Pobierz mały pdf 12.47 MB

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz mały pdf 12.47 MB

 • 3

  Plany na przyszo. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji.Warszawa jest miejscem dla architektw szczeglnie ciekawym buduje si tu wicej ni w innych europejskich stolicach, a jednoczenie wciwiele przestrzeni robi wraenie niezagospodarowanych. Toczce si od wielu lat dyskusje, a czasem nawet gorce spory o kierunki rozwojumiasta, o artystyczne wizje architektoniczne organizujce przestrze miejsk, tworz atmosfer twrczej wymiany dowiadcze i pogldw.Dlatego realizowany od wielu lat pomys przedstawiania warszawiakom planw architektonicznych dotyczcych budowli wznoszonych w stolicywzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wrd mieszkacw. Architekci, pracownie projektowe, inwestorzy ciekawi s perspektywy rozwojumiasta, z ktrym czsto wi swoje plany i zamierzenia. Architekci zabiegaj o zaprezentowanie swoich prac na wystawie, mieszkacy ledzplany dotyczce okolic, w ktrych mieszkaj lub pracuj, ciekawi jak moe wyglda centrum stolicy, jak mog rozwija si dzielnice oddaloneod centrum, jak wypada porwnanie wizji z ich realizacjami.Przygldajmy si pracom modych architektw z zainteresowaniem by moe to oni znajd sposb rozwizania problemw, z ktrymi Warszawawci si nie uporaa.

  Hanna Gronkiewicz-WaltzPrezydent m.st. Warszawy

 • 4

  9 maja 2007 roku otworzylimy kolejn wystaw Plany na przyszo. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji.Mamy nadzieje, e nasza praca polegajca na zebraniu materiaw od pracowni architektonicznych i pokazaniu ich na wystawie jest niezmiennietwrcz inspiracj dla architektw i inwestorw.Warszawiacy widz na co dzie przykady zej i dobrej architektury, ledz osignicia i poraki rozwiza urbanistycznych, skutki dotychczasowychdecyzji lub zaniecha w tej dziedzinie.Tegoroczna edycja wystawy zawiera jak zwykle kilka dziaw: i tak w dziale Przestrze miejska staramy si pokaza rozwizania urbanistycznepewnych fragmentw miasta bdcych wanie przedmiotem opracowa.Trzy kolejne due dziay to Budynki uytecznoci publicznej, Budynki mieszkalne, Domy jednorodzinne i wybrane przykady inwestycji,ktre powstan w miecie. Zobaczymy jak zmienia si projektowanie. Pomysy architektw, materiay ktrych uywaj i moda. A to z kolei wpyniena estetyk naszego miasta.Poniewa szeroko komentowane byo rozstrzygnicie konkursu na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej, postanowilimy zebra wszystkie teprojekty i zaprezentowa Pastwu w caoci.Od paru lat ogaszamy konkurs dla studentw. W katalogu zobaczymy prace z ubiegorocznej edycji konkursu Zbkowska 1.Natomiast w tym roku studenci maj za zadanie zaproponowa jak widzieliby zagospodarowanie miejsca po Supersamie. Pomysy studentws zawsze nowatorskie i odwane, bo nieskrpowane wytycznymi inwestora.Podobnie jak przez ostatnie dwanacie lat bardzo zachcam Pastwa do odwiedzenia wystawy, jak i wyraania swoich opinii w naszej ksidzewpisw.

  Katarzyna HagmajerDyrektor Centrum OWICKA

 • TEC

  HN

  OPO

  RT

  W

  AR

  SZA

  WSK

  I PA

  RK

  TEC

  HN

  OLO

  GIC

  ZNY

  6

  Inwestor: TechnoPort Warszawa S.A.Autorzy koncepcji zagospodarowania terenu:SOL-AR PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKIdr in. arch. Krystyna Solarekarch. Jerzy Solarek

