Praktikum EXEL

Click here to load reader

 • date post

  27-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  78
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Praktikum EXEL

 • Sadraj 1. Uvod u Excel ..............................................................................................................................1

  1.1. Startovanje Excela...............................................................................................................2 1.2. Radno okruenje.................................................................................................................2 1.3. Radni papir i elija..............................................................................................................2 1.4. Upisivanje i kretanje po elijama .....................................................................................4 1.5. Formatiranje elija ..............................................................................................................5 1.6. Formatiranje decimalnih brojeva .....................................................................................5 1.7 Menjanje boje pozadine i teksta elije..............................................................................6 1.8 Podeavanje irine i visine elija. Ubacivanje i izbacivanje redova i kolona ..............6 1.9 Spajanje elija .......................................................................................................................7 1.10 Uokvirivanje elija.............................................................................................................7 1.11 Premetanje i kopiranje elija ..........................................................................................8 1.12 Snimanje i zatvaranje dokumenta...................................................................................9 1.13 Otvaranje novog i postojeeg dokumenta .....................................................................9 1.14 Rad sa formulama .............................................................................................................9 1.15 Grafikoni ...........................................................................................................................25

  2. Funkcije raspodele u Excelu ..................................................................................................28 2.1. Binomna raspodela...........................................................................................................29 2.2. Poasonova raspodela .......................................................................................................34

  3. Empirijska raspodela u Excelu ..............................................................................................47 3.1. Osnovni pojmovi .........................................................................................................48 3.2 Empirijska raspodela ..................................................................................................50

  4. Intervalne ocene parametara .................................................................................................60 4.1 Ocena srednje vrednosti normalne raspodele sa poznatom disperzijom ..............61 4.2 Ocena srednje vrednosti normalne raspodele nepoznate disperzije ........................66

  5. Analiza korelacije ....................................................................................................................72 5.1 Uzoraki koeficijent korelacije.........................................................................................75 5.2 Regresione prave ...............................................................................................................78 5.3 Provera znaajnosti korelacije .........................................................................................81 5.4 Interpretacija koeficijenata korelacije .............................................................................83

  6. Regresiona analiza...................................................................................................................85 6.1 Metod najmanjih kvadrata ...............................................................................................88 6.2 Srednje kvadratno odstupanje empirijske formule ......................................................90 6.3 Koeficijent determinacije ..................................................................................................90 6.4 Odreivanje pravolinijske zavisnosti .............................................................................91 6.5 Intervali poverenja odseka i nagiba ..............................................................................99 6.6 Testiranje hipoteza u vezi sa odsekom i nagibom ...................................................102 6.7 Linearizovane dvoparametarske empirijske formule ...............................................103

  Literatura ....................................................................................................................................113

 • 1

  1. Uvod u Excel

 • 2

  1.1. Startovanje Excela Microsoft Excel je program za tabelarna proraunavanja. Osnovna osobina vrenja takvih prorauna na raunaru je da se izmenama odreenih podataka menjaju i vrednosti koje su zasnovane na njima. Startovanje Excel-a se vri preko ikone na desktopu. Dupli klik miem na ikonu Microsoft Excel i program je pokrenut. Ukoliko ikone programa nema na desktopu tada je Excel potrebno pokrenuti prko Start menija, menija Programs, a zatim kliknuti na Microsoft Excel.

  1.2. Radno okruenje Radno okruenje Excel-a ine : Naslovna linija (Title Bar) se nalazi na samom vrhu ekrana i tu se nalazi ispisano ime dokumenta s kojim se trenutno radi i ime programa. Traka sa menijima (Menu Bar) se nalazi odmah ipod naslovne linije i u njoj se nalaze meniji u kojima su grupisani razni alati. Paleta standard (Standard Toolbar) ili paleta sa standardnim alatkama se nalazi ispod trake sa menijima i sadri najee koritene alate iz menija (novi dokument, otvaranje, snimanje dokumenta, tampanje dokumenta i slino). Paleta Format (Formatting Toolbar) ili paleta za formatiranje sadri alate koji se koriste za formatiranje teksta, odreivanje vrste, veliine i boje slova, poravnavanja teksta ... Traka za formulu (Formula Bar) je traka gde se unosi formula za eliju sa kojom radimo. Statusna linija (Status Bar) opisuje u svom levom uglu stanje u kom se nalazi program-Ready (spreman za rad), Enter (unos u eliju), itd. Pord toga u statusnoj liniji moemo videti da li je ukljueno prekucavane, kucanje velikih slova itd. Klizai omoguavaju pomeranje papira kako bi se videle sve elije.

