Sud je razmatrao dostupnost

  psiholokog i psihijatrijskog tretmana u zatvorima, posebno kada je provoenje takvog

  tretmana preduvjet za uvjetni otpust ili putanje na slobodu.

  U predmetu Avoti protiv Latvije Veliko vijee je ocjenjivalo potenost postupka za

  priznanje sudske presude sukladno zakonodavstvu EU, imajui u vidu da drave lanice EU

  ostaju vezane Konvencijom i u sluaju kada primjenjuju pravo EU.

  Sukob odredba meunarodnih ugovora bio je predmet razmatranja u presudi Velikog vijea

  Al Dulimi i Montana Management Inc. protiv vicarske, u kojoj je Sud ocjenjivao potenost

  postupka za konfiskaciju imovine na temelju obaveza koje proizlaze iz rezolucija Vijea

  sigurnosti Ujedinjenih naroda.

  Veliko vijee razmatralo je i prava manjinskih vjerskih zajednica na slobodu prakticiranja

  vlastite vjere, kao i diskriminatorno postupanje drave prema manjinskim vjerskim

  zajednicama u presudi Izzettin Dogan i drugi protiv Turske. Protiv Turske je Veliko vijee

  donijelo i presudu u predmetu Cumhuriyet Halk Partisi, u kojem se razmatralo pravo na

  slobodu udruivanja u kontekstu zakona kojima se propisuju financijski nadzor nad politikim

  strankama.

  Obje presude Velikog vijea kojima je utvrena povreda prava na slobodu izraavanja

  donesene su protiv Maarske. U presudi Karacsony i drugi Sud je razmatrao je li povrijeeno

  pravo na slobodu izraavanja parlamentarnim zastupnicima koji su disciplinski kanjeni za

  naruavanje reda i mira tijekom sjednice parlamenta. U presudi Baka, Sud je razmatrao je li

  bivem predsjedniku maarskog Vrhovnog suda povrijeeno pravo na poteno suenje i

  pravo na slobodu izraavanja zbog toga to je njegov mandat prestao po sili zakona, nakon

  ustavnih i zakonodavnih promjena kojima je ukinut dotadanji Vrhovni sud.

  Konano, Veliko vijee je u predmetu Biao protiv Danske razmatralo opravdanost neizravne

  diskriminacije dravljana na temelju etnikog porijekla.

  Osim presuda Velikog vijea, u Pregled prakse su izdvojene presude koje se tiu uinkovitih

  istraga za spolno zlostavljanje maloljetne osobe (I.C. protiv Rumunjske), te istrage nasilja

  koje je motivirano etnikom pripadnou (R.B. protiv Maarske), odnosno seksualnom

  orijentacijom rtve (M.C. i A.C. protiv Rumunjske).

  U presudi Ivanova i Cherkezov protiv Bugarske Sud je ocjenjivao postoji li razmjernost

  izmeu prava na dom podnositelja i interesa javnosti za ruenje bespravno sagraenih

  nekretnina.

 • 5

  Sud je ponovno razmatrao izborni sustav u Bosni i Hercegovini u kontekstu ope zabrane

  diskriminacije (Pilav protiv Bosne i Hercegovine), dok u odnosu na Hrvatsku izdvajamo

  presudu Dini, u kojoj je Sud razmatrao postoji li nesrazmjer izmeu vrijednosti imovine

  koja je blokirana tijekom kaznenog postupka i vrijednosti imovinske koristi za ije je

  pribavljanje kaznenim djelom podnositelj bio optuen.

 • 6

  ZABRANA MUC ENJA

  LANAK 3.

  Nitko se ne smije podvrgnuti muenju ni neovjenom ili poniavajuem postupanju ili kazni.

  RUMUNJSKA NIJE PODUZELA MJERE ZA UINKOVITU ISTRAGU I KANJAVANJE

  NAVODNOG SILOVANJA 14-GODINJAKINJE S INTELEKTUALNIM POTEKOAMA

  I. C. protiv RUMUNJSKE

  zahtjev br. 36934/08

  presuda od 24. svibnja 2016.

  INJENICE

  Podnositeljica zahtjeva je rumunjska dravljanka koja je u vrijeme spornog dogaaja imala je

  14 godina.

  Podnositeljica tvrdi da su je prilikom odlaska na bdijenje zaustavila tri mukarca te ju silom

  odveli u naputenu zgradu gdje ju je jedan njih silovao. Drugi mukarac je takoer pokuao

  imati spolni odnos s njom, ali je psiholoki bio u nemogunosti. Iako je namjeravao imati

  spolni odnos s podnositeljicom, trei mukarac joj je ipak odluio pomoi te ju je otpratio do

  mjesta gdje se odravalo bdijenje. Saznavi da mu je ker bila silovana, podnositeljiin otac

  odmah je obavijestio policiju te je ve sljedeeg dana podnesena kaznena prijava.

  Tijekom istrage koja je uslijedila, okrivljenici su izjavili da je maloljetnica pristala na spolni

  odnos. Nakon to je navedeno objanjenje prihvaeno od strane tuiteljstva, prvi mukarac je

  optuen za kazneno djelo spolnog odnosa s maloljetnicom, a drugi za pokuaj istog.

  Tuiteljstvo je temeljilo svoju odluku na izjavama optuenih da nisu ni na koji nain prisilili

  maloljetnicu na spolni odnos, forenzikom izvjeu prema kojem na tijelu maloljetnice nisu

  pronaeni nikakvi znakovi nasilja, te na injenici da nakon povratka na bdijelje maloljetnica

  nije rekla prijateljicama o navodnom silovanju. Nacionalni sudovi su optuene proglasili

  krivima. Protiv mukarca koji je pruio pomo djevojci, kazneni postupak je obustavljen s

  obzirom da ni