Predstavitvena brošura

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Predstavitvena brošura

 • PREDSTAVITVENA BROURA

 • POSlANSTVO PODJETJATako kot vsa mesta je tudi mesto Maribor iv organizem, ki se razvija in raste. Za to je pomembna vsaka njegova celica: vsak mean, vsak dom, vsako podjetje. Skratka vsak subjekt, ki tu ivi. Energetika Maribor je motor, ki potiska energijo po ilah mesta v vse dele organizma in mu s tem zagotavlja ivljenje ter uspeno in skladno rast.ENERGETIKA MARIBOR JE SRCE MESTAEnergetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb svojih

  odjemalcev, hkrati pa se zaveda svoje vpetosti v okolje, v katerem deluje. Poleg oskrbe z daljinsko toploto razvija svojo ponudbo tudi na podroju alternativnih oblik pridobivanja energije, energetskem svetovanju, okoljskih reitvah in energetski izrabi odpadkov.Primarna dejavnost Energetike Maribor je izvajanje oskrbe s toplotno energijo v Mestni obini Maribor, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, kot edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

  Razvoj daljinske oskrbe s toploto in pripravo tople sanitarne vode je v zaetku sledil graditvi novih stanovanjskih naselij na desnem bregu Drave. Vzporedno so se na sistem prikljuevale stareje kotlovnice, tako na levem kot na desnem bregu Drave. leto 2013 je bilo za Energetiko Maribor pomembno leto, saj smo zakljuili izgradnjo dolgo nartovane povezave vroevodnega omreja kotlovnice Pristan z omrejem, napajanim iz kotlovnice Energetike Maribor na lokaciji sedea podjetja.

 • OBMOJE MESTNE OBINE MARIBOR

  OBMOJE gOSTE POSElITVE

  OBMOJE OSkRBE S TOPlOTNO ENERgIJO Z DAlJINSkIM OgREVANJEM

  Viri

  pod

  atko

  v: M

  estn

  a ob

  ina

  Mar

  ibor

 • NAE POSlOVANJEV zadnjih letih je Energetika Maribor s kotli in z napravo za soproizvodnjo (skupaj s podjetjem Moja energija) letno oskrbela odjemalce z ve kot 95 gWh toplote in proizvedla 65 gWh elektrike. Skupne kapacitete teh naprav znaajo 120 MW toplotne moi ter 15 MW elektrine moi. kot energent se v vseh napravah uporablja zemeljski plin.

  Proizvedena toplota se dobavlja naim odjemalcem preko distribucijskega omreja. Distribucijsko vroevodno omreje v dolini ve kot 35 kilometrov pokriva veji del gosto naseljenega obmoja mesta Maribor.

  Energetika Maribor s toplotno energijo oskrbuje ve kot 11.000 odjemalcev.

  V strukturi odjema predstavlja gospodinjski odjem veinski, skoraj dvotretjinski dele, preostanek predstavlja poslovni odjem.

  Celoten proces proizvodnje in distribucije toplotne energije izvaja 50 zaposlenih, podjetje pa ustvari letne prihodke v viini ve kot 10 mio EUR.

 • 36 %

  64 %

  VEINO PRODAJE TOPlOTE PREDSTAVlJA GOSpOdINJSKI OdJEM.

  >11.000

  >35 km

  VROE VODE8,6 gWh

  VROE VODE ElEkTRINE ENERgIJE

  3,8 gWh 3,9 gWh

  1 mio. Sm3ZEMElJSkEgA PlINA

  VROEVODNO DISTRIBUCIJSkO

  OMREJE

 • Energetika Maribor prispeva h kvaliteti bivanja v mestu Maribor z uresnievanjem temeljne vrednote podjetja, ki je jasno izraena s skrbjo za ohranjanje istega okolja oz. z nenehnim prizadevanjem za njegovo izboljanje. Za doseganje tega cilja, ob sedanji visoko uinkoviti proizvodnji, podjetje nartuje in razvija razline projekte pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Temeljni razlog za uvajanje procesov pridobivanja energije iz obnovljivih virov

  je v pozitivnih podnebnih uinkih zaradi zmanjanja emisij toplogrednih plinov, predvsem CO2. Pri nartovanju navedenih procesov je posebna skrb namenjena vplivu na kvaliteto zraka, saj je obmoje mesta Maribor uvreno v obmoje I. stopnje onesnaenosti, kajti trdni delci in ozon v zraku presegajo mejne in ciljne vrednosti. k onesnaevanju zraka s trdnimi delci najve prispevajo kurilne naprave na trdna goriva in promet. Predvsem so

  problematine male kurilne naprave na trdna goriva, saj so njihovi prispevki k celokupnim emisijam trdnih delcev v ozraje zelo veliki, e posebej pa je problematino izvajanje nadzora nad njihovo uporabo. Daljinsko ogrevanje ima pri tem vrsto prednosti, zato si Energetika Maribor prizadeva za iritev omreja daljinskega ogrevanja in za poveanje danes 12 % delea v oskrbi mesta Maribor s toplotno energijo.

