Pozitivno poslovanje u zdravstvenom sustavu

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pozitivno poslovanje u zdravstvenom sustavu. Prof. dr. Rajko Ostojić, dr. med. Ministar zdravlja. Pozitivno poslovanje zdravstva – postoji li razlog za optimizam?. Učinjen je značajan pomak u podmirivanju dospjelih obveza (sukladno Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza ( N.N . 125/11)) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Pozitivno poslovanje u zdravstvenom sustavu

PowerPointova prezentacija

Pozitivno poslovanje u zdravstvenom sustavuProf. dr. Rajko Ostoji, dr. med.Ministar zdravlja

Pozitivno poslovanje zdravstva postoji li razlog za optimizam? Uinjen je znaajan pomak u podmirivanju dospjelih obveza (sukladno Zakonu o rokovima ispunjenja novanih obveza (N.N. 125/11)) Posljednjih mjeseci u dravnim bolnicama (klinikim ustanovama) biljei se pozitivan trend smanjenja ukupnog duga u odnosu na prethodnu godinuGotovo sve dravne bolnice prestale su generirati nove dugove!!!KB Dubrava: ukupne i dospjele obveze

* ZAKON O ROKOVIMA ISPUNJENJA NOVANIH OBVEZA (NN 125/11)

KBC Rijeka ukupne i dospjele obveze (razdoblje: 1-10.2012.g)

MjesecUkupne obvezeUkupno dospjele obvezeViak prihoda nad rashodimaI259.479.366134.448.935-2.463.412II272.319.461151.110.182-8.903.476III266.432.716146.445.9457.721.366IV264.283.881154.717.9622.305.590V262.681.956157.849.027-1.771.989VI268.482.530166.276.479-7.697.456VII240.240.510145.431.08029.890.541VIII229.051.452140.629.4139.586.014IX229.141.860145.409.849109.208X 232.711.863148.842.4392.803.282NAPOMENE:1. Sanacija obveza starijih od 360 dana od strane HZZO-a u srpnju 2012.g, u iznosu od 29.965.541 kuna.2. Ukupne obveze: su manje u odnosu na sijeanj za 10,32%, ako se izuzme efekt sanacije vee su za 1,23%3. Dospjele obveze: su vee u odnosu na sijeanj za 10,71%, odnosno ako se izuzme efekt sanacije za 32,99%, razlog: ugovaranje sa rokom plaanja 60 dana8. Naturalni pokazatelji: broj hospitalnih pacijenata na razini 2011. godine, broj poliklinikih pregleda +2% u odnosu na 2011.godinu9. Broj zaposlenih: manji u odnosu na 31.12.2011.g za 3,55% (125 djelatnika)

Ukupne i dospjele obveze MJ.UKUPNE OBVEZEUKUPNO DOSPJELE OBVEZEVIAK PRIHODA NAD RASHODIMAI152.767.532 80.068.973-2.196.702II160.876.468 87.688.609-4.018.071III160.748.176 88.386.108-5.006.985IV158.227.696 88.806.417-6.587.413V160.529.117 89.366.569-3.946.098VI171.765.227 100.133.854-7.597.248VII144.343.721 67.119.35629.582.771VIII145.242.970 73.293.185-857.932IX146.455.981 74.605.612-809.061X149.134.154 77.655.6091.062.002

Procjena X. mjeseca

5MJESEC GUBITAKI-2.196.702II-4.018.071III-5.006.985IV-2.556.163V-3.894.549VI-4.154.748VII-341.946VIII-857.932IX-809.061X1.062.002Mjeseni iskazani gubitak korigiran za iznose primljenih asignacija i trokova neplaene nabavke opreme iz Dravnog prorauna

Mjeseni iskazani gubitak korigiran je za iznose primljenih asignacija i trokova neplaene nabavke opreme iz Dravnog prorauna 6Pozitivno poslovanje u korelaciji sa stanjem listi ekanja

Tijekom 2012. godine evidentirano je znaajno smanjenje listi ekanja za pojedine zdravstvene usluge:

