PF-U Bud. Śnieżnik-Kompakt Dokumentacja-v1 · żelbetowych. Na słupach ułożone dźwigary z...

15
1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 NIP: 527-020-63-00 REGON: 012122900 tel. 22 683 90 41 fax. 22 683 91 79 www.wat.edu.pl [email protected] NAZWA ZADANIA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na budowę obiektu służbowego do zainstalowania trenażera strzeleckiego „Śnieżnik- Kompakt”. BRANŻA: Konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna ADRES OBIEKTU: ul. Kocjana 73 00-908 Warszawa, Dzielnica Bemowo DATA OPRACOWANIA: 25 kwietnia 2013r. Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis OPRACOWAŁ Zbigniew Krupa SPRAWDZIŁ Ewa Tulibacka

Transcript of PF-U Bud. Śnieżnik-Kompakt Dokumentacja-v1 · żelbetowych. Na słupach ułożone dźwigary z...

1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 NIP: 527-020-63-00 REGON: 012122900 tel. 22 683 90 41 fax. 22 683 91 79 www.wat.edu.pl [email protected]

NAZWA ZADANIA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na budowę obiektu służbowego do

zainstalowania trenażera strzeleckiego „Śnieżnik- Kompakt”.

BRANŻA: Konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna,

teletechniczna ADRES OBIEKTU: ul. Kocjana 73

00-908 Warszawa, Dzielnica Bemowo DATA OPRACOWANIA: 25 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis

OPRACOWAŁ Zbigniew Krupa

SPRAWDZIŁ Ewa Tulibacka

2

Spis treści

Lp. Opis Str.

A CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1 Podstawa opracowania 3

2 Charakterystyczne parametry określające wielkość „Budynku Śnieżnik-Kompakt” 3 - 4

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 4 - 5

4 Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania 5 - 8

B CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 9 - 10

2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 11

3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 11

Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy 12 - 13

Załącznik graficzny nr 2 – koncepcja budynku wraz z infrastrukturą zaprojektowanego pod symulator Śnieżnik „Kompakt” 14

4 Szablon ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) 15

3

A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Podstawa opracowania: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o treści: „Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.”.

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość Budynku „Śnieżnik-Kompakt”

Budynek parterowy wykonany w technologii szkieletowej, niepodpiwniczony. Konstrukcję budynku tworzą słupy żelbetowe posadowione na stopach żelbetowych. Na słupach ułożone dźwigary z drewna klejonego ukształtowane ze spadkiem dachowym do środka budynku. Rozstaw konstrukcji 310 x 1 550 cm.

- powierzchnia zabudowy……………………..470 m2 - powierzchnia użytkowa……………………...412 m2 - powierzchnia terenu utwardzonego………..129 m2 - kubatura …………………………………… 2 448 m3 - wysokość budynku………………………………6 m

KONSTRUKCJA – żelbetowa wylewana

STROPODACH – niepalny, konstrukcja z drewna klejonego, dźwigary o rozpiętości 1 550 cm

KRYCIE DACHU - 2x papa termozgrzewalna, ułożona na twardej wełnie mineralnej, ruszt drewniany i płyta OSB niepalna

BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY – ławy żelbetowe wylewane

INSTALACJE WEWNĄTRZ BUDYNKU: instalacja c.w., instalacja c.o., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji, instalacja elektryczna, instalacja alarmowa,

4

instalacja telefoniczna, instalacja komputerowa, instalacja odgromowa, instalacja wod-kan.

INSTALACJE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU: instalacja elektryczna, instalacja telefoniczna, instalacja odgromowa, instalacja wod-kan.

