Predmetni kurikulum - Islamski vjeronauk

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Predmetni kurikulum - Islamski vjeronauk

 • Islamskivjeronaukprijedlog

  nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta

  velj

  aa

  2016

  .

  Cjelovita kurikularna

  reforma

  Rani i predkolski, osnovnokolskii srednjokolski odgoj i obrazovanje

 • lanovi strune radne skupine izabrani javnim pozivomLamija Alili, magistra islamske teologije, Medlis Islamske zajednice Zagreb, ZagrebAlem ef. Crnki, prof., glavni imam u Sisku, Medlis Islamske zajednice u SiskuMersad Kreti, mag. islamske teologije, Osnovna kola dr. Vinka ganca, ZagrebEmina Mei, prof., Meihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Zagreb (voditeljica)mr. sc. Mirza ef. Mei, Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovia u Zagrebu, Islamski centar Zagreb, ZagrebAlmedina Mujkanovi, profesor pedagogije, Osnovna kola Podmurvice, Rijekalanovi strune radne skupine iz jedinice za strunu i administrativnu podrkuDalibor Adi, Agencija za odgoj i obrazovanjeGordana Barudija, Agencija za odgoj i obrazovanjeSabina Maruni, Agencija za odgoj i obrazovanjelanovi strune radne skupine iz ekspertne radne skupineBoris JokiTomislav Rekovactehniki koordinator strune radne skupineeljko Boi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaekspertna radna skupinaBoris Joki (voditelj)Branislava BaranoviSuzana HitrecTomislav RekovacZrinka Risti DediBranka VuklekturaIva Stamenkovi

  nacionalni kurikulum nastavnoga predmetaislamski vjeronauk

  Prijedlogveljaa 2016.

 • Pred Vama se nalazi prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta. Nacionalni kuriku-lumi nastavnih predmeta dio su sustava nacionalnih kurikulumskih dokumenata koji je Okvirom nacionalnog kurikuluma (onk) odreen kao sustav dokumenata kojima se na nacionalnoj razini iskazuju namjere povezane sa svrhom, ciljevima, oekivanjima, ishodima, iskustvima djece i mla-dih osoba, s organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa i s vrednovanjem. Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata prikazan je na Slici A.

  Svi nacionalni kurikulumski dokumenti oblikovani su s idejom o djetetu i mladoj osobi kao o sredinjem sudioniku odgojno-obrazovnoga procesa. Djeci i mladim osobama, roditeljima, od-gojno-obrazovnim radnicima kurikulumski dokumenti jasno ukazuju na odgojno-obrazovna oe-kivanja i ishode koja postavljamo pred djecu i mlade osobe. Razvojni su i otvoreni dokumenti koje je mogue promijeniti kao odgovor na potrebe djece i mladih osoba, odgojno-obrazovnih radnika i ustanova, novih znanstvenih i tehnolokih spoznaja i onih proizalih iz prakse.

  Nacionalnim kurikulumima nastavnih predmeta odreuju se svrha, ciljevi, struktura, odgoj-no-obrazovni ishodi i razine njihove usvojenosti, uenje i pouavanje, povezanost s drugim pred-metima, odgojno-obrazovnim podrujima i meupredmetnim temama te vrednovanje usvoje-nosti odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu.

  Domene/koncepti u organizaciji predmetnog kurikuluma ine gradivnu strukturu odreenog predmeta i proteu se kroz cijeli period pouavanja predmeta. Unutar svake domene/koncepta odreeni su odgojno-obrazovni ishodi.

  Odgojni-obrazovni ishodi predstavljaju jasne i nedvosmislene iskaze o tome to oekujemo od uenika u odreenoj domeni/konceptu predmeta na kraju odreene godine uenja. Odreeni su kao poeljna znanja, vjetine i stavovi koji se napredovanjem u odgojno-obrazovnom sustavu uslonjavaju. Kroz godine uenja ishodi ine zaokruenu, loginu cjelinu uenja i pouavanja u odreenoj predmetnoj domeni/konceptu. Kao cjelina kroz sve godine uenja i pouavanja odre-uju ukupna iskustva uenja u odreenom predmetu.

  Svaki je ishod oblikovan kao cjelina koja, uz formulaciju ishoda, ukljuuje i razradu ishoda, pre-poruke za njegovo ostvarivanje i opis razina usvojenosti. itanje ishoda stoga, osim na smu formulaciju ishoda, mora biti usmjereno i na ostale njegove komponente.

  Razrada ishoda ukljuuje preciznije odreenje aktivnosti i sadraja u okviru pojedinog ishoda ili skupine ishoda.

  Za veliku veinu ishoda odreene su razine njihove usvojenosti. Opisi razina usvojenosti pre-ciznije odreuju dubinu i irinu svakog ishoda i opisuju oekivana postignua uenika na kraju odreene godine uenja, ime se olakava planiranje i provedba vrednovanja.Osim razrade samih odgojno-obrazovnih ishoda, u veini kurikuluma nastavnih predmeta navo-de se i preporuke za njihovo ostvarivanje.

  Od uenika se oekuju ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda.

  UPUTE ZA ITANJE

  Slika a. Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata izraenih u okviru Cjelovite kurikularne reforme

  okvir nacionalnog kurikuluma

  podruja kurikuluma i kurikulumi meupredmetnih tema

  nacionalni kurikulum za rani i predkolski odgoj i obrazovanje

  nacionalni kurikulum za osnovnokolski odgoj i obrazovanje

  nacionalni kurikulum za gimnazijsko obrazovanje

  nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje

  Okv

  ir za

  vre

  dnov

  anje

  pro

  cesa

  i is

  hoda

  ue

  nja

  u od

  gojn

  o-ob

  razo

  vnom

  sus

  tavu

  RH

  Okv

  ir za

  pot

  ican

  je i

  prila

  godb

  u is

  kust

  ava

  uen

  ja te

  vr

  edno

  vanj

  a po

  stig

  nua

  ue

  nika

  sa

  tek

  oam

  a

  Okv

  ir za

  pot

  ican

  je is

  kust

  ava

  uen

  ja i

  vred

  nova

  nje

  post

  igni

  a d

  arov

  itih

  ue

  nika

  .

  nacionalni kurikulum za umjetniko obrazovanje

  Predmetni kurikulumi i Kurikulumi za stjecanje kvalifikacija u redovnom sustavu strukovnog i umjetnikog obrazovanja

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD; VIDI UENJE I POUAVANJE)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • .

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • VJERSKA PRAKSA, ARAPSKO PISMO I KUR'AN (PREPORUEN, ALI NEOBVEZAN ISHOD)

 • A.1.1

 • B.1.1

 • A.2.1

 • B.2.1

 • A.3.1

 • B.3.1

 • A.4.1

 • B.4.1