próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość...

15
1 Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej 13 stycznia 2016 r.

Transcript of próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość...

Page 1: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

1

Analiza i interpretacja

próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

13 stycznia 2016 r.

Page 2: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

2

Wprowadzenie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2007 nr 83 poz.562)

przeprowadzony został 13 stycznia 2016 roku próbny Sprawdzian dla uczniów klas szóstych

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.

Przedmiotem analizy są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego

dla szkół podstawowych z dnia 27.08.2012 r.

I. Informacje ogólne

Sprawdzian pisało 84 uczniów, wśród nich 10 o wydłużonym czasie pracy.

Wszyscy uczniowie byli objęci dodatkową godziną języka polskiego i matematyki.

Test miał jedną wersję.

Sprawdzian przebiegł zgodnie z procedurą Sprawdzianu 2015.

II. Informacja o zastosowanym narzędziu

Badaniom poddano wymagania ogólne i umiejętność ich szczegółowego wykonania,

które zostały zapisane w podstawie programowej dla badanych przedmiotów szkolnych:

języka polskiego i matematyki.

Page 3: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

3

III. Analiza wyników szkoły

Opis wyników statystycznych ilustruje tabela, w której przedstawione zostały wartości

wskaźników statystycznych.

Tabela nr 2

Wskaźniki

statystyczne

Wartości wskaźników statystycznych

dla populacji piszących :

język polski matematyka

Liczebność 84 84

Wynik minimalny 15% 5%

Wynik maksymalny 100% 86%

Rozstęp 85% 81%

Wynik średni 63% 35%

Dominanta/Modalna 65% 32%

Rozkład wyników statystycznych ilustrują poniższe wykresy:

j. polski

0 0 1

0 0 1 1

5 4

8 8

12 13

11

4 5

7

3

0 1

0 0

2

4

6

8

10

12

14

wielobok liczebności

Page 4: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

4

matematyka

0 0 1

0 0 1 1

5 4

8 8

12 13

11

4 5

7

3

0 1

0

Histogram liczebności

0

2 2

6 7

14

8

11

5

10

1

3 4

3 4

2

0 1 1

0 0 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

wielobok liczebności

Page 5: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

5

Analizując ryciny można wywnioskować, iż uczniowie posiadają zróżnicowany

poziom umiejętności polonistycznych i matematycznych.

Z języka polskiego 43 (52%) uczniów osiągnęło wynik powyżej 63%.

Z matematyki 34 (41%) uczniów osiągnęło wynik powyżej 35%.

Poszczególne arkusze badały obszary wymagań ogólnych podstawy programowej.

język polski

Wymagania ogólne Numer zadania Ilość punktów

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

zawartych w nich informacji.

2,3,6,9

4

II Analiza i interpretacja tekstów kultury. 1,4,5,7,8,10,11 7

III Tworzenie wypowiedzi. 12,13 9

Dla badanej populacji arkusz języka polskiego osiągnął wskaźnik 0,63,arkusz okazał się

umiarkowanie trudny.

52% uczniów osiągnęło wynik powyżej średniego wyniku szkoły.

Rozkład wskaźnika łatwości badanych obszarów wymagań ogólnych ilustruje poniższa

rycina.

0

2 2

6 7

14

8

11

5

10

1

3 4

3 4

2

0 1 1

0 0 0

Histogram liczebności

Page 6: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

6

Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie nr 2 – z obszaru Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych w nich informacji; wymaganie szczegółowe- uczeń wyszukuje

w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte).

matematyka

Wymagania ogólne Numer zadania Ilość punktów

I Sprawność rachunkowa. 14,15,16,17 4

II Wykorzystanie i tworzenie informacji. 19,22,25 5

III Modelowanie matematyczne. 18,24 2

IV Rozumowanie i tworzenie strategii. 20,21,23,26,27 11

Dla badanej populacji arkusz zadań z matematyki osiągnął wartość wskaźnik łatwości 0,35

i okazał się trudny.

41% uczniów osiągnęło wynik powyżej wyniku średniego szkoły.

Rozkład wskaźnika łatwości badanych obszarów wymagań ogólnych ilustruje poniższa

rycina.

I; 0,65

II; 0,74

III; 0,54

Page 7: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

7

Najwięcej trudności sprawiły zadania:

nr 26 – z obszaru Rozumowanie i tworzenie strategii; wymagania szczegółowe- uczeń: [..]

do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę

z zakresu arytmetyki […] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne

metody,

Nr 27 – z obszaru Rozumowanie i tworzenie strategii; wymagania szczegółowe- uczeń:

oblicza pole […] trójkąta, trapezu; stosuje jednostki pola: m2, […] ar; do rozwiązania zadań

osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki […]

oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Poniższa rycina przedstawia procentowy poziom wykonania zadań z języka polskiego

(niebieski) i matematyki (zielony).