2.1 Informacje dodatkowe

Funkcja obiektu: obiekt szkoleniowy

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

3.1 PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY I OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji obiektu wraz z infrastrukturą umożliwiającego wstawienie symulatora Śnieżnik Kompakt. budynek o jednej kondygnacji, Sala Trenażera o wymiarach (20 x 15 x 4m), nie podpiwniczony wejście do pomieszczenia poprzez przedsionek. Głównym pomieszczeniem jest sala dydaktyczna

w której odbywać się będą ćwiczenia strzeleckie i taktyczne, pomieszczenie magazynowe na sprzęt strzelniczy, pomieszczenie biurowe (dla użytkownika obiektu),węzły sanitarne damski i męski, szatnia dla studentów, pomieszczenie gospodarcze.

ściana główna pomieszczenia Trenażera powinna być wykonana w formie ekranu o szerokości

12,5m i wysokości 3,5m. Może być to gładka ściana (szpachla gipsowa) lub zestaw płyt gipsowo - kartonowych mocowanych na ścianie, stelażu metalowym (połączenia płyt - szpachla gipsowa. Powierzchnię ekranu pokryć farbą białą matową.

Wyposażenie budynku w instalacje Wentylacja - pomieszczenie wentylowane (najlepiej przez wymuszony układ wentylacji, ze względu

na komfort ćwiczących, szczególnie latem z możliwością rekuperacji); współczynnik wymiany powietrza 350 - 400 m3/godz. dla jednego pomieszczenia;

Klimatyzacja Wod-kan., c.w., System Alarmowy Instalacja niskoprądowa Media: zasilanie 230V AC, minimum po dwa punkty na każdy podsystem umieszczone przy szafie

sterującej (2m) łącznie 25A na podsystem. Rozprowadzenie przewodów w kanalizacji kablowej,

5

Oświetlenie - oświetlenie ogólne pożądane z regulacją jasności (max natężenie 50 luxów) oraz punktowe nad każdym stanowiskiem strzeleckim z regulacją natężenia oświetlenia. Regulator przy stole instruktora. Oświetlenie nie powinno być skierowane na ekran.

Wykonanie infrastruktury towarzyszącej tzn.: sieć energetyczna wraz z przyłączem, sieć wod.-

kan. wraz z przyłączem, sieć teletechniczna wraz z przyłączem (pociągnięcie światłowodu od Domu Asystenta.

Wykonanie prac na zewnątrz budynku –wykonanie posadzki przed budynkiem, wykonanie opaski

wokół budynku, wykonanie nowego oświetlenia na dojściu i dojeździe do budynku. Rekultywacja terenu utwardzonego i zielonego po przeprowadzonych pracach budowlanych

Rozwiązania projektowane powinny być ekologiczne i energooszczędne 3.2 Informacje o zakresie inwestycji związanym z realizacją praw osób

niepełnosprawnych do udziału w procesie kształcenia Nowoprojektowana inwestycja będzie całkowicie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Poziom wejścia do budynku jest zlokalizowany na poziomie terenu, brak progów i innych przeszkód do pokonania przez osoby niepełnosprawne. Budynek będzie obiektem parterowym. Sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi będą o szerokości skrzydła w świetle min. 90 cm.

4. Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania

4.1 Zakres ogólny prac projektowych i budowlanych

PRACE PROJEKTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej:

Projekt konstrukcyjny Projekt architektoniczny Projekt elektryczny Projekt instalacji niskoprądowej Projekt instalacji komputerowej Projekt sygnalizacji alarmowej i monitoringu Projekt SAP Projekt wentylacji Projekt klimatyzacji Projekt wod.-kan. Projekt c.o. i c.c.w. Projekt teletechniki Projekt instalacji hydrantowej (wraz z hydrofornią) Projekt instalacji odgromowej

6

Wykonanie Dokumentacji Przyłączy wraz z Uzgodnieniami Projekt przyłącza energetycznego Projekt przyłącza kanalizacyjnego Projekt przyłącza wodnego Projekt kanalizacji teletechnicznej wraz z pociągnięciem światłowodu do budynku Domu Asystenta Projekt instalacji hydrantowej zewnętrznej Projekt instalacji monitoringu

