Phan Tich Thiet Ke He Thong Quan Ly Thu Vien UML

download Phan Tich Thiet Ke He Thong Quan Ly Thu Vien UML

of 35

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

description

1212

Transcript of Phan Tich Thiet Ke He Thong Quan Ly Thu Vien UML

PHN TCH THIT K H THNG QUN L TH VIN

PHN TCH THIT K H THNG QUN L TH VIN

1. CC PHNG PHP PHN TCH H THNG V NGN NG UML

1.1. Cc phng php phn tch h thng

C hai phng php phn tch thit k h thng ph bin hin nay l: phng php phn tch thit k hng chc nng v phng php phn tch thit k hng i tng.1.1.1. Phng php phn tch thit k hng chc nng:

Theo cch tip cn ny th mt phn mm c xem nh l dy cc cng vic (chc nng) cn thc hin nh nhp d liu, tnh ton, x l, lp bo co v in n kt qu... Mi cng vic s c thc hin bi mt s hm nht nh. Nh vy trng tm ca cch tip cn ny l cc hm chc nng, theo hng phn tch thit k topdown th phn mm s c phn tch ra thnh cc chc nng nh hn, qu trnh c lp i lp li cho n khi cc chc nng c phn r n cp hm trong ngn ng lp trnh th dng. Cu trc ca chng trnh c xy dng theo cch tip cn hng chc nng c dng nh hnh v:

* MT S NHN XT:- Phn tch thit k hng chc nng s dng k thut phn r chc nng theo cch tip cn topdown to ra cu trc phn cp. Chng trnh xy dng theo cch tip cn hng chc nng thc cht l tp cc chng trnh con (c th xem nh cc hm) m theo my tnh cn thc hin hon thnh nhng nhim v t ra ca h thng.

- Mt c tnh na ca cch tip cn hng chc nng d nhn thy l tnh m (open) ca h thng km. Th nht, v da chnh vo chc nng m trong thc t th nhim v ca h thng li hay thay i nn khi mun cho h thng p ng cc yu cu th phi thay i li cu trc ca h thng, ngha l phi thit k, lp trnh li h thng. Th hai, vic s dng cc bin d liu ton cc trong chng trnh lm cho cc nhm chc nng ph thuc vo nhau v cu trc d liu nn cng hn ch tnh m ca h thng. Trong thc t, c cu t chc ca mi t chc thng t thay i hn l chc nng, nhim v phi m nhn.

- Mt khc, cch tip cn hng chc nng li tch d liu ra khi chc nng x l nn vn che giu, bo v thng tin trong h thng l km, ngha l vn an ton, an ninh d liu l rt phc tp.

- Ngoi ra cch tip cn hng chc nng cng khng h tr vic s dng li v k tha nn cht lng v gi thnh ca phn mm kh c ci thin. Nhng tr ngi m chng ta nu trn lm cho m hnh c xy dng theo cch tip cn hng chc nng khng m t c y , trung thc h thng trong thc t.

1.1.2.Phng php phn tch thit k hng i tng:

Phn tch thit k hng i tng c pht trin h tr m hnh ho cc h thng thng tin doanh nghip, phn tch yu cu v thit k phn mm. Quan im hng i tng hnh thnh trn c s tip cn hng h thng, theo cch tip cn ny th:- C h thng c coi nh mt thc th c t chc t tp cc i tng (thc th) v cc i tng trao i vi nhau thng qua vic gi v nhn y khng ch da trn c s ci h thng s lm m cn da trn vic tch hp h thng l ci g vi h thng lm g. - Theo cch tip cn ny cc chc nng ca h thng c biu din thng qua cng tc ca i tng. Do vic tin ho thay i cc chc nng s khng nh hng ti cu trc tnh ca phn mm.- Sc mnh ca phn tch thit k hng i tng l vic tch (chia) v nhp (thng nht) c thc hin nh tp phong ph cc c ch tch hp ca chng; kh nng thng nht cao nhng ci n c tch ra xy dng cc thc th phc tp t cc thc th phc tp t cc thc th n gin.- Phn tch thit k hng i tng t ra li th khi lp trnh cc h thng phc tp, cho li cc phn mm c tnh thng mi cht lng cao: tin cy, d m rng v d s dng li, chy trn tru, ph hp vi yu cu ca ngi s dng. Chng c kh nng hon thnh phn mm ng k hn v khng vt qu kinh ph d kin ban u.- Phng php hng i tng c xy dng da trn mt tp cc khi nim c s: i tng (object) , lp i tng (class), tru tng ha d liu (Data Abstraction), bao gi v che du thng tin (Encapsulation and Information Hiding), m rng, k tha gia cc lp (Inheritance), a x v np chng (Polymorphism and Overloading), lin kt ng (Dynamic Binding), truyn thng ip (Message Passing).

