Pöntinen Sanni 2.5.2013

23
Kulttuurikasvatusyksikkö Taite T A M P E R E E N K A U P U N K I

description

Sanni Pöntisen esitys Julkisen palvelutoiminnan kehittämisverkoston tilaisuudessa 2.5.2013

Transcript of Pöntinen Sanni 2.5.2013

Page 1: Pöntinen Sanni 2.5.2013

Kulttuurikasvatusyksikkö Taite

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Page 2: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Tampereen kaupungin Tiltu-toimintamalli edellyttää ja ohjaa• Tilaaja-tuottajamalli on palvelujen toiminnan ohjauksen vaihtoehto,

jonka tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta.

• Tilaaja-tuottaja-toimintatavan käyttö edellyttää tilaajalta vahvaa asiantuntemusta tilaamiensa hyödykkeiden tai palveluiden tarpeesta sekä kykyä priorisoida tarpeita. Toimintatapa myös kannustaa tuottajaa tehokkuuteen, mikä osaltaan ohjaa kustannuskehitystä maltillisempaan suuntaan. Ollakseen kilpailukykyisiä tuottajien on vahvistettava osaamistaan ja synnytettävä uusia innovaatioita. Tämä edesauttaa kuntia siirtymään tuotantolähtöisestä toimintatavasta kysyntä- ja asiakaslähtöisempään toimintatapaan. (Melin 2007)

• Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on, että palvelusektoreiden raja-aitoja puretaan rakentamalla palveluprosesseja, joissa näkökulma tarkentuu kuntalaiseen. (Tampereen kaupunkistrategia 2020, 2009, 24)

Page 3: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Kokonaiskuvan hahmottaminen, asiakastarpeiden tunnistaminen

• Tiltu yhteistyönä syntyneet suuntaviivat• KUVAPAn kartta -> • LANULAn kartta -> Suuntaviivat

Page 4: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Asiakkaamme, mitä he tarvitsevat, mitä arvoa museopalvelut voivat heille tuottaa?

• Julkiset palvelut: Tiedämme tarpeesi!

• Syötämme, puemme, sivistämme ja hoivaamme

• Museon perustehtävä on määritelty laissa. Asiantuntijat ovat tottuneet hoitamaan tehtävänsä ja ”tietämään” mitä museolta asiakkaan on lupa odottaa.

• Museopedagogiikan ovat juuret kansan sivistämisessä, kansallisuusaatteen rakentamisessa. (1850-1900)

• Miten pitkälle olemme päässeet sadassa vuodessa?

Page 5: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

TAITE-ajattelua• Ihmisellä tulee olla erilaisia tietoja, taitoja,

näkökulmia ja niiden saamista tulee ruokkia erilaisin keinoin.

• Toimijuus on ihmiselle luonnollista, museotoiminnan tulee tukea sitä

• Kulttuurituntemus kasvattaa itseymmärrystä

• Taiteen ja kulttuurin tuntemus auttaa ihmisenä kasvamisessa

• Ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja ihmisistä lisääntyy kulttuurin tuntemisen avulla

• Ihmisellä on luontainen tarve taiteelliseen ilmaisuun, taide on ihmisen sisäinen mekanismi, joka tarvitsee aktivointia

Page 6: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

TAITE-ajattelua

• Oppiminen on elinikäistä, kaikkiallista ja usein syvenevää

• Oppiminen tapahtuu yhdessä toimien

• Oppiminen on dynaaminen vuorovaikutuksellinen sarja toimintaa

• Kasvukumppanuus -> opas etsii, kysyy, kasvaa yhdessä oppijan kanssa

• Tietoa ei “omista” kukaan• Toiminnassa hyödynnetään

erilaisia keinoja

Page 7: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma

Taidekaari avaa kulttuurilaitosten ovet tamperelaisille eskareille ja koululaisille. Koululaisille on mahdollisuus tutustua vuosittain johonkin kulttuurin alaan vierailulla ja työpajassa.

Koulupolun aikana kurkistetaan esimerkiksi museoihin, sirkukseen ja teatteriin sekä tavataan muusikoita, tanssijoita ja kuvataiteilijoita.

Taidekaaren ohjelmassa on myös tapahtumapäiviä perheille ja koulutuspäiviä opettajille.

http://www.tampere.fi/taidekaari.html

Young Artist of the Year 2012 Ari Pelkonen

Page 8: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma

Tunnusluvut 2012:

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Budjetti 461 500€

Oppilasasiakkaita 12 000+ opettajat 500

Käyntikertoja 23 127 kpl

Perhepäiviä 7 kpl

Koulutuksia: 3 kpl

Page 9: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Toimintamalli tähtää kulttuurin tuntemukseen

Taidetta ja kulttuuria lähestytään yhdessä lapsen kanssa kokijana ja tekijänä

Taiteeseen ja kulttuurin tutustuminen

Itse tekeminen

Oheismateriaali

Teosten esittäminen

Oppilaan kulttuurituntemus

KouluMUPA+ alihankkijat

Asiakasymmärrys

Page 10: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Arvot

Sosiaalinen tasavertaisuus

Saavutettavuus ja esteettömyys

Elämyksellisyys ja

toiminnallisuus

Taide-kulttuuritoiminnan

saatavuuden parantaminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Lapsilähtöisyys