CT- KBC Zagreb (5 dana), KBC Split (46 dana), KB Dubrava (30 dana) uvoenje CT dijagnostike obrade na CT- simulatoru MR KB Merkur (44 dana), KBC Split (75 dana) Holter KBC Zagreb (18 dana), KB Dubrava (27 dana)Endoproteza kuka KBC Zagreb (68 dana), KB Merkur (65 dana), Klinika Lovran (150 dana) Endoproteza koljena - KBC Zagreb (65 dana), Klinika Lovran (150 dana) Operacija one mrene KBC Zagreb (120 dana), KB Dubrava (185 dana)

KB Dubrava liste ekanja na operaciju one mrenepoveanje iskoritenosti operacijskih dvorana u poslijepodnevnim terminimaselektivno poveanje limita

Nove uprave aktivno upravljaju bolnicama

Spajanje ustrojstvenih jedinica ( racionalizacija trokova i osnaivanje uloge i odgovornosti elnika ustrojbenih jedinica )Program on-line kontrola odsustva s posla i evidencije rada kroz centralni informacijski sustavDnevno monitoriranje listi ekanjaIzrada i implementacija kratkih uputa za lijeenje najeih klinikih sindromaUvoenje jedinine terapije na ime pacijenta Povjerenstvo za praenje potronje lijekova - racionalizacija potronje lijekovaNovi nain raspodjele sredstava prihodovanih od klinikih ispitivanja - znaajan iznos e se usmjeriti u svrhu edukacije djelatnika.

Nove uprave aktivno upravljaju bolnicama Primjena postupka javne nabave u svrhu racionalizacije materijalnih trokova - sniavanje nabavne cijene procesom otvorenih specifikacija u javnim nabavamaModel prezentacije algoritama za pojedine postupke sa ciljem racionalizacije trokova lijeenjaAnaliza mjesenog poslovanja po djelatnostima s predstojnicima klinika, zavoda i jedinica (fakturirano, utroeno lijekova, materijala / broj zaposlenih)Reorganizacija rada - uvoenje poslijepodnevnih ambulanti

Nove uprave aktivno upravljaju bolnicamaKBC S. milosrdnice: Provedbom postupka javne nabave za fiksnu telefoniju izabran je najpovoljniji novi operater - mjeseni trokovi smanjeni za 30 %.KBC Osijek: smanjenje potronja lijekova, zatezne kamata, trokova prijevoza za zaposlene KBC Zagreb: SMS obavjetavanje pacijenata o terminu pregleda (MR) smanjilo potrebu neposrednog kontakta za > 60%; kontrola ispisa uteda tonera za 40%; Uvedena IP telefonija, kontrola telefonskih rauna, unato poveanju broja prikljuaka troak smanjen za 25% KBC Rijeka: Praonica rublja - racionalizacija radnog vremena: ukinuti rad nedjeljom i nona smjena; smanjen broj djelatnikaPozitivno poslovanje zdravstva pogled u budunostMember States should strengthen national budgetary frameworks, enhance the quality of public expenditure and improve the sustainability of public finances through reform of age-related public expenditure, such as health spendingEurope 2020, Integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member States (Guideline 1)

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.utvruje prioritetne mjere kojima e se poveati djelotvornost sustava uz ouvanje ili poboljanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zatite

Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Razvoj informatizacije i e-zdravstvaPovezivanje svih IT sustava u zdravstvu

Uspostavljanje IT sustava za praenje zdravstvene statistike i analizu podataka (business intelligence)

Izgradnja IT potpore objedinjenoj nabavi i ostalim zajednikim procesima bolnikog i itavog zdravstvenog sustava

Integracija telemedicine u slubu hitne medicinske pomoi i druge zdravstvene djelatnosti

13Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Jaanje i bolje koritenje ljudskih resursaVertikalna mobilnost - definiranje kompetencija i omoguavanje preuzimanja zadataka u skladu s viom razinom postignutog obrazovanja zdravstvenih djelatnika (task shifting)