Pozyskanie pozwolenia na budowę. Ogólny zakres prac związanych z realizacją obiektu: Wytyczenie obiektu w terenie Wykonanie wykopu pod ławy i stopy fundamentowe Poprowadzenie instalacji sanitarnych (woda i kanalizacja ) - które ulegną zalaniu podczas wylewania posadzki betonowej Wylanie ław i stóp fundamentowych Wylanie słupów żelbetowych Osadzenie dźwigarów z drewna klejonego Pokrycie szkieletu dachowego wraz z ociepleniem i pokryciem całkowitym dachu (częściowe wykonanie obróbek blacharskich i instalacji deszczowej) Wykonanie ścian zewnętrznych murowanych Wykonanie ścian działowych wraz z nadprożami pod otwory drzwiowe Wykonanie instalacji wewnętrznych Wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych Wykonanie licówki z cegły klinkierowej na ścianie zewnętrznej Wykonanie posadzek Wykonanie tynków Osadzenie drzwi i przeszkleń Wykonywanie prac wykończeniowych Oczyszczenie budynku po pracach budowlanych i uporządkowanie placu budowy Wyposażenie budynku Pokój biurowy - biurka - szafa ubraniowa - szafa na dokumenty - krzesła biurowe - stolik-przystawka do biurka

7

- przystawka pod komputer do biurka - kontener z drzwiami i szufladą pod biurko - szafki na dokumenty - lampy na biurko - kosz na śmieci - szafka zamykana drzwiami z szufladą - czajnik elektryczny

Szatnia - wieszak na ubrania mocowany do ściany - ławka dla studentów korzystających z szatni - lustro Magazyn - stolik - regały do składowania broni i innych akcesoriów

Pomieszczenie gospodarcze - szafka pod zlew - szafka wisząca nad zlewem - szafka ubraniowa - szafka na chemię i sprzęt czystości - kosz na odpady Wyposażenie Sali Trenażera - montaż symulatora Śnieżnik Kompakt

W.C. - lustra - pojemniki na mydło - pojemniki na papier toaletowy - pojemniki na ręczniki papierowe - duże kosze na śmieci - szczotki klozetowe wraz z pojemnikiem - uchwyty umywalkowe dla niepełnosprawnych - uchwyty przy misce klozetowej dla osób niepełnosprawnych Prace budowlane na zewnątrz budynku Wykonanie podejścia do budynku z kostki betonowej na podsypce z piasku stabilizowanego Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podsypce z piasku stabilizowanego

8

Rewitalizacja terenu zielonego utwardzonego po wykonanych pracach budowlanych Sieci zewnętrzne Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem Wykonanie sieci teletechnicznej wraz z przyłączem Wykonanie sieci energetycznej wraz z przyłączem Rewitalizacja istniejącej nawierzchni utwardzonej i zielonej Szczegółowy zakres prac do wykonania łącznie ze sporządzeniem dokumentacji technicznej zawarty został w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1). 4.2 Szacunkowe powierzchnie i kubatura Powierzchnia działki 1600 m2 Planowana Powierzchnia użytkowa 412 m2 Planowana powierzchnia całkowita 450 m2 Planowana powierzchnia zabudowy 470 m2 Planowana kubatura 2448 m3 Planowana funkcja pomieszczeń, przedstawiona w zestawieniu powierzchni użytkowej, ma charakter poglądowy zgodnie z informacjami na dzień dzisiejszy o wymaganiach dla budynku w celu wstawienia Trenażera Śnieżnik. Funkcje poszczególnych pomieszczeń będą weryfikowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, nie powinny znacznie odbiegać od aktualnych założeń. Zmianie może ulec np. rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, względem obecnych założeń koncepcyjnych. Po analizie i dostosowaniu koncepcji zagospodarowania projektowanej przestrzeni budynku do wymogów związanych z Trenażerem Śnieżnik, wymogami Ministerstwa Obrony Narodowej, uczelni i obowiązującymi przepisami technicznymi dla określonych pomieszczeń zostanie określona ostateczna forma budynku i zakres opracowania infrastruktury w terenie. 4.3 Zestawienie szacunkowe powierzchni użytkowej budynku

Sala trenażera 330 m2 Magazyn 12 m2 Pomieszczenie służbowe –pokój biurowy 11 m2 Łazienka damska 10 m2 Łazienka męska 11 m2 Szatnia 13 m2 Hall 11 m2 Przedsionek 4 m2 Przedsionek 3 m2 Pomieszczenie porządkowe 3 m2 Komunikacja 4 m2 Łącznie 412 m2

9

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów: 1) Sporządzenie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru i „Instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego” przed rozpoczęciem projektowania.

