PRÁCE A VÝKON

Click here to load reader

  • date post

    13-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    104
  • download

    2

Embed Size (px)

description

PRÁCE A VÝKON. PRÁCE JAKO FYZIKÁLNÍ POJEM. OPAKOVÁNÍ. SÍLA SÍLA JE FYZIKÁLNÍ VELIČINA, KTERÁ SE ZNAČÍ F A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1N DĚLENÍ SIL: 1)SÍLY PŮSOBÍCÍ NA DÁLKU PŘ: MAGNETICKÁ, GRAVITAČNÍ, … 2)SÍLY PŮSOBÍCÍ NA DOTEK PŘ: TŘECÍ, TAHOVÁ, TLAKOVÁ, …. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PRÁCE A VÝKON

  • PRCE A VKONPRCE JAKO FYZIKLN POJEM

  • OPAKOVNSLASLA JE FYZIKLN VELIINA, KTER SE ZNA F A JEJ ZKLADN JEDNOTKOU JE 1NDLEN SIL:1)SLY PSOBC NA DLKUP: MAGNETICK, GRAVITAN, 2)SLY PSOBC NA DOTEKP: TEC, TAHOV, TLAKOV,

  • THOV(GRAVITAN) SLAGRAVITAN SILOU NA SEBE PSOB KAD 2 HMOTN TLESAVELIKOST ZVIS NA:HMOTNOST TLESVZDLENOST TLESPRO NS JE VZNAMN A GRAVITAN SLA ZPSOBEN PSOBENM NA DOMOVSK PLANETY - ZEM

  • PKLADYVYUVME VZORCE: Fg = m.g , kde g = 10 N/kg

    P: Jakou hmotnost m koika, psob-li na ni gravitan sla o velikosti 0,025 kN?

    P: Jak velik gravitan sla psob na lovka o hmotnosti 70 kg, m-li na sob obleen o hmotnosti 1500 g a v kapse m kle o hmotnosti 350 g?

  • PRCEJE JIST VELIK ROZDL, JESTLI UIJEME POJEM PRCE DOMA NEBO NA FYZICETO CO JE PRO NS PRCE V BNM IVOT JET PRO NS NEMUS BT PRCE VE FYZIKLNM SMYSLU A NAOPAKCO JE TO TEDY ONA PRCE VE FYZICE?

  • PRCE VE FYZIKLNM SMYSLUPRCE JE FYZIKLN VELIINA, KTER SE ZNA W A JEJ ZKLADN JEDNOTKOU JE 1J(JOULE, TI DAUL)VEDLEJ JEDNOTKY : kJ, MJ, GJ, KDY SE TEDY PRCE KON A KDY NE?PRCE VE FYZIKLNM SMYSLU SE KON, PEMISUJEME-LI NJAK TLESO PO NJAK DRZE ZA POMOCI NJAK SLY

  • PROTO I KDY KOLIKRT MEME BT RELN PKN UTAHAN, NEMUSME FYZIKLN VYKONT VBEC DNOU PRCIJE TEDY VDY NUTNO UT NJAK SLY A POSUNOUT S TLESEM NA KTER PSOBME!VISME-LI NAPKLAD NA VTVI, NEBO STOJME S KUFREM V RUCE NA NDRA, MEME SICE FUET NMAHOU, ALE DNOU PRCI NEKONME!

  • VPOET PRCEVZOREC KRSN KOPRUJE VTU, KTER HOVO O PRCI, A PROTO: W = F . s , kdeW JE VYKONAN PRCE V JOULECHF JE PSOBC SLA V NEWTONECHs JE DRHA, PO N SLA PSOB V METRECH

  • EEN LOHZANME UKZOVM PKLADEM

    P: JAKOU PRCI VYKONME, PENESEME-LI BEMENO O HMOTNOSTI 30 kg O 7 METR?

