POGLEDI NA SIMONA GREGORČIČA - ung.si · PDF file 4 Monografija Pogledi na Simona...

Click here to load reader

 • date post

  18-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of POGLEDI NA SIMONA GREGORČIČA - ung.si · PDF file 4 Monografija Pogledi na Simona...

 • 1

  POGLEDI NA

  SIMONA GREGORČIČA

  Založba Univerze v Novi Gorici

  2006

 • 2

  Pogledi na Simona Gregorčiča Publikacija je izšla ob mednarodnem simpoziju, ki sta ga v Kobaridu 10. novembra 2006 pripravili Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici in Občina Kobarid, finančno pa podprla Agencija za raziskovalno dejavnost RS Uredila: Barbara Pregelj in Zoran Božič Recenzenta: izr. prof. dr. Zoltan Jan Marija Uršula Geršak, univ. dipl. hisp in lit. komp. Prelom in oblikovanje: RM design Tisk: Tiskarna Pleško CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6.09Gregorčič S.(082) POGLEDI na Simona Gregorčiča / [uredila Barbara Pregelj in Zoran Božič]. - Nova Gorica : Univerza, 2006 ISBN 978-961-6311-43-4 1. Pregelj, Barbara 231170048

 • 3

  Barbara Pregelj

  Univerza v Novi Gorici

  SIMON GREGORČIČ IN (LITERARNI) KANON

  Simona Gregorčiča literarna veda uvršča med slovenske literarne klasike. A Simon Gregorčič

  je tudi goriški slavček, pesnik, ki se je s svojim ustvarjanjem tako proslavil med ljudstvom, da

  je njegova prva pesniška zbirka postala prodajna uspešnica, zlata knjiga, kot jo je v svoji

  oceni za Ljubljanski zvon kmalu po izidu označil Fran Levec, njegove pesmi pa

  »neumrjoče«.

  »Zavzel je Gregorčič s temi poezijami jedno od najodličnejših mest v našej literaturi in ves

  slovanski jug se sme dičiti z njegovim imenom«, je zapisalo anonimno pero v Slovenskem

  narodu v letu izida Poezij, Gregorčič pa je dosegel sloves najboljšega živečega pesnika.

  Povsod so ga vabili in častili in celo zelo ostre kritike, ki so se nesrečno ujele z izidom

  njegove druge pesniške zbirke, tega slovesa niso mogle ovreči. Njegova neposrednost,

  domoljubje, formalna enostavnost, zvočnost njegovega verza in osebna nesreča so še bolj

  nagovarjale najširše množice, zato lahko pritrdimo Mihaelu Glavanu, ki je v svojem

  prispevku v tej monografiji zapisal, da je »Prešeren konstituiral visoko umetniško poezijo,

  Gregorčič pa je konstituiral poezijo za vse Slovence.«

  In v čem je torej smrtni greh, o katerem je govoril Cankar, ko je priznal, da so pesniki

  moderne »zatajili Simona Gregorčiča, pesnika po milosti božji«?

  Zgodovinski pregledi slovenske književnosti Simona Gregorčiča, tudi zaradi njegovega

  narodnega budništva, predstavljajo s simpatijo, a pri oceni kvalitete njegove poezije so

  večinoma previdnejši. To je mogoče pripisati ambivalentnosti, s katero je literarna veda dolgo

  sprejemala (bolj) ljudske, priljubljene in celo trivialne avtorje, jih vrednotila z vatli visoke

  književnosti, a se obenem tudi sama zavedala, da zanje takšna merila niso zadostna, ker

  povsem zanemarjajo recepcijsko dimenzijo, ki je zanje prav gotovo bistvena. In če se je

  slovenska literarna veda precej ukvarjala s (trivialnimi) oblikami romana, je v vrednotenju

  poezije Cankarjev greh ostal.

  Zato je vprašanje (o)vrednotenja Gregorčičeve poezije še vedno aktualno, morda danes še

  toliko bolj, ker tudi literatura, razbremenjena svoje nacionalno-konstitutivne in družbene

  funkcijske določenosti vse bolj postaja tržno-porabna institucija, ki vse bolj pristaja tudi na

  načela trga.

 • 4

  Monografija Pogledi na Simona Gregorčiča prinaša prispevke s simpozija o Simonu

  Gregorčiču, ki sta ga v Kobaridu 10. novembra 2006 pod naslovom Pesnik, duhovnik,

  domoljub organizirali Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi

  Gorici ter Občina Kobarid. Rdeča nit večine zbranih prispevkov je prav vrednotenje

  Gregorčičeve poezije, njegova korespondenca s Prešernovim ustvarjanjem, pa tudi recepcija

  Gregorčičeve poezije tako znotraj literarnega kanona, ki ga vzpostavlja šolstvo, kot v tujini, še

  zlasti v prevodih v italijanščino.

