Potrošač No1

Click here to load reader

 • date post

  09-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Potrošač No1

 • Travanj 2015 | Zatita potroaa | 072/414 414

  POTROA Zatita potroaa

  Temeljni pojmovi

  Sadraj

  Nacionalni program 2

  Vaa prava naa misija 3

  Aktivnosti Zadarski potroa 4

  Potroai u Avenue Mallu 5

  Kada je raun plaen 6

  Prikljuenje na struju 7

  Timeshare 8

  Second hand shop 9

  Zakonom o zatiti potroaa i ostalim propisima kojima se sektorski

  ureuju pojedini segmenti zatite potroaa ureen je pravni okvir politike zatite

  potroaa, dok se ciljevi, mjere i provedbene aktivnosti politike zatite potroaa

  za etverogodinje razdoblje ureuju glavnim stratekim dokumentom

  Nacionalnim programom zatite potroaa kojeg donosi Hrvatski sabor na

  prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

  Nositelji politike zatite potroaa odreeni Zakonom o zatiti potroaa

  jesu: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva,

  Nacionalno vijee za zatitu potroaa, Dravni inspektorat i ostala nadzorna tijela,

  nadalje, tijela jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, Hrvatska

  gospodarska komora, Hrvatska obrtnika komora, Hrvatska udruga poslodavaca

  kao i ostala tijela javne vlasti i to svatko iz svoje nadlenosti za podruje zatite

  potroaa te udruge za zatitu potroaa.

  Kako bi potroai imali to aktivniju ulogu na zajednikom tritu, nuno je

  osigurati sigurnost, obrazovanje, informiranost, uinkovitu provedbu propisa te

  djelotvorne naine ostvarivanja potroakih prava.

  Potroa je svaka fizika osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tritu

  izvan svoje trgovake, poslovne, obrtnike ili profesionalne djelatnosti.

  Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tritu u okviru

  svoje trgovake, poslovne, obrtnike ili profesionalne djelatnosti, ukljuujui i

  osobu koja nastupa u ime ili za raun trgovca.

  Godina I. broj 1

 • Nacionalni program zatite potroaa za razdoblje od 2013. do 2016.

  Institucionalni okvir

  2

  proizvodima i uslugama, temeljem

  ega potroa moe donijeti

  odgovarajuu odluku o kupnji. Pravom

  na pritube i laki pristup pravdi

  potroai mogu izraziti nezadovoljstvo

  vezano uz kupljeni proizvod ili

  izvrenu uslugu. Pravo na edukaciju

  potroaa odnosi se na stjecanje

  relevantnih znanja i vjetina temeljem

  kojih mogu donositi informirane

  odluke o kupnji proizvoda i uslugama.

  Veliki vanost daje se ostvarenju prava

  potroaa na sigurnost, to ukljuuje i

  pravo potroaa na kupovanje

  sigurnih proizvoda i usluga. Prema

  tome, proizvodi koji se stavljaju na

  trite moraju udovoljiti svim

  sigurnosnim zahtjevima, to

  podrazumijeva i odgovarajue

  oznaavanje i potrebna upozorenja na

  proizvodima. Pravo na informiranje

  ukljuuje pravo potroaa na potpune

  i nepristrane informacije o

  Udruge za zatiti potroaa

  Udruge za zatitu potroaa su nepolitike,

  nestranake, neprofitne i nevladine udruge

  graana udruenih sa ciljem pruanja

  pomoi graanima Republike Hrvatske u

  zatiti njihovih potroakih prava i interesa.

  U svom djelovanju udruge su neovisne od

  interesa trgovaca,te ne smiju stjecati

  sredstva od trgovaca.

  Jaa meusobna suradnja, povezivanje

  udruga za zatitu potroaa kao i irenje

  lanstva na mlau populaciju doprinijelo bi

  daljnjem razvoju potroakog pokreta u

  provedbi politike zatite potroaa u

  Republici Hrvatskoj te ostvarivanju

  zajednikih interesa na nacionalnoj i

  meunarodnoj razini.

  Pravo na zastupanje odnosno udruivanje potroaa u interesne skupine takoer je jedno od

  temeljnih potroakih prava i sloboda.