  • EEN:ZPIS: m = 30 kg s = 7 mW = ? J

    VPOET: NEZMME PSOBC SLU A PROTO JI URME: F = Fg = m . g = 30.10 = 300 N POT JE TO JI SNADN: W = F . s = 300 . 7 = 2100 J = 2,1 kJ

  • PKLADY K PROCVIENP: JAKOU PRCI VYKON KARKULKA, UJDE-LI S KOKEM O HMOTNOSTI 4500 g CESTU K BABICE PES LES DLOUHOU 2,5 km?

    JAK VELIKOU SILOU PSOB JEB, KTER PI PESUNU BEMENE O 15 m VYKON PRCI O VELIKOSTI 30 kJ?

  • P: JAKOU HMOTNOST M RTNKA, KTEROU JE NUTNO NA POTEN CELCH ST VYKONAT POHYB DLOUH 1,7 m, JE-LI VYKONAN PRCE VELIK 425 mJ?

    D: JAKOU PRCI VYKONME, ODNESEME-LI SOUROZENCE O 3 km?(poznmka: kdo nem sourozence, ponese domcho mazlka, nebo matku)

  • VKONZ PRAXE VME, E SNAD ASTJI NELI VYKONAN PRCE UVME JAKO MTKO VKON, A JI N A NEBO NJAKHO STROJECO JE TO VLASTN TAKOV VKON?NA EM ZVIS JEHO VELIKOST?

  • VYJDME OPT Z PRAXE:MJME SPORTOVCE.PRVN DEN BEL TRASU 200 m ZA 20,51s A DRUH DEN ZA 20,32 s. KDY BYL JEHO VKON VT? VKON ZVIS NA ASE, A TO NEPMO MRN.POT TRNOVAL VYTRVALOSTPRVN DEN ZA 12 min UBHL 5 km A DRUH DEN ZA STEJN AS 5,5 km. KDY BYL JEHO VKON VT? VKON ZVIS NA VYKONAN PRCI, A TO PMO MRN.

  • VPOET VKONUJE TEDY VIDT, E VKON JE PRO NS NJAK PRCE ZA NJAK ASPROTO SE TEDY I VKON BUDE POTAT: P = W / t , KDEP JE VKON VE WATTECHW JE VYKONAN PRCE V JOULECH t JE AS, ZA KTER BYLA PRCE VYKONNA V SEKUNDCH

  • VKON JE FYZIKLN VELIINA, KTER SE ZNA P A JEJ ZKLADN JEDNOTKOU JE 1 W (1 WATT)

  • EEN LOHUKZKOV LOHA

    P: JAK VKON M MOTOR JEBU, DOKE-LI ZDVIHNOUT BEMENO O HMOTNOSTI 0,5 t DO VKY 12 m ZA 0,5 min?

  • ZPIS: m = 0,5 t = 500 kgs = 12 m t = 0,5 min = 30 sP = ? WVPOET:NEJPRVE URME PRCI:F = Fg = m.g = 500 . 10 = 5000 N = 5 kN W = F . s = 5000 . 12 = 60000 J = 60 kJVKON PAK JI DOSTANEME SNADNOP = W / t = 60000 / 30 = 2000 W = 2 kW

  • LOHY K PROCVIEN1)JAK VKON M MOTOR, DOKE-LI VYKONAT PRCI 0,75 MJ ZA TVRT MINUTY?2)ZA JAK DLOUHO DOKE MOTOR O VKONU 25 kW VYKONAT PRCI O VELIKOSTI 1 MJ?3)ZA JAK DLOUHO ZVEDNE JEB O VKONU 30 kW ZT O HMOTNOSTI 2t DO VKY 30 m?

  • DOMC KOLJAK VELIK VKON M, DOKE-LI UBHNOUT 1,5 km ZA 6 MINUT?