I; 0,35

II; 0,62

III; 0,51

IV; 0,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Page 8: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

8

IV. Analiza realizacji obszarów wymagań ogólnych w poszczególnych oddziałach

klasowych.

Dla zobrazowania opisu dydaktycznego posłużyłam się analizą realizacji obszarów

wymagań ogólnych przez oddziały klasowe .

1. Język polski

Obszar : Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń :

-wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte),

-wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście […],

-rozpoznaje w tekście zdania {…] pojedyncze i złożone […],

- identyfikuje nadawcę […] wypowiedzi […].

Analizowane

wskaźniki

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 100 100 100 100 100

Wynik min. 0 0 25 0 0

Rozstęp 100 100 75 100 100

Wynik średni 61 65 77 53 66

Modalna 75 75 75 50 75

Obszar: Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki,

-charakteryzuje i ocenia bohaterów,

-rozpoznaje w tekście literackim: […]przenośnię, epitet […] i objaśnia ich rolę,

-odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym,

-rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany

i nierymowany (biały).

Page 9: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

9

Analizowane

wskaźniki

Analiza i interpretacja tekstów kultury (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 100 100 100 100 100

Wynik min. 29 14 29 29 14

Rozstęp 71 86 71 71 86

Wynik średni 72 71 77 71 73

Modalna 71 i 86 71 86 71 i 86 86

Obszar : Tworzenie wypowiedzi.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-tworzy spójne teksty na tematy […] związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi

tekstami kultury,

-tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie twórcze,

-stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych,

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym,

-poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.

Analizowane

wskaźniki

Tworzenie wypowiedzi (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 100 89 100 89 100

Wynik min. 33 11 33 0 0

Rozstęp 67 78 67 89 100

Wynik średni 57 49 63 45 54

Modalna 56 44 56 44 56

2. Matematyka

Obszar: Sprawność rachunkowa.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii,

-oblicza kwadraty i sześciany liczb,

- stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,

-wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych,

-oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności

wykonywania zadań.

Page 10: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

10

Analizowane

wskaźniki

Sprawność rachunkowa (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 75 50 100 75 100

Wynik min. 0 0 0 0 0

Rozstęp 75 50 100 75 100

Wynik średni 33 31 46 27 35

Modalna 25 25 25,50,75 0 i 25 25

Obszar: Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta 1),

-rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności,

-rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne

i równoramienne,

- dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Analizowane

wskaźniki

Wykorzystanie i tworzenie informacji (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 100 100 100 100 100

Wynik min. 0 0 20 20 0

Rozstęp 100 100 80 80 100

Wynik średni 54 53 70 66 62

Modalna 100 60 80 100 100

Obszar: Modelowanie matematyczne.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-interpretuje […} 25% jako jedną czwartą,

-odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe,

-oblicza ułamek danej liczby naturalnej,

-wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach […].

Page 11: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

11

Analizowane

wskaźniki

Modelowanie matematyczne (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 100 100 100 100 100

Wynik min. 0 0 0 0 0

Rozstęp 100 100 100 100 100

Wynik średni 46 55 56 47 51

Modalna 50 50 50 i 100 50 50

Obszar : Rozumowanie i tworzenie strategii.

Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń:

-zna najważniejsze własności kwadratu […],

-oblicza pole kwadratu […] równoległoboku, trójkąta, trapezu,

-oblicza obwód wielokąta o podanej liczbie boków,

-oblicza objętość […] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi,

-stosuje jednostki pola: m2, […] ar,

-dostrzega zależności między podanymi informacjami,

-dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując poprawne, wygodne dla siebie strategie

rozwiązania,

-do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę

z zakresu arytmetyki […] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne

metody.

Analizowane

wskaźniki

Rozumowanie i tworzenie strategii (%)

VI A VI B VI C VI D SP10

Liczebność 23 20 24 17 84

Wynik max. 73 64 73 55 73

Wynik min. 0 0 0 0 0

Rozstęp 73 64 73 55 73

Wynik średni 19 19 26 16 20

Modalna 0 0 18 9 0

Page 12: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

12

V. Analiza kontekstowa – słabe i mocne strony

Słabe strony

Przedmiot Nr zadania % wykonalności Wymagania

j. polski 2 31% Uczeń wyszukuje w tekście informacje

wyrażone wprost i pośrednio (ukryte).

j. polski 11 40% Uczeń rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę),

rym, rytm, refren, odróżnia wiersz

rymowany i nierymowany (biały).

