pobierz PDF, (17,7 MB)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of pobierz PDF, (17,7 MB)

 • 5Wstp

  6RynekbadamarketingowychwPolscestan

  narok2009

  ?KalendarzPTBRiOnasezon2010/2011

  ?BadanieBadaczy2010cowidawlustrze?

  ?omarcePTBRiO

  ?OrganizacjaFirmBadaniaOpiniiiRynku

  ?ListaczonkwPTBRiO

  ?4PResearchMixSp.zo.o.

  ?ABRSestaSp.zo.o.

  ?ACNielsenPolskaSp.zo.o.

  ?ALMARESInstytutDoradztwaiBadaRynku

  Sp.zo.o.

  ?AMPSAgencjaMarketingowaSp.zo.o.

  ?ARCRynekiOpiniaSp.zo.o.

  ?BCMM-badaniamarketingoweSp.zo.o.

  ?BiuroBadaSpoecznychObserwator

  ?BSM

  ?CEGEDIMSTRATEGICDATA

  ?CEMInstytutBadaRynkuiOpiniiPublicznej

  Sp.zo.o.

  ?Centrum Bada Marketingowych INDICATOR

  Sp.zo.o.

  ?CentrumBadaMarketingowychTEST

  ?Dive-AdHoc

  ?DomBadawczyMaisonSp.zo.o.

  ?EEIMarketResearchSp.zo.o.

  ?FundacjaCentrumBadaniaOpiniiSpoecznej

  ?GfKPoloniaSp.zo.o.

  ?GrupaIQS

  ?HumanGraphSp.zo.o.

  ?IMAS International, Instytut Badania Rynku

  iOpiniiSpoecznejSp.zo.o.

  ?InquirySp.zo.o.

  ?Interaktywny Instytut Bada Rynkowych Sp.

  zo.o.

  ?IpsoswPolsce

  ?KinoultyandPartnersSp.zo.o.S.K.A.

  ?MarketSideSp.zo.o.

  ?MEMRB International Poland, Polskie Biuro

  BadaMarketingowychSp.zo.o.

  99 MillwardBrownSMG/KRC

  ?NielsenAudienceMeasurement

  ?PBSDGASp.zo.o.

  ?PentorResearchInternational

  ?PMRLtdSp.zo.o.

  ?PracowniaBadaiDoradztwaRE-SOURCE

  ?PublicProfitsSp.zo.o.

  ?Qualifact. Badania Rynkowe i Doradztwo Sp.

  zo.o.

  ?ResearchNow

  ?SemioticSolutionsPolskasc

  ?SequenceHCPartnersSp.zo.o.

  ?SynovateSp.zo.o.

  ?TNSOBOPSp.zo.o.

  ?Lista firm wystpujcych w katalogu PTBRiO

  2010

  KatalogPTBRiO2010Rynekbada

  BadaczeFirmybadawczeXVEdycja

  Wydawca dooy wszelkich stara, aby informacje zawarte

  wniniejszejpublikacjibyydokonane iaktualnewdniuod-

  daniadodruku.Wydawcanieponosiodpowiedzialnociza

  ewentualne niecisoci informacji zawartych w niniejszej

  publikacjiorazbdywdruku.Powielaniewjakiejkolwiekpo-

  staciorazjakkolwiektechnikczscilubcaocilubcaoci

  niniejszejpublikacjibezuprzedniegopisemnegozezwolenia

  wydawcyjestzabrione.Wydawcanieponosiodpowiedzialno-

  cizareklamyzamieszczonewnienijszejpublikacji.

  PTBRiO2010

  Wydawca

  logoPTBRiO

  PolskieTowarzystwoBadaczyRynkuiOpiniiul.Szarotki11,

  02-609Warszawatel.226484492fax226499775sekreta-

  [email protected]

  Redaktorkatalogu:ArkadiuszWdkowski

  Dyrektorartystyczny:TomaszSawiski

  Wsppraca:PiotrChojnowski

  Nakad5000egz.

  Projekt,produkcja:

  ProfesjaDruk

 • Szanowni Pastwo!Koleanki i Koledzy!