  • VPOET PRCE Z VKONUCHCEME-LI POTAT PRCI ZE ZNMHO VKONU, VYJDEME ZE VZTAHU P = W/t,PO VYNSOBEN VZTAHU ASEM ZSKME JI VZTAH PRO PRCI W = P . tVZTAHY VAK MUS SEDT I V OHLEDU NA JEDNOTKY A PROTO1J = 1W . 1s, A PROTO JEDEN JOULE ODPOVD JAKSI WATTSEKUND

  • KILOWATTHODINAV BN PRAXI BOHUEL NENARAZTE VDY NA JOULY JAKOTO JEDNOTKY PRCE, ALE I NA NKTER ODVOZENNAPKLAD V ENERGETICE JE TO KILOWATTHODINAPEVOD: VYJDEME Z ROVNOSTI JEDEN JOULE JE JAKO JEDNA WATTSEKUNDA

  • PAK JI SNADNO DOSTANEME:

    1 kWh = 1000 Wh (PROTOE 1kW=1000W) = 10003600 Ws (PROTOE 1 h = 3600 s) = 3600000 Ws= = 3600000 J = 3,6 MJ

    1 kWh = 3,6 MJ

  • PKLADY1) JAK VELIKOU PRCI VYKON PRACOVNK S VKONEM 0,8 kW, PRACUJE-LI 8 HODINOVOU PRACOVN DOBU S 20 MINUTOVOU PESTVKOU NA OBD?2)JAK VELIKOU PRCI VYKON LOKOMOTIVA S VKONEM 27 kW ZA 3 HODINY SV INNOSTI?

  • KLADKYKLADKY ADME MEZI JEDNODUCH STROJE, KTER NM USNADUJ MECHANICKOU PRCIDLME JE NA:1)KLADKA PEVN2)KLADKA VOLNOBA DRUHY MAJ SV VHODY I NEVHODY, NA N SE NYN PODVME.

  • KLADKA PEVNNEJASTJ DRUH KLADKY, KTER ANI SI TO UVDOMUJEME UVME VELMI ASTOJEJ HLAVN VHODOU JE SMR PSOBC SLYZVEDME-LI NCO POUZE RUKOU, PSOBME SILOU VZHRUPI UIT KLADKY PSOBME PRO ZVEDN SMREM DOL A TM PDEM MEME VYUT VLASTN VHY!

  • OBRZEKPEVN KLADKAFgFABY NASTALA ROVNOVHA SIL, JE NUTN, ABY SE OB SLY SOB ROVNALI. PROTO F = FgDNOU SLU TEDY NEUETME, ALE MEME VYUT VLASTN HMOTNOST, NEBO PSOBME SMREM DOL!

  • KLADKA VOLNTENTO JEDNODUCH STROJ SE HOD PRO ZDVYHN TKCH BEMENKE ZVEDNUT JE TOTI POTEBA JEN POLOVIN SLANEVHODOU JE SMR PSOBC SLY, NEBO JE OPT VZHRU,CHCEME-LI NCO ZVEDAT DO VKY

  • OBRZEK KLADKA VOLNPRO ROVNOVHU JE OPT POTEBA VYVIT GRAVITAN SLU. NA VOLN KLADCE SE TATO SLA VAK ROZLO NA DV STEJN VELIK SLY, Z NICH JEDNU DR ZVS A DRUHOU NAE PAE. PROTO NM STA JEN POLOVIN SLA, NELI BY BYLA POTEBN U KLADKY PEVN. A PROTO PLATFg = 2 * F

  • KLADKOSTROJSPOJENM VHOD KLADKY PEVN A VOLN ZSKME KLADKOSTROJKLADKOU PEVNOU ZSKME VHODN SMR PSOBEN A KLADKOU VOLNOU ZMENME SLUNEVHODOU JE VAK FAKT, E KOLIKRT ZMENME SLU, TOLIKRT ZVTME DLKU LANA

  • OBRZEK KLADKOSTROJU KLADKOSTROJE JE OPT PSOBC SLA POLOVIN, ALE CHCEME-LI ZVEDNOUT BEMENO O DO NJAK VKY, MUSME VYTHNOUT DVAKRT TAK DLOUH LANO. PLAT TEDY:Fg = 2 * F2*h = s