1.2. S lc v UML

( UML (Unified Modeling Language) l ngn ng chun vit k hoch chi tit phn mm. N ph hp cho vic m hnh ho cc h thng nh h thng thng tin doanh nghip, cc ng dng phn tn trn nn web, h thng thi gian thc UML l ngn ng m hnh ho, c t, hin th, xy dng lm ti liu vt phm ca phn tch hnh thc v thit k.

( UML l ngn ng: Ngn ng y khng ging nh ngn ng t nhin hay ngn ng lp trnh. Tuy nhin, n cng c mt tp cc qui lut xc nh cch s dng. UML l ngn ng chun cng nghip lp k hoch chi tit phn mm. T vng v qui tc ngn ng UML cho ta cch thc xy dng m hnh v c m hnh, nhng khng cho bit m hnh no cn phi c lp v khi no lp chng.

( UML l ngn ng hin th.

( UML l ngn ng c t: c t l m t r rng nhng im mu cht ca vn . UML cho php m t m hnh chnh xc, khng nhp nhng v hon thin. UML hng ti c t thit k, phn tch v quyt nh ci t trong qu trnh pht trin, trin khai h thng phn mm.

( UML l ngn ng xy dng: UML khng phi l ngn ng trc quan, nhng m hnh ca n c th kt ni trc tip ti cc ngn ng lp trnh khc nhau. C ngha rng c th nh x m hnh trong UML ti cc ngn ng lp trnh khc nhau nh Java, C++ hay cc bng CSDL quan h, csdl hng i tng. nh x ny cho kh nng bin i ngc li t ci t v m hnh UML; c ngha rng n cho kh nng lm vic vi vn bn hay ho mt cch nht qun.

( UML l ngn ng lm ti liu: UML hng ti lm ti liu kin trc h thng v cc chi tit ca n. UML cho kh nng biu din yu cu, th nghim, m hnh ho cc hot ng lp k hoch v qun l sn phm.2. PHN TCH H THNG2.1. Xc nh danh sch cc tc nhn

Qua qu trnh tm hiu v kho st thc t, xem xt n quan h v tc ng ca H THNG QUN L TH VIN ta xc nh c cc tc nhn c tng tc vi h thng l:

c gi: Tc nhn ny tham gia vo h thng tm kim sch, thc hin mn tr sch,...

Th th: Tc nhn ny tham gia vo h thng cp nht c s d liu sch, CSDL v c gi (thm sch mi, sa sch, xa sch, thm c gi, xa c gi).

Qun tr h thng: Tc nhn ny tham gia vo h thng cp nht c s d liu v nhn vin th vin, ng thi qun l h s ca nhng ngi s dng tham gia vo h thng, v theo di h thng lm vic hng ngy.

Danh sch tc nhn v cc ca s dng ca mi tc nhn:

Tc nhnCa s dng (Usecase)

oc_gia

(c gi)

DangNhap/DangXuat: ng nhp( ng xut) h thng

YeuCauMuon: Yu cu mnYeuCauTra: Yu cu tr

TimKiem: Tm kim thng tin sch

Thu_thu (Th th )DangNhap/DangXuat: ng nhp( ng xut) h thng

CapNhatSach: Cp nht sch miCapNhatDocGia: Cp nht c gi mi.

QuanLyMuon_Tra: Qun l mn, tr sch.

ThongKeBaoCao: Thng k bo co

Quantri_hethong

( Ngi qun tr h thng)DangNhap/DangXuat: ng nhp( ng xut) h thng.

CapNhatNhanVien: Cp nht thng tin ca nhn vin th vin (thm nhn vin, sa, xa thng tin nhn vin).

Hnh 2.1: Bng Tc nhn v Usecase2.2.Cc m hnh Usecase

Biu Usecase ch ra tng tc gia cc UC v tc nhn. UC biu din cc chc nng ca h thng. Tc nhn l con ngi hay h thng khc cung cp hay thu nhn thng tin t h thng. Biu UC tp trung vo quan st trng thi tnh ca cc UC trong h thng. N c bit quan trng trong vic t chc v m hnh ho h thng. V UC biu din yu cu h thng t gc nhn ca ngi dng, cho nn UC l chc nng m h thng phi c. Biu ch ra tc nhn no khi ng UC v khi no tc nhn nhn thng tin t h thng.