Horizontalna mobilnost preraspodjela unutar regionalnih mrea ustanova (prema Stratekom planu razvoja ljudskih resursa, u izradi)

Odobravanje specijalizacija prema jasno dokumentiranim potrebama u mrei javne zdravstvene slube

14Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Jaanje upravljakih kapacitetaIzobrazba upravljakog kadra

Razdvajanje organizacijsko-financijskog i medicinskog upravljanja

Uspostavljanje odjela za analitiku, planiranje i projekte EU-a

15Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Reorganizacija zdravstvenih ustanovaPoticanje grupnih praksi u PZZMaster plan bolnica:Udruivanje u regionalne bolnike mree/zajednice ustanovaPreraspodjela i koncentriranje bolnikih usluga unutar regionalnih bolnikih mrea/zajednica ustanovaSmanjenje broja akutnih bolnikih kreveta, poveanje kapaciteta dnevnih bolnica i kreveta za dugotrajno lijeenje i palijativnu skrbPoveanje energetske uinkovitosti objekata u zdravstvuIzdvanje nezdravstvenih djelatnosti iz nadlenosti bolnica (spin-off)Objedinjavanje bolnike nabave

16Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zatitiJaanje zdravstvene inspekcije

Praenje i analiza pokazatelja kvalitete na svim razinama zdravstvene zatite

Uspostava modela ugovaranja zdravstvene zatite temeljenog na pokazateljima uinkovitosti i kvalitete

Jaanje procjene zdravstvenih tehnologija (Health Technology Assessment)

17Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Jaanje preventivnih aktivnostiPoboljanje upravljanja preventivnim aktivnostima

Uspostava modela ugovaranja zdravstvene zatite temljenog na mjerljivoj ukljuenosti u preventivne aktivnosti

18Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Ouvanje financijske stabilnostiRazvoj regulatornog okvira za jaanje dopunskih i dodatnih zdravstvenih osiguranja

Jaa kontrola financijskog poslovanja

Strateka alokacija resursa prema definiranim prioritetima i u sinergiji sa sredstvima iz fondova EU-a

Suzbijanje korupcije i neformalnih plaanja u zdravstvu

19Prioritetne mjere za poveanje djelotvornosti:Suradnja s drugim resorima i drutvomSinergijsko djelovanje meu resorima u zatiti zdravlja i promicanju zdravlja (pristup whole-of-government, health-in-all-policies)

Suradnja s podrunom (regionalnom) i lokalnom samoupravom

Ukljuivanje civilnog drutva u promicanje zdravlja i prevenciju bolesti (nevladine organizacije)

Poticanje volonterskog rada (npr. palijativna skrb)

20List5UKUPNI DUGTEKUI GUBITAK (MANJAK)SIJEANJ189,377,4928,229,016VELJAA198,873,05718,043,496OUJAK196,755,85715,570,727TRAVANJ197,425,24715,932,862SVIBANJ199,470,66918,199,523LIPANJ202,737,91721,937,404SRPANJ189,423,3759,181,085KOLOVOZ183,060,0291,905,072RUJAN182,239,052328,126

List4MJESECUKUPNE OBVEZEUKUPNO DOSPJELE OBVEZETEKUI GUBITAK 2012. GODINAI189,377,49282,267,2618,229,016II198,873,05789,637,24818,043,496III196,755,85789,319,19915,570,727IV197,425,24791,296,19715,932,862V199,470,669108,522,87318,199,523VI202,737,917120,287,77821,937,404VII189,423,375119,636,9659,181,085VIII183,060,029124,620,6891,905,072IX182,239,052126,695,147328,126X181,096,685125,976,513170,780

List4000000000000000000000000000000

UKUPNE OBVEZEUKUPNO DOSPJELE OBVEZETEKUI GUBITAK 2012. GODINA

List1Lijekovi imedicinski potroni materijalMJESECUKUPNOSIJEANJ11,888,730VELJAA11,663,398OUJAK11,437,441TRAVANJ10,320,406SVIBANJ11,007,861LIPANJ11,594,189SRPANJ13,741,562 I-VII - mjeseno11,664,798K