Page 11: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Tuotantoprosessi asiakkaille

Toiminta raportoidaan tilaajalle

Opettaja arvioi toiminnan onnistumisen

Oppilas osallistuu kulttuurikäyntiin ja työpajaan koulupäivän aikana

TAITE-yksikkö järjestää toiminnan räätälöitynä kullekin vuosiluokalle kuljetuksineen

Opettaja ilmoittautuu valmiiseen kokonaisuuteen Taidekaaren verkkosivuilla

Page 12: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Palvelua kehitetään yhdessä:

OpettajaVälitön

asiakaspalaute oppilaalta

Taiteilija/kulttuurilaitos

Museolehtorit

Page 13: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työkalut käyttöön

• Käsitys siitä, mistä uskollisuus ja asiakastyytyväisyys muodostuu on arvokasta tietoaorganisaatiolle. Asiakasarvon jalostaminen liiketoiminnaksi tarkoittaa muun muassa, sitä,että yritys tuottaa sellaisia palveluja, jotka tuottavat sen asiakkaille arvoa. Se mistä arvokulloinkin asiakkaalle muodostuu, on yrityksille haaste, siksi yrityksen tuotteita ja palvelujaon tärkeää analysoida suhteessa arvonmuodostukseen. Millainen tarjooma palvelu on, mitense hahmottuu kokonaisuutena? Asiakasarvoa jäsentäessä täytyy tuote ja palvelu ymmärtääkokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi ihmisen sosiaalinen tausta, persoonallisuuden piirteet ja niinedelleen vaikuttavat myös siihen, mikä kulloisellekin ihmiselle tuottaa arvoa.

Page 14: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Mitattavien asioiden tunnistaminen…

• Mitä lupaamme asiakkaalle? (Arvot, toiminnan periaatteet, toimintamalli)

• Mitä tilaaja odottaa?• Millaista palautetta olemme saaneet asiakkailta? • => antaa määreet arviointiin: auditointi, zef-

arvioinnin työkalu ja opinnäytetyöt

Page 15: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Museot ovat kiinnostuneita asiakkaista…

• Subjektiiviset kokemukset: Oma kokemus, lähipiirin kokemukset, suuntautuneisuus

• Kirjallisuus, tutkimukset• Koulutustausta• Kirjallinen ja suullinen asiakaspalaute• Hiljainen tieto• Mutta emme juurikaan rakenna palveluja yhdessä

asiakkaan kanssa.

Page 16: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Tää on hieno, koska… lapset nykytaiteen kuraattoreina

• Lapset valitsivat Nykytaiteen museon uuskokoelmista teoksia näyttelyyn

• Projektin tavoitteena oli valtauttaa lapsia, saada heidät näkyväksi ja kehittää toimintamalli, jossa lapsi on aktiivinen sisällön tuottaja myös aikuisille.

• Projektin ideana on osallistaa lapsia tamperelaisten museoiden näyttelytyöhön ja havainnollistaa yleisölle miten mutkattomasti lapset lähestyvät taidetta

Page 17: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

MOMU – monikulttuurisia museopalveluja

MOMUn toiminnassa aikuisetopiskelevat suomen kieltä luovastierilaisissa ympäristöissä, kutenmuseoissa.

Opastuksia, työpajoja, tapahtumia javapaaehtoistoimintaa tehdäänyhteisen tamperelaisuuden hengessäomaa kulttuuria arvostaen.

Page 18: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

MOMUn taustat

• Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille

• Kolmivuotinen kurssi maahanmuttajille, jonka aikana he tutustuivat monipuolisesti museopalveluihin ja ideoivat erilaisia palveluja erilaisille asiakkuuksille

• Kurssin jälkeen osa henkilöistä tuottaa näitä palveluja oppaina ja luennoitsijoina

• Kurssista jäi kaksi tuotetta Museopalveluihin. Työparin muodostaa museolehtori ja kurssilainen

Page 19: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Palvelua kehitetään yhdessä

Kurssilainen

OppilaitosMuseolehtori

Page 20: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Konkarit – ikäihmisten museopalveluja

Konkarit vie museopalveluja ikäihmisten lähelle, kuten vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin, päiväkeskuksiin ja korttelikerhoihin.

Esimerkiksi muistelutuokioissa matkataan menneestä nykyisyyteen valokuvien, esineiden, taiteen ja tarinoiden innostamina.

Toiminnan lähtökohtia ovat ikäihmisten elämäntilanteet ja museokokoelmien kekseliäs käyttö.Museokokemuksen

saavuttaminen erilaisissa ympäristöissä. Elinikäinen

oppiminen, toiminta ja osallisuus.

Page 21: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Palvelua kehitetään yhdessä

Museo/museolehtori

Välitön asiakaspalaute

Sote: HoitajatVirikeohjaajat

palveluohjaajat

Page 22: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Tulossa

• Taitekohdassa ikäihmisille• Tavoitteena yksinäisyyden ehkäisy ja senioreiden

aktiivinen osallisuus museopalveluissa• Käynnissä rekrytointi• Aloitus toukokuu 2013• Budjetti 27 000€ IKILA• Suomen museovirasto 20 000€

Page 23: Pöntinen Sanni 2.5.2013

T A M P E R E E N K A U P U N K I

Kiitos!

Sanni Pöntinen050-4338568

johtava museolehtoriTampereen [email protected]