Právní aspekty Internetu

Click here to load reader

download Právní aspekty Internetu

of 23

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Právní aspekty Internetu. Mgr. Jan Huňka. Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém Právo a Internet Internet jako právní problém Právo a svoboda Internetu Příklad: Francouzská digitální gilotina Selhání práva - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Právní aspekty Internetu

 • Prvn aspekty InternetuMgr. Jan Huka

 • vodO prvu, svobod a Internetu pohledem prva.

  I. st - Internet jako prvn problmPrvo a InternetInternet jako prvn problmPrvo a svoboda InternetuPklad: Francouzsk digitln gilotinaSelhn prva

  II. st - Internet a prvo pro bnho uivatelePipojen k InternetuSttn hranice na InternetuSoukrom na InternetuAutorsk prva na InternetuInternet jako veejn frumVlastnictv virtulnch vc

 • st I. Internet jako prvn problm Prvo a Internet

  Internet jako prvn problm

  Rovnovha prv a svobod

  Pklad: Francouzsk digitln gilotina

  Selhn prva

 • Co je prvoSoubor sttem garantovanch pravidel, ktermi se d a organizujeprvo, m dvat jistotu, e:jednotlivci nebudou rueni ve svch prvechporuen jejich prv bude sthno a trestnostt nebude svvoln zasahovat do prv a svobod obanelem prva je udren spoleenskho konsensu a zabrnn svmoci

  Prvo objektivn psan prvo (stava, zkony, vyhlky)sluuje rzn prvn ideje (njakm zpsobem odr hodnoty spolenosti)nastavuje pravidla obecn a pro vechnynap. Autorsk zkon

  Prvo subjektivnprvo jednotlivce (objektivnm prvem garantovan monost chovn)vdy zcela konkrtn a individulnnap. moje prvo jako autora prezentace na to, aby ji nikdo nekoproval

 • Co je InternetNeexistuje prvn definice Internetuprvo e pouze dl prvn vztahynezakld z hlediska prva novou kvalitu

  nen prvo Internetusoubor prvnch vztah mezi provozovateli a uivateli Internetu

  V em je Internet z hlediska prva zajmav?

  Ne odpovme, je nutn odboit k pojmmprvn vztahyprvn a protiprvn kony

 • PojmyPrvn vztahyvztahy mezi osobami, kter jsou upraveny objektivnm prvemobjekt (prva, vci), obsah (prva a povinnosti - init, dt, strpt, neinit) a subjekt (osoby)nap. prvo uivatele vi provozovateli Facebooku na pstup k tunap. prvo autora hudby alovat toho, kdo ji nelegln sthnul

  Prvn skutenostizpsobuj vznik, zmnu nebo znik prvnch vztah(proti)prvn kony, prvn udlosti a protiprvn stavy

  Prvn a protiprvn konyprojev vle, kter m objektivnm prvem pedvdan nsledekdle prva me bt vle projevena jednnm (inem), opomenutm (neinnost), vslovn (psemn, stn) a nebo konkludentn (nevslovnm jednnm, z nj je projev vle zjevn)

 • Internet jako prvn problmV em je tedy Internet z hlediska prva zajmav?

  Internet umouje snadno provdt (proti)prvn konyjednnm (nap. stahovn nebo vystavovn obrzk)vslovnou formou (nap. objednnm zbo z e-shopu)konkludentn formou (nap. pspvek, jako souhlas s pravidly diskuse)tchto kon je obrovsk mnostvprosted, ve kterm se odehrvaj je relativn netransparentn

  Vznik mnoho konflikt subjektivnch prv a povinnostPrvo mus zajistit monost domhat se prv a vyeit konflikty

 • Internet jako prvn problmDomhn se prvoprvnn zjist, e jeho prvo existujeobrt se na soudsoud rozhoduje na zklad obecnch pravidel (objektivn prvo)soud rozhodne podle toho, jak se vc skuten odehrla (podle dkaz)

  Pote na Internetuoprvnn m obte zjistit, e vbec prvo existuje (nev, e mu nkdo krade hudbu)soud m problm zjistit, jak byly skuten okolnosti (je obtn dokzat, e nkdo hudbu skuten ukradl)