  Katalog,ktryoddajemydoWaszychrk,towy-

  dawnictwo towarzyszce brany badawczej od

  poowylat90.Analizyprezentowanenajegoa-

  mach od pitnastu lat pozwalaj zobaczy, jak

  dug drog przebylimy. Rynek usug badaw-

  czychwzrswtymczasiekilkakrotnie,dowarsz-

  tatubadawczegoweszyzupenienowetechniki

  i narzdzia. W sposb znaczcy zmienia si

  sama filozofia bada, a w Polsce przybyo od

  tegoczasuponad2500nowychbadaczy!

  Minioneptorejdekady to takeczasgruntow-

  nych przeobrae naszego Towarzystwa. Ich

  kulminacj wydaj si ostatnie miesice, kiedy

  topowstaanowastrategiaorazidentyfikacjawi-

  zualnaTowarzystwa.Naszeceletoinspirowanie

  badaczyimarketerwpoprzezproponowanieno-

  wegopodejciaikoncepcjiwprocesiepoznawa-

  niakonsumentw;integracjarodowiskabadaw-

  czegomajcanaceluwspomaganieprzepywu

  idei oraz informowanie licznych grup obecnych

  ipotencjalnychinteresariuszyoroli,jakspenia-

  jbadania.Jak realizujemystojceprzednami

  cele,pokazujemynamapiedziaaPTBRiOna

  stronie(tuproszwstawinumerstrony)

  Gorcozachcamdolekturykatalogu,wktre-

  go pierwszej czci tradycyjnie zamiecilimy

  analizrynkubada.Jejwynikipokazujbardzo

  ciekawezjawiska,oktrychszerzejpiszemyna

  stronach(tuproszwstawinumerstrony)

  Centraln cz katalogu zajmuj notki biogra-

  ficzneczonkwPTBRiO.Wwersjidrukowanejto

  zestaw podstawowych informacji wraz ze zdj-

  ciem.Czytelnikw,ktrzychcpoznabliejna-

  szychczonkw,odsyamnastronwww.ptbrio.pl.

  Kluczowym dziaem Katalogu jest prezentacja

  firmbadawczych.Znajdziemytamopisfirm,kadr

  zarzdzajcych oraz specjalizacji poszczegl-

  nych instytutw. Informacjeszczeglnieprzyda-

  dzsizleceniodawcom,ktrzybdzamawia

  badaniaporazpierwszy[(tuproszwstawinu-

  merstrony).

  Zapraszamdolektury.

  Zpowaaniem,

  ArkadiuszWdkowski

  PrezesZarzduPTBRiO

  [email protected]

  Car enthusiasts know that when it comes to perfor-mance it is the engine that counts. In Market Research it is no different. If you want to stay ahead of the game, you need data collection software that allows you to deliver high quality output seamlessly, time and time again. Whether that is for CATI, CAPI, web or paper based interviewing. Our software is that engine: power-ful, robust, adaptable, and fully dedicated to keep your business running, always. That is why NIPO Software is powering some of the largest research companies in the world. That is why we are market leader in Poland.

  your challenge | our solution

  Do you want to know how NIPO Software will empower your research business? Visit us on www.niposoftware.com or call +31 20 5225 989.

  Mionicy samochodw wiedz, e to silnik odpowiada za osigi pojazdu. W badaniach rynku nie jest inaczej. Aby utrzyma si na czele stawki potrzebne jest oprogramowanie do zbierania danych, ktre za kadym razem pozwala bezbdnie dostarcza wysokiej jakoci wyniki. Niezalenie czy chodzi o CATI, CAPI, dane zbierane przez Internet czy w ankietach papierowych, nasze oprogramowanie to wanie taki silnik: mocny, solidny, elastyczny i stworzony, aby Twj biznes funkcjonowa bez zakce. To dlatego NIPO Software napdza najwiksze agencje badawcze wiata i jest liderem rynku w Polsce.

  twoje wyzwanie | nasze rozwizanie Aby dowiedzie si jak NIPO Software moe napdzi Twoj agencj badawcz odwied nas na www.niposoftware.com lub zadzwo +31 20 5225 989.

  The engine is everything...