2) Sporządzenie audytu energetycznego z uzyskaniem:

przewidywanego efektu energetycznego powyżej 30%, rocznych oszczędności kosztów energii powyżej 30%,

3) Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej również roboty budowlane wynikające z dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w:

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. Nr 121, poz. 1137) dot. scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dot. INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

4) Wykonawca wystąpi wnioskiem w imieniu Zamawiającego do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo o pozwolenie na budowę.

5) Budynek jest na terenie zespołu budowlanego ujętego w ewidencji Stołecznego Konserwatora Zabytków.

6) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poniższe elementy projektowania:

1) Inwentaryzację geodezyjna do celów projektowych.

2) Zakres dokumentacji projektowej:

Projekt konstrukcyjny Projekt architektoniczny Projekt elektryczny Projekt instalacji niskoprądowej Projekt instalacji komputerowej Projekt sygnalizacji alarmowej i monitoringu Projekt SAP Projekt wentylacji Projekt klimatyzacji Projekt wod.- kan. Projekt c.o. i c.c.w. Projekt teletechniki Projekt instalacji hydrantowej (wraz z hydrofornią) Projekt instalacji odgromowej

Wykonanie Dokumentacji Przyłączy Wraz z Uzgodnieniami

10

Projekt przyłącza energetycznego Projekt przyłącza kanalizacyjnego Projekt przyłącza wodnego Projekt kanalizacji teletechnicznej wraz z pociągnięciem światłowodu do budynku Domu

Asystenta Projekt instalacji hydrantowej zewnętrznej Projekt instalacji monitoringu

7) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

1) projekt budowlany (PB) i wykonawczy (PW) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych - 5 kompletów (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF,

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zakresu objętego przedmiotem zamówienia dla każdej branży – 5 kompletów, oraz w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF

3) kosztorysy inwestorskie w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznej, co, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, sieci internetowej z zestawieniem kosztów zadania – 5 kpl., oraz w formie elektronicznej w formacie .ath rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF,

4) przedmiary robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznej, co, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, sieci internetowej – 5 kpl., oraz w formie elektronicznej w formacie .ath rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF,

5) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

8) Założenia do kosztorysu inwestorskiego:

a) Czynniki produkcji – wg systemu SEKOCENBUD II kwartał 2011 r. z tabeli dla m. st. Warszawy,

b) materiały budowlane z kosztami zakupów,

c) zaznaczenie w programie NORMA opcji: „zaokrąglenie liczb zgodnie z PN-70/N-02120”.

9) Koszty administracyjne: wszelkich uzgodnień, uzyskania mapy zasadniczej, warunków zabudowy i pozwolenia budowlanego, ponosi Wykonawca.

10) Właściwe organy wojskowe do uzgodnienia dokumentacji pod względem ppoż. i sanitarnym:

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie Al. Jerozolimskie Nr 97 00-909 Warszawa Siedziba: Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie ul. Nowowiejska 26 00-911 Warszawa tel. 684 66 79, 684 60 55, 684 51 93

Wojskowy Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie ul. Szpitalna 68 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5 Sekretariat: tel. 22 686 23 23 fax. 22 686 24 15

11

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dot. INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. Nr 121, poz. 1137). Dot.: SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796). 1 EURO=4.0196 zł

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 29, poz. 844).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 1) Zamawiający posiada dokumentację projektowo-koncepcyjną.