  1.3. Radni papir i elija Radni papir (eng. Worksheet) i elija (eng. Cell) su osnovni elementi rada u Excelu. Svaki dokument sa kojim se radiu Excelu naziva se naziva se sveska ili knjiga (eng. Book). Da bi se odvoile znaajne celine u okviru jendog dokumenta koriste se radni papiri, koji ine knjigu. Dakle, jedan radni papir moe da se koristi za proraun, jedan za grafike itd.

 • 3

  Slika 1.1.

  Sam radni papir sastavljen je od elija. Svaka elija moe sadrati tekst ili brojeve, i za svaku od njih moe se definisati tip (tekst, broj, valuta, procenti, datum). elije se u Excel-u mogu povezivati tako da jedna zavise od druge i na taj nain formirati formule po kojima se raunaju vrednosti. Ubacivanje novog radnog papira- vri se preko padajueg menija Insert, opcije Worksheet. Ili, ako se pritisne desni taster mia na bilo koju od kartica postojeih radnih papira, koje se nalaze iznad statusne linije. Otvara se novi meni u kome se odabira opcija Insert, u novootvorenom prozoru dovoljno je kliknuti OK. Uklanjanje radnog papira vri se pritiskom desnog tastera mia na karticu radnog papira koji treba obrisati, i u novootvorenom meniju bira se opcija Delete. Otvara se novi prozor u kome se sa OK potvruje brisanje, dok se sa Cancel prekida.

 • 4

  Menjanje imena radnog papira koristi se isti meni kao i prethodne dve operacije. Pritisne se desni taster mia na karticu radnog papira ije se ime menja, a zatim u novootvorenom meniju klikne na Rename. Nakon tog upisuje se novo ime i pritisne taster Enter. Premetanje i kopiranje radnog papira- ponekad je potrebno promeniti redosled radnih papira. Za to se koristi opcija Move or Copy. Otvara se prozor kao sa slike. Otvara se prozor kao sa slike. Polje To Book govori u koju knjigu (dokument) se premeta radni papir. Polje Before Sheet ukazuje na to pre kog radnog papira elimo da postavimo odabrani radni papir. Opcije move to end papir alje na kraj knjige (dokumenta). Ukoliko je otkaeno polje Create a copy bie napravljena kopija radnog papira. Na kraju se sa OK potvruju odabrane opcije. Sekektovanje radnih papira kada je potrebno obrisati vie radnih papira ili se nad njima vre neke izmene, potrebno ih je prvo oznaiti selektovati. Selektovanje se vri pritiskom na levi taster mia na kartice radnih papira koje se nalaze iznad statusne linije, drei taster Control za pojedinano selektovanje, ili taster Shift- za selektovanje susednih radnih papira.

  1.4. Upisivanje i kretanje po elijama Da bi se podatak u odreenu eliju potrebno je da se levim tasterom mia klikne na nju. elija postaje uokvirena crnim pravougaonikom, kao na slici gore. Pritiskom na bilo koji taster sa tastature poinje unos podataka u selektovanu eliju. Nakon ukucavanja teksta dovoljno je pritisnuti Enter ili strelicama pomeriti kursor na neku drugu eliju. Excel sam rapspoznaje odreene tipove podataka. Brisanje teksta iz elije se vri ozmaavanjem elije koja se brie a zatim se pritisne taster Delete. Mogue je obrisati i vie elija odjednom tako to se prvo sve selektuju, a zatim se pritisne taster Delete. Pomeranje kurora na odreenu eliju najlake je izvriti klikom levog mia na tu eliju. Meutim u kompleksnijim tabelama koje prelaze jednu stranu radnog papira lake je nekad direktno otii na eljenu eliju. Za to se koristi padjui men