* Tc nhn Doc_gia:

Hnh 2.2.1: Biu Usecase ca tc nhn Doc_gia

* Tc nhn Thu_thu:

Hnh 2.2.2: Biu Usecase ca tc nhn Thu_thu

*Tc nhn Quantri_hethong:

Hnh 2.2.3: Biu Usecase ca tc nhn Quantri_hethong

3. C T CHI TIT CC USECASE (UC)

3.1. UC Dangnhap

- Mc ch: m bo xc thc ngi s dng v cc yu cu v bo mt ca h thng.

- Tc nhn: Doc_gia, Thu_thu, Quantri_hethong.

- M t chung: Khi mun mn, tr, tm kim ti liu th c gi phi ng nhp vo h thng. ng thi th th v ngi qun tr h thng mun thc hin cng vic chuyn mn ca mnh th cng phi ng nhp vo h thng.

- Lung s kin:

+ Lung s kin chnh:

Hnh ng ca tc nhnPhn ng ca h thng

1. Chn chc nng ng nhp

3. Nhp thng tin ng nhp

4. Gi thng tin nhp ti h thng2. Hin th form ng nhp

5. Kim tra thng tin ng nhp, nu ng th cho php truy cp h thng, sai th thng bo li.

Hnh 3.1: Bng Usecase DangNhap+ Lung s kin ph: Nu ngi s dng dng tn truy cp v mt khu khng ng th h thng s yu cu nhp li nhng ch nhp mt s ln xc nh.

- Thng tin u vo: Tn truy cp v mt khu.

- Thng tin u ra: Nhng thng tin m ngi s dng yu cu.

3.2. UC YeuCauMuon

- Mc ch: Thc hin qu trnh mn sch ca c gi.

- Tc nhn: Doc_gia.

- M t chung: Khi c gi mun mn sch, c gi s nhn phiu yu cu t th th ng k vi h thng v in cc thng tin v c gi v sch cn mn. H thng s kim tra xem thng tin , nu khng ph hp th khng chp nhn yu cu mn sch ca c gi, nu chp nhn th s ly sch trong kho da vo thng tin trn phiu yu cu. Trc khi th th giao sch v th cho c gi th c gi phi k nhn vo phiu yu cu ca mnh v giao li cho th th. Sau th th s a thng tin v mn sch vo h s qun l sch v phiu mn.

- Lung s kin:

+ Lung s kin chnh:

Hnh ng ca tc nhnPhn ng ca h thng

1. ng nhp vo h thng

3. Nhp thng tin v ti liu cn mn

4. Gi thng tin nhp ti h thng

6. Nhn ti liu.

2. Kim tra thng tin ng nhp

5. Kim tra tnh trng ti liu, nu cn ti liu th cho php mn, ngc li th thng bo ti liu c mn ht.

7. Cp nht li CSDL, thng bo kt qu ca qu trnh mn ti liu.

Hnh 3.2: Bng Usecase YeuCauMuon

+ Lung s kin ph: Nu th vin khng cn ti liu th s gi ti c gi mt thng bo v tnh trng ti liu .

- Thng tin u vo: Thng tin v ti liu cn mn.

- Thng tin u ra: c gi s mn c ti liu nu th vin cn, ng thi h thng s ghi nhn ti liu c mn.3.3. UC YeuCauTra

- Mc ch: Thc hin qu trnh tr sch ca c gi.

- Tc nhn: Doc_gia.

- M t chung: c gi s thc hin thao tc tr sch sau khi ng nhp vo h thng v nhp thng tin v ti liu cn tr.

- Lung s kin:

+ Lung s kin chnh:

Hnh ng ca tc nhnPhn ng ca h thng

1. ng nhp vo h thng

3. Nhp thng tin v ti liu cn tr

4. Gi thng tin nhp ti h thng

2. Kim tra thng tin ng nhp

5. Kim tra tnh trng ti liu.

6. Cp nht li CSDL, thng bo kt qu ca qu trnh tr ti liu.

Hnh 3.3: Bng Usecase YeuCauTra- Thng tin u vo: Thng tin v ti liu cn tr.

- Thng tin u ra: c gi tr ti liu v h thng s ghi nhn l ti liu c tr.

3.4. UC TimKiem

- Mc ch: c gi thc hin tm kim ti liu mnh cn.

- Tc nhn: Doc_gia,Thu_thu.

- M t chung: c gi hoc th th s thc hin thao tc tm kim sau khi ng nhp vo h thng v nhp thng tin v ti liu cn tm kim. H thng s hin th ni dung thng tin