PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

of 48 /48
what people say… Do you think before you speak or do you blurt things out? What is the greatest thing someone has said about you or to you? Why are words important to people?

Embed Size (px)

Transcript of PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Page 1: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Let’s discover what people say…

Do you think before you speak or do you blurt things out?What is the greatest thing someone has said about you or to you?Why are words important to people?

Page 2: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)
Page 3: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Agree or Disagree??

Everybody wants to hear positive things.

Why do you think so?

Page 4: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Come to think about this??

How can negative words change a

person?

Page 5: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

WE WERE CREATED TO BLESSLesson 6 - Post Encounter

The Power of the Tongue

Page 6: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

1. The True Believer Always Blesses

Page 7: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

POWER IN THE WORDS WE SPEAK

“ Ikaw ba’y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng

Diyos. Ikaw ba’y tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na

kaloob sa iyo ng Diyos upang siya’y papurihan sa

- 1 Pedro 4:11

Page 8: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

POWER IN THE WORDS WE SPEAK

… lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.

Sa kanya ang kapangyarihan at

karangalan magpakailanman!

Amen”

- 1 Pedro 4:11

Page 9: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Pahayag 16:13-14“At nakita kong lumalabas sa bunganga ng dragon,at ng halimaw,at ng bulaang propeta ang

tatlong karumaldumal na espiritung anyong palaka.Ito’y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan.Nililibot

nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa

dakilang Araw ng Diyos nna Makapangyarihan sa lahat.”

Page 10: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

YOUR WORDS…- Put to work the angelic armies. They are empowered when you speak the Word of God.

Negative Words…- Empower demonic spirits

Page 11: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Awit 34:12-13 “Ang buhay ay masaya at mahabang

buhay.Di ba ninyo gustong inyong maranasan,Salitang mahalay at

pagsisinungaling.Ay dapat iwasan at h’wag banggitin!”

Page 12: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

YOU ARE THE GREATEST

PROPHET OF YOUR LIFE

Kawikaan 18:21“Ang buhay at kamatayan ay sa

dila nakasalalay.Makinabang ng bunga nito ang dito ay

nagmamahal.”

Page 13: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

The words we speak have the power to determine who we will become and

what we will do.

Page 14: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Confess what you need to be,

not what you think you are…

Page 15: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

When going through battles in our own life we can conquer by

speaking God’s Word

Page 16: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

2. Exalt God

“Sa pagpuri sa Panginoon,ay bayaang magsigawan Na taglay ang matatalim na

sundang sa mga kamay, Upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan, At bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa

ganito ang kanilang mga hari’y papangawan,

Awit 149:6-9

Page 17: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

2. Exalt God

at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal.Sang-ayon sa utos ng Diyos mga bansa’y magdurusa; Ang tatanggap ng

tagumpay ay ang mga hirang niya Purihin si Yahweh !”

Awit 149:6-9

Page 18: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

“When we exalt God with our mouths, the Word of God becomes sharper and more

powerful in our hands. We have the authority of calling upon the presence of

God to take control of the nations, knowing that the people who have

opposed the gospel will be broken by the power of the spirit.”

Page 19: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

God speaks and things change!!!

3. The three-fold Blessing of God

Page 20: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Genesis 1:28

“at sila’y pinagpala.Wika niya,Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong

daigdig,at pamahalaan ito.Binibigyan ko kayo ng

kapangyarihan sa mga isda sa mga ibon,at sa lahat ng maiilap na

hayop,maging malalaki o maliliit.”

Page 21: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

a. BE FRUITFULFruitful – Life of Holiness

Roma 6:22“Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos,ang

natamo ninyo’y kabanalan at ang kauuwia’y buhay na

walang hanggan.”

Page 22: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

b. MULTIPLYGod wants us to multiply in our:

1. Spiritual life2. Physical life

3. Social life4. Financial Life

Page 23: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

c. HAVE DOMINIONGod wants His children to

climb to positions of privilege

Page 24: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

4. God Wants To Bless Us in order to be a

Blessing to others

Page 25: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Genesis 12:1-3 “Sinabi ni Yahweh kay

Abram:Lisanin mo ang iyong bayan,tahanan ng iyong ama at

mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sayo.Pararamihin

ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking

bansa.Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at

magiging pagpapala sa marami.

Page 26: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Genesis 12:1-3 Ang sa iyo’y magpapala ay

aking pagpapalain,Ngunit kapag sinumpa ka aking

susumpain.Ang lahat ng mga bansa pihong ako’y

hihimukin,Na,tulad mong pinagpala,sila’y pagpalain din.”

Page 27: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

God speaks not according to what He sees, but according to what He wants to see.

Page 28: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Blessing = (Beraka – Hebrew)

Giving of the power of the goodness and favor of God.

The blessing is TRANSMITTED verbally.

Page 29: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Normally, the BLESSING was transmitted through the spoken word, and for the Hebrews, in the spoken

word was the power to attract good or to activate

evil.

Page 30: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Each blessing spoken to someone spells out a desire for the favor of God

to be upon that person.`

Encouragement motivates people to success. Complaining does the opposite…

Page 31: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

James 3: 6, 9, 106 Ang dila ay isang ngang apoy,

isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong

katawan.Mula sa impiyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang

lahat sa buhay ng tao .

Page 32: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

9 Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon

at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pagalimura sa tao na

nilalang na kalarawan ng Diyos.

James 3: 6, 9, 10

Page 33: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

10 Sa iisang bibig nanggagaling ang

pagpupuri’t pagalimura.Hindi ito dapat

mangyari,mga kapatid.

James 3: 6, 9, 10

Page 34: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Complainers speak about the way things are. People of faith speak about the way things will be!!!

Don’t let a drowning man give you swimming lessons.

Know what God says about you and speak blessing not only over others, but over yourself also.

Page 35: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

5. The Power of God-given Blessing

Page 36: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Jeremias 29:11

“Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikakabuti ninyo,at para

dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap.”

Page 37: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

God cannot change what has come out of His lips. His word

remains firm in the heavens for He

fulfills everything He has promised to his children.

Page 38: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Deuteronomio 28:1-3

“Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang

Kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa.Magaganap nga

sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang

mga utos.Kayo’y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan.”

Page 39: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

The blessings are conditional to our obedience to the Word.

Page 40: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Roma 10:8

“Ngunit ito ang sinasabi niya,Malapit sa iyo ang

salita,nasa iyong mga labi at nasa iyong puso.”

Page 41: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Since the beginning of time, God has purposed in His heart

to bless His children.

Page 42: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

So, how do we bless?

Page 43: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

6. Prayers that bless…

Page 44: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

a. Ask God to bless youb. Ask God to bless your marriage & your familyc. Ask God to bless your spouse. d. Ask God to bless your children. e. Ask God to bless your disciples.

Page 45: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

BLESSING YOUR DISCIPLESBilang 6:23-26 “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa

pagbebendisyon nila sa mga Israelita:Pagpalain ka nawa at

ingatan ni Yahweh:Nawa’y kahabagan ka niya at

subaybayan:Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan”

Page 46: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

Juan 17:15-17

“Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama.Hindi sila makasanlibutan,

tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng

katotohanan; ang salita mo’y katotohanan.”

Page 47: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

God wants to bless us with fruit, multiplication and authority.

It’s in our hands to accept the challenge of being the channel of blessing

spiritually, emotionally, physically and financially.

Page 48: PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

WE WERE CREATED TO BLESS!!!