  Problm nen principieln zcela novv anonymnch velkomstech nastvaj a e se obdobn situace Internet jako globln velkomsto posouv problm o nkolik d ve

  Prvo nezvld chrnit prva a selhv jako prostedek een spor

 • Rovnovha prv a svobodCo brn fungovn prva na Internetu?Internet vznikl jako svobodn mdium a nikdo by ho neml omezovat! (Anonymn pispvatel webov diskuse)

  Svoboda z hlediska prvasvoboda v prvu nen definovanzkladn prva a svobodypirozen prvn nebo smlouva se sttempopsan jako jednotliv prvaLidsk prva a svobody (majetek, osobnost, listovn tajemstv, soukrom)Politick prva (informace, projev)Hospodsk prva (ochrana tvr duevn innosti)Prvo na soudn ochranu (projednn, rozhodnut a vymoen prv)jsou dny stavnmi zkony (Listina zkladnch prv a svobod)mon omezit zkonem, jde-li o opaten nezbytn pro ochranu prv a svobod druhch

 • Rovnovha prv a svobodLidsk a politick prvaOchrana listovnho tajemstv a ochrana soukromomezen jen zkonem a pouze pokud jde o bezpenostSvoboda projevu a prvo na informacecenzura neppustnvyhledvn, pijmn a roziovnomezit zkonem, je-li to nezbytn pro ochranu prv a svobod druhch, bezpenost, ochranu veejnho zdrav a mravnostiOchrana osobnostizkaz shromaovn dajmaj zabrnit nekontrolovan expanzi prosazovn zjm sttuznemouj zskvn prvn relevantnch informac (dkaz) o uivatelch a jejich konech na Internetu

  Zjmy sttubezpenost, mravnost, veejn zdrav jejich vznam pro stty rosteInternet z hlediska sttu pedstavuje nebezpe pro mravnost a bezpenost

 • Rovnovha prv a svobodLidsk a hospodsk prvaPrvo na soudn ochranualujc se prva domh a pin dkazyOchrana osobnostiprvo na zachovn cti, dstojnosti a dobrho jmnaOchrana prv k vsledkm tvr duevn innostipedstavuj vtinu obsahu Internetuvznam dramaticky vzrostl

  Rovnovha prv a svobodprva a svobody jsou dny objektivnm prvemsnaha udret ochranu vech zjm v rovnovzenastaven pro urit model spolenostiInternet mn vhu chrnnch hodnot

  Internet nikdy nebyl zcela svobodn a neomezenPojem svoboda Internetu jako reakce na zvyovn mry regulace InternetuSouasn rovnovha prv a svobod neodpovd jejich faktick rovnovzeTlak na posun rovnovhy a pokusy o legislativn een

 • Francouzsk digitln gilotina Pokus posunout rovnovhu smrem k prvm autor

  Monitorovn prohek provd Velk Obsahjak zjiuj, kde dochz k prohekm, se radji nee

  Sttn ad zasl z podntu Velkho Obsahu majitelm konkrtn IP adresy varovnpostieni nejsou ti, co kod, ale majitel ppojky

  Soud ve zrychlenm zen rozhodne o odpojen majitele ppojkypodezel nem prvo se v tto fzi vyjdit

  K odpojen dojde na zklad domnnky, e k poruen dolootoen povinnosti dokazovat

  Trest je za nedostaten zabezpeen ppojky proti stahovnpokus o prvn kliku

  Mon se zbavit odpovdnosti, pokud je bezpenost ppojky svena sttnmu adumotivace k dobrovolnmu souhlasu s cenzurou obsahu

 • Selhn prvaPrvo je nstroj spolenostiInternet mn spolenostpoptvka po prvn ochransnaha o novou rovnovhu v objektivnm prvu

  Prvo mus poskytovat prvn jistotu, e jednotlivci nebudou rueni ve svch prvech a e poruen jejich prv bude sthno a trestno.Ale souasn prvo mus dvat jistotu, e stt nebude svvoln zasahovat do prv a svobod oban.

  hroz selhn prva (prosazovn prv svmoc)konflikt hodnot se samotnm elem prvaeen le mimo prvo

  Internet je jako velkomsto. Nabz temn uliky a v nich naprosto neznm lidi. Otzka, kterou si klademe, zn: Namontovat, nebo nenamontovat do ulic kamery?