  • PRCE NA KLADKCHPRO PRCI NA KLADKCH PLAT STLE VZOREC W = F sPROTO MEME URIT PRCI PRO VECHNY PPADY VELMI SNADNO, NEBO KADOU SLU UMME VYJDIT POMOC SLY GRAVITANVSLEDKY PAK MEME MEZI SEBOU POROVNAT

  • POROVNN VELIKOSTI PRCE1) PRCE BEZ KLADKYZVEDME LI NJAK TLESO POUZE RUKAMA, JEDIN CO MUSME PEKONAT JE ZEMSK TE, NEBOLI GRAVITACE A TAK PSOBME SILOU STEJN VELIKOU, JAKO JE SLA GRAVITAN, A PROTO NA ZVEDNUT DO VKY VYKONME PRCIW = Fg s

  • 2) ZA POMOCI KLADKY PEVNPOUIJEME-LI KLADKU PEVNOU, MUSME OPT PEKONAT SLU GRAVITAN A PROTO BUDEMI-LI ZVEDAT NCO O METR, ZATHNEME ZA LANO A VYTHNEME HO ROVN METR. PROTO PRCE, KTEROU VYKONME JE ROVNAW = Fg s

  • 3) ZA POMOCI KLADKOSTROJEJAK JI VME, STA NM BOHAT SLA POLOVIN, NELI JE SLA GRAVITAN, ALE CHCEMI-LI NCO ZVEDNOUT O METR, MUSME PITOM VYTHNOUT DVA METRY LANA, A PROTO POTM-LI PRCI, TAK POTM TAKTO:W = Fg/2 2sCO SE ALE D SNADNO ZKRTIT, A TAK DOSTANEME OPT:W = Fg s

  • POROVNNJE TEDY VIDT, E PRCE PI UIT KLADKY, KLADKOSTROJE I JEN HOLCH RUKOU JE STLE STEJN VELIKPRO TEDY UVME KLADEK?KLADKY MAJ PRO NS VHODN SMR PSOBC SLY A U KLADKOSTROJE NM STA MEN SLA, NELI BY BYLA POTEBA BEZ NHO

  • INNOSTPI VECH LIDSKCH INNOSTECH DOCHZ KE ZTRTM ENERGIEPROTO Z PSTROJ NEDOSTANEME TOLIK, KOLIK DO NICH NANDMETO CO DO NICH NACPEME NAZVME PKON A OZNAUJEME P0, A TO CO ZSKME JE NORMLN VKON

  • PROTO MEME ZAVST INNOSTINNOST JE PODL VKONU A PKONUPROTOE DOCHZ KE ZTRTM, JE VDY VKON MEN NELI PKONPROTO JE INNOST MEN NELI 1, RESPEKTIVE 100%INNOST JE FYZIKLN VELIINA, KTER SE ZNA ECKM PSMENEM (TA) A JE BEZROZMRN (NEM JEDNOTKY)

  • MATEMATICKY

    =P/P0

  • PKLADYJAK VKON M STROJ, M-LI INNOST 80% A PKON 80 kW?

    ZPIS: P0 = 80 kW = 80 000 W = 80 % = 0,8P = ? __________________________

  • EEN:PROTOE = P/P0VYJDME P = P0PO DOSAZEN PAK JI MME: P = 0,8 80000 = 64000 W== 64 kW

  • PKLADY K PROCVIENP 1.JAK PKON M STROJ S INNOST 70% A VKONEM 3 MW.P 2.JAK VELIKOU PRCI VYKON MAINA, M-LI INNOST 90%, PKON 0,5 MW ZA 3 HODINY?D: JAKOU INNOST M MOTOR, VYKON-LI PRCI 50 kJ ZA 50 s PI PKONU 2 kW?