POZITIVNO ORGANIZACIJSKO VEDENJE: KONCEPTUALNI · PDF file Tabela 10: Načrt raziskave...

Click here to load reader

 • date post

  10-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of POZITIVNO ORGANIZACIJSKO VEDENJE: KONCEPTUALNI · PDF file Tabela 10: Načrt raziskave...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

  MAGISTRSKO DELO POZITIVNO ORGANIZACIJSKO VEDENJE: KONCEPTUALNI MODEL

  IN ŠTUDIJA PRIMERA

  Ljubljana, september 2011 TINA ORZAN

 • IZJAVA

  Študentka Tina Orzan izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga napisala pod

  mentorstvom dr. Sandre Penger, in da v skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in

  sorodnih pravicah dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh.

  V Ljubljani, dne____________________ Podpis: _______________________________

 • i

  KAZALO UVOD ............................................................................................................................................. 1 1 POZITIVNO ORGANIZACIJSKO VEDENJE ........................................................................... 3

  1.1 POZITIVNA PSIHOLOGIJA V PODJETJIH ...................................................................... 3 1.1.1 Pojav in pomen pozitivne psihologije v podjetjih ........................................................... 3 1.1.2 Pozitivna psihološka gibanja v podjetjih ........................................................................ 6

  1.2 OPREDELITEV POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA ............................. 8 1.2.1 Opredelitev in pomen pozitivnega organizacijskega vedenja ......................................... 8 1.2.2 Tradicionalni ekonomski kapital................................................................................... 11 1.2.3 Človeški kapital ............................................................................................................ 12 1.2.4 Socialni kapital.............................................................................................................. 14 1.2.5 Pozitivni psihološki kapital ........................................................................................... 15

  2 RAZVOJ POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA ............................................. 16 2.1 POZITIVNI PSIHOLOŠKI KAPITAL KOT TEMELJNI KONSTRUKT POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA ........................................................................................ 16 2.2 DIMENZIJE POZITIVNEGA PSIHOLOŠKEGA KAPITALA ........................................ 17

  2.2.1 Samozavest ................................................................................................................... 19 2.2.2 Upanje ........................................................................................................................... 20 2.2.3 Optimizem..................................................................................................................... 21 2.2.4 Prožnost......................................................................................................................... 24 2.2.5 Skupne lastnosti dimenzij pozitivnega psihološkega kapitala ...................................... 25

  2.3 RAZVOJ POZITIVNEGA PSIHOLOŠKEGA KAPITALA .............................................. 27 2.3.1 Razvoj samozavesti ....................................................................................................... 27 2.3.2 Razvoj upanja................................................................................................................ 30 2.3.3 Razvoj optimizma ......................................................................................................... 31 2.3.4 Razvoj prožnosti ........................................................................................................... 33

  2.4 REZULTATI POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA ................................ 34 2.5 KRITIKA POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA ..................................... 38 2.6 POTENCIALNE DIMENZIJE POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA .... 39 2.7 UPORABA POZITIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA V PRAKSI ............... 40

  3 KONCEPTUALNI MODEL IN ŠTUDIJA PRIMERA ............................................................. 41 3.1 KONCEPTUALNI MODEL ............................................................................................... 42 3.2 ŠTUDIJA PRIMERA .......................................................................................................... 48

  3.2.1 Opis podjetja Rajska ptica ............................................................................................ 48 3.2.2 Metoda .......................................................................................................................... 49 3.2.3 Rezultati in diskusija ..................................................................................................... 52 3.2.4 Vrednotenje dela, prispevki in omejitve dela ............................................................... 59 3.2.5 Napotki za naprej in priporočila podjetju ..................................................................... 59

  SKLEP ........................................................................................................................................... 64 LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................... 67 PRILOGE

 • ii

  KAZALO SLIK Slika 1: Vpliv pozitivnega obnašanja zaposlenih znotraj organizacije ........................................... 5 Slika 2: Publikacije na temo pozitivne psihologije v podjetjih od leta 2001 do leta 2009 ............. 6 Slika 3: Kriteriji koncepta pozitivnega organizacijskega vedenja ................................................ 11 Slika 4: Tehnike ravnanja s človeškim kapitalom ........................................................................ 13 Slika 5: Tehnike ravnanja s socialnim kapitalom ......................................................................... 15 Slika 6: Model razvoja pozitivnega psihološkega kapitala ........................................................... 16 Slika 7: Dimenzije pozitivnega psihološkega kapitala ................................................................. 18 Slika 8: Tehnike razvijanja samozavesti ....................................................................................... 28 Slika 9: Tehnike razvijanja upanja ................................................................................................ 30 Slika 10: Tehnike razvijanja optimizma ....................................................................................... 32 Slika 11: Tehnike razvijanja prožnosti .......................................................................................... 33 Slika 12: Pozitivna povezanost pozitivnega organizacijskega vedenje z zaželenimi organizacijskimi rezultati .............................................................................................................. 36 Slika 13: Negativna povezanost pozitivnega organizacijskega vedenja z nezaželenimi organizacijskimi rezultati .............................................................................................................. 37 Slika 14: Konceptualni model ....................................................................................................... 42 Slika 15: Pozitivno organizacijsko vedenje in zaželeni organizacijski rezultati .......................... 43 Slika 16: Model pozitivnega organizacijskega vedenja in zaželenih organizacijskih rezultatov . 51 Slika 17: Povzetek priporočil podjetju za razvijanje pozitivnega organizacijskega vedenja in spodbujanja zaželenih organizacijskih rezultatov ......................................................................... 64 KAZALO TABEL Tabela 1: Pregled najpomembnejših teorij pozitivnega psihološkega gibanja v podjetjih ............. 7 Tabela 2: Kronološka revizija Luthansove bibliografije (s sodelavci) k razvoju teorije pozitivnega organizacijskega vedenja (od leta 2002 do leta 2010) ................................................ 8 Tabela 3: Model statusov različnih virov konkurenčne prednosti ................................................ 17 Tabela 4: Prispevek posamezne dimenzije v konstrukt pozitivnega organizacijskega vedenja ... 26 Tabela 5: Vaje in zgledi za treniranje samozavesti ....................................................................... 29 Tabela 6: Smernice za razvijanje pozitivnega upanja ................................................................... 31 Tabela 7: Seligmanov ABCDE pristop za izgradnjo optimizma .................................................. 33 Tabela 8: Povzetek glavnih značilnosti dimenzij pozitivnega organizacijskega vedenja ............. 35 Tabela 9: Negativni rezultati pozitivnih psiholoških sposobnosti in pozitivni rezultati negativnih psiholoških sposobnosti ................................................................................................................ 39 Tabela 10: Načrt raziskave raziskovalne študije primera čokoladnice Rajska ptica .................... 41 Tabela 11: Pozitivno organizacijsko vedenje v čokoladnici Rajska ptica .................................... 52 Tabela 12: Zaželeni finančni in nefinančni organizacijski rezultati v čokoladnici Rajska ptica .. 55 Tabela 13: Priporočila podjetju ..................................................................................................... 60

 • 1

  UVOD Mnogim od nas so v življenju povedali več o tem, kaj smo naredili narobe, kot pa kaj smo naredili prav. Tako smo na primer v času šolanja prejeli izpite, ki so bili vrnjeni z označenimi napakami, namesto da bi bile ob pravilnih odgovorih kljukice. Za mnoge se je morda ta trend nadaljeval tudi na delovnem mestu