 • st II. Internet a prvo pro bnho uivatele

  Pipojen k Internetu

  Sttn hranice na Internetu

  Soukrom na Internetu

  Autorsk prva na Internetu

  Internet jako veejn frum

  Vlastnictv virtulnch vc

 • Pipojen k InternetuPipojen jako prvn vztahposkytovatel a uivatelpsemn smlouva (prvn kon vslovn)voln pipojen (prvn kon konkludentn)obvykle souhlas se veobecnmi podmnkamina erno (protiprvn kon)

  Zvltn prva a povinnostiodchylky typick pro elektronick komunikacenen odpovdnost za kodu vzniklou neposkytnutm slubyzen monosti odpojit od sluby pro neplacenochrana obsahu komunikaceochrana osobnch dajochrana ped nktermi aspekty informan spolenosti

 • Sttn hranice na InternetuProblm geografickho umstn uivatele Internetuprvn vztahy na Internetu podlhaj obecn pravdopad na vymhn prva (spoluprce stt)

  Trestn prvozsada teritoriality (ve na zem R)zsada personality (kad oban R)zsada registrace (na plavidle a letadle R)zsada ochrany (T spchan proti obanovi R)zsada univerzality (vybran T zamen proti sttu, mru a lidskosti)

  Obansk a obchodn prvomezinrodn prvo soukrom (mezinrodn dohoda)kolizn normy (nap. rozhoduje ten soud, kter je pslun podle nrodnho pedpisu)volba prva (veobecn podmnky, EULA, konkludentn)

 • Soukrom na InternetuOchrana dvrnosti komunikaclistovn tajemstv a prvo na soukrompovinnosti provozovatel stzajistit dvrnost komunikace (odposlech, zznam) smazat provozn a lokalizan daje (vytovn, penos zprv)odvolateln souhlas uivatele (marketingov a jin ely)

  Zznam dajprovozovatel uchovvaj lokalizan a provozn daje (bez obsahu zprv)uchovn 6 msc, nsleduje likvidace rozsah upravuje vyhlkavydno oprvnnm orgnm sttu na dost

  Odposlech (zznam) provozuPolicie, BIS, Vojensk zpravodajstvsvolen soudu nebo uivatele (u vybran trestn innosti)

 • Autorsk prva na InternetuPrva autora dla ke svmu dlujedinenm vsledkem tvr innosti autora vyjdeno ve vnmateln podobliterrn, umleck, vdeck, fotografick, audiovizuln (texty, obrzky, hudba, video) za dlo se povauje t potaov program a databze

  Osobnostn prva autoranepevoditeln, zanikaj smrtrozhodnout o zveejnn, osobovat si autorstv, prvo na nedotknutelnost dla

  Majetkov prva autoraje mon svit vkon tchto prv jinmu, plat 70 let po smrtiprvo dlo ut (rozmnoovn, roziovn, sdlovn dla veejnosti aj.)sdlovnm dla veejnosti je tak zpstupovn dla veejnosti zpsobem, e kdokoli me mt k nmu pstup na mst a v ase podle sv vlastn volby zejmna potaovou st

 • Autorsk prva na InternetuLicenceprvo na vkon majetkovch prv autora (autorovi prva nezanikaj)na zklad vle autora (licenn smlouva, EULA)bezplatn zkonn licence (propagan, zpravodajsk, edn, pro doasn rozmnoeniny)

  Voln uit dlauit dla pro osobn potebu fyzick osobyzznam, rozmnoenina nebo napodobenina pro osobn potebuneplat pro potaov programy a databzeneplat pro pozen zznamu audiovizulnho dla pi jeho provozovn

 • Autorsk prva na InternetuPotaov programyprva oprvnnho uivatele pi uit, k nmu je oprvnnzhotovit zlon rozmnoeninurozmnoit, upravit, zpracovat program, je-li to nezbytn kjeho pouitzkoumat funknost programu za elem zjitn mylenek a princip

  Technick prostedky zabezpeenchrnny jako zsah do autorskho prva povinnost autora zpstupnit program uivateli (kontaktn osoba)

  Databze soubor nezvislch, systematicky uspodanch dl i daj individuln pstupnchzvltn prva poizovatele databzeVytovn, pepis podstatn