  INFORMACJE OGLNETechnoPort Warszawski Park Technologiczny wsplna inicjatywa m.st. Warszawy i Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyszego, to centrum nowoczesnej technologii, ktre bdzie skupia innowacyjne przedsibior-stwa, nastawione na rozwj produktw i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych dziedzinach.Przycignie firmy z brany wysokich technologii dla ulokowania swoich orodkw badawczo-rozwojowych,biur i orodkw decyzyjnych. Zesp duych obiektw kubaturowych rozwizano w taki sposb, by stworzynie tylko prawidowy, wspczesny ukad funkcjonalny, ale i przyjazne rodowisko pracy w powizaniu z zie-leni i terenami rekreacyjnymi. Kompleks Parku zaprojektowano tak, by sta si wyrazisty w ukadzie przestrzen-nym miasta. cile powizano go przestrzennie z innymi czciami planowanego zagospodarowania rejonuAugustwki, wprowadzono wiele przestrzeni publicznych. Powierzchnia ok. 47 ha, powierzchnia oglna bu-dynkw ok. 360 tys. m2. Pierwszym budynkiem, ktry powstanie w TechnoPorcie bdzie Inkubator Technologii.

  KOMUNIKACJAWarszawski Park Technologiczny bdzie mia dogodne poczenia komunikacyjne z miastem oraz czy-telny ukad komunikacji wewntrznej, tj. ulice zewntrzne: Trasa Siekierkowska, planowana ulica Czerniakowska Bis, ulica Antoniewska, pla-

  nowana ulica NowoBartycka (przeduenie ul. Bartyckiej) i ulica Augustwka (przeduenie istniej-cej ul. Augustwka),

  komunikacja publiczna: autobusowa wzdu ul. Antoniewskiej i Trasy Siekierkowskiej (istniejca) orazwzdu ul. NowoBartyckiej i Augustwka (planowana), planowana linia tramwajowa (Mokotw-Wi-lanw) wzdu ul. Czerniakowskiej Bis lub NowoBartyckiej i Augustwka, z przystankami w pobli-u ul. Wolickiej, przysta planowanej linii tramwaju wodnego przy Forcie Augustwka.

  UKAD PRZESTRZENNYNajwaniejsze zasady kompozycji przestrzennej:1) Podkrelenie dwch osi kompozycyjnych (alei), prowadzcych w stron Fortu Augustwka, t.j. osi

  wzdu ul. Augustwka i Osi Bernardyskiej.2) Podkrelenie kompozycyjnej dominanty Fortu Augustwka poprzez poprowadzenie w. wymienionych

  osi oraz uksztatowanie pasa zieleni przy Forcie i wprowadzenie dominanty wysokociowo-przestrzen-nej o atrakcyjnej funkcji na terenie Fortu.

  3) Centralne ulokowanie wewntrznego, nieduego parku, wok ktrego zlokalizowane bd najwaniej-sze i najbardziej reprezentacyjne budynki.

  4) W rejonie odtworzonego starorzecza park, tereny rekreacyjne, usugi, sport.5) Dodatkowa o kompozycyjna o przebiegu: wschd zachd, zorganizowana wzdu parku liniowego,

  czcego projektowany Park Technologiczny ze starorzeczem i planowanymi zespoami zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej.

  REJON AUGUSTWKI NA UKU SIEKIERKOWSKIM

 • MIEJSC

  OW

  Y PLAN

  ZAG

  OSPO

  DA

  RO

  WA

  NIA

  PRZESTR

  ZENN

  EGO

  TEREN

  U O

  LIBOR

  ZA PO

  UD

  NIO

  WEG

  O

  7

  Idea zgoszona przez autorw na przetarg w 2000 roku przewidywaa transformacj upadajcego prze-mysu w poudniowej czci oliborza w obszar mieszkaniowy, stanowicy cz Zielonego oliborza.Idea ta znalaza sojusznikw (komisja przestrzenna Rady oliborza i Gminy Centrum), spotkaa si rw-nie z opozycj w 2001 r. na forum Gminnej Komisji U-A forsujc zgodne z wczesnym Studium UiKRm.st. Warszawy przeznaczenie caego terenu na tzw. pozardmiejsk koncentracj miejsc pracy.W nastpnych latach mieszkaniowe przeznaczenie terenu zostao oglnie przyjte i usankcjonowanew obecnym Studium UiKR m.st. Warszawy uchwalonym w 2006 roku. Do ustale Studium dostosowa-no ustalenia MPZP.Ide przestrzenn jest gradacja skali przestrzeni publicznej i spoecznej.Wielkomiejsk przestrze stanowi wysadzane drzewami aleje: Wojska Polskiego, Jana Pawa II, Ks. Po-pieuszki, Broniewskiego, Krasiskiego i Powzkowska oraz Plac Grunwaldzki, ktrego rozwizanie (wierkoa) nawizuje do historycznego planu oliborza autorstwa A. Jawornickiego (pkolisty plac i pkoli-ste, koncentryczne aleje). Istniejce lady koncentrycznych alei proj. Jawornickiego wyznaczone s w pla-nie krgami bardzo wysokiej zieleni. Wzdu alei i placu przewiduje si zabudow 20-25 m z usugami