2) Użytkownika w zakresie udostępniania obiektu oraz projektowanej funkcji reprezentuje płk mgr inż. Bogusław Trzciński tel. 22 683 97 44.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 2. Załącznik graficzny – koncepcja budynku wraz z infrastrukturą pod symulator

Śnieżnik „Kompakt”

12

Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji obiektu służącego do zainstalowania trenażera strzeleckiego „ŚNIEŻNIK - KOMPAKT” 2014 L.p Kod Opis j.m. Ilość Cena jedn.

Netto {zł}

Wartość netto {zł}

Wartość brutto {zł}

I

II

III

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 10

11

12

13

GRUPA 2

PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI

m2pow.urz. 409,72

1 WKI

2.210.00. WKI412

Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu

m3 641,74

2 WKI

2.311.10. WKI412

Przemieszczenie gruntu kat. I-IV m3 609,78

3 WKI

2.312.00. WKI412

Niwelacja terenu m2 641,74

4 WKI

2.312.00. WKI412

Przyłącza wodociągowe z rur z polietylenu o średnicy do 50 mm

m 100

5 WKI

2.418.10. WKI412

Studzienka wodomierzowa o średnicy 1200 mm - dla wodomierza o średnicy do 32 mm

m2pow.urz. 1

6 WKI

2.421.14. WKI412

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm

m 100

7 WKI

2.520.45. WKI412

Przyłacza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY do 4x120 m2

m 500

8 WKI

2.530.13. WKI412

Przyłącze telekomunikacyjne m 1500

GRUPA 3

BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH

m2pow.urz. 409,72

13

14 WKI 3.351.36.02 WKI412

Konstrukcje budynków hal sportowych nie podpiwniczone w technologii szkieletowej. Konstrukcję budynku tworzą słupy żelbetowe posadowione na stopach żelbetowych,na słupach ułożone ukształtowane ze spadkiem dachowym do środka budynku,rozstaw konstrukcji 310 x 1550 cm.

m2pow.urz. 409,72

GRUPA 4

INSTALACJE m2pow.urz. 409,72

15 WKI 4.350.10. WKI412

Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe w budynkach kultury fizycznej

m2pow.urz. 409,72

16 WKI

4.350.30. WKI412

Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach kultury fizycznej

m2pow.urz. 409,72

17 WKI

4.350.40. WKI412

Instalacje i urządzenia elektro- energetyczne w budynkach kultury fizycznej

m2pow.urz. 409,72

18 WKI

4.350.50. WKI412

Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach kultury fizycznej

m2pow.urz. 409,72

GRUPA 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I

BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH

m2pow.urz. 409,72

19 WKI

5.110.10. WKI412

Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. I-III

m2 1 166,80

20 BCA D 08-

10- 86 BCA412

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 129,00

GRUPA 6

WYPOSAZENIE m2pow.urz. 409,72

27 WKI Wyposażenie wg WKI kpl 1 Ogółem m2pow.urz. 409,72

14

2. Załącznik graficzny – koncepcja budynku wraz z infrastrukturą zaprojektowanego pod symulator Śnieżnik „Kompakt”

15

4. Szablon ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na budowę obiektu służbowego do zainstalowania trenażera

strzeleckiego „Śnieżnik- Kompakt”.

Klasa obiektu wg PKOB: 1263 Budynki szkół i instytucji badawczych

Lp. Rodzaj robót, usług

-------------------------------------- 9-cio cyfrowy kod numeryczny

(CPV)

Wartość netto z kosztorysu

inwestorskiego zł

Stawka VAT

%

Wartość VAT (kol. 3 x kol. 4)

Wartość brutto (kol. 3 + kol. 5)

Wskaźnik udziału w

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty konstrukcyjno-budowlane CPV: 23

2 Roboty sanitarne CPV: 23

3 Roboty elektryczne CPV: 23

4 Wentylacja CPV: 23

5 Montaż klimatyzatorów CPV: 23

6 Sieć strukturalna CPV: 23

7 Nadzór autorski: 10 szt. CPV: 23

Razem: