Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu - · PDF file 64 List do Filemona 1897 65 List do...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu - · PDF file 64 List do Filemona 1897 65 List do...

Pismo witeNowego i Starego Testamentu

Biblia Tysiclecia c Wydawnictwo Pallottinum

PISMO-SW 3.0 BETA (26 lutego 2002 roku)(http://pismo-sw.iele.polsl.gliwice.pl)

copyright c 1994-2002 by Piotr Kosowski([email protected])

Spis treci

1 Ksiga Rodzaju 5

2 Ksiga Wyjcia 88

3 Ksiga Kapaska 156

4 Ksiga Liczb 207

5 Ksiga Powtrzonego Prawa 275

6 Ksiga Jozuego 331

7 Ksiga Sdziw 371

8 Ksiga Rut 411

9 Pierwsza Ksiga Samuela 417

10 Druga Ksiga Samuela 469

11 Pierwsza Ksiga Krlewska 512

12 Druga Ksiga Krlewska 563

13 Pierwsza Ksiga Kronik 611

14 Druga Ksiga Kronik 657

15 Ksiga Ezdrasza 713

16 Ksiga Nehemiasza 730

17 Ksiga Tobiasza 753

1

18 Ksiga Judyty 773

19 Ksiga Estery 797

20 Pierwsza Ksiga Machabejska 799

21 Druga Ksiga Machabejska 850

22 Ksiga Hioba 887

23 Ksiga Psalmw 923

24 Ksiga Przysw 1032

25 Ksiga Koheleta, Eklezjastesa 1063

26 Pieni nad Pieniami 1076

27 Ksiga Mdroci 1083

28 Mdro Syracha, Eklezjastyk 1107

29 Ksiga Izajasza 1174

30 Ksiga Jeremiasza 1252

31 Lamentacje 1338

32 Ksiga Barucha 1345

33 Ksiga Ezechiela 1356

34 Ksiga Daniela 1437

35 Ksiga Ozeasza 1470

36 Ksiga Joela 1482

37 Ksiga Amosa 1487

38 Ksiga Abdiasza 1497

39 Ksiga Jonasza 1499

40 Ksiga Micheasza 1503

41 Ksiga Nahuma 1510

42 Ksiga Habakuka 1514

43 Ksiga Sofoniasza 1518

44 Ksiga Aggeusza 1522

45 Ksiga Zachariasza 1525

46 Ksiga Malachiasza 1539

47 Ewangelia wedug w. Mateusza 1544

48 Ewangelia wedug w. Marka 1596

49 Ewangelia wedug w. ukasza 1629

50 Ewangelia wedug w. Jana 1684

51 Dzieje Apostolskie 1728

52 List do Rzymian 1780

53 Pierwszy List do Koryntian 1805

54 Drugi List do Koryntian 1828

55 List do Galatw 1844

56 List do Efezjan 1853

57 List do Filipian 1861

58 List do Kolosan 1867

59 Pierwszy List do Tesaloniczan 1873

60 Drugi List do Tesaloniczan 1879

61 Pierwszy List do Tymoteusza 1882

62 Drugi List do Tymoteusza 1889

63 List do Tytusa 1894

64 List do Filemona 1897

65 List do Hebrajczykw 1899

66 List w. Jakuba Apostoa 1916

67 Pierwszy List w. Piotra Apostoa 1923

68 Drugi List w. Piotra Apostoa 1930

69 Pierwszy List w. Jana Apostoa 1935

70 Drugi List w. Jana Apostoa 1942

71 Trzeci List w. Jana Apostoa 1943

72 List w. Judy Apostoa 1945

73 Apokalipsa w. Jana 1947

Ksiga 1

Ksiga Rodzaju

Rozdzia 1

Rdz 1,01 Na pocztku Bg stworzy niebo i ziemi.Rdz 1,02 Ziemia za bya bezadem i pustkowiem: ciemno bya nad powierzchni

bezmiaru wd, a Duch Boy unosi si nad wodami.Rdz 1,03 Wtedy Bg rzek: Niechaj si stanie wiato! I staa si wiato.Rdz 1,04 Bg widzc, e wiato jest dobra, oddzieli j od ciemnoci.Rdz 1,05 I nazwa Bg wiato dniem, a ciemno nazwa noc. I tak upyn wieczr

i poranek - dzie pierwszy.Rdz 1,06 A potem Bg rzek: Niechaj powstanie sklepienie w rodku wd i niechaj

ono oddzieli jedne wody od drugich!Rdz 1,07 Uczyniwszy to sklepienie, Bg oddzieli wody pod sklepieniem od wd ponad

sklepieniem; a gdy tak si stao,Rdz 1,08 Bg nazwa to sklepienie niebem. I tak upyn wieczr i poranek - dzie

drugi.Rdz 1,09 A potem Bg rzek: Niechaj zbior si wody spod nieba w jedno miejsce i

niech si ukae powierzchnia sucha! A gdy tak si stao,Rdz 1,10 Bg nazwa t such powierzchni ziemi, a zbiorowisko wd nazwa morzem.

Bg widzc, e byy dobre,Rdz 1,11 rzek: Niechaj ziemia wyda roliny zielone: trawy dajce nasiona, drzewa

owocowe rodzce na ziemi wedug swego gatunku owoce, w ktrych s nasio-na. I stao si tak.

Rdz 1,12 Ziemia wydaa roliny zielone: traw dajc nasienie wedug swego gatunku idrzewa rodzce owoce, w ktrych byo nasienie wedug ich gatunkw. A Bgwidzia, e byy dobre.

Rdz 1,13 I tak upyn wieczr i poranek - dzie trzeci.

5

Ksiga 1 - Ksiga Rodzaju Rozdzia 2

Rdz 1,14 A potem Bg rzek: Niechaj powstan ciaa niebieskie, wiecce na sklepie-niu nieba, aby oddzielay dzie od nocy, aby wyznaczay pory roku, dni ilata;

Rdz 1,15 aby byy ciaami janiejcymi na sklepieniu nieba i aby wieciy nad ziemi.I stao si tak.

Rdz 1,16 Bg uczyni dwa due ciaa janiejce: wiksze, aby rzdzio dniem, i mniej-sze, aby rzdzio noc, oraz gwiazdy.

Rdz 1,17 I umieci je Bg na sklepieniu nieba, aby wieciy nad ziemi;Rdz 1,18 aby rzdziy dniem i noc i oddzielay wiato od ciemnoci. A widzia Bg,

e byy dobre.Rdz 1,19 I tak upyn wieczr i poranek - dzie czwarty.Rdz 1,20 Potem Bg rzek: Niechaj si zaroj wody od roju istot ywych, a ptactwo

niechaj lata nad ziemi, pod sklepieniem nieba!Rdz 1,21 Tak stworzy Bg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pywajce

istoty ywe, ktrymi zaroiy si wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate r-nego rodzaju. Bg widzc, e byy dobre,

Rdz 1,22 pobogosawi je tymi sowami: Bdcie podne i mncie si, abycie zape-niay wody morskie, a ptactwo niechaj si rozmnaa na ziemi.

Rdz 1,23 I tak upyn wieczr i poranek - dzie pity.Rdz 1,24 Potem Bg rzek: Niechaj ziemia wyda istoty ywe rnego rodzaju: bydo,

zwierzta pezajce i dzikie zwierzta wedug ich rodzajw! I stao si tak.Rdz 1,25 Bg uczyni rne rodzaje dzikich zwierzt, byda i wszelkich zwierzt pe-

zajcych po ziemi. I widzia Bg, e byy dobre.Rdz 1,26 A wreszcie rzek Bg: Uczymy czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.

Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad by-dem, nad ziemi i nad wszystkimi zwierztami pezajcymi po ziemi!

Rdz 1,27 Stworzy wic Bg czowieka na swj obraz, na obraz Boy go stworzy: stwo-rzy mczyzn i niewiast.

Rdz 1,28 Po czym Bg im bogosawi, mwic do nich: Bdcie podni i rozmnaajciesi, abycie zaludnili ziemi i uczynili j sobie poddan; abycie panowali nadrybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierztamipezajcymi po ziemi.

Rdz 1,29 I rzek Bg: Oto wam daj wszelk rolin przynoszc ziarno po caej zie-mi i wszelkie drzewo, ktrego owoc ma w sobie nasienie: dla was bd onepokarmem.

Rdz 1,30 A dla wszelkiego zwierzcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu,i dla wszystkiego, co si porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ycia,bdzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stao si tak.

Rdz 1,31 A Bg widzia, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre. I tak upynwieczr i poranek - dzie szsty.

6 PISMO-SW 3.0 BETA (26 lutego 2002 roku)(http://pismo-sw.iele.polsl.gliwice.pl)

copyright c 1994-2002 by Piotr Kosowski([email protected])

Ksiga 1 - Ksiga Rodzaju Rozdzia 2

Rozdzia 2

Rdz 2,01 W ten sposb zostay ukoczone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastpy[stworze].

Rdz 2,02 A gdy Bg ukoczy w dniu szstym swe dzieo, nad ktrym pracowa, od-pocz dnia sidmego po caym swym trudzie, jaki podj.

Rdz 2,03 Wtedy Bg pobogosawi w sidmy dzie i uczyni go witym; w tym bo-wiem dniu odpocz po caej swej pracy, ktr wykona stwarzajc.

Rdz 2,04 Oto s dzieje pocztkw po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bg uczyniziemi i niebo,

Rdz 2,05 nie byo jeszcze adnego krzewu polnego na ziemi, ani adna trawa polnajeszcze nie wzesza - bo Pan Bg nie zsya deszczu na ziemi i nie byo czo-wieka, ktry by uprawia ziemi

Rdz 2,06 i rw kopa w ziemi, aby w ten sposb nawadnia ca powierzchni gleby -Rdz 2,07 wtedy to Pan Bg ulepi czowieka z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza

tchnienie ycia, wskutek czego sta si czowiek istot yw.Rdz 2,08 A zasadziwszy ogrd w Eden na wschodzie, Pan Bg umieci tam czowieka,

ktrego ulepi.Rdz 2,09 Na rozkaz Pana Boga wyrosy z gleby wszelkie drzewa mie z wygldu i

smaczny owoc rodzce oraz drzewo ycia w rodku tego ogrodu i drzewo po-znania dobra i za.

Rdz 2,10 Z Edenu za wypywaa rzeka, aby nawadnia w ogrd, i stamtd si roz-dzielaa, dajc pocztek czterem rzekom.

Rdz 2,11 Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, ktra okra cay kraj Chawila, gdziesi znajduje zoto.

Rdz 2,12 A zoto owej krainy jest znakomite; tam jest take wonna ywica i kamieczerwony.

Rdz 2,13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okra ona cay kraj - Kusz.Rdz 2,14 Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; pynie ona na wschd od Aszszuru. Rzeka

czwarta - to Perat.Rdz 2,15 Pan Bg wzi zatem czowieka i umieci go w ogrodzie Eden, aby uprawia

go i doglda.Rdz 2,16 A przy tym Pan Bg da czowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego

ogrodu moesz spoywa wedug upodobania;Rdz 2,17 ale z drzewa poznania dobra i za nie wolno ci je, bo gdy z niego spoyjesz,

niechybnie umrzesz.Rdz 2,18 Potem Pan Bg rzek: Nie jest dobrze, eby mczyzna by sam, uczyni mu

zatem odpowiedni dla niego pomoc.Rdz 2,19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzta ldowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan

Bg przyprowadzi je do mczyzny, aby przekona si, jak on da im nazw.

7 PISMO-SW 3.0 BETA (26 lutego 2002 roku)(http://pismo-sw.iele.polsl.gliwice.pl)

copyright c 1994-2002 by Piotr Kosowski([email protected])

Ksiga 1 - Ksiga Rodzaju Rozdzia 3

Kade jednak zwierz, ktre okreli mczyzna, otrzymao nazw istota y-wa.

Rdz 2,20 I tak mczyzna da nazwy wszelkiemu bydu, ptakom powietrznym i wszel-kiemu zwierzciu polnemu, ale nie znalaza si pomoc odpowiednia dla m-czyzny.

Rdz 2,21 Wtedy to Pan sprawi, e mczyzna pogry si w gbokim nie, i gdy spawyj jedno z jego eber, a miejsce to zapeni ciaem.

Rdz 2,22 Po czym Pan Bg z ebra, ktre wyj z mczyzny, zbudowa niewiast. Agdy j przyprowadzi do mczyzny,

Rdz 2,23 mczyzna powiedzia: Ta dopiero jest koci z moich koci i ciaem z megociaa! T