  w parterze. Plac Grunwaldzki ma by kolejnym (obok pl. Inwalidw i Wilsona) zielonym placem olibo-rza z preferencj usug kultury.Wewntrz obszaru mieszkaniowego przestrze publiczn stanowi sie wysadzanych drzewami ulic: Ry-dygiera, Przasnyska i Burakowska. Na skrzyowaniach, wzorem oliborskiej tradycji (pl. Soneczny, pl.Henkla) okrge lub podune, cygarowate placyki. Wysoko zabudowy od 11 m (wewntrz kwartaw,wzdu zielonych cigw) do 20 m (wzdu ulic).Tereny oglnodostpnej zieleni urzdzonej (o powierzchni zgodnej z ustaleniami Studium) przechodz,w formie skwerw-cigw przez tereny mieszkaniowe, czc je ze sob, z infrastruktur spoeczn (szko-y, przedszkola).Na 80 ha zamieszka ok. 15 tys. mieszkacw, znajdzie si tu 400 tys. m2 usug i biur.Inspiracj do ksztatowania terenw mieszkaniowych byy najlepsze adresy przedwojennej Warszawy Kolonia Staszica i Lubeckiego z charakterystycznymi maymi kwartalikami, z zabudow rosnc od po-udnia (przy skwerze) ku pnocy (ul. Filtrowa). Zarwno ta zasada, jak i skala kwartaw zabudowy (za-pewniajca kameralno i bezpieczestwo) zostay zastosowane w planie oliborza Poudniowego.

  Zesp autorskiUrbanistykaprof. dr arch. Andrzej Kiciski (g. projektant)arch. Marcin BednarczykKomunikacjamgr in. Maria Nadrowska BPRW SAInynieriazesp BPRW SAOchrona rodowiskamgr Jacek Skorupski

 • KON

  CEP

  CJA

  REW

  ITALI

  ZAC

  JI U

  LIC

  Y C

  HO

  DN

  EJ. P

  RO

  JEKT

  PA

  SA D

  RO

  GO

  WEG

  O

  8

  Bezporednim przedmiotem opracowania s ulice Chodna i Elektoralna na odcinku od ulicy Towaro-wej do alei Jana Pawa II w granicach pasa drogowego.Obie ulice s historycznymi traktami wyprowadzajcymi ruch z miasta w kierunku zachodnim, m. in.w stron pl elekcyjnych na Woli; koci Karola Boromeusza koczy o Sask. Ulice w rejonie opraco-wania mimo swojej historycznej roli nie s obecnie waciwie zaprojektowane i wykorzystane.Dominuje funkcja mieszkaniowa, jest te usugowa (biura, sklepy, punkty usugowe, restauracje, bary).Zabudowa z lat 50. i 70. miesza si z pozostaociami przedwojennej tkanki urbanistycznej (pojedynczekamienice, koci) i kilkoma nowymi realizacjami. Wiele dziaek nie jest zabudowanych, niektre s za-jte przez obiekty o niskim standardzie. Wysoko zabudowy to przewanie okoo 5. kondygnacji, bu-dynki osiedla za elazn Bram maj 17. kondygnacji. Ulice s kryte asfaltem lub brukiem, obecnie krzy-wo uoonym, latarnie s wspczesne.Brakuje miejsc parkingowych dla istniejcej zabudowy.Projekt rewitalizacji obejmuje: now nawierzchni ulic (kamienna z wykorzystaniem istniejcego mate-riau i asfaltowa), miejsca parki