PISMP Pendidikan Moral

download PISMP Pendidikan Moral

of 17

description

PISMP Pendidikan Moral

Transcript of PISMP Pendidikan Moral

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  1/17

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  2/17

  PENDEKATAN

  PENDIDIKAN MORAL

  -PENJELASAN NILAI-

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  3/17

  PENDAHULUAN

  Terdapatnya beberapa pendekatan pendidikan

  moral yang telah diperkenalkan melalui pelbagai

  program pendidikan moral atau nilai sejak

  1960an.

  Pendekatanpendekatan ini telah digunakan

  dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan

  moral sama ada di negara barat atau timur,

  termasuklah negara kita.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  4/17

  Namun begitu, seperti yang mungkin disedari

  bahawa kesemua pendekatan ini bolehdikatakan sesuai jika diubahsuaikan

  mengikut konteks budaya negara kita.

  Oleh itu, telah menjadi satu kebiasaan dimana seseorang guru mengabung beberapa

  pendekatan dan menggunakan pendekatan

  pendidikan moral seara ekeltik.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  5/17

  !ntara pendekatan yang telah diusahakan melalui

  pelbagai program pendidikan moral yang mungkin

  boleh digunakan dalam konteks Pendidikan "oraldi negara kita ialah#

  1. Pemupukan Nilai

  $. Perkembangan "oral %ogniti&'. !nalisis Nilai

  (. Penjelasan Nilai

  ). Pendekatan Penyayang *+aring

  6. Pendekatan Pembelajaran %ooperati&

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  6/17

  Pendekatan tersebut memberi beberapaalternati& dalam pengajaran dan

  pembelajaran pendidikan moral yang

  seharusnya merangkumi ketiga-tiga dimensi

  penaakulan pemikiran moral, perasaan

  emosi moral dan perlakuan tindakan moral.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  7/17

  Pendek

  atan

  Penjelas

  an

  Nilai

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  8/17

  Pendekatan Penjelasan Nilai

  Pendekatan penjelasan nilai membimbingpelajar menyedari dan kenal pasti tentang

  perasaan dan nilai peribadi dan orang lain sertai

  berkomunikasi seara terbuka nilainya kepada

  orang lain.

  Pendekatan ini melibatkan penggunaan

  pemikiran rasional dan kesedaran emosi diri

  dan orang lain dalam pembentukan sesuatu setnilai peribadinya.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  9/17

  Cara melaksanakan

  pendekatan penjelasan nilaimerangkumi tiga proses

  menjelaskan nilai kendiri

  seseorang individu seperti

  yang berikut:

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  10/17

  1 Proses memili!:

  a" #emili! se$ara bebas

  b" Dari pelbagai pili!an yang sedia ada

  $" #enimbangkan kesan%kesan ke atas setiap

  pili!an

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  11/17

  & Proses meng!argai

  a" #eng!aragi setiap keputusan yang

  tela! diambil

  b" #enyatakan se$ara terbuka

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  12/17

  ' Proses bertindak

  a" (ertindak ke atas keputusan yang tela!diambil

  b" )entiasa mengamalkan nilai yang dipili!

  se$ara berterusan dalam ke!idupannya

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  13/17

  /alam mengendalikan pendekatan penjelasan

  nilai, guru berperanan sebagai seorang

  &asilitator atau pembimbing.

  uru perlu menerima segala keputusan yang

  telah diambil oleh pelajar tanpa memihak

  kepada mana-mana pelajar .

  "asalah akan timbul sekiranya keputusan

  pelajar bertentangan dengan nilai murni

  masyarakat "alaysia.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  14/17

  ntuk mengatasi masalah ini, guru perlupeka dan menggambungkan pendekatan ini

  dengan pendekatan lain *seperti analisis

  nilai supaya lebih membimbing pelajar

  membuat keputusan yang lebih menepatiaspirasi masyarakat dan negara.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  15/17

  Aktiviti * : #enjelaskan Nilai

  1. 2enaraikan lima nilai yang menjadi pegangan

  hidup anda. 2usun aturkan senarai nilai anda.

  a 3ajin

  b "enghormati orang lain 4erkerjasama

  d Tolong-menolong

  e "enerima pandangan orang lain.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  16/17

  $. Pilihan keutamaan nilai anda.4agaimana anda mengamalkan nilai ini dalam

  kehidupan anda5

  3ajin2aya sentiasa rajin menyiapkan tugasan yang

  diberi oleh pensyarah dalam masa yang

  ditetapkan.

 • 7/21/2019 PISMP Pendidikan Moral

  17/17

  TERIMA

  KASIH