  Poglede tematsko določajo tri poglavja. Prvo je duhovnozgodovinsko, ki ga uvaja prispevek

  Mihaela Glavana, ki na ozadju kulturnozgodovinske podobe Simona Gregorčiča izpostavi

  priljubljenost in popularne elemente Gregorčičeve poezije, predvsem njegovo zvočnost,

  učinkovito rabo (ponarodelih) izrekov, javni status pesniškega prvaka, ki je botroval njegovi

  slavilni in prigodniški poeziji, v času prve svetovne vojne pa tudi številne upodobitve na

  razglednicah. V naslednjem prispevku zgodovinar Branko Marušič analizira Gregorčičevo

  poseganje v politiko, kar je značilno za večino ustvarjalcev njegovega časa, pri tem pa

  opozori na štiri pomembnejša obdobja takšnega vključevanja: čitalniško, prizadevanja za

  odpravo spora med staro- in mladoslovenci, opozarjanje na italijanske ozemeljske zahteve ter

  dokončno ločitev liberalnega in klerikalnega tabora ob koncu stoletja. Bogomila Kravos piše

  o parodijah Gregorčičevih pesmi, ki so v Trstu nastale v tridesetih letih med štampiharji. Njen

  prispevek analizira samoironične predelave pesmi Naše zvezde, Nazaj v planinski raj, pa tudi

  pesem V pepelnični noči, ki je po mnenju Kravosove nastala kot odgovor na očitke o

  profanaciji pesmi. Silvo Fatur se v svojem prispevku posveča odnosu Simona Gregorčiča do

  svojega mecena Josipa Gorupa pl. Slavinskega, ki je občutno pomagal pri izboljšanju

  pesnikovega gmotnega položaja.

  V drugo poglavje so uvrščeni prispevki, ki se osrediščajo ob recepciji Gregorčičevaega dela.

  Poglede na recepcijo Simona Gregorčiča uvajata oba prispevka, ki se ukvarjata s problemom

  njegove recepcije pri Italijanih: Irena Prosenc Šegula podaja pregled prevodov in obravnav

  Gregorčiča pri sosedih. Če še število prevodov še zdi zadovoljivo, pa se avtorici zdi še zlasti

  problematična njegova prodornost v italijanski prostor. Prispevek Fedore Ferluga Petronio

  pa je naravnan bolj prevodoslovno, saj pod drobnogled jemlje Husujeve prevode Gregorčiča,

  ob katerih se potrjuje, da je prevajanje težko delo, še zlasti prevajanje tako zvočne poezije, kot

  je Gregorčičeva. Recepcijo Gregorčiča v srednješolskih učbenikih vse od 19. stoletja je

  raziskoval Zoran Božič in ugotovil, da pesmi, ki so vključene v učbenike 19. stoletja

  večinoma niso tiste pesmi, po katerih je Gregorčič prepoznaven danes, avtor pa opaža tudi vse

 • 5

  manjše zanimanje za goriškega slavčka v učbenikih 20. stoletja, še zlasti pa po zadnji šolski

  reformi. Maja Melinc v svojem prispevku podaja izsledke raziskave o poznavanju in

  razumevanju Gregorčiča med dijaki z obeh strani meje.

  Tretje poglavje je bolj interpretativnega značaja: uvaja ga Aleksander Bjelčevič, ki se

  ukvarja z Gregorčičevim verzom in kitico. Avtor ugotavlja, da je goriški slavček

  tradicionalist: večina njegovih pesmi je silabotoničnih, med ritmi prevladuje jamb, sledi mu

  amfibrah, trohej je redek, prav tako daktil. Med kiticami prevladujejo stare evropske

  (romarska, hildebrandska, vagantska, angleška baladna), mnoge so uporabljene le enkrat in

  večinoma prvič v slovenščini. Največ Gregorčičevih pesmi pa je pisanih brez kitic in z

  različno dolgimi verzi. S svojim izvirnim metodološkim pristopom se je analize

  Gregorčičevih pesmi lotil Vlado Nartnik: likovno pomenljive rime je iskal v pesmih Daritev,

  Rabeljsko jezero ter Naš narodni dom, barve mavrice v Daritvi, Pevcu, Kupi življenja,

  Mavrici, načelo somernosti v Človeka nikar!, v Soči pa protistavi sedanjosti in prihodnosti.

  Tomaž Sajovic je Gregorčičevo pesništvo opredilil kot historizem, a obenem opozoril, da

  njegova umetelnost ne more pričati tudi o njegovi umetniškosti, ki je vedno znova povezana s

  časovno dimenzijo in enkratnostjo. Časovno razsežnost je avtor prispevka analiziral s

  pomočjo pesmi Človeka nikar!, v kateri je našel linearno kopičenje retorično oblikovanih

  pomenov in spominsko kopičenje že prebranih pomenov, o prepričanju v nesmiselnost

  človeške eksistence pa po njegovem priča končni poziv Bogu v pesmi. David Bandelli nas od

  elegične podobe Gregorčiča usmeri k njegovemu lažjemu, smešnemu, komičnemu, celo

  sramotilnemu pesništvu, s čemer pokaže na njegovo prezrto vsestranskost in spretnost.

  Prispevek Milene Mileve Blažič raziskuje Gregorčiča z vidika mladinske književnosti:

  zanima jo predvsem Gregorčičevo pojmovanje otroka, ki se v Gregorčičevi poeziji pojavlja

  bodisi kot otrok sirota, nedolžni otrok, božanski ali ranjeni otrok. Avtorica ugotavlja, da gre

  za romantično pojmovanje otroka, ki je povezana tudi z njegovim duhovniškim poklicem.

  Poglavje sklepa prispevek Matejke Grgič o pogledih na jezik v Gregorčičevem času.

  Zadnje poglavje prinaša zanimivo pričevanje Janeza Dolenca o Gregorčičevem pogrebu. S

  svojim memoarskim pogledom na Gregorčiča ponovno poudarja izjemno priljubljenost

  goriškega slavčka, obenem pa odpira vprašanja, ki se tudi v tej monografiji zastavljajo ob

  njegovi duhovnozgodovinski in literarni interpretaciji ter recepciji.

  Žal je mo