  kVAlITETA BIVANJA V MESTU MARIBOR

  NARTOVANJE TRAJNOSTNE ENERgETSkE PRIhODNOSTI

 • 12 %

  11 %

  39 %

  34 %

  5 %

  V MARIBORU ZAgOTAVlJA ENERgETIkA MARIBOR Z

  dAlJINSKIM OGREVANJEM.

  TOplOTE V GOSpOdINJSTVIh

  MEJNE IN IZMERJENE EMISIJSkE VREDNOSTI TRDNIh DElCEV

  Mejne emisijske vrednosti trdnih delcev za posamezne napravePovprene emisije proizvodnih virov Energetike Maribor

  DRVAEl kURIlNO OlJE

  ZEMElJSkI PlIN

  UNP

  MAlA kURIlNA NAPRAVA

  Emis

  ija tr

  dnih

  del

  cev

  [mg/

  m3]

  TEkO

  E g

  ORIV

  O (s

  e ne

  ugo

  tavl

  ja)

  PlIN

  ASTO

  gOR

  IVO

  (se

  ne u

  gota

  vlja

  )

  PlIN

  ASTO

  gOR

  IVO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  SREDNJA kURIlNA NAPRAVA

  MOTORJI - SPTE

  PREM

  Og

  lES

  PElE

  TI IN

  BR

  IkET

  I

  TRD

  NO

  gOR

  IVO

  TEkO

  E g

  ORIV

  O (s

  e ne

  ugo

  tavl

  ja)

  MOT

  ORJI

  - SP

  TE -

  ENER

  gETI

  kA M

  ARIB

  OR (p

  ovpr

  ena

  em

  isija

  )

  MOT

  ORJI

  - SP

  TE

  VElI

  kA k

  UR

  IlN

  A N

  APR

  AVA

  - PlI

  NAS

  TO g

  ORIV

  O

  kUR

  IlN

  E N

  APR

  AVE

  ENER

  gETI

  kE M

  ARIB

  OR (p

  ovpr

  ena

  em

  isija

  , pod

  mej

  o de

  tekc

  ije)

 • TRAJNOSTNI RAZVOJNARTOVANJE TRAJNOSTNE ENERgETSkE PRIhODNOSTI

  Energetika Maribor si intenzivno prizadeva za poveanje delea proizvedene toplote v kogeneracijskih enotah z visokim izkoristkom ob uporabi obnovljivih virov energije in obratovanju z okoljsko najuinkovitejimi enotami. Zato v okviru razvojno-raziskovalne dejavnosti prouuje razline monosti:

  1 Izgradnja soproizvodnje toplotne in elektrine energije na lesno biomaso.S projektom se uvaja dodatna visoko uinkovita in inovativna tehnologija v proizvodni proces

  toplotne energije Energetike Maribor, s katerim bi zagotovili 25 % toplotne energije iz obnovljivih virov energije. Nartovani objekt temelji na tehnologiji integriranega uplinjanja lesne biomase, ki omogoa soproizvodnjo toplotne in elektrine energije ob CO2 nevtralni izrabi goriva brez emisij trdnih delcev.

  2 Upravljanje objekta energetske izrabe odpadkov.Energetika Maribor eli prispevati k zmanjanju nastajanja odpadkov oz. njihovi

  uporabi kot energijskega vira v postopkih termine obdelave. Najprimerneja oblika energetske predelave odpadkov je tehnologija soproizvodnje v napravah, ki so del sistema za daljinsko ogrevanje. Postopek ne obremenjuje okolja, predvideva rabo preostanka komunalnih odpadkov iz nae regije, nianje cene energije in ogljinega odtisa ter nova delovna mesta. Energetska izraba odpadkov pomeni izvajanje obvezne dravne gospodarske javne slube, med drugim tudi v Mariboru.