  NISO1007 AD_190x270_Bl+871.indd 1 21-09-2010 14:09:50

 • Rynek bada

  Tozaley!Klasycznaodpowiedsocjologwtym

  razemjestjaknajbardziejadekwatna.Judawno

  ekspercibranowiniebylitakpodzieleniwoce-

  nach. Z jednej strony audyt finansowy Organi-

  zacji Firm Badania Opinii i Rynku wyranie in-

  formujeotrzyprocentowymspadku(porwnujc

  rok2009do2008).Zdrugiejzastronymamyin-

  formacjeodwielupodmiotw,ktrewykonujza-

  daniazdziedzinybadamarketingowychiopinii,

  oprzychodachnapoziomie621mlnPLN(audyt

  finansowy OFBOR) oraz prognozy analitykw

  rynku badawczego dotyczce wielkoci caego

  rynku(1mldPLN).Mamydoczynieniazezmia-

  naminaniespotykandotychczasskal iwiele

  wskazujenato,eczekanasnieustajcarewo-

  lucjawbadaniach.Wartowicledzitrendyna

  biecoidostosowywasidosytuacjirynkowej.

  Liderem rynku od blisko 15 lat pozostaje firma

  MillwardBrownSMG/KRC,ktrejobrotyprzekra-

  czaj100mlnPLN.Warteodnotowaniawaktu-

  alnymrankinguswzrostyprzychodwfirmAC-

  Nielsen,TNSOBOP,PBSDGA,NielsenAudience

  Measurement (AGB) iMEMRB.W trudnymdla

  biznesuroku2009toznaczceosignicie.Dy-

  namikaobrotwcaegorynkubyabliskazera,do

  czego przyczyniy si Grupa Ipsos, Grupa IQS

  iczciowomaefirmypolskiezamykajceran-

  kingfirmbadawczych(tabela01).Wporwnaniuz innymisegmentamiprzemysumarketingowe-

  gotowciwydajesiznacznymsukcesem.

  0607

  Rynek bada marketingowych z perspektywy 2010 rokuArkadiusz Wdkowski

  Rynek ronie, czy maleje? Millward Brown SMG/KRC stabilnie na czele rankingu

 • Rynek bada0809

  JednzwikszychzmianwstatystykachPTBRiO

  jestznacznyspadekudziaufirmpolskichwtor-

  ciebadawczym(tabela02).Wostatnichpiciulatachmamydoczynieniazespadkiemnapo-

  ziomie9pkt.proc.,zczegonaostatnirokprzy-

  padaspadeko5pkt.proc.Zjednejstronywci

  wysokieprzychodynotujPBSDGA,GrupaIQS,

  4PiARC,zdrugiejzawikszofirmnotujewy-

  raniespadki,awskrajnychprzypadkachzamy-

  kadziaalno.

  Nota metodologiczna

  Analiz firm badawczych Polskie Towarzystwo

  Badaczy Rynku i Opinii realizuje na prob

  European Society for Opinion and Marketing

  Research (ESOMAR). Od 2007 roku jest re-

  alizowana poprzez ankiet online. Projekt jest

  skierowany do wszystkich podmiotw zajmu-

  jcych si realizacj bada rynkowych. Na

  ankiet odpowiedziao 45 firm badawczych.

  Wartociowo uzyskalimy odpowiedzi od firm,

  ktrych wpywy z bada stanowi 91 proc.

  przychodw polskiego rynku szacowanych

  przez Organizacj Firm Badania Opinii i Ryn-

  ku. To wynik lepszy o 4 punkty procentowe ni

  w zeszym roku. Naley podkreli, e udzia

  w badaniu i odpowied na poszczeglne pyta-

  nia s dobrowolne.

  Tym bardziej wic cieszy, e coraz cht-

  niej firmy wypeniaj ca ankiet, nie omi-

  jajc adnego pytania. W tym roku PTBRiO,

  uwzgldniajc propozycje przedstawicieli firm

  badawczych, zdecydowao si na wprowadze-

  nie kilku zmian w ankiecie i prezentacji wyni-

  kw. Zrezygnowalimy z pokazywania wynikw

  omnibusw i bada syndykatowych w tabeli

  dotyczcej wydatkw na rne typy bada,

  w zamian prezentujc zestawienie wydatkw

  na badania telemetryczne, internetu i suchal-

  noci radia. Ujednolicone zostao pytanie o re-

  tail audit (pozostawiajc w ankiecie jedn ka-

  tegori). Efekty prac zespou zostay przesane

  do ESOMAR. Zwracamy uwag, e cz

  zmian w udziaach bran zleceniodawcw jak

  te wydatkw na poszczeglne techniki ba-

  dawcze wynika z faktu, e w tym roku niekt-

  re najwiksze firmy badawcze ujawniy dane