  Zakonom o udrugama (Narodne novine br. 88/01. i 11/02.) ureuje se nain osnivanja, registracija, pravni poloaj i prestanak postojanja udruga za zatitu potroaa koji im daje svojstvo pravne osobe. Statutom udruge, izmeu ostalog, ureuju se cilj djelovanja udruge, prava i obveze lanova, unutarnji ustroj udruge, nain odluivanja i dr. Udruge za zatitu potroaa u Republici Hrvatskoj mogu imati razliite ustrojbene oblike (podrunice, ogranci, klubovi i sl.), na nain kako je predvieno Statutom udruge te se u tom sluaju na odgovarajui nain primjenjuju odredbe Zakona o udrugama. Udruge za zatitu potroaa upisuju se u Registar udruga u Republici Hrvatskoj i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. Intenzivna suradnja s nevladinim sektorom u podruju edukacije i informiranja potroaa znaajno je doprinijela vioj razini informiranosti potroaa kao i senzibiliziranju javnosti za ovu problematiku. Ovakav vid suradnje zahtijeva snane i dobro strukturirane udruge za zatitu potroaa koje na taj nain mogu biti autentini predstavnici svojih lanova i drugih graana i mogu artikulirano izraziti problematiku s kojom se hrvatski potroai svakodnevno susreu. Na ovaj nain kroz partnersku suradnju Ministarstva gospodarstva i udruga za zatitu potroaa na provoenju projekata za informiranje, edukaciju i savjetovanje potroaa nastoji se poveati razina javne svijesti i znanja o potrebi zatite potroaa u Republici Hrvatskoj.

  Financijska potpora za provedbu predmetnih projekata osigurava se u dravnom proraunu Republike Hrvatske.

 • Zatita vaih prava naa misija

  Potroai dobili sektor Zatita potroaa

  3

  Kad usporedie prutove svaki je bio iste duine i ve je krenula svaa, a kralj im zapovjedi da slome prutove i svaki sin slomi prut kao od ale. Kralj im onda dade snop novih prutia i ree da onaj koji slomi zavezan snop prutia biti e kralj. Svi su pokuali ali nitko nije uspio. Kralj im na kraju rastumai to im je elio pokazati.

  U svijest mi doe jedna pria koju mi je baka priala kao maloj djevojici: U nekom kraljevstvu ivio je jedan kralj koji je imao 5 sinova. Kralj se razbolje i dok je bio na postelji sinovi su vijeali kome da pripadne prijestolje jer ga je svaki od njih elio i svaki je nastojao uvjeriti oca da je upravo on taj koji to zavrjeuje. Kralj ih jednog dana pozva u svoju odaju i ree im e iz snopa prutova izvlaiti prutove pa iji prut bude najvei taj e kraljevati. Tako i napravi i svaki od njih izvue prut iz snopa.

  Imperativ trenutka

  Imperativ trenutka potreba je jaanja potroakog pokreta kao nositelja udruene borbe za uspostavu potenih odnosa na tritu, a time i aktivnog doprinosa razvoju hrvatskog gospodarstva.

  Snana i uinkovita zatita potroaa te VAE i NAE znanje, ivotno iskustvo, ideje i vjetine daju odgovore na izazove nacionalne i globalne recesije, gospodarske i financijske krize. Potroaa vidimo kao Davida koji stoji pred (nad) Golijatom (nepotena poslovna praksa) . Udrueni e potroai tako postati regulatori trita i razvoja nacionalnog gospodarstva. Vi nagraujete trgovce i davatelje usluge koji zadovoljavaju potrebe graana-potroaa koji su uspjeni na tritu.

  One trgovce i davatelje usluge koji kre propise i Kodeks etike poslovanja i zloupotrebljavaju svoj monopolni poloaj, udrueni e potroai svojim glasom snage Jerihonskih truba takve kazniti gubitkom poloaja na tritu.

  Jaanje udruenih glasa potroaa odgovor je na sve sloenije gospodarske i financijske probleme koji se svakodnevno prebijaju preko lea potroaa.

  Razdijeljeni i bez sloge ljudi su kao usamljeni prutii koji se lako slome pod naletom

  neprijatelja, a dok su zajedno i jedni drugima potpora, dok se jedni drugima raduju i dok se

  ljube, nema tog neprijatelja koji ih moe nadjaati.

  Savjet za razvoj civilnoga drutva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga drutva u Republici Hrvatskoj na provoenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga drutva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i meusektorske suradnje.

  Odlukom Vlade RH od 15. Svibnja 2014. formiran je resor zatita potroaa u OCD i udruge za zatitu potroaa imaju pravo birati jednog predstavnika u Savjet za razvoj civilnog drutva.

  Zadae Savjeta su:

  sudjelovanje u kontinuiranom praenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utjee na razvoj civilnoga drutva u Republici Hrvatskoj i meusektorsku suradnju;

  sudjelovanje u davanju miljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima se utjee na razvoj civilnoga drutva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji primjerenog naina ukljuivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga drutva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utjeu na razvoj i djelovanje civilnoga drutva te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;

  suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga drutva iz sredstava dravnog prorauna te analiza godinjih izvjea ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga drutva;

  sudjelovanje u programiranju i utvrivanju prioriteta za koritenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju uinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga drutva;

  izvravanje zadaa kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga drutva.

 • Zadarski potroa

  Aktivnosti

  4

  Svakodnevnu pomo graanima koji sve vie trae nau pomo i savjete, a nae aktivnosti i prezentacije uzor su i nekim mnogo brojnijim udrugama ove vrste. Su