j. polski 12 48% Uczeń tworzy spójne teksty na tematy

[…]związane z otaczającą rzeczywistością

i poznanymi tekstami kultury.

j. polski 13 III 28% Uczeń stosuje poprawne formy

gramatyczne wyrazów odmiennych.

j. polski 13 IV 38% Uczeń pisze poprawnie pod względem

ortograficznym.

j. polski 13 V 30 % Uczeń poprawnie używa znaków

interpunkcyjnych.

matematyka 15 24% Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb

i stosuje reguły dotyczące kolejności

wykonywania zadań.

matematyka 17 27% Uczeń oblicza wartości prostych wyrażeń

arytmetycznych, stosując reguły dotyczące

kolejności wykonywania zadań.

matematyka 21 26% Uczeń oblicza pole kwadratu […]

równoległoboku, dostrzega zależności

między podanymi informacjami.

matematyka 23 27% Uczeń oblicza objętość […]

prostopadłościanu przy danych długościach

krawędzi.

matematyka 26 8% Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych

w kontekście praktycznym stosuje poznaną

wiedzę z zakresu arytmetyki […]

oraz nabyte umiejętności rachunkowe,

a także własne poprawne metody.

matematyka 27 18% Uczeń oblicza pole trójkąta, trapezu,

stosuje jednostki pola: m2, […] ar,

dzieli rozwiązanie zadania na etapy,

stosując poprawne, wygodne dla siebie

strategie rozwiązania.

Page 13: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

13

Z powyższej tabeli można wywnioskować, że arkusz zadań matematycznych

przysporzył uczniom najwięcej trudności. Dużo trudności sprawiły zadania, które wymagały

umiejętności wykorzystania nabytych umiejętności rachunkowych, obliczenia pól kwadratu,

trójkąta, trapezu, obliczania ułamków liczb naturalnych i wykorzystania ich do opisu części

danej całości.

Mocne strony

Przedmiot Nr zadania % wykonalności Wymagania

j. polski 3 78% Uczeń wyciąga wnioski wynikające

z przesłanek zawartych w tekście.

j. polski 7 82% Uczeń dostrzega swoistość artystyczną

dzieła.

j. polski 8 80% Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie

dosłownym i przenośnym.

j. polski 9 87% Uczeń identyfikuje nadawcę […]

wypowiedzi […].

j. polski 10 89% Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie

dosłownym i przenośnym.

matematyka 19 75% Uczeń ustala możliwość zbudowania

trójkąta (na podstawie nierówności

trójkąta 1).

Średnie wyniki klas

oddział klasowy język polski matematyka

VI A 63% 32%

VI B 60% 33%

VI C 71% 42%

VI D 59% 32%

SP 10 63% 35%

Wnioski do dalszej pracy zostały opracowane na podstawie słabych stron.

Page 14: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

14

VI. Porównanie z diagnozą w klasie czwartej

Badana populacja uczniów objęta została badaniem diagnozującym stopień opanowania

umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie

czwartej.

Wskaźniki

statystyczne

Wartości wskaźników statystycznych

dla populacji piszących :

07 X 2013

j. polski

13 I 2016

j. polski

02 X 2013

matematyka

13 I 2016

matematyka

Liczebność 82 84 84 84

Wynik minimalny 6% 15% 25% 5%

Wynik maksymalny 100% 100% 100% 86%

Rozstęp 94% 85% 75% 81%

Wynik średni 57% 63% 64% 35%

Modalna 67% 67% 56% 32%

0

3

2

5

1

2

6

2

5

9

0

7

3

11

6

2

6

4

2

6

0 0 0

1

0 0

1 1

5

4

8 8

12

13

11

4

5

7

3

0

1

0 0

2

4

6

8

10

12

14

j. polski 2013 i 2016

klasa 4

klasa 6

Page 15: próbnego sprawdzianu w klasie szóstej - EduPage · 2018-01-04 · -dostrzega swoistość artystyczną dzieła, odróżnia realizm od fantastyki, -charakteryzuje i ocenia bohaterów,

15

Arkusz polonistyczny klasy szóstej wskazuje na zbieżność wyników średnich,

przesunięcie i rozkład wyników w kierunku wyżej średniej

Arkusz matematyczny klasy szóstej wyraźnie wskazuje przesunięcie i rozkład wyników

w kierunku wyników niżej średnich.

Z braku jednorodnie porównywalnego narzędzia nie jest możliwa bardziej szczegółowa

analiza.

0 0 0 0

1

0

7

4

3

6

0

14

9

10

9

0

8 8

0

5

0

2 2

6

7

14

8

11

5

10

1

3

4

3

4

2

0

1 1

0 0 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

matematyka 2013 i 2016

klasa 4

klasa 6