 • OBNOVlJIVI VIRI ENERgIJE

  JANUAR

  0

  4000

  6000

  8000

  2000

  10000

  12000

  14000

  16000

  18000

  20000

  fEBRUAR MAREC APRIl MAJ JUNIJ JUlIJ AVgUST OkTOBER NOVEMBER DECEMBERSEPTEMBER

  SOPROIZVODNJA TOPlOTE IN ElEkTRIkE

  VRNA PROIZVODNJA

  10 kg 1 %

  475 urENERgIJSkO

  BOgATIh ODPADkOV

  lETNEgA OgREVANJA

  NAEgA ODJEMAlCA

  ARNICASVETI

  20 W

  kori

  stno

  por

  ablje

  na to

  plot

  a (M

  Wh)

  OBRATOVANJE DAlJINSkEgASISTEMA OgREVANJA

 • V okviru prizadevanj po izboljanju zunanjega zraka eli Energetika Maribor izvajati ukrepe na podroju trajnostne mobilnosti. kot kljuen projekt je uporaba stisnjenega zemeljskega plina (CNg) v prometu. V prizadevanjih za kvaliteto bivanja v mestu Maribor in im boljo kvaliteto zraka, Energetika Maribor skupaj z nacionalno projektno skupino in zaiteno blagovno znamko METAN promovira uporabo

  zemeljskega plina v prometu. Zemeljski plin se namre lahko uporablja kot okoljsko najmanj obutljiv fosilni energent, ki je istoasno najceneji na enoto sproene energije. Zato Energetika Maribor nadaljuje s prizadevanji, da bo v letu 2014 na frekventni postaji v Mariboru zaivela CNg polnilna postaja. Prednost predvidene polnilne postaje je v tem, da bo na njej mogoe polniti tudi biometan, ki je obnovljiv vir energije.

  Biometan je proizveden z bogatenjem (ienjem) bioplina, ki ga proizvajajo bioplinske naprave. Prednost biometana je v tem, da ga je mogoe uporabljati tudi v vseh napravah in sistemih na zemeljski plin, kjer z zgorevanjem nastaja podnebno nevtralen CO2. ker gre za dokaj nov pristop, potekajo vzporedne raziskave o pridobivanju, bogatenju in transportiranju bioplina do CNg polnilne postaje.

  RAZVOJ IN RAZISkAVE NOVIh PRODUkTOV

  NARTOVANJE TRAJNOSTNE ENERgETSkE PRIhODNOSTI

 • CO2

  EMISIJE MOTORJEV Z NOTRANJIM IZgOREVANJEM

  KOlIKO KM lAhkO PREVOZIMO Z 10 EVRI

  ZElENI CIkEl METANA

  BIOMETAN

  BIOPlIN

  INDUSTRIJA

  OgREVANJE

  gORIVO

  ZEMElJSkI PlIN

  NOx

  CO

  ozon

  trdni delci

  DIZEl CNg

  = = = 1,99 lavtoplina

  1 kgstisnjenega zemeljskega

  plina

  1,57 l 1,39 lbencinskega

  gorivadizelskega

  goriva

  OMRE

  JE ZE

  MElJSkEgA PlINA

  OMREJE ZEMElJSk

  Eg

  A Pl

  INA

  228 km

  154 km

  165 km

  119 km

  CNG

  LPG

  Dizel

  Bencin

  ENERgIJSkA VREDNOST

  (AVTOMOBIl SREDNJEgA RAZREDA)

 • Z MAJhNIMI UkREPI DO VElIkEgA PRIhRANkA!01 06

  02 07

  03 08

  04 09

  05 10

  Nastavite pravilno temperaturo stanovanjskih prostorov Ne odpirajte oken na preklop

  Ogrevajte prostore po potrebi Ponoi zagrnite zavese, spustite rolete in aluzije

  Izberite kakovostne termostatske ventile Uporabljajte dodatne elektrine grelnike samo v nujnih primerih

  Prepreite neeleno zraenje stanovanja Sprostite prostor pred radiatorji

  Redno pregledujte in vzdrujte ogrevalne sisteme Izognite se toplotnim mostovom

 • Polno ime Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. KratKo ime Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija

  t: +386 (0)2 300 88 00 F: +386 (0)2 332 17 11 W: www.energetika-mb.si e: [email protected]

  leto ustanovitve 1978 struKtura lastnitva 100 